А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Систематичне дослідження - механізм

Систематичне дослідження механізму електрофільного-го заміщення набагато зручніше проводити на реакціях іншого типу, а саме на реакціях сполучення диазосоединений.

Систематичні дослідження механізму сажеобра-тання, проведені за останні роки[5-8], Дозволили визначити основні параметри, що керують процесом са-жеобразованія в дифузійному полум'ї природного газу.

катодні криві щільність постійного струму - потенціал окислювально-відновного електрода иодат /йод /йодид на Pt при[lOj ]10 - 3 М, 25 С, перемішуванні розчину і різних величинах рН (по неопублікованими даними Феттер і Ріхтера. Систематичні дослідження механізму реакцій були проведені Феттер і Ріхтером 33 яким також не вдалося встановити механізм. Систематичні дослідження механізмів гідроабразивного зношування, проведені у Всесоюзному науково-дослідному інституті сільськогосподарського машинобудування ім.

Систематичні дослідження механізму твердофазних реакцій були розпочаті Хедвалом і Тамманом, а конкретні механізми взаємодії, засновані на теорії разупорядочения твердих тіл, запропоновані К.

Систематичні дослідження механізмів термодеструкции ненасичених і насичених поліефірів, проведені Рітчі[26], Показали, що, якщо вінільні мономером є метил-метакрилат, то при термодеструкції сценарий поліефірів відбувається деполимеризация основному ланцюзі. При деструкції сти-ролсодержащіх полімерів на першій стадії відбувається виділення мономеру стиролу і ряду інших продуктів.

Систематичних досліджень механізму каталізу із застосуванням оптично активних сполук поки проводиться недостатньо, і лише останнім часом опубліковано ряд робіт[815], Які мають значний інтерес з точки зору стереохіміче-ських співвідношень між конфігурацією реагує молекули і геометрією поверхні каталізатора.

Полімеризація окису пропілену в присутності триетилалюмінію і тріацетілацетоната кобальту. Вплив молярного співвідношення триетилалюмінію і тріацетілацетоната кобальту на вихід полімеру (О і характеристическую в'язкість (Д. Відомо трохи робіт, присвячених систематичному дослідженню механізму координаційної полімеризації. Обмеженість застосування ультразвуку в промисловості пояснюється браком систематичних досліджень механізму ультразвукової інтенсифікації технологічних процесів, відсутністю для багатьох з них суворого обгрунтування умов озвучування і, нарешті, недосконалістю наявних в даний час перетворювачів. Звідси зрозумілі завдання, що стоять перед фахівцями в цій галузі техніки.

Рубен, Камен і їх співробітники[244]провели систематичне дослідження механізму окислення пропіонової кислоти і її оксіпро-похідних, для чого були отримані кислоти CH3CH2CUOOH, CH3 - СНОНС ЮОН і СН2ОНСН2СІООН, мічені С11 в карбоксилом. Автори встановили, що при 2-мол. При більш низькій концентрації лугу подальше окислення оксалату призводить до збільшеного виходу карбонату. Це цікаве і несподіване спостереження вказує на те, що карбонат, що утворюється при окисленні, має джерелом не тільки карбоксильний, але головним чином р-вуглецевий атом досліджених кислот. Окислення супроводжується, отже, переважним розривом зв'язку між а - і р-вуглецевими атомами. Переважання цього напрямку розриву зв'язків в пропионовой кислоті збільшується зі зростанням концентрації лугу, і в 11-мол.

Цікаво відзначити, що, як це часто трапляється в фотографічної технології, суперсенсібілізатори використовувалися для підвищення сенсибілізації барвниками, що утворюють /- агрегати, значно раніше систематичного дослідження механізму цього явища. Я-Агрегати якісно поводяться подібно /- агрегатам: в разі деяких барвників перші менш ефективні, ніж останні, але ті й інші можуть бути суперсила-сібілізіровани одними і тими ж сполуками.

