А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Позачергова перевірка - знання

Позачергова перевірка знань проводиться також за рішенням адміністрації ДАО або філії при виявленні недостатніх знань фахівцями вимог промислової безпеки; на вимогу органів Держнаглядохоронпраці України після відбулися аварій, нещасних випадків; за приписом посадової особи Держнаглядохоронпраці України при виконанні ним посадових обов'язків.

Позачергова перевірка знань у робітників проводиться: при зміні технологічного процесу, впровадженні нових видів обладнання і механізмів, а також введення в дію нових правил та інструкцій; в разі порушення правил та інструкцій; по вимозі або розпорядженню керівників підприємства, органів державного нагляду у випадках виявлення недостатніх знань правил та інструкцій.

Позачергова перевірка знань персоналу проводиться при зміні роботи або в разі порушення ним цих Правил або виробничих інструкцій. 
Позачергова перевірка знань персоналу, який обслуговує крани, проводиться при переході робітників з одного підприємства на інше, а також на вимогу ІТП по нагляду за кранами або інспектора, якщо встановлені випадки порушень посадових інструкцій. Після позачергової перевірки знань чергова перевірка проводиться на пізніше ніж через 12 місяців після чергової.

Позачергова перевірка знань щравіл і інструкцій з охорони праці не обов'язкова після нещасного випадку, що сталося в бригаді.

Позачергова перевірка знань будь-якого працівника, пов'язана з порушенням ним вимог норм і правил, аварією, інцидентом в роботі енергоустановок або нещасним випадком, може проводитися в комісії органів державного енергетичного нагляду.

Повторна, додаткова і позачергова перевірка знань повинні проводитися призначеної наказом кваліфікаційною комісією підприємства (організації), в штаті якого значиться перевіряти особу, в обсязі його виробничої інструкції. У роботі комісії має брати участь особа, відповідальна за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфта, участь інспектора Держнаглядохоронпраці - не обов'язково.

Позачергову перевірку знань з охорони праці працівників депо, пов'язаних з рухом поїздів, виробляють при перерві роботи більше 3 місяців і в разі порушення ними вимог техніки безпеки. Інженерно-технічних працівників - депо, що не піддаються випробуванням по ПТЕ, перевіряють в знань з охорони праці в терміни, встановлені начальником дорога за погодженням з дорожнім комітетом профспілки.

Позачергову перевірку знань піддаються особи, які порушили вимоги ПТЕ, ПТБ і виробничих інструкцій.

Позачергову перевірку знань піддаються особи, які допустили у своїй роботі порушення ПТЕ, ПТБ, правил виробничої або посадової інструкції, або незадовільно діяли на протидії аварійної тренуванні.
 Позачергову перевірку знань можуть бути піддані робочі та інженерно-технічні працівники, які допустили порушення правил технічної експлуатації, техніки безпеки або виробничих і посадових інструкцій.

Позачергову перевірку знань можуть бути піддані робочі та інженерно-технічні працівники, які допустили порушення правил технічної експлуатації, техніки безпеки або виробничих ч посадових інструкцій.

Позачергову перевірку знань піддаються особи, які порушили ПТЕ, ПТБ або виробничі інструкції.

Терміни позачергової перевірки знань і програма визначаються в кожному конкретному випадку розпорядженням керівника цеху або підприємства.

Результати пеоіодіческой і позачергової перевірки знань слід оформляти записом в журналі в KOTopos; ці результати перевірки підтверджуються головою комісії і членами. На розсуд голови комісії результати періодичної перевірки знань можуть бути оформлені протоколом з обов'язковою відміткою в журналі.

Допускається повторну, додаткову і позачергову перевірку знань електромеханіка, ліфтера і оператора проводити в кваліфікаційної комісії навчального закладу, при цьому участь інспектора Держнаглядохоронпраці не обов'язково.

Додаткова або позачергова перевірка знань проводиться при введенні в дію нових або перероблених правил і на вимогу органів госгортех-іьд.

Додаткова або позачергова перевірка знань правил безпеки керівними і інженерно-технічними працівниками проводяться при введенні в дію нових або перероблених в установленому порядку правил безпеки та технічної експлуатації, призначення на нову роботу або посаду, порушення правил безпеки. Перевірка знань проводиться за спеціальними квитками.

Додаткова або позачергова перевірка знань проводиться при введенні в дію нових або перероблених правил і на вимогу Держгіртехнагляду, вищестоящої організації і технічної інспекції профспілки, якщо буде встановлено недостатнє знання інженерно-технічними працівниками правил, норм та інструкцій з техніки безпеки.

