А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Кольорова вода

У кольорових водах, що містять гумусові речовини, в результаті застосування тільки катіонних флокулянтів відбувається виділення твердої фази і утворення агрегатів. Однак ці агрегати мають настільки невеликі розміри і малу щільність, що практично не осідають.

У кольорових водах витрата катіонних флокулянтів для обробки води перед прямоточним фільтруванням і контактним освітлений -, їм значно зростає.

витрата катіонних флокулянтів. У митних кольорових водах витрата катіонних флокулянтів залежить від співвідношення зважених і гумусових речовин.

При кондиціонуванні кольорових вод, щоб уникнути утворення канцерогенних хлорорганічних сполук слід відмовлятися від попереднього їх хлорування або передбачати на посточістке неодмінна дехлорирование, а ще краще первинний хлор замінити озоном.

При очищенні кольорових вод величину дози окислювача підбирають, орієнтуючись на раціональну глибину знебарвлення.

При обробці кольорових вод відбувається значне збільшення їх каламутності і окислюваність.

Гумінові речовини кольорових вод і інші органічні сполуки надають захисну дію на невеликі кількості колоїдальних гідроксиду заліза, утворюючи частково комплексні сполуки, так що в воді відкритих водойм залізо зазвичай знаходиться в деякому динамічній рівновазі різноманітних форм свого фізико-хімічного стану: від розчинної бікарбонату закису до колоїдальних гадрозакісі і гідроксиду, від складних комплексних сполук з органічною речовиною до грубої суспензії коагульованої водної окису.

При обробці маломутних кольорових вод слід застосовувати камери утворення пластівців з рециркулятора осаду, зайшли-ленного або контактного типу, а також освітлювачі зі зваженим осадом - рециркулятор і флотатори. Як споруд першого ступеня для освітлення висококаламутних вод рекомендуються: освітлювачі-водозабори на плаву, тонкошарові, горизонтальні і радіальні відстійники з тонкошаровими модулями, гідро - та мультициклони, акустичні фільтри. У горизонтальних відстійниках повинна бути напірна гідравлічна система змиву і видалення осаду. Для вилучення з води планктону або великих плаваючих домішок слід застосовувати в першому випадку - мікрофільтри або флотатори, а в другому - барабанні сита.

При обробці кольорових вод АК слід вводити після коагулянту з розривом у часі від 10 сек до 3 хв[10, 19 ( стр. Большие интервалы времени относятся к случаю очистки холодных вод. Низкий эффект очистки воды при добавлении АК до ввода коагулянта объясняют или экранированием крем-некислотой продуктов гидролиза коагулянта и снижением вследствие этого их сорбционной способности по отношению к окрашивающим соединениям, или способностью частиц кремнекислоты связывать катионы алюминия, в результате чего дисперсные загрязнения оказываются неполностью астабилизированными. Наиболее благоприятный момент для ввода АК наступает после достижения сорбционного равновесия между веществами цветности и продуктами гидролиза коагулянта.
При обработке маломутных цветных вод флокулянтом ВА - образование крупных хлопьев, однако, не происходит даже i оптимальных условиях перемешивания. Эффективное отделенш хлопьев может быть достигнуто только путем фильтрования Поэтому при очистке маломутных цветных вод ВА-2 следуе применять только в одноступенных схемах с контактными ос ветлителями или крупнозернистыми фильтрами.
Для очистки высокомутных цветных вод путем отстаивания и осветления во взвешенном слое эффективно применение катионных флокулянтов ( ВА-2, ВА-212), расход которых составляет 1 - 10 мг на 1000 мг твердой фазы.
При переработке маломутных цветных вод флокулянтом ВА-2 образование крупных хлопьев, однако, не происходит даже в оптимальных условиях перемешивания. Эффективное отделение хлопьев может быть достигнуто только путем фильтрования. Поэтому при очистке маломутных цветных вод ВА-2 следует применять только в одноступенных схемах с контактными осветлителями или крупнозернистыми фильтрами. При этом расход флокулянта составляет 1 мг /л на 7 - 10 градусов цветности, что экономически нецыгодно.
При переработке маломутных цветных вод флокулянтом ВА-2 образование крупных хлопьев, однако, не происходит даже в оптимальных условиях перемешивания. Эффективное отделение хлопьев может быть достигнуто только путем фильтрования. Поэтому при очистке маломутных цветных вод ВА-2 следует применять только в одноступенных схемах с контактными осветлителями или крупнозернистыми фильтрами. При этом расход флокулянта составляет 1 мг /л на 7 - 10 градусов цветности, что экономически невыгодно.
Для очистки маломутных и цветных вод на контактных осветлителях ЦНИИЭП инженерного оборудования разработал типовые проекты водоочистных станций на производительность 1 6 - 000 тыс. м3 /сутки.

