А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Аналіз - процес - відтворення

Аналіз процесу відтворення в його суспільному масштабі був дан вперше фізіократами (знаменита Tableau economique F, Quesnaywl), no відношенню до якого у класиків англійської політичної економії не було зробленорішучих кроків вперед.

Для аналізу процесу відтворення важливе значення має розподіл суспільного нроіз-ва на іроіз-під засобів произ-ва і произ-во предметів споживання. Продукція проч-сті відповідно підрозділяється на 2 групи: група А - вироб-возасобів нроіз-ва і група Б - вироб-во предметів споживання. Останнє дозволяє більш правильно характеризувати фактич. У цьому випадку продукція, а отже, і відповідна частина произ-ва відноситься до того чи іншого підрозділу незалежно від того, на якомупідприємстві: та продукція виготовлена.

В аналізі процесу відтворення не можна виходити з припущення, що товар обмінюється на товар, що пропозиція одного товару є в той же час попит на інший товар. Pікардо), нібито між пропозицією і попитом завждиіснує рівновага, і перевиробництво товарів в масштабі суспільства неможливо. В дійсності товари обмінюються на гроші.

При аналізі процесу відтворення, крім перелічених показників, велике значення має показник вибуття основних фондів.Основні фонди в результаті використання поступово знижують свою продуктивність і, нарешті, приходять у повну непридатність і вибувають з виробничого процесу та зі сфери обслуговування. За рахунок вибулих з різних причин фондів зменшується фізичний обсяг івідповідно їх загальна вартість.

Надзвичайно важливим є аналіз процесу відтворення з соціально-економічної точки зору, що припускає розгляд трьох його аспектів: відтворення матеріально-речових факторів виробництва,відтворення робочої сили і відтворення виробничих (економічних) відносин. Тільки відтворення всіх трьох сторін суспільного капіталу забезпечує його відтворення в цілому.

Особливе значення для аналізу процесів відтвореннянаселення являє коефіцієнт дитячої смертності (Агмлсм), що характеризує рівень смертності дітей віком до одного року.

Сміт у своєму аналізі процесу відтворення пішов назад, і це тим більше впадає в очі, що в іншому він не тільки даєподальшу розробку правильного аналізу Кене, як, наприклад, узагальнює його avances primitives і avances an-nuelles в поняттях основний і оборотний капітал 37), але місцями абсолютно впадає в фізіократичної омани. Наприклад, щоб довести, що фермер виробляє більшу вартість,ніж який-небудь інший рід капіталістів, А.

Сміт у своєму аналізі процесу відтворення пішов назад 36 і це тим більше впадає в очі, що й в іншому він не тільки дає подальшу розробку правильного аналізу Кене, як, напр. Ніякої капітал, рівний порозмірами, не приводить в рух більшої кількості продуктивної праці, ніж капітал фермера. Бо не тільки його робітники - батраки, але і його робоча худоба є продуктивними працівниками.

Такб ї баланс має важливе значення для аналізу процесувідтворення робочої сили та планування народного господарства.

Звідки взяв Струве, що я розумію під теорією реалізації не аналіз процесу відтворення і обігу всього суспільного капіталу, а теорію, яка говорить лише, що продукти обмінюються на продукти, теорію, учащую про гармонію між виробництвом і споживанням.

З переходом від командно-адміністративних до економічних методів управління на перший план висувається фінансовий аспект аналізу процесів відтворення. Актуальним стає вивчення потоків доходів і витрат, а не руху продукту як такого. У зв'язку з цим величезні зміни в суспільному житті і основах господарської діяльності вPФ, а також розвиток процесів інтеграції з міжнародним співтовариством поставили завдання перебудувати вітчизняну статистику, змінити систему макроекономічної інформації, ввести нові показники, пристосовані для характеристики умов і результатів функціонування ринкової економіки.

Після історико-критичного огляду теорій відтворення (перша - у фізіократів, насамперед у вигляді таблиці Кене, далі - у Сміта, який у своєму аналізі процесу відтворення пішов назад (див. справжній те, з. Кене - повторної появи вартості постійного капіталу в оновленій формі, далі - уPікардо, який майже дослівно відтворює теорію А.

Основні виробничі фонди оновлюються не тільки шляхом придбання нових засобів праці, але і за рахунок проведення капітального ремонту. Тому при аналізі процесів відтворення фондів слід дати оцінку виконання плану капітального та поточного ремонтів.

Після історико-критичного огляду теорій відтворення (перша - у фізіократів, насамперед у вигляді таблиці Кене. Сміта, який у своєму аналізі процесу відтворення пішов назад (див. справжній те, з. Кене - повторної появи вартості постійного капіталу в оновленій формі, далі - уPікардо, який майже дослівно відтворює теорію А.

Кілька слів про закони руху капіталізму і з питання про загальну кризу капіталістичної системи. Я вже наголошував, що ми розглядаємо соціалізм як неминуче і природне явище в повній згоді з основними поглядами Маркса, Енгельса і Леніна. Ми обгрунтовуємо теорію катастроф на основі аналізу процесу відтворення протиріч капіталістичної системи. Ми в нашому проекті не зображаємо справу так, що капіталізм поступово стає все слабкішим і слабкіше, а пролетаріат все сильніше і сильніше.