Аж до середини 50 - х років в літературі з питань кондуктивной і комбінованої сушки, за винятком роботи Мак-Кріді, не зустрічалося робіт, присвячених систематичному дослідженню механізму процесу.

Відомості про електрохімічному відновленні ізольованих етиленових зв'язків надзвичайно обмежені. Систематичні дослідження механізму їх електровідновлення майже відсутні. Такий стан можна пояснити тим, що реакції цього типу досить ефективно здійснюються при каталітичних процесах; доцільність використання електролізу для препаративних цілей, як правило, не очевидна, тому в більшості випадків вивчення електровідновлення ізольованих подвійних зв'язків носило чисто теоретичний характер.

Пізніше Дімроту50 вдалося здійснити розкладання оксіфенілмеркургідроксіда при кип'ятінні з НС1 до фенолу і сулеми. Однак систематичне дослідження механізму реакції протолізу ртутноорганических солей було здійснено лише через багато пізніше Кривим.

Узагальнення результатів систематичного дослідження механізмів реакцій вносить ясність у величезну масу розрізненої інформації про равновесиях, швидкостях реакцій і відносної реакційної здатності органічних сполук.

Адсорбція барвників на стереоспецифічні адсорбенті. Дані про відтворенні цієї роботи або про застосування інших сполук відсутні. У той же час відсутні систематичні дослідження механізму формування і дії подібних адсорбентів.

Каталізу іонами металів присвячена гл. Це перш за все пов'язано з тим, що систематичне дослідження механізму дії Мег аллофе рмен-тов неможливо без знань загальних принципів каталізу іонами металів. Наведених прикладів, однак, цілком достатньо, щоб оцінити ту роль, яку можуть відігравати і відіграють іоіи металів в ферментативном каталізі.

Були також зроблені численні спроби теоретичного пояснення властивостей сегнето - і антісегнетоелектріков. Поряд з цим для даної групи хімічних сполук розвиваються систематичні дослідження механізму і кінетики реакцій у твердій фазі, а також дослідження фазових рівноваг, причому перш за все для систем з оксидів лужноземельних металів і двоокису титану.

Були також зроблені численні спроби теоретичного пояснення властивостей сегнето - і антісегнетоелектріков. Поряд з цим для даної групи хімічних сполук розвиваються систематичні дослідження механізму і кінетики реакцій у твердій фазі, а також дослідження фазових рівноваг, причому перш за все для систем з оксидів лужноземельних металів і двоокису титану.

Послідовне використання різних критеріїв і тестів дозволяє в ряді випадків вибрати якийсь певний механізм, який краще за інших узгоджується з сукупністю наявних відомостей про дану реакції. Важливе значення цієї проблеми в цілому не зводиться, однак, до з'ясування механізму якоїсь однієї цікавої для нас реакції. Воно полягає в тому, що узагальнення результатів систематичного дослідження механізму органічних реакцій вносить ясність у величезну масу, на перший погляд, безладної інформації, що стосується їх рівноважних і кінетичних характеристик, а також реакційної здатності участвующіх1 в них сполук.

Дані для повного обговорення кінетики і стану рівноваги реакції є лише в дуже рідкісних випадках. Неповне розгляд якої-небудь однієї реакції часто може приводити до помилкових висновків, але набагато більш надійні висновки можна зробити при спільному розгляді ряду пов'язаних між собою реакцій. Природно, що органічні реакції допускають такий підхід в значно більшому ступені, ніж неорганічні, так як в неорганічної хімії немає таких рядів сполук, як гомологічні ряди. Тому велика частина систематичних досліджень механізмів реакцій була проведена досі з органічними сполуками. Органічні реагенти діляться на Електрофіль Цінні та нуклеофільниє, і, знаючи розподіл електронної щільності в молекулах (постійне і обумовлене наближенням іншої молекули), можна досить надійно судити про відносні ймовірності можливих шляхів реакцій.