При обработке маломутных цветных вод ускорения хлопьеобразования можно достичь искусственным замутнением обрабатываемой воды, вводя в ее осадок из отстойников или суспензию глины, частицы которых являются центром агрегации. Такой же результат дает - применение флокуляторов в сочетании с флокулянтами. Из сказанного становится очевидной роль и назначение камер хлопьеобразования.
Поэтому в случае цветных вод АК следует использовать только как средство для ускорения осаждения коагулированной взвеси, снижения остаточной мутности воды.
При использовании для обработки цветных вод солей железа на режим подщелачивания накладываются дополнительные ограничения. Исследования Блэка и др.[22]показали, що в кольоровий воді, обробленій сульфатом заліза в області оптимальних для усунення кольоровості значень рН, 50 - 80% загального заліза представлено двухвалентной формою. Переклад цієї форми в тривалентну вимагає доведення рН до 8 3 але при цьому відбувається повернення кольоровості, який пояснюється переходом забарвлених сполук двовалентного заліза в ще більш забарвлені сполуки тривалентного заліза.

при знезараженні бактерицидними променями неочищених митних, кольорових вод або вод з підвищеним вмістом заліза коефіцієнт поглинання виявляється настільки великим, що бактерицидний метод стає економічно недоцільним, а з санітарної точки зору - ненадійним. Тому застосування бактерицидних променів рекомендується тільки для знезараження води, що пройшла очищення, або для підземних вод, які не потребують очищення, але потребують знезараженні в профілактичних цілях.

витрата катіонних флокулянтів. Менші дози відносяться до маломутним кольоровим водам, великі дози - до каламутним водам.

Додавання цих флокулянтів до попередньо коагульованої кольоровий воді не впливає на якісні показники отстоенной і профільтрованої води.

Критерієм дії флокулянтів служило для кольорової води якість фільтрату, а для каламутній - якість води після 60 хвилин відстоювання.

Для визначення рН митних або кольорових вод застосовують наступний варіант.
 Використання флокулянта ВА-2 для очищення митних кольорових вод, коли витрата істотно зростає, доцільно, якщо очищення із застосуванням ВА-2 буде дешевше, ніж очищення сульфатом алюмінію і поліакриламідом.

Сірчанокислий алюміній використовують для очищення митних і кольорових вод: очищений - при високій мутності, неочищений або містить в якості інгредієнтів глини і силікатні матеріали - при низькій каламутності води. Цей коагулянт ефективний в діапазоні значень рН 5 - 7 5 причому чим вище жорсткість води і нижче її кольоровість, тим вище оптимальні значення рН середовища[1 ( стр.
Флотационные установки рекомендуется применять при обработке маломутных цветных вод поверхностных водоисточников.
Хорошо себя зарекомендовала на практике при обработке маломутных цветных вод камера хлопьеобразования зашлам-ленного типа с рециркуляцией шлама, предложенная ЛНИИ АКХ им. Таким образом, в каждой секции происходит непрерывное движение взвешенного осадка, обеспечивающее контактирование агрегативно неустойчивых примесей и их агрегацию. Постепенно обрабатываемая вода переходит из камеры в камеру и далее в отстойник.
При меньших концентрациях, особенно при обработке маломутных и цветных вод одним коагулянтом, не удается получить устойчивый слой взвешенного осадка и, следовательно, достаточно осветленную воду. На действующем осветлителе значение Сп, мг /л, легко определяется анализом.
При меньших концентрациях, особенно при обработке маломутных и цветных вод одним коагулянтом, не удается получить устойчивый слой взвешенного осадка и, следовательно, достаточно осветленную воду. На действующем осветлителе значение Сш мг /л, легко определяется анализом.

