А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Нерівномірність - розподіл - частинка

Нерівномірність розподілу частинок за об'ємом киплячого шару в деяких випадках визначається також і неоднаковістю розмірів частинок, що утворюють в промислових умовах киплячий шар.

Спалюванняопадів у м.Pур-Дюрен (ФPГ. Конструктивно-технологічними недоліками є нерівномірність розподілу оброблюваних частинок осаду у вихровому потоці, їх злипання і спікання, особливо при різних розмірах частинок осаду.

Довірча ймовірність?. Вонапов'язана як з нерівномірністю розподілу часток у потоці повітря (газу) або наважці[45, с.

? абочая скорость газа w может зависеть также от неравномерности распределения частиц материала по сечению трубы значительного диаметра, что в свою очередь связано с работой забрасывателя материала.

Косвенное подтверждение того, что профиль скоростей компонента возникает не из-за неравномерности распределения частиц по разиераы, а по другой причине, получено в экспериментах с искусственно создаваемой неравномерностью насадки. В этих опытах внутрь колонны диаметром 46 ыы коаксиально вставлялась тонкостенная трубка ( толщина стенок 0 2 uuj диаыетроц 20 ыы.

С уменьшением t увеличиваются среднемассовый размер частиц в выходном сечении решетки[31]і нерівномірність розподілу часток за розмірами. Крім того, зменшення t приводить до деякого зміщення умовних меж окремих потоків крапель. У цьому випадку скорочуєтьсяпротяжність діффузорних ділянок на спинці в косому зрізі і дестабілізація плівки та її зрив переміщаються до вихідний кромці, а також збільшується кількість частинок, екранованих увігнутою поверхнею.

Для систем порівняно простий геометрії (наприклад,ламінарний або турбулентний потік в трубі) можна аналітично розрахувати нерівномірність розподілу часток за часом перебування, виходячи з відомого профілю розподілу швидкостей по перерізу апарату. У більш складних системах для виявлення віковоїнерівномірності елементів потоку необхідно будь-яким способом помітити частинки в момент їх входу в апарат, а потім, аналізуючи мічені частинки, провести їх розподілу по віку. Зазвичай це здійснюється введенням у потік невеликої кількості індикатора,щоб не порушити загальну гідродинамічну картину течії рідини (газу), і потім подальшого аналізу концентрації потоку в певному місці системи.

Для систем порівняно простий геометрії (наприклад, ламінарний або турбулентний потік в трубі) можнааналітично розрахувати нерівномірність розподілу часток за часом перебування, виходячи з відомого профілю розподілу швидкостей по перерізу апарату. У більш складних випадках для виявлення вікової нерівномірності елементів потоку необхідно якимосьспособом позначити частинки в момент їх входу в апарат, а потім, аналізуючи мічені частинки, провести їх розподіл по віку. Зазвичай це здійснюється введенням у потік невеликої кількості індикатора, щоб не порушити загальну гідродинамічну картинутечії рідини (газу), і потім наступним аналізом концентрації потоку в певному місці системи.

У реальному безперервної системі в силу стохастичної природи руху її частинок на мікрорівні, не кажучи про причини макроскопічного характеру, завжди маємісце нерівномірність розподілу часток за часом перебування в апараті.

Вихідні криві в залежності від вихідної концентрації. | Зміна вихідний концентрації для стаціонарного і для безперервно рухається шару. Можна припускати, що подібнірезультати очікуються і при безперервній адсорбції, незважаючи на те що обидва процеси дещо відрізняються один від одного внаслідок нерівномірності розподілу часток за часом перебування в апараті.

Таким чином, умови шламообра-тання та інтенсивностівторинного накипформування тісно пов'язані з характером циркуляції розсолу в випарнику, локальним розподілом його температури і концентрації, а також нерівномірністю розподілу часток присадки s різних зонах киплячого розсолу в випарнику.

Характеристика роботи печей для спалювання опадів.

Недоліки печей: 1) многоподових - низькі питомі теплові навантаження, наявність обертових елементів в зоні високих температур, високі капітальні та експлуатаційні витрати; 2) барабанних - низька питоматеплова і масова навантаження топкового об'єму, руйнування футеровки в процесі роботи, високі капітальні та експлуатаційні витрати; 3) розпилювальних - низька продуктивність, складність в експлуатації, високі капітальні витрати; 4) циклонних - необхідністьустановки потужних пилоуловлювальні пристроїв і устаткування для вивантаження шлаку; 5) з псевдозрідженим шаром - нерівномірність розподілу часток у шарі, необхідність пиловловлювання.

