А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Хіміко-спектральне визначення

Хіміко-спектральне визначення в солях лужних і лужноземельних металів засноване на попередньому виділенні домішок на змішаному сульфідно-вугільному колекторі Н аналізі цього колектора в розрядній трубціз порожнистим катодом з поділом зон випаровування і збудження.

Хіміко-спектральне визначення бору в кремнії і двоокису кремнію включає попереднє хімічне концентрування бору шляхом видалення кремнію у вигляді тетра-фториду кремнію і спектральний аналізотриманого концентрату в дузі змінного струму.

Хіміко-спектральне визначення елементів-домішок в металевій сурмі високої чистоти включає таку ж хімічну підготовку проби до випарювання водного шару, як і при полярографічного аналізу.

Хіміко-спектральне визначення алюмінію, заліза, кальцію, магнію, марганцю, міді, нікелю, свинцю, срібла, сурми, титану, олова, хрому проводять випаровуванням фтористоводневої кислоти з вугільним колектором. Останній після змішування з хлористим натрієм піддаютькількісному спектральному аналізу з синтетичними еталонами. Хлористий натрій додають і до еталонів. Ця добавка підвищує чутливість аналізу.

Хіміко-спектральне визначення алюмінію, заліза, кобальту, міді, нікелю в вуглекислому Барії засноване нааналізі концентратів домішок, одержуваних осадженням визна - неушкодженої елементів на вугільному порошку (колекторі) після обробки розчинів вуглекислого барію сірководнем і дйетілдітіокарбамінатом натрію.

Хіміко-спектральне визначення вісмуту та кадмію вокису барію проводиться співосадження їх з сульфідом міді, що утворюється в розчині при пропусканні через нього сірководню, і подальшим спектральним аналізом отриманих концентратів домішок.

Хіміко-спектральне визначення мікродомішок в хлористому нікелізасноване на попередньому відділенні нікелю осадженням його діметілгліоксімом і спектральному аналізі концентрату домішок, що містяться на вугільному колекторі. Для підвищення чутливості визначення - до колектора додають хлористе срібло і сірку.

Хіміко-спектральне визначення мікродомішок проводять після випарювання розчину з 50 мг вугільного порошку, що містить 4% хлористого натрію. Спектри проб, холостих проб і еталонів фотографують по три рази на пластинки спектральні, тип I, чутливістю 2 8 - 4 од.

Хіміко-спектральне визначення вмісту алюмінію, заліза, магнію, марганцю, міді, нікелю, олова, свинцю, срібла, титану в соляній кислоті засноване на випаровуванні кислоти з вугільним порошком, застосовуваним в якості колектора домішок, і наступному спектральномуаналізі cyj хого залишку.

Хіміко-спектральне визначення мікропрнмесей AI, Fe, Ca, Co, Mg, Mn, Cu, Ni, Pb, Ti і Сг в ізопропиловому і ізобутилового спиртів засноване на концентруванні мікродомішок з аналізованих спиртів на колекторі (вугільний порошок) і надаліспектральному аналізі концентрату домішок з NaCl в дузі постійного струму.

Хід хіміко-спектральних визначень може бути двояким. Іноді, наприклад визначення домішок у надчистих матеріалів - лах, усувають основну кількість головного речовини, а в залишкувизначають вміст домішок. В інших випадках, коли потрібно точне визначення елементів (наприклад, при біохімічних або геохімічних дослідженнях), вважають за краще витягувати домішкові елементи з основної маси і аналізувати отриманий концентрат. Поряд зпідвищенням чутливості при хіміко-спектральних методах зазвичай значно зменшується вплив третього компоненту, особливо основної речовини аналізованої проби, яке в тій чи іншій мірі відокремлено від визначуваних елементів.

При хіміко-спектральнихвизначеннях необхідні спектрально чисті реактиви. При використанні методів збагачення концентруються не тільки визначаються елементи, але і забруднення, що містяться в реактивах.

Хіміко-спектральні методи визначення золота з відділенням основи. Прихіміко-спектральному визначенні золота чутливість і селективність підвищують відділенням основи або концентруванням мікрокомпонента.

Pазработана методика хіміко-спектрального визначення двадцяти двох мікродомішок елементів з чутливістю ЗЛО 6 -1.10 - 7 вага.

Припустимо метод хіміко-спектрального визначення Ag, Zn, Cu, Gd, Pb, Аі в фосфіду індію, заснований на концентруванні домішок з частково виділеним In.