Додаткова або позачергова перевірка знань правил, норм та інструкцій з техніки безпеки керівними і інженерно-технічними працівниками проводиться: а) при введенні в дію нових або перероблених в установленому порядку правил безпеки; б) при призначенні вперше на роботу фахівця з технічного нагляду або при перекладі інженерно-технічного працівника в іншу посаду, для виконання якої потрібні додаткові знання з техніки безпеки; в) на вимогу органів Госгортехнад-зазору СРСР, вищестоящих організацій і технічних інспекцій профспілки, якщо буде встановлено недостатнє знання інженерно-технічними працівниками правил, норм та інструкцій з техніки безпеки.

Може бути призначена позачергова перевірка знань правил техніки безпеки та інструкцій по робочому місцю при наявності упущень в роботі свідчать про недостатню кваліфікацію.

Обсяг і терміни позачергової перевірки знань встановлюються в кожному конкретному випадку розпорядженням керівника підприємства і цеху.

Обсяг і термін позачергової перевірки знань встановлюються спеціальним розпорядженням вищестоящого керівника.

Обсяг і терміни позачергової перевірки знань встановлюють в кожному конкретному випадку розпорядженням керівника підпри - ємства і цеху. Якщо при перевірці знань працівник показав незадовільні знання з охорони праці то в подальшому він не допускається до самостійної роботи, а проходить додаткового - тельное навчання (наприклад, у формі самопідготовки) і протягом двотижневого терміну піддається повторній перевірці знань. Неявка на повторну перевірку знань або непідготовленість до перевірки без поважних причин розглядаються як порушення працюючими трудової дисципліни.

Обсяг і терміни позачергової перевірки знань встановлюються в кожному конкретному випадку розпорядженням керівника підприємства або вищестоящої організації.

При порушенні виробляють позачергову перевірку знання цих правил.

В яких випадках проводиться позачергова перевірка знань у персоналу, який обслуговує посудини.

В яких випадках проводиться позачергова перевірка знань персоналу, який обслуговує посудини, і яким чином оформлюються результати перевірки.

Обсяг і порядок проведення позачергової перевірки знань визначається стороною, що ініціює її проведення.

Обсяг і порядок проведення позачергової перевірки знань вимог охорони праці визначається стороною, що ініціює її проведення.

В яких випадках повинна проводитися позачергова перевірка знань персоналу, який обслуговує котли.

Які порушили правила та інструкції піддаються позачергової перевірки знань.

Порушили Правила та інструкції піддаються позачергової перевірки знань. Якщо термін чергової перевірки закінчився, посвідчення недійсне.

Які порушили правила і інетрукціі піддаються позачергової перевірки знань. Після закінчення терміну перевірки посвідчення недійсне.

Необхідність, обсяг, і терміни позачергової перевірки знань у працівників встановлюються в кожному конкретному випадку керівництвом підприємства або Компанії.

Місцевими органами Держгіртехнагляду СРСР може бути проведена позачергова перевірка знань правил у керівних і інженерно-технічних працівників підприємства, а також можуть бути накладені штрафи на посадових осіб, винних у кількаразовому порушенні правил, норм та інструкцій з безпечного ведення робіт.

Відповідальний за теплове господарство підприємства має право призначити позачергову перевірку знань у машиніста котла.

Особи, які порушили правила та інструкції, піддаються позачергової перевірки знань.

Заходи щодо усунення причин нещасного випадку передбачають: проведення позачергової перевірки знань правил та інструкцій з ведення газонебезпечних робіт і робіт у ємностях, апаратах, шурфах і колодязях у працівників підприємства; перевірку обладнання на відповідність їх вимогам правил і норм експлуатації.

Заходи щодо запобігання виникненню подібних випадків передбачають: проведення позачергової перевірки знань з техніки безпеки при виробництві земляних робіт згідно СНиП 111 - 4 - 80 з усіма ІТП структурних підрозділів ВАТ Оренбургнефть, пов'язаними з зазначеними роботами; розробку достовірних планів (схем) підземних комунікацій з інструментальної їх перевіркою на нафтопромислах ВАТ Оренбургнефть; придбання приладів для визначення місця знаходження підземних комунікацій, а також розробку програми навчально-тренувальних занять при виникненні екстремальних ситуацій з машиністами, помічниками машиністів екскаватора, бульдозеристами, кранівниками.

Заходи щодо усунення причин нещасного випадку передбачають: проведення позачергової перевірки знань ПБ в НіГП і посадових інструкцій ІТП ЦДНГ; проведення позачергового інструктажу на робочому місці за обставинами нещасного випадку обслуговуючого персоналу.

Заходи щодо усунення причин нещасного випадку передбачають: проведення позачергової перевірки знань головних інженерів і служб охорони праці правил та інструкцій з організації газонебезпечних робіт на об'єктах підвищеної небезпеки; посилення контролю за дотриманням вимог правил і норм безпеки при виробництві вогневих робіт; проведення ревізії запірної арматури на об'єктах газліфта і складання відповідного акту за її результатами; навчання та перевірку знань відповідальних за проведення вогневих і газонебезпечних робіт; проведення позачергового інструктажу робочим по ведення вогневих робіт.