А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Валова продукція

Валова продукція - ранспорта і торгівлі перекладається в порівнянні це-ш шляхом застосування відповідно індексу тарифної члати і зростання фізичного обсягу товарообігу[65: тр.

Валова продукція в енергетиці починаючи з 1 січня 1962 р оцінюється за єдиними незмінними цінами для всіх енергопідприємств СРСР-118 коп.

Валова продукція в цінах 1926/27 р, на основі якої обчислювалася потім чиста продукція галузі і народний дохід до 1950 року включно, дійсно оцінювалася підприємствами одночасно за цінами фактичним і тисяча дев'ятсот двадцять шість /27 р Обчислення динаміки суспільного продукту, народного доходу і компонентів останнього в незмінних (порівнянних) цінах становить, як відомо, форму агрегатного індексу, в якому приватні індекси зміни кількостей окремих товарів зважені за постійними вагами - глобальним цінами цих товарів у базисному (1926/27) році.

Валова продукція являє собою сукупну вартість всіх вироблених підприємством готових виробів, напівфабрикатів, що відпускаються на сторону, і робіт, виконаних на замовлення інших підприємств і організацій. У окремих підприємств, перелік яких затверджується відповідним міністерством, відомством і узгоджується з ЦСУ СРСР, в обсяг валової продукції входить вартість зміни (приросту або убутку) залишків напівфабрикатів, інструментів спеціального призначення та технологічної оснастки власного виготовлення. Підприємствам машинобудування, з виробництва металоконструкцій та ремонтним заводам, де тривалість виробничого циклу переважної частини продукції перевищує два місяці до звіту про валової продукції включають і величину зміни залишків незавершеного виробництва.

План організаційно-технічних заходів по нафтопереробному заводу на 197 м Валова продукція крім компонентів, що входять в товарну продукцію, включає зміну залишків напівфабрикатів, інструментів і пристосувань власного виробництва.

Валова продукція в промисловості СРСР планується в незмінних оптових цінах. Товарна продукція на підприємствах нафтопереробної промисловості нараховується в діючих оптових цінах підприємства. З 1 липня 1967 введені нові оптові ціни на нафтопродукти.

Валова продукція (ВП) на відміну від товарної включає також вартість приросту (зменшення) залишків незавершеного виробництва і застосовується на підприємствах, де тривалість виробничого циклу становить більше двох місяців.

Валова продукція складається з готової продукції та зміни (приріст або зменшення) залишку незавершеного виробництва.

Питома вага витрат по об'єктах капітального будівництва колійного господарства,%. Валова продукція виражається обсягом робіт, ви - виконаних підприємством за звітний період.

Валова продукція оцінюється в оптових цінах підприємства. Для зіставлення ці цеіи приймаються на п'ятиріччя постійними.

Валова продукція на відміну від товарної характеризує загальний обсяг виробленої на даному підприємстві продукції, незалежно від ступеня її готовності. При визначенні обсягу валової продукції враховуються вся товарна продукція, приріст або спад незавершеного виробництва, напівфабрикатів, інструменту та пристосувань, виготовлених на даному підприємстві.

Приклад розробки балансу газу по системам магістральних газопроводів. Валова продукція, що виробляється усіма галузями народного господарства, становить суспільний продукт, який є базою визначення національного доходу країни. Цю продукцію розраховують в незмінних цінах підприємства (без податку з обороту), введених на певну дату.

Валова продукція оцінюється в цінах станом на 1 липня 1967 року.

Валова продукція на більшості підприємств електронної промисловості за своїм речовому складу збігається з товарною продукцією, відмінність полягає в оцінці продукції: валова продукція оцінюється в цінах на 1 січня 1982 року, а товарна - у діючих оптових цінах.

Валова продукція - це сукупність всіх матеріальних благ і послуг, створених колективом даної фірми за певний період, часу.

Валова продукція являє собою весь обсяг виконаних робіт за плановий період у порівнянних оптових цінах підприємств.
 Валова продукція включає вартість готових виробів і напівфабрикатів, вироблених як зі своєї сировини і матеріалів, так і з сировини і матеріалу.

Валова продукція в грошовому вираженні являє собою суму валового видобутку нафти і газу в грошовій оціню-ке (в незмінних цінах) і вартість робіт і послуг, наданих на сторону і власному капітальному будівництву і ремонту.

Валова продукція всієї промисловості за 20 років зросте приблизно в 6 3 рази, а продукція хімічної промисловості - приблизно в 17 разів. Для вирішення цієї грандіозної завдання необхідно всіляко розширювати і поглиблювати постановку науково-дослідних і дослідних робіт в області хімії та хімічної технології, апараті - і приладобудування, удосконалювати хімічну техніку.

Валова продукція являє собою всю вироблену за даний період часу продукцію в натуральному і грошовому вираженні.

Валова продукція - це вся вироблена за даний період часу продукція в натуральному (наприклад, в тоннах) вартісному (наприклад, в тисячах рублів) виразах.

Валова продукція, обчислена за галузевим методом, дорівнює валової продукції підприємств, обчисленої по заводському методу, за вирахуванням всього обсягу внутрішньогалузевого виробничого споживання продукції даного року.