В[26]описано хіміко-спектральний визначення Mg, Са, Ва, At, Ti, V, Cr, Mo, Mn, Fe, Co, Ni, Си, Ag, Аї, Zn, Cd, In, TI.

Точність і відтворюваність хіміко-спектрального визначення миш'яку в досліджуваних зразках підтверджена аналізами цих же зразків іншим методом і в інших лабораторіях.

Pабота[9]присвячена хіміко-спектральним визначенню 13 елементів в кислотахфтористоводневої, оцтової, соляної та сірчаної із застосуванням порожнистого катода. Принцип методу полягає в випаровуванні кислоти, концентрировании домішок на вугільному колекторі з наступним визначенням домішок в газорозрядній трубці з порожнистим катодом в атмосфері чистогогелію.

З аналізу переглянутої літератури з хіміко-спектральним визначень в більшості робіт не досягається 100% - ва повнота виділення домішок. У цих випадках при виготовленні еталонів використовують процеси, ідентичні з обробкою аналізованої проби. Вінших випадках синтетичні еталони виготовляли на спектрально чистій основі.

З 1958 р. були знайдені методи хіміко-спектрального визначення мікродомішок в особливо чистих матеріалах.

Деякі органічні реагенти можуть мати велике перспективне значеннядля хіміко-спектральних визначень елементів за допомогою екстракції.

У роботі[27]описаний спосіб вторинного концентрування для підвищення чутливості хіміко-спектрального визначення мікрокількостей ніобію і танталу. Вторинне концентруванняздійснюється на спеціальній установці.

Чим нижче Cmill спектрального аналізу, тим ці забруднення помітніше і тим сильніше вони впливають на Сщш хіміко-спектральних визначень.

У табл. 3 наведені абсолютні межі виявлення мікродомішок методами емісійногосхЦктраль - ного аналізу, придатними для хіміко-спектральних визначень. Тут представлені кращі результати за літературними даними[53, 62, 65, 87-89]і за даними авторів.

Для визначення слідів елементів в різних препаратах в якості екстрагента часто застосовуютьчетиреххлорі-стий вуглець, використовуваний також при хіміко-спектральному визначенні мікродомішок в тріхлорсілане. Вимоги до чистоти обох продуктів за мінеральним домішках вельми високі. Випускається в даний час чотирихлористий вуглець на заводах хімічнихреактивів не можна використовувати для зазначених цілей через великий вміст у ньому різних елементів-домішок.

З використанням цього реагенту розроблений метод відділення плутонію від урану, трансуранових елементів і продуктів поділу, спосіб відділення цирконію таторію від рідкоземельних елементів, метод хіміко-спектрального визначення 10 елементів після їх групової екстракції. Саліцілальдоксім був використаний для екстракційного виділення лужноземельних елементів - продуктів поділу.

У монографії Методи визначенняі аналізу рідкісних елементів[48]наведені дані прямого спектрального аналізу індію, талію та титану, в яких молібден визначається відповідно до чутливістю 1.10 -%, 3.104% і 4.10 - 4%, а також дані хіміко-спектрального визначення 5.10 - 8% домішки молібдену вкремнії і вісмуті, з яких випливає, що при цьому визначаються кількості молібдену, значно менші 1 мкг.

Хіміко-спектральний метод аналізу найбільш ефективний і найбільш чутливий з усіх вищерозглянутих. Чутливість хіміко-спектральнихвизначень дуже висока. Багато елементи-домішки в речовинах високої чистоти визначаються з чутливістю 10 - 5 - 10 - 7% і навіть 10 - 8% по одному комплекту еталонів з фотографічною реєстрацією спектру.

Схема чотирьохсекційних установки для спалення миш'яку впотоці повітря.

Спалення проби з наступним видаленням матриці сублімацією використовують для концентрування домішок при аналізі речовин високої частоти. Так, при хіміко-спектральному визначенні И0 - 7% хрому, свинцю та нікелю в миш'яку 15 г проби окислюють повітрям при 250С, відганяють триоксид миш'яку, а залишок аналізують.

До сухого залишку і синтетичним еталонів домішують хлористий натрій і піддають їх спектральному аналізу. Добавка хлористого натрію підвищує чутливість хіміко-спектрального визначення елементів.