Флотационные установки рекомендуется применять при обработке ма омутных цветных вод поверхностных водоисточников.
Зависимость времени ( т вызревания геля АК от рН среды при обработке жидкого стекла хлором.| Зависимость остаточной мутности ( М0 воды от процентного соотношения ( а доз АК и сернокислого алюминия.| Влияние порядка добавления к воде сернокислого алюминия и АК на электрофоретическую подвижность ( и коагулированной взвеси ( а и степень ( р удаления взвеси из воды ( б. Имеется много примеров успешного применения АК при очистке цветных вод[5 ( стр. Ларионов и др.[551 показали, что самостоятельное использование АК в больших дозах ( 60 мг /л) приводит к некоторому снижению цветности ( на 10 - 20 %), которое, по их мнению, объясняемся соосаждением гумино-вых веществ частицами золя флокулянга. Однако, по данным Куль-ского, АК не обладает связующими свойствами по отношению к веществам цветности.
Для интенсификации процесса хлопьеобразования при коагу лировании примесей маломутных и цветных вод в свободно объеме А. Б. Гальберштадтом предложена гравийная камера псевдоожиженной зернистой загрузкой, позволяющей в резуль тате оптимизации параметров турбулентности потока увеличит ]число взаємних контактів первинних агрегатів і знизити кине тическую енергію їх взаємодії.

Якість води після 60 хв. відстоювання в залежності від дози флокулянта ВА-2 для глин з різною ємністю поглинання. (Концентрація глинистої суспензії 500 мг /л. | Якість фільтрату в залежності від дози флокулянта ВА-2 для гумусових речовин. Кольори води 200. Вивчення впливу ємності поглинання гумусових речовин проводилося з кольоровою водою, що містить торф'яну витяжку і виділені з торф'яної витяжки гумінові і фульвокислоти.

Особливо важливе значення порядок додавання реагентів має при обробці кольорових вод, так як гідроксильні іони можуть по-перше, стабілізувати фарбують речовини, по-друге, конкурувати з ними за координаційні ділянки гідроксокомп-лексов (див. Гл. Новак[18]При очищенні помірно кольорових вод рекомендує додавати вапно після закінчення перікінеті-чеський стадії коагуляції, але вказує, що в разі високоцветних м'яких вод повернення кольоровості, викликаний рестабілізації гумінових речовин, може статися навіть тоді, коли Са (ОН) 2 введений після завершення ортокінетіческой стадії.

Рекомендуються наступні швидкості руху води в відстійнику: для кольорових вод і для вод, що містять до 250 мг /л зважених речовин, - 3 - 6 мм /сек; для митних вод, що містять більше 250 мг /л зважених речовин, - 4 - 8 мм /сек, а для митних вод, які не оброблених коагулянтом - 1 - 2 мм /сек.

Коагуляційні опади обезвоживаются повільно, особливо в разі очищення маломутних кольорових вод, багатих органічними сполуками.

Наведені дані показують, що наявність органічних забруднень в опадах кольорових вод Північної водопровідної станції (Волзький водоисточник) приблизно в 2 рази перевищує їх вміст у опадах малокольорових митних вод Західної і Рублевський водопровідних станцій ( Москворецкая водоисточник) і приблизно в 1 5 рази - по окису алюмінію. Питомий опір осаду Волзького вододжерела також значно перевищує питомий опір опадів Москворецкого вододжерела.

При експлуатації освітлювачів із шаром зваженого фільтра велику увагу слід приділяти обробці маломутних кольорових вод, і особливо в період інтенсивного нагріву поверхневих вод після весняного сніготанення. У деяких випадках стійка робота освітлювачів в цей період може бути забезпечена тільки при значно знижених швидкостях висхідного потоку води в зоні освітлення. Дослідження показують, що швидкість висхідного потоку нижче осадкоот одящіх пристроїв слід приймати не більше 065 мм /с для коридорних освітлювачів і не більше 0 9 мм /с для освітлювачів, розроблених у ВНІІГСе.

