А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Внесок - колектив

Внесок колективу МЕІ в розробку нових технологій був настільки значний, що згаданим вченим разом з директором Інженерного центру ЕКСТ при Літма В. І. Безруковим у 1993 р. була присуджена Державна преміяPФ в областінауки і техніки.

Внесок колективів об'єднань Іжорський завод, Електросила, Металевий завод і Електроапарат в оснащення вітчизняної електроенергетики сучасними турбінами, генераторами, атомними реакторами, високовольтної апаратурою сприяєуспішному втіленню в життя ленінських заповітів про суцільної електрифікації країни.

Однак ці результати самі по собі не можуть розглядатися як кінцевий внесок колективу відділу, служби в результати діяльності підприємства в цілому, а отже, іприйматися за основу оцінки їх купа. Це пояснюється такими обставинами. По-перше, з точки зору кінцевих результатів діяльності підприємства обсяг робіт, виконуваних відділами та службами, важливий не сам по собі. Важливо, як саме він вплинув на результатидіяльності виробничих підрозділів, у продукції яких в кінцевому підсумку матеріалізуються результати праці працівників відділів і служб.

Аналіз нормативного рівня виробітку, а також зіставлення фактичного рівня з нормативним дозволяє робити висновкипро внесок колективу кожного підприємства в досягнення фактичного рівня виробітку.

При підбитті підсумків діяльності підприємств за певний період порівняння тільки рівнів продуктивності праці не дозволяє робити висновки про величину внеску даногоколективу в підвищення продуктивності праці, так як досягнутий рівень не є результатом його діяльності в цьому періоді. З цією метою і необхідно порівнювати динаміку продуктивності праці.

У розвиток карбідної промисловості СССPвеликий внесоквнесли науково-дослідні і проектні організації: Гіпрокаучук, Гіпро-хім, ЛенНІІГіпрохім, ГІАП, НІУІФ, уніх, Усольський ПО Хім-пром та ін Значний внесок колективів карбідчіков Дзержинська, Кіровакан, Єревана, Караганди, що зіграли велику роль в інтенсифікаціїі вдосконаленні виробництва карбіду кальцію на основі експлуатації печей середньої потужності.

Pазработани і отримали схвалення Держплану СССPпропозиції Міненерго СССPпо встановленню основних показників плану та економічних нормативів на всіх рівняхуправління, що враховують специфіку галузі і більш правильно відображають динаміку виробництва, зростання продуктивності праці та ефективності виробництва, вклад колективів у досягнення кінцевих результатів роботи.

Таким чином, поліпшення кінцевих результатівекономічної діяльності колективів можливо, по-перше, на основі створення такої продукції, натуральна форма якої найбільш повно задовольняла б суспільні потреби, по-друге, шляхом збільшення обсягу чистої (нормативної) продукції, яка найбільшповно характеризує величину вкладу даного колективу в національний дохід. Поряд з чистою (нормативної) продукцією (при однакових її обсягах) кінцеві результати економічної діяльності виробничих колективів можуть знаходити своє вираження у величиніствореної чистого прибутку.

В умовах внутрішнього госпрозрахунку облік повинен забезпечувати отримання інформації, необхідної для підготовки, обгрунтування і прийняття відповідних (управлінських рішень по усуненню збоїв і диспропорцій у виробничомупроцесі, ліквідації втрат у виробництві або нераціонального використання матеріальних, паливно-енергетичних, тру дових ресурсів, а також по закріпленню і розширенню досягнутих результатів, оцінці внеску колективу кожного підрозділу в досягнутірезультати роботи підприємства.

З метою подальшого вдосконалення економічного механізму управління виробництвом, матеріального стимулювання працівників нафтогазовидобувної промисловості в даний час розроблена і використовується системапланово-оціночних показників виробничих об'єднань і його основних підрозділів. Ця система дозволяє найбільш повно відображати внесок різних колективів у досягнення кінцевої галузевої мети, вона ув'язана з фондонаделеніем підрозділів, порядкомпреміювання працівників.

Для подальшого вдосконалення економічного механізму управління виробництвом, матеріального стимулювання працівників підприємств нафтової і газової промисловості в даний час розроблена і впроваджена системапланово-оціночних показників виробничих об'єднань і його основних підрозділів. Ця система дозволяє найбільш повно відображати внесок різних колективів у досягнення кінцевої галузевої мети, вона ув'язана з фондонаделеніем підрозділів, порядкомпланування працівників.

Грошові накопичення підприємств розмежовуються на прибуток і податок з обороту, економічна природа яких однакова, так як їх джерелом є чистий дохід, створюваний працівниками сфери матеріального виробництва. Величинаприбутку та податку з обороту характеризують внесок колективу працівників підприємства в загальний чистий дохід країни, що направляється у відповідності з народногосподарським планом на цілі соціалістичного розширеного відтворення і подальше поліпшення матеріальногодобробуту народу.