Для підготовки до аналізу проб аерозолів, відібраних на фільтри з целюлозноїосновою, рекомендується наступний прийом. Для того - щоб виключити нерівномірність розподілу часток на фільтрі, останній розрізають на клиноподібні шматочки, які поміщають на годинникове скло, попередньо змочений очищеним ацетоном. Макрочастки, відібранів морському повітрі на нейлонові сітки, витягують з останніх вимиванням дистильованою водою: в пластикові судини.

У подальшому, в процесі росту кристалів, їх розміри та вага можуть досягти настільки значної величини, що починає позначатися вплив силитяжкості. Виникаюча седиментації (осадження) колоїдного розчину або аерозоля призводить до нерівномірності розподілу часток в просторі. У верхній частині розчину і загальне число частинок і відносна частка великих кристаликів зменшуються в порівнянні з нижньої.Крім того, частинки максимальних розмірів, доходячи до дна посудини, прилипають до останнього і ростуть далі, вже не переміщаючись.

В силу стохастичного характеру явищ масопереносу досягнення рівноважного стану підпорядковане імовірнісним законам розподілуенергії і маси в просторі і Часу. До найбільш істотних причин нерівноважності масообміну в промислових умовах можна віднести: нерівномірність розподілу часток потоку за часом перебування; зворотний заброс фаз в результаті механічного виносу;недостатні в) ремя контакту фаз або величина міжфазної поверхні контакту. Ступінь досягнення рівноваги на щаблі поділу визначається гідродинамікою потоків рідини і пара, їх взаємодією, а отже, часом перебування в апараті.

Якістьматеріалу заготовки в чому визначається рівномірним розподілом часток дисперсної фази в системі. Від цього залежить ідентичність у всіх частинах виробу таких характеристик, як міцність, твердість і ін Нерівномірність розподілу часток викликає напруження ввиробі, що знижують час служби матеріалу, що сприяють нерівномірному усадці - викривлення розмірів, трещинообразованію. Характер розподілу часток дисперсної фази за обсягом виробу залежить від його форми і розмірів, від властивостей і гранулометричного складусуспензії або порошку, від наявності модифікаторів і методу формування. Додавання адсорбуючою речовини в суспензії і змочуючих рідин в порошки сприяє ковзанню частинок відносно один одного і тим самим утворенню щільної і ненапряженной структури зрівномірним розподілом часток. В агрегативно-нестійких системах рівномірний розподіл часток досягається, наприклад, за допомогою вібраційного формувань.

Якість матеріалу заготовки в чому визначається рівномірним розподілом частокдисперсної фази в системі. Від цього залежить ідентичність у всіх частинах виробу таких характеристик, як міцність, твердість і ін Нерівномірність розподілу часток викликає появу напруг у виробі, які знижують термін служби матеріалу, сприяютьнерівномірної усадки - викривлення розмірів, трещінообразо-ванію. Характер розподілу часток дисперсної фази за обсягом виробу залежить від його форми і розмірів, від властивостей і гранулометричного складу суспензії або порошку, від наявності модифікаторів і методуформувань. Додавання адсорбуючою речовини в суспензії і змочуючих рідин в порошки сприяє ковзанню частинок відносно один одного і тим самим утворенню щільної і ненапряженной структури з рівномірним розподілом частинок.

Труднощі примоделюванні такого роду ФХС обумовлені не тільки їх складністю, а й тим, що до недавнього часу були недостатньо розроблені відповідні розділи теоретичної механіки неоднорідних середовищ. Так, були відсутні загальні рівняння руху багатофазних середовищ, яківраховували б багатокомпонентний масо - і теплоперенос, фазові перетворення, хімічні реакції, нерівномірність розподілу часток дисперсної фази за розмірами. Тому моделювання процесів масової кристалізації з розчинів зводилося або до вирішення рівняннябалансу розмірів кристалів поза зв'язку з силовими та енергетичними взаємодіями фаз, або до оперування алгебраїчними (при аналізі усталених режимів) рівняннями балансу маси і тепла для апарату в цілому як для об'єкта з зосередженими параметрами.