При експлуатації освітлювачів із шаром зваженого фільтра особливу увагу необхідно при обробці маломутних кольорових вод і особливо в період інтенсивного нагріву поверхневих вод після весняного сніготанення. У деяких випадках стійка робота освітлювачів в цей період може бути забезпечена тільки при значно знижених швидкостях висхідного потоку води в зоні освітлення. Дослідження показують, що швидкість висхідного потоку нижче осадкоот-ведучих пристроїв слід приймати не вище 065 мм /с для коридорних освітлювачів і не вище 0 9 мм /с - для освітлювачів типу ВІІІГС.

Збільшення щільності пластівців в результаті введення аніонних флокулянтів має особливе значення при коагулюванні маломутних кольорових вод при низьких температурах, коли щільність пластівців мало відрізняється від щільності води.

При експлуатації освітлювачів із шаром зваженого фільтра велику увагу слід приділяти при обробці маломутних кольорових вод і особливо в період інтенсивного нагріву поверхневих вод після весняного сніготанення. У деяких випадках стійка робота освітлювачів в цей період може бути забезпечена тільки при значно знижених швидкостях висхідного потоку води в зоні освітлення. Дослідження показують, що швидкість висхідного потоку нижче осадкоотводящіх пристроїв слід приймати не більше 665 мм /с для коридорних освітлювачів і не більше 0 9 мм /с - для освітлювачів, розроблених у ВНІІГСе.

При експлуатації освітлювачів із шаром зваженого фільтра велику увагу слід приділяти при обробці маломутних кольорових вод і особливо з період інтенсивного нагріву поверхневих вод після весняного сніготанення. У деяких випадках стійка робота освітлювачів в цей період може бути забезпечена тільки при значно знижених швидкостях висхідного потоку води в зоні освітлення. Дослідження показують, що швидкість висхідного потоку нижче осадкоотводящіх пристроїв слід приймати не більше 665 мм /с для коридорних освітлювачів і не більше 0 9 мм /с - для освітлювачів, розроблених у ВНІІГСе.

За даними Волика і ін., Питомий опір опадів, отриманих в результаті очистки маломутних кольорових вод, сягає 160010 - см /г, що тягне за собою великі труднощі в їх обробці.

За даними Інституту колоїдної хімії та хімії води АН УРСР, застосування АК при обробці маломутной кольоровий води (Дніпровська водопровідна станція м.Києва) дозволило знизити витрати на реагенти на 18 - 21% і зменшити в 1 5 - 2 рази каламутність отстоенной води.

Аміак не слід змішувати з хлором, коли хлор застосовується як окисляє речовина, наприклад при коагулюванні кольоровий води.

Таким чином, на території СРСР більшість поверхневих джерел, використовуваних для господарсько-питного водопостачання, відносяться до маломутним кольоровим водам.

Розчинність реагентів. Щоб вирішити питання про доцільність переривчастого коагулювання для одноступінчатих схем очищення води, слід знати: при обробці кольорових вод болотного походження, багатих органічними домішками, режим переривчастого коагулювання ефективний лише до кольоровості 40 - 45 град.

Аналіз результатів експериментів, представлених у вигляді кривих а0пт /(Ц)[НО ], Показує, що для кольорових вод критичні величини кольоровості, що відповідають мінімальній дозі коагулянту, або зовсім відсутні, або виражені набагато слабкіше, ніж для замутнених вод. Це можна пояснити гидрофильностью і малою масою фарбувальних колоїдів, внаслідок чого кінетичні особливості коагулирующей системи визначаються майже виключно концентрацією продуктів гідролізу коагулянту.

Турчинович[19]пропонує проводити вапнування води після осадження з знебарвлюється води основної маси пластівців коагульованої суспензії, а, згідно з експериментів Деана і Ді-кінсона[20], Проміжок часу (в інтервалі від 0 до 10 хв) між введенням A12 (S04) 3 і вапна при обробці маломутних кольорових вод не впливає на результати очищення.

Коагуляція часток гидроокисей алюмінію і заліза, а також пов'язане з цим випадання їх з води спільно з адсорбованими на їх поверхні колоїдними домішками відбувається під дією розчинених у воді електролітів. Тому очищення кольорових вод е підвищеним вмістом солей протікає зазвичай краще, ніж м'яких, бідних солями.