А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Адміністративно-господарська самостійність

Адміністративно-господарська самостійність виражається в тому, що підприємство має права та обов'язки юридичної особи. На кожне підприємство міністерство (відомство) становитьвиробничо-технічний паспорт.

Адміністративно-господарська самостійність виражається в тому, що підприємство має права та обов'язки юридичної особи.

Адміністративно-господарська самостійність госпрозрахункових підприємств припускаєнаділення їх основними та обіговими коштами, виділення їх на самостійний бухгалтерський баланс, наявність розрахункового рахунку в банку, відшкодування всіх витрат доходами від реалізованої продукції (виконуваних робіт), право вступати в договірні відносини з іншимипідприємствами та організаціями, право користуватися банківським кредитом.

Расшірена адміністративно-господарська самостійність підприємств, скорочено кількість планових по казателей, що затверджуються в централізованому порядку, у зв'язку з чим різко зросла рольколективу підприємства в розробці планів.

Однією з ознак, що характеризують соціалістичне підприємство і його адміністративно-господарську самостійність, є наявність техпромфинплана - розгорнутої програми діяльності підприємства,визначальною його місце в загальній системі промисловості.

Необхідною умовою для здійснення госпрозрахункової діяльності підприємств є забезпечення їх адміністративно-господарської самостійності в рамках суспільної власності ідержавного планування, матеріальна та моральна зацікавленість і відповідальність працівників підприємств в результатах роботи, контроль рублем за діяльністю підприємств.

Основним виробничим підрозділом заводу є цех -виробнича частина заводу, що має адміністративно-господарську самостійність і складається з декількох виробничих ділянок. Цехи підрозділяють на основні, допоміжні та підсобні.

Державне підприємство (об'єднання) характеризуєтьсявиробничо-технічних, організаційних і економічних єдністю і адміністративно-господарською самостійністю.

Основними ознаками, що характеризують підприємство, є виробничо-технічне, організаційне та економічне єдність,адміністративно-господарська самостійність.

Найважливіші ознаки, що об'єднують соціалістичні виробничі підприємства в єдиний державний організм, - виробничо-технічне, організаційне та фінансово-економічне єдність іадміністративно-господарська самостійність.

Соціалістичним промисловим підприємством називається виробничо-господарська одиниця соціалістичної промисловості, діюча на основі завдань народногосподарського плану і характеризуєтьсявиробничо-технічним єдністю і адміністративно-господарською самостійністю. Виробничо-технічна єдність забезпечується наявністю на підприємстві закінченого виробничого процесу з виробництва певного виду продукції.Адміністративно-господарська самостійність забезпечується наділенням підприємства власними основними і оборотними засобами і наданням підприємству права самостійно розпоряджатися довіреним йому майном в межах плану і радянськогозаконодавства.

У відповідності з економічною реформою, основні положення якої розроблені вересневим (1965 р.) Пленумом ЦК КПРС, значно розширена адміністративно-господарська самостійність підприємств.

Однак на відміну від госпрозрахункупідприємства госпрозрахунок окремих його структурних підрозділів будується з урахуванням того, що вони не мають тієї адміністративно-господарською самостійністю, який користуються підприємства в цілому. РІТС, бригади, групи, допоміжні цехи не маютьсамостійного балансу та розрахункового рахунку в Держбанку, не вступають в договірні взаємовідносини та не ведуть розрахунків з іншими підприємствами, не отримують банківських кредитів і не вносять жодних платежів в банк. Вони безпосередньо не реалізують свою продукцію насторону, не отримують прибуток, і отже, не мають можливості зіставити доходи і витрати.

При медичному страхуванні організаційно закріплюється статус територіального акумулювання коштів і ресурсів у страхових фондах, визначаються умови тапорядок фінансування лікувально-профілактичної допомоги. Система медичного страхування передбачає адміністративно-господарську самостійність лікувально-профілактичних установ, бездефіцитність їх фінансування та забезпечення соціальних гарантій принаданні медичних послуг соціально незахищеним верствам населення. В якості основної ланки фінансування охорони здоров'я виступають територіальні фонди медичного страхування.

Окремий воєнізованої газорятувальної загін - воєнізованаоперативна частина, що виконує всі аварійно-рятувальні роботи. ОВДП складається зазвичай з двох і більше газорятувальних взводів і обслуговує групу хімічних підприємств; ОВДП має оперативно-технічну та адміністративно-господарську самостійність.

До теперішнього часу для більшості діючих хімічних і нафтохімічних підприємств найбільш характерна цехова організація виробництва. При цьому цехи-це відособлені ділянки виробництва, здійснюють закінчений виробничий процес імають, як правило, не тільки виробничу, але і певну адміністративно-господарську самостійність. На великих підприємствах групи технологічно пов'язаних цехів часто об'єднані в окремі провадження.