Валова продукція, обчислена по народногосподарському методу, буде дорівнює сумі валової продукції галузей матеріального виробництва за вирахуванням морського флоту і Міністерства річкового флоту, Міністерства автомобільного транспорту та інших про доходи і їх витратах.

Валова продукція може бути визначена в грошовій формі а також в трудових і умовно-натуральному вимірі.

Валова продукція характеризує у вартісному вираженні обсяг виконаної роботи в сфері матеріально-технічного постачання і в кожної постачальницько-збутової організації. Крім того, як це буде показано нижче, показник валової продукції є вихідним для обчислення показника чистої продукції.

Валова продукція (ВП) розраховується по заводському методу двома способами.

Валова продукція розраховується в діючих порівнянних цінах, тобто незмінних на певну дату цінах підприємства. За допомогою цього показника визначають динаміку загального обсягу виробництва, динаміку фондовіддачі та інших показників ефективності виробництва.

Валова продукція (ВП) розраховується за заводському методу двома способами.

Валова продукція розраховується в діючих порівнянних цінах, тобто незмінних на певну дату цінах Підприємства. За допомогою цього показника визначають динаміку загального обсягу виробництва, динаміку фондовіддачі та інших показників ефективності виробництва.

Валова продукція всієї промисловості в цілому дорівнює сумі валової продукції всіх галузей промисловості.

Валова продукція являє собою обсяг всієї виробленої за звітний період готової продукції та напівфабрикатів відпускаються на сторону, в вартісному вираженні (за вирахуванням вартості продукції власного виробництва, спожитої в звітному періоді на свої виробничі потреби), а також продукції допоміжних виробництв, робіт і послуг промислового характеру , виконаних на замовлення сторонніх організацій і на потреби капітального будівництва, капітального ремонту та непромислових виробництв і господарств свого підприємства. Отже, продукція підсобного сільського господарства і послуги побутових і житлово-комунальних та подібних їм служб до складу валової продукції не входять.

Валова продукція оцінюється в стабільних (порівнянних) оптових цінах підприємств, а товарна - за оптовими цінами підприємств, прийнятим в плані і по фактично діяли оптовими цінами. Це дозволяє встановлювати взаємозв'язок об'емо15 випуску і реалізації продукції, її собівартості та фінансових результатів діяльності об'єднань і підприємств.

Валова продукція при цьому починає спливати в незмінних (порівнянних) цінах.

Валова продукція включає товарну продукцію та зміна залишків НП.

Валова продукція - це вся промислова продукція заводу, яка повинна бути виготовлена за планований період.

Валова продукція всієї промисловості республіки повинна бути збільшена за п'ятиріччя приблизно в 1 6 рази. Передбачено значне зростання вироблення електроенергії, виплавки чавуну і видобутку вугілля. Комуністи, всі трудящі Грузії усвідомлюють всю складність стоять перед нашою республікою завдань і сповнені рішучості безумовно забезпечити їх успішне виконання. Для цього у нас є всі можливості. Завдання полягає в тому, щоб поліпшити керівництво партійних і радянських органів господарським і культурним будівництвом, організувати практичне втілення Директив з'їзду в життя.

Схема формування показників випуску і реалізації продукції. Валова продукція характеризує весь обсяг випущеної продукції і робіт, виконаних на сторону і для здійснення безперервного виробництва.

Валова продукція - вся продукція, вироблена за певний період.

Валова продукція - вся продукція, вироблена за певний період. Бухгалтерський облік забезпечує всі необхідні відомості для обчислення В.

Валова продукція вказується тут і нижче без Обліку зміни масштабу цін.

Валова продукція включає вартість товарної продукції н зміна залишків напівфабрикатів власного виробництва і незавершеного виробництва (за металообробних і ремонтних підрозділів) за умови, що цикл виготовлення перевищує 2 місяці.

Валова продукція включає в себе як кінцеві продажу, так і виробництво тих деталей, які в силу технологічних зв'язків необхідні для виробництва кінцевих виробів.

Показники випуску продукції. Валова продукція - це вартість всієї виробленої продукції і виконаних робіт, включаючи незавершене виробництво; виражається зазвичай у порівнянних цінах.

Валова продукція являє собою алгебраїчну суму товарної продукції заводу за даний період і зміни залишків незавершеного виробництва, а також інструментів, штампів, моделей, запасних частин для ремонту обладнання, виготовлених силами заводу.

Валова продукція являє собою виражений у грошовому вимірі загальний результат основної виробничої діяльності всіх машинобудівних підприємств за певний період. Цей показник розраховується за так званим заводському методу, при якому валова продукція складається з повної вартості вироблених в даному періоді готових виробів; вартості відпускаються на сторону напівфабрикатів власного вироблення; вартості виробів допоміжних цехів і робіт промислового характеру, виконаних на замовлення за межі основної діяльності; зміни залишку напівфабрикатів; зміни залишку інструментів, пристосувань, опок власного виробітку і зміни залишку незавершеного виробництва.

Валова продукція в грошовому висловлю-ні є сумою валового видобутку нафти і газу в грошовій оцінці (в незмінних цінах) і вартість робіт і послуг, наданих на сторону і власному капітальному будівництву і ремонту.