А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Безрозмірна крива

Безрозмірна крива, показана на рис. 8 - 7 значно простіше і зручніше в користуванні ніж зазвичай вживаються в спеціальній літературі аналогічні криві з одного боку, тому, що там для кожної величини ковзання необхідно креслити окрему криву, а, з іншого боку, тому що фізичний зміст явища стає менш наочним. Наприклад, з наведеної на рис. 8 - 7 кривої очевидно, що до тих пір, поки навантажувальний момент дорівнює максимуму синхронного моменту, втягування в синхронізм можливо лише при рівності нулю моменту інерції системи. Оскільки практично це неможливо, навантажувальний момент, відповідно до кривої на рис. 8 - 7 завжди повинен бути менше, ніж максимальна величина синхронного моменту.

Стадії обчислення температури утримування за допомогою безрозмірних кривих, наведених на 53і54. Найпростішим застосуванням безрозмірних кривих є обчислення температур утримування при використанні відповідного набору констант утримування. Процедура аналогічна описаній в розд.

Якщо зобразити ЕГУ універсальну, безрозмірну криву у вигляді графіка А f (t) в білогаріфміческом графіку, то дослідну криву //(/) завжди можна поєднати з безрозмірною шляхом зрушень паралельно осях координат.

Розглянемо питання про застосування безрозмірною кривої насичення для розрахунку котушок індуктивності в колі змінного струму. В цьому випадку сердечник характеризується динамічної кривої насичення, яка представляє собою нелінійну залежність між амплітудними значеннями магнітної індукції і напруженості.

За цією ж методикою, але орієнтуючись на безрозмірні криві Рз, 6з і графік залежності між рз і 6 для температурних точок, що лежать на променях кутів f фіг.

Згідно з цим висловом всі профілі є подібними і можуть бути представлені єдиною безрозмірною кривої. Однак турбулентні профілі не цілком подібні і формула (12 - 32) може застосовуватися для різних інтервалів чисел Реінольдса за умови, що константа m варіюється.

Про це свідчить і той факт, що описані в[8]структури, отримані обробкою силикагеля лугом, добре збіглися з безрозмірною кривої рис. 3 побудованої для пористих стекол.

При моделюванні процесів класифікації полідисперсних матеріалів необхідно витримувати додатково подобу гранулометричних складів вихідних продуктів (кривих повних залишків) або, що те ж саме, ідентичність безрозмірних кривих R (6/505), де 605 - медіанний розмір.

Оскільки критерії подібності рівні то досліджувані явища подібні і крива, яка відображає в безрозмірною формі залежність відносної проникності породи для нафти від ступеня її водонасиченому, повинна бути подібна безрозмірною кривої, яка б показала залежність відносної проникності пласта для нафти від величини накопиченої видобутку.

Нехай, наприклад, відома вихідна крива с (t) в сорбционном, десорбціонную або хроматографическом варіанті або з експерименту знайдено розподіл речовини по шару. Сумісний ці графіки паралельним переміщенням координат з однієї з безрозмірних кривих відповідного теоретичного сімейства, побудованого в тому ж масштабі що і експериментальна крива.

Статичні характеристики польового транзистора з вбудованим каналом п-типу. Як видно з ф-л (2 - 207) - (2 - 209), струм стоку пропорційний току /з та залежить тільки від відношення напруг. Це дозволяє вважати вихідні характеристики всіх польових транзисторів подібними і представляти їх єдиним сімейством безрозмірних кривих.

Мета численних експериментальних досліджень спочатку складалася в побудові універсальної кривої залежності гідравлічного опору пористого середовища від числа Рейнольдса. Однак-побудувати таку універсальну криву практично не вдалося, що пов'язано з різницею у різних середовищ мікрогеометрії норовить простору і відсутністю достатньо чітких числових характеристик цієї геометрії. Безрозмірні криві гідравлічного опору для різних середовищ збігаються тільки при виконанні подібності мікрогеометрії в середньому (А.

На рис. 70 наведено інтегральні криві розподілу розмірів утворюються крапель для розпилювача Мікронер, отримані стендовим методом[31, 37]При швидкості повітряного потоку 45 м /с. Представлені в безрозмірному вигляді ці криві практично збігаються. на рис. 71 отримана безрозмірна крива порівняна з відповідними кривими для обертового лабораторного розпилювача на монодисперсні режимі і для відцентрового розпилювача.

Однак переміщення досягають значної величини, і тому при визначенні характеристик доводиться вирішувати геометрично нелінійну задачу. в даний час наявні розрахункові залежності отримані тільки чисельним шляхом Ці результати не оброблені у вигляді спрощених формул і тому в даному довіднику не можуть бути приведені. у формі безрозмірною кривої оброблений тільки випадок стиснення тонкостінної труби.

Умовою тотожності кривих, а отже, і подоби процесу є рівність параметрів. Так як величини і - б /бо безрозмірні то і зазначені параметри також безрозмірні. Тоді написані вище умови подібності можуть бути сформульовані також наступним чином: для подібності потоків полідисперсної пилу необхідно рівність критеріїв А і R, обчислених за характерними розміри частинок, і рівність параметрів в інтерполяційної формулою для безрозмірною кривої залишків.