В умовах різного ступеня комбінування виробництв на хімічних підприємствах економічна значимість цих показників неоднакова, оскільки чим вище частка внутрішньозаводського обороту в загальному обсязі споживаних на підприємствіресурсів, тим менше показники відвантаження та реалізації на початкових стадіях технологічних процесів, тим нижче і економічна значимість таких показників за ступенем їх впливу на кінцеві фінансові результати. Однак, крім того, при використанні нормативнихметодів внесок окремих внутрішньозаводських колективів у формування досягаються результатів оцінюють за ступенем абсолютного і відносного зниження витрат на одиницю продукту і їх рівню на 1 руб. готової продукції, а також в залежності від розмірів вивільненняресурсів на основі прискорення оборотності оборотних коштів.

Значна кількість грошових коштів перераховується іншим підприємствам і організаціям за рахунок фондів економічного стимулювання. Pевізори перевіряють правильність визначення суми коштів,отриманих за випуск таких товарів, аналізують внесок колективу кожного підприємства-суміжника у виготовлення такої продукції і розміри переданих коштів.

Отже, кінцеві результати діяльності колективу матеріалізуються в трьох основних формах, що об'єктивнообумовлено виконанням ним як основною ланкою суспільства виробничо-економічних, соціальних і виховних функцій. Узагальнене вираження кінцеві результати діяльності колективу знаходять в єдиному критерії соціально-економічної ефективності, в якомувідбивається сукупний внесок колективу в забезпечення економічного, соціального і духовного прогресу суспільства.

Величина /С -, яка визначається шляхом рішення рівняння (9.10), є статистичною оцінкою нормативу відхилення виробітку (або в ціломуефективності виробництва) г-го підприємства від середнього рівня по галузі. Отже, вона може бути використана для порівняння відхилень в ефективності виробництва, що дозволяють робити висновки про внесок даного колективу підприємства у досягненняфактичного рівня ефективності, але не для порівняння продуктивності праці або в цілому ефективності виробництва різних підприємств.

Pентабельность промислових підприємств. Вказують далі на те, що прибуток не здатна забезпечити найбільшекономне і раціональне використання всіх видів ресурсів, чим обумовлений перехід до планування починаючи з 1983 р. завдань по собівартості продукції. Однак якщо розглядати рух вартісної форми кінцевих результатів економічної діяльності колективів зурахуванням того, що натуральна їх форма повністю відповідає суспільним потребам і суворо дотримується дисципліна поставок і цін (а саме так вони і можуть розглядатися), то стає очевидним, що безпосередній внесок колективів у фондзагальнодержавних ресурсів буде тим значніше, чим більше розміри прибутку. Отже, розмір прибутку, як і об'єм всієї чистої продукції, найбільш повно характеризує кінцеві результати економічної діяльності виробничих колективів.

При першомуваріанті організації оцінка роботи відділів і служб проводиться виходячи з результатів діяльності підприємства в цілому. У зв'язку з цим відпадає економічна необхідність чіткого планування, обліку і аналізу їх роботи, що в свою чергу веде до повної обезличкерезультатів діяльності конкретних відділів і служб. Природно, що в цих умовах неможливо виявити і кількісно виміряти внесок конкретного колективу і окремих працівників, а отже, неможливо ні правильно організувати їх матеріальне заохочення задосягнення в роботі, ні визначити міру відповідальності за допущені помилки.

Показник чистої продукції грунтується на діючій системі цін. Він відображає внесок підприємства в національний дохід. Той факт, що в чистої продукції знаходить відображення внесок конкретного колективу в кінцеві народногосподарські результати, створює об'єктивну основу для ув'язки цього показника з фондами заробітної плати. Він дозволяє також оцінити економію (або перевитрата) матеріальних витрат.

Під методом праці розуміється спосіб виконання виробничого завдання, що характеризується сукупністю певних трудових прийомів і послідовністю їх виконання. Ступінь раціональності методів праці, застосовуваних різними робочими при виконанні аналогічних операцій, залежить від їх майстерності, виробничих навичок і вправності. Норми праці, які передбачають найбільш повне використання наявних можливостей для ефективного виконання робіт, визначають об'єктивно необхідний час для їх планування і в зв'язку з цим є основою планування виробництва, оцінки результатів праці та її оплати. Умови праці представляють собою сукупність факторів виробничої сфери, що впливають на працездатність і здоров'я людини в процесі праці. Створення раціональних умов праці передбачає посилення його творчого характеру, всебічне скорочення ручної, малокваліфікованої і важкої фізичної праці, широке використання досягнень науки і техніки для забезпечення безпечних умов праці. Завданням професійного відбору є визначення придатності людини до виконання того чи іншого виду роботи. Організаційне рішення цього питання сприяє залученню в сферу виробництва людей, які відповідають вимогам певних професій і спеціальностей, що є найважливішою умовою підвищення ефективності робіт по ремонту і технічному обслуговуванню техніки. PНАЦІОНАЛЬНИЙ підготовка трудящих повинна забезпечити отримання ними необхідних для ефективної практичної роботи знань, умінь і навичок. Підвищення стимулюючої ролі заробітної плати, встановлення безпосередньої залежності доходів кожного працівника від його особистого трудового вкладу, а також від внеску колективу в розвиток громадського, виробництва і в підвищення його ефективності - такі головні особливості організації оплати праці на сучасному етапі. Стимулююча роль зарплати повинна полягати в забезпеченні матеріальної зацікавленості трудящих у збільшенні випуску готової продукції, підвищенні її якості, зниження собівартості, зниження трудозатрат, зміцнення трудової дисципліни і зниженні плинності.