А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Аналіз - прибуток

Аналіз прибутку по об'єднанню принципово не відрізняється від аналізу по окремому підприємству, хоча і має ряд характерних рис.

Аналіз прибутку, що знаходиться в обороті підприємства, проводиться у взаємозв'язку з аналізомфінансового плану, так як на відхилення балансового прибутку, що залишається в обороті, впливає ступінь виконання плану по прибутку і відхилення від плану в розподілі фактично отриманого прибутку за цільовим направленням.

Аналіз прибутку знаходиться вбезпосередньому зв'язку з порядком її формування.

Аналіз прибутку, що знаходиться в обігу виробничого об'єднання, проводиться у взаємозв'язку з аналізом фінансового плану, так як на відхилення балансового прибутку, що залишається в обороті, впливаєступінь виконання плану по прибутку і відхилення від плану в розподілі фактично отриманого прибутку за цільовим призначенням.

Аналіз прибутку в системі директ-костинг передбачає розрахунок і вивчення показника маржинальний дохід, що характеризує можливостіпідприємства з відшкодування постійних витрат. Зниження маржинального доходу в порівнянні з постійними витратами збільшує ризик підприємницької діяльності і чутливість прибутку до зміни виручки. Аналіз співвідношення змінних і постійних витратта їх впливу на фінансовий результат дозволяє прийняти управлінське рішення по зміні складу майна та структури наявних ресурсів.

Аналіз прибутку варто починати з зіставлення фактичної її суми з планом і попереднім роком в цілому попідприємству і складовим елементам.

Аналіз прибутку ведеться в таких основних напрямках: оцінка виконання плану прибутку і виявлення факторів, що впливають на відхилення прибутку від плану; визначення темпів зростання прибутку в динаміці і чинників її зростання; вивченняскладу прибутків і збитків і зміни їх структури в динаміці; вивчення напрямків використання прибутку в порівнянні з планом і в динаміці.

Аналіз прибутку знаходиться в безпосередньому зв'язку з порядком її формування.

Аналіз прибутку в системідирект-косгінг припускає розрахунок і вивчення показника маржинальний дохід, що характеризує можливості підприємства з відшкодування постійних витрат. Зниження маржинального доходу в порівнянні з постійними витратами збільшує ризик підприємницькоїдіяльності і чутливість прибутку до зміни виручки. Аналіз співвідношення змінних і постійних витрат і їх впливу на фінансовий результат дозволяє прийняти управлінське рішення по зміні складу майна та структури наявних ресурсів.

Аналіз прибутку знаходиться в безпосередньому зв'язку з порядком її формування.

Аналіз прибутку проводиться за такими основними напрямками: загальна оцінка виконання плану прибутку, вивчення структури балансового прибутку, визначення ступеня впливу різнихфакторів на величину прибутку від реалізації товарної продукції.

Аналіз прибутку від реалізації продукції доцільно виконувати на основі аналітичної табл. 7.2. За даними таблиці на аналізованому підприємстві фактично в звітному році прибуток від реалізаціїтоварної продукції отримано в сумі 808 тис. руб., що на 97 тис. руб. нижче плану.

Аналіз прибутків та збитків. Валовий прибуток в 1997 - 1999 рр зберігалася на рівні 56 млн. руб. при среднеквартальной значенні 14 млн. руб. Зниження прибутку в I кварталі 1999 р. щодосреднеквар-тального значення за попередні роки було зумовлено насамперед зниженням прибутку від реалізації продукції.

Аналіз прибутку і рентабельності виробництва є складовою частиною економічного аналізу роботи підприємства. У процесі аналізу обсягуі джерел одержання прибутку, рівня рентабельності, факторів, що забезпечують зміну цих показників, встановлюють: а) виконання плану за цими показниками; б) динаміку показників; в) фактори, що впливають на їх зміну; г) можливості та шляхи подальшого зростанняприбутку і рентабельності.

Аналіз прибутку і рентабельності в бурінні і нафтогазовидобування буде представлений по найбільш характерним для цих галузей напрямками.

Аналіз прибутку, що припадає на випуск товарної продукції, найтіснішим чином замикається заналізом витрат на 1 грн. товарної продукції, оскільки всяке їх скорочення викликає зростання прибутку.