До визначення поправочного коефіцієнта з в формулах (3 - 23 - (3 - 25. Ця залежність вірна при fm 0298ч - О. Дані, отримані при каскадному розташуванні сіток, вираженню (3 - 25) не задовольняють, мабуть, у зв'язку з що спостерігається там нерівномірністю розподілу часток ігазу по перерізу камери.

Годжелло має два істотні недоліки: нерівномірність пилової хмари всередині вибухової камери і реєстрація займання з підйому тиску. Нерівномірність розподілу часток аерозолю була обумовлена ??конструкцієюфорсункових пристрої.

Однією з причин розбіжності експериментальних даних по теплообміну, отриманих різними авторами, є неоднаковий підхід до визначення середнього температурного напору. Для більш точного рішення задачі слід враховувати такожвплив нерівномірності розподілу часток: за обсягом киплячого шару. Pазлічная порозность киплячого шару визначає неоднакову швидкість газу або рідини в вільному просторі шару і, отже, неоднакові гідродинамічні умови теплообміну. За цієюпричини коефіцієнти теплообміну в киплячому шарі мають локальні значення.

Нехай в конічній камері (рис. 12) знаходиться якесь певне кількість дрібнозернистого матеріалу, через який фільтрується потік рідини. Поступово збільшуючи швидкість потоку,можна помітити, що при певному критичному значенні швидкості шар переходить в рухливе стан. При подальшому збільшенні швидкості ступінь роздуття киплячо щего шару зростає і нерівномірність розподілу часток по висоті камери збільшується. На рис. 13показаний киплячий шар коксового дріб'язку, отриманий М. І. Сиром'ятникова в дослідах зі скляною моделлю при триразовою ступеня роздуття шару.

У хімії та хімічної технології для дослідження гідродинаміки робочих середовищ (структури потоків) в якості сигналіввикористовують поширення речовини. Пояснимо причину такого вибору. Відомо, що в апаратах хімічної технології в результаті дії кінетичних, гідродинамічних факторів, а також факторів тепло - і масообміну, в загальному випадку має місце нерівномірністьрозподілу частинок середовища у часі як по перерізу потоку, так і вздовж потоку внаслідок поперечного і подовжнього перемішування. При цьому ступінь нерівномірності характеризує структуру середовища або структуру реального потоку.

Найбільш обгрунтованою видається така картина освіти профілю швидкостей компонента. При ущільненні насадки її шари, розташовані на різних відстанях від осі колони, ущільнюються нерівномірно: сильніше ущільнюється периферійний, слабкіше - центральний шар. Через нерівномірне упаковки частинок виникає опуклий по ходу потоку профіль швидкостей газу-носія і, як наслідок, подібний йому прсліль швидкостей переміщення компонента. Деяка нерівномірність розподілу часток насадки але розмірам, особливо помітна я після вібрації, робить профіль швидкостей більш плоский. Не виключено, що на профіль швидкостей компонента впливає не тільки швидкість газу-нослтеля, ЦР і ряд інших ефектів, пов'язаних з сорбцією і иассообіанои.

Середній розмір часток порошку складає 0 1 - 1 мкм. Феромагнітний лак наноситься тонким шаром на ретельно підготовлену поверхню. При цьому утворюється досить однорідне і рівномірне покриття, оскільки лак добре заповнює невеликі нерівності, наявні на поверхні. Сучасна техніка дозволяє отримати покриття товщиною 2 - 20 мкм. Більш тонкі покриття стають помітно неоднорідними, так як при цьому починає позначатися нерівномірність розподілу частинок оксидів (оксидів) заліза в органічному наповнювачі. Оксидні покриття зазвичай застосовують в накопичувачах на магнітних стрічках і картах.

Труба відкрита з обох кінців. Пил насипається усередину труби гіркою через невеликий отвір у верхній частині труби на відстані 130 мм від одного з кінців. Джерелом запалювання служить спіраль з платинового дроту, навитої на керамічну трубку. Вона розташовується горизонтально по діаметру труби на відстані 330 мм від отвору, через який подається зразок порошку. Зразок пилу взвіхрівают повітряним потоком протягом 2 с. Концентрацію регулюють зміною маси наважки і інтенсивністю потоку повітря. Прилад призначений для випробування всіх типів органічних матеріалів, але непридатний для металевих пилів, які можуть зашкодити спіраль. До недоліків приладу відноситься також нерівномірність розподілу часток пилу по діаметру труби і різний час контакту з джерелом запалювання. При енергійному розпиленні пил проходить повз спіралі дуже швидко.