Іскровий розряд використовують як в якісному, так і в кількісному аналізі. У роботі[538]запропонований метод одночасного хіміко-спектрального визначення Br, Cl, J, З,P, S і Se у борі, геологічних зразках, промислових і біологічних об'єктах, проби якихпресують в таблетки з металевим сріблом. Низьковольтна іскра забезпечує значно більшу чутливість визначення брому, ніж високовольтна. При цьому найкращі результати були досягнуті в роботах[31, 33], Де застосовувався метод електролітичногоконцентрування.

До аналізу різних кремнийсодержащими з'єднань з'являється все більший інтерес. У даній роботі описаний метод хіміко-спектрального визначення мікродомішок алюмінію, заліза, кальцію, магнію, марганцю, міді, нікелю, олова, свинцю, срібла,титану і хрому в етиловому ефірі ор-токремневой кислоти.

Подальші хімічні процедури з осадом повинні бути зведені до мінімуму. Найбільш цінним є використання при хіміко-спектральних визначеннях групових реагентів-осадітелей.

Прямекількісне спектрографічних визначення мікроелементів в мулах і аналогічних їм матеріалах мало ефективно через ускладнення спектру лініями макроінгредіентов, впливу мінералогічного складу і третіх складових. Тому доцільно спочаткупереводити тверда речовина проби в розчин, а потім виробляти хіміко-спектральний визначення мікроелементів з використанням екстракційного збагачення.

Друга умова полягає в тому, що макрокомпонентів повинен бути повністю видалений з водної фази, однакдотримання цієї умови в деяких випадках, особливо при хіміко-спектральних визначеннях, не обов'язково. Більш того, залишок макроелемента іноді застосовують у якості носія.

У табл. 1 2 і 3 наведені показники, що характеризують даний спосіб аналізу. Для тогощоб переконатися в нелетучесті домішок, останні вводили в кислоту з вмістом аналізованого елементу принаймні на порядок меншим. Pезультати хіміко-спектрального визначення вмісту Са, Al, Cu, Sb добре узгоджувалися з даними люмінесцентного аналізу.

Pаспространенним методом для визначення слідів домішок є екстракція. Застосуванню цього методу присвячено кілька оглядів[77-82]і велике число інших робіт. При хіміко-спектральних визначеннях екстракція є ефективним і простим прийомом концентрування і розділення елементів.

Профіль рас - j пределенія бору в бо - 215л росілпкатном скло. Отже, для таких верств sr У01420082 016; кордону 95% - ного довірчого інтервалу: верхня - Св З 2srC 132 С, нижня - Са С - 2srC 068 С. Межі 95% - ного довірчого інтервалу для середньої товщини стравленнимі шару визначаються як h 2008 Тг. На рис. 4950 представлені деякі результати пошарового хіміко-спектрального визначення бору в легованому кремнії і боросілнкатном склі.

Зв'язування бору в нелетких комплекс манітом запропоновано Шафраном[1], Що розробив спектрофотометрич-ський метод визначення бору в залишку після розкладання двоокису кремнію фтористоводневої кислотою. Метод концентрування бору, запропонований Шафраном, використаний Василевської зі співробітниками[2]при розробці хіміко-спектрального визначення бору в кремнії, двоокису кремнію, тетрахлориді кремнію і тріхлорсілане.

Оскільки процес травлення не можна заздалегідь прокалибровать, необхідні вимірювання товщини шару. Оцінку товщини стравленнимі шару зручно проводити на ел-ліпсометре по різниці товщин оксиду до і після травлення. Інструментальна похибка еліпсометрії мала (від 0002 для товщин порядку 100 нм до 005 для 3 нм) і практично не впливає на похибку хіміко-спектральних визначень.

У літературі описані методи прямого спектрального і хіміко-спектрального визначення домішок. Еталони готувалися введенням в чисту сірку сульфідів визначуваних елементів. Хіміко-спектральне визначення засноване на спалюванні сірки і концентрування домішок на колекторі - 20 мг суміші спектрально чистих SiO2 і NaCl у відношенні 4: 1 по вазі.

У літературі описані методи прямого спектрального і хіміко-спектрального визначення домішок. Еталони готувалися введенням в чисту сірку сульфідів визначуваних елементів. Хіміко-спектральне визначення засноване на спалюванні сірки і концентрування домішок на колекторі - 20 мг суміші спектрально чистих SiO2 і NaCl у відношенні 4: 1 по вазі.