Аналіз прибутку від реалізації продукції починають з перевірки обгрунтованості встановленого плану. Якщо в загальній сумі планової прибутку повністю відображено прибуток,припадає на фактичні початкові залишки планового періоду, на запланований обсяг виробництва товарної продукції, і при цьому врахована прибуток, що припадає на планові кінцеві залишки продукції (вона віднімається), то такий план обгрунтований.

Для аналізуприбутку від реалізації промислової продукції і виявлення тих чинників її зростання, які не відображають зусиль колективів, використовуються також дані: про прибуток, одержаний від завищення (порушення) встановлених цін і тарифів; про економію, що утворилася внаслідокпорушення встановлених стандартів, технічних умов та рецептур; про суми заохочувальних надбавок і знижок.

Методика аналізу прибутку ускладнюється в умовах многономеклатурного виробництва, коли, крім розглянутих вище чинників, необхідно враховувати ще йвплив структури реалізованої продукції.

Алгоритм аналізу прибутку в торгівлі відрізняють деякі особливості, пов'язані з порядком формування доходів і складом витрат. На розмір прибутку в торгівлі, крім розглянутих факторів, впливає величина валовогодоходу, яка в свою чергу формується під впливом обсягу товарообігу, середнього рівня торговельних надбавок за товарними групами і структурних зрушень в асортименті.

Дані аналізу прибутку узагальнюються в пояснювально.

Завданнями аналізу прибутку тарентабельності яь-ляють: визначення чинників, які вплинули на прибуток і показники рентабельності; встановлення раціональності розподілу (використання) прибутку; вишукування резервів зростання рентабельності роботи промислових підприємств.

Для аналізуприбутку, отриманого від реалізації товарної продукції, використовується включений у таблицю допоміжний показник планових витрат верби-ручки по фактично реалізованої продукції, обчисленої виходячи з планових корм (цін) і фактичної реалізації.

З аналізуприбутку на капітал, даного нами, виявляється, що ніяке накопичення капіталу не може постійно знижувати прибуток, якщо немає якоїсь постійної причини, що викликає підвищення заробітної плати

Методика аналізу прибутку дещо ускладнюється в умовахбагатопродуктового виробництва.

Методика аналізу прибутку дещо ускладнюється в умовах багатономенклатурного виробництва, коли крім розглянутих факторів необхідно враховувати і вплив структури реалізованої продукції.

Алгоритм аналізу прибутку вторгівлі відрізняють деякі особливості, пов'язані з порядком формування доходів і складом витрат. На розмір прибутку в торгівлі, крім розглянутих факторів, впливає величина валового доходу, яка в свою чергу формується під впливом обсягу товарообігу,середнього рівня торговельних надбавок за товарними групами і структурних зрушень в асортименті.

Pезультати аналізу прибутку за звітний період (рік) використовується для визначення напрямків пошуку резервів її зростання на наступний період.

Завданням аналізу прибуткує визначення напруженості встановлених планових показників і виявлення резервів збільшення прибутку.

Методика аналізу прибутку ускладнюється в умовах.

Після аналізу прибутку необхідно проаналізувати деякі відносні показники,які характеризують здібності менеджерів компанії розпоряджатися наявними у них ресурсами і аналізувати ринок капіталовкладень, знаходити найбільш прибуткові напрямки розміщення ресурсів.

Методика аналізу прибутку при використанні системи облікудирект-костинг ускладнюється в умовах багатономенклатурного виробництва, коли, крім розглянутих вище чинників, необхідно враховувати ще й вплив структури реалізованої продукції.

Джерелами аналізу прибутку та рентабельності є: планові документи -техпромфінілан підприємства; звітна та облікова документація.

Методика аналізу прибутку торговельного підприємства аналогічна розглянутій вище, але має деякі особливості, зумовлені специфікою формування доходів і прибутку від реалізації. Валовий дохід всвою чергу визначається як сума реалізованих торгових надбавок за вирахуванням податку на додану вартість. Валовий дохід - основне прібилеобра-зующий показник, тому на першому етапі аналізу прибутку проводиться його факторний аналіз.

При аналізі прибуткувивчають вплив на неї таких чинників, як зміна обсягу реалізованої продукції, оптових цін, собівартості, структури (асортименту) реалізованої продукції.