Завдання внутрішньозаводського, зокремацехового, госпрозрахунку аналогічна тій, яка ставиться перед госпрозрахунком підприємства - виконання виробничих завдань з найменшими витратами трудових і матеріальних ресурсів. Однак на відміну від госпрозрахунку підприємства госпрозрахунок цехів та інших підрозділівзаводу будується з урахуванням того, що цехи як складові частини заводу не мають у своєму розпорядженні тієї адміністративно-господарською самостійністю, який користується підприємство в цілому. Вони не мають самостійного балансу і розрахункового рахунку в Держбанку, не вступають в договірнівзаємини і не ведуть розрахунків з іншими підприємствами, не отримують банківських кредитів і не вносять жодних платежів в банк. Цехи не реалізують свою продукцію на сторону.

Завдання внутрішньозаводського, зокрема цехового, господарського розрахунку аналогічна тій,яка ставиться перед госпрозрахунком підприємства - виконання виробничих завдань з найменшими витратами трудових і матеріальних ресурсів. Однак на відміну від госпрозрахунку підприємства госпрозрахунок цехів та інших підрозділів заводу будується на підставі того, щоцехи як складові частини заводу не мають у своєму розпорядженні тієї адміністративно-господарською самостійністю, який користується підприємство в цілому.

Оскільки засоби виробництва - це громадська (державна) власність, держава регламентує правовеположення промислового підприємства, планує і контролює його роботу, визначає порядок використання накопичень. Документом, що визначає всі сторони діяльності соціалістичного підприємства, є Положення про, соціалістичне державневиробничому підприємстві, затверджений - ве Радою Міністрів СССР4 жовтня 19651 Соціалістичне промислове підприємство характеризується виробничо-технічних і організаційно-економічним єдністю і адміністративно-господарською самостійністю.

Соціалістичним промисловим підприємством називається виробничо-господарська одиниця соціалістичної промисловості, діюча на основі завдань народногосподарського плану і характеризується виробничо-технічним єдністю іадміністративно-господарською самостійністю. Виробничо-технічна єдність забезпечується наявністю на підприємстві закінченого виробничого процесу з виробництва певного виду продукції. Адміністративно-господарська самостійністьзабезпечується наділенням підприємства власними основними і оборотними засобами і наданням підприємству права самостійно розпоряджатися довіреним йому майном в межах плану і радянського законодавства.

Соціалістичне державнепромислове підприємство є основною ланкою промисловості. Діяльність підприємства визначається Положенням про соціалістичне державне виробниче підприємство, затвердженим Постановою Ради Міністрів СССРвід 4 жовтня 1965 р. і будується на поєднанні централізованого керівництва з господарською самостійністю й ініціативою. Адміністративно-господарська самостійність передбачає право підприємства на укладення договору з іншими підприємствами і ведення всіх господарських розрахунків відповідно до планів. Виробничим адміністративно-відокремленим підрозділом підприємства, в якому виготовляється продукція (або частину її) або виконується певна стадія виробництва, є цех.

Госпрозрахунок підприємства в цілому і всередині його органічно взаємопов'язані. Госпрозрахунок всередині підприємства є невід'ємною складовою частиною, продовженням і розвитком госпрозрахунку підприємства; його мета - забезпечувати успішне виконання виробничо-господарських завдань, що стоять перед підприємством. Разом з тим госпрозрахунок всередині підприємства відрізняється деякими особливостями від госпрозрахунку підприємства в цілому. Ці особливості обумовлені обмеженістю адміністративно-господарської самостійності підрозділів підприємства.

На госпрозрахунок переводяться як основні, так і допоміжні цехи. Завдання внутрішньовиробничого госпрозрахунку аналогічна задачі госпрозрахунку підприємства. Однак організація його відмінна від організації госпрозрахунку підприємства, так як цехи не розташовують адміністративно-господарською самостійністю, як підприємство в цілому, не мають самостійного балансу, розрахункового рахунку в банку, не вступають у договірні відносини і не ведуть розрахунків з іншими підприємствами, не отримують банківських кредитів і не вносять жодних платежів до бюджету. Цехи не реалізують свою продукцію на сторону.

На госпрозрахунок переводяться як основні, так і допоміжні цехи. Завдання внутрішньовиробничого госпрозрахунку аналогічна задачі госпрозрахунку підприємства. Однак організація його відмінна від організації госпрозрахунку підприємства, так як цехи не розташовують адміністративно-господарською самостійністю, як підприємство в цілому, не мають самостійного балансу, розрахункового рахунку в банку, не вступають у договірні відносини і не ведуть розрахунків з іншими підприємствами, не отримують банківських кредитів і не вносять жодних платежів до бюджету.