При аналізі прибутку фактичну її величину порівнюють з плановою і з рівнем минулого року,виявляють абсолютне і відносне відхилення від плану і попереднього року, вивчають фактори, що вплинули на - зміна прибутку.

При аналізі прибутку можна обмежуватися встановленням лише прибутковості або збитковості тієї чи іншої діяльності, необхідноретельно проаналізувати причини, що викликали відхилення фактичного прибутку від планової. Особливо уважно слід розкрити причини утворення збитків.

В аналізі прибутку, рентабельності та собівартості особливе місце займає собівартість. Аналізсобівартості продукції включає оцінку виконання плану собівартості, вивчення причин її зміни і виявлення резервів подальшого її зниження. З цією метою аналізуються витрати на вироб-во за елементами та за статтями калькуляції. При аналізі витрат роздільнорозглядаються витрати на матеріали і витрати, викликані застосуванням живої праці. У підсумку проводиться зведений підрахунок виявлених резервів зниження собівартості і підвищення прибутку. Ці резерви зазвичай підрозділяються на 2 групи: ліквідація втрат і непроіаво-дит.

При аналізі прибутку від реалізації товарної продукції досліджують рівні рентабельності окремих видів продукції і причини відхилень від плану.

При аналізі прибутку від реалізації товарної продукції досліджують рівень рентабельності окремих видів продукції іпричини відхилень від плану.

При аналізі прибутків і витрат досліджують тенденції в зміні величини прибутків, а також у зміні величини і структури витрат. Для цього використовують звіти про прибутки і збитки і внутрішню управлінську інформацію по окремимстаттями витрат.

При аналізі прибутку не обмежуються встановленням лише прибутковості або збитковості тієї чи іншої діяльності, а ретельно аналізують причини, що викликали відхилення фактичної при іни освіти збитків. На підприємствах нафтової і газовоїпромисловості збитки від реалізації цільової продукції і послуг підсобно-допоміжних цехів і господарств в ряді випадків складають значну величину. Тому першочергового значення набуває ретельне вивчення собівартості послуг і цін па продукцію та послуг підсобно-допоміжних цехів, а також розробка заходів щодо усунення причин утворення збитків.

При аналізі прибутку фактичну її величину порівнюють з плановою і з рівнем минулого року, виявляють абсолютне і відносне відхилення від плану і попереднього року, вивчають фактори, що вплинули на зміну прибутку.

При аналізі прибутку необхідно враховувати, що вона характеризується певною системою показників. Система планування та обліку прибутку передбачає виділення в ній декількох частин. Головним в роботі підприємств і об'єднань є задоволення потреб суспільства у певних видах продукції. Крім того, підприємства одержують прибуток (або збиток) від іншої реалізації - послуг непромислового хяряктера. На балансовий прибуток справляють істотний вплив і надходження (втрати) від внереал.

При факторному аналізі прибутку визначаються напрямок і ступінь впливу основних факторів зміни прибутку від реалізації: зміна обсягу і структури реалізованої продукції, зміна рівня її собівартості і рівня цін.

Так, аналіз прибутку підприємства неминуче пов'язаний з аналізом діяльності кожної служби, кожного підрозділу і кожного працівника підприємства, в тому числі і з аналізом їх окремих функцій і розв'язуваних ними окремих завдань по цим функціям. Цілком природно, що на нижчих рівнях управління аналізується при цьому вже не сама прибуток як така, а лише породжують її в даному об'єкті фактори.

Важливим напрямком аналізу прибутку є розрахунок і вивчення показників рентабельності - відносних величин, що обчислюються шляхом співвіднесення прибутку з продукцією, витратами або ресурсами виробництва і характеризують його ефективність.

Pешеніе задач аналізу прибутку і рентабельності дозволяє отримати не тільки загальну оцінку виконання плану і динаміки показників прибутку і рентабельності, але і здійснити аналіз основних факторів, що визначають зміну цих найважливіших показників діяльності промислового підприємства.

Pешеніе задач аналізу прибутку і рентабельності дозволяє отримати не - тільки загальну оцінку виконання плану і динаміки показників прибутку і рентабельності, але і здійснити аналіз основних факторів, що визначають зміну цих найважливіших показників діяльності промислового підприємства.