А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


У-система

У-системи і споріднені їм об'єкти знаходяться зараз в такому ж положенні, в якому знаходилися граничні цикли за часів Пуанкаре. Весь математичний апарат дослідження граничних циклів був створений, але інженерне серйозне застосуванняграничних циклів почалося лише через кілька десятків років, коли розвиток радіотехніки зробило теорію нелінійних коливань прикладної областю математики.

У-систему або володіє близькими властивостями експоненціальної нестійкості траєкторій іперемішування.

У-системам, для яких в стандартних позначеннях шари листкового Wu або Ws мають коразмерность 1), поряд з динамічними міркуваннями використовуються міркування з теорії листкове, що належать Хефлігеру, Новікову і Секст драла.

Зазвичай У-системирозглядаються на замкнутому різноманітті, при цьому у визначенні фігурує ріманова метрика, але зважаючи компактності її вибір насправді байдужий. При цьому, однак, визначення вже істотно залежить від використовуваної рімановоі метрики.

Тоді А є У-система.

Книга[5]присвячена У-системам - природному класу диференціальних рівнянь на многовидах, що мають властивість структурної стійкості. У цей клас входять, зокрема, геодезичні потоки на компактних многовидах негативної кривизни.

Тоді кажуть, що А є У-система.

Тут викладається ще кілька різних результатів про У-системах.

Для приблизних розрахунків зручно припустити, що смуги у-системи складаються з 6 гілок однакової інтенсивності.

Один час передбачалося[2037],що е-смуги є продовженням у-системи, для якої, як зазначено вище, смуги з v 3 в спектрі випускання не спостерігалися.

Схеми включення чотириполюсника, рекомендовані стосовно до систем Н - та /С-параметрів. Z-системи; з тих же міркувань, привикористанні У-системи переважніше схема, що містить генератор струму Л і провідності У.

Пізніше ця роль перейшла до нек-рим листкове, що виникають в теорії У-систем, а О.

Тоді фазовий потік називається У-потоком, а рівняння xv (x) - У-системою.

У статті Ю.П. Кіфера[2]розглянуто випадок, коли динамічна система на Kio є транзитивною У-системою. Ці системи утворюють досить обширне безліч в просторі всіх динамічних систем. Цей випадок близький до випадку єдиною інваріантною заходи.

Молекулярні постійніPПро в основному електронному стані визначалися при дослідженнях (В - і у-систем смуг. Вперше ці системи смуг спостерігалиPЕйтер[1704]Та Петрікалн[3230, 3231], Які звернули увагу на велику їх схожість з 3 - і у-систе-мами смуг NO, внаслідокчого в літературі за ними закріпилися такі ж найменування. З найбільшим дозволом[В - и у-системы полос ? О были получены в работах[3747, 3397]на приладах з дисперсією в 035 А. Вони знаходяться в доброму згоді зі значеннями відповідних величин, знайденими Сінгхом[3747]в результаті аналізу обертальної структуритрьох смуг 3-системи Ч Близькі значення коливальних постійних (юе 12325 сол 6 травня см 1) були знайдені Дресслера[1402]на підставі вимірів кантів і аналізу контурів 24 смуг[3-системы.

Уровни энергии атома ртути. Впервые молекулярные постоянные ZrO в четырех триплетных состояниях, связанных с а -, ? - и у-системами полос, определила Лоуотэр[2666, 2667], Яка показала, що всі три системи мають спільне нижнє стан, однак аналізобертальної структури смуг в цих роботах, а також в роботі Танака та Хоріе[3922]був виконаний неправильно.

Ефективні перерізи коливальної релаксації електронно-збуджених молекул J2 в станах v - 152543 і 50 при зіткненні з Не (7 Ne (2 Xe (3 Аг (4 Кг (5. | Смуги0 2 і 1 3 - системи N0 (Л22 при різних тисках окису азоту. Перший з цих процесів вивчався шляхом вимірювання інтенсивності смуг (1 3) і (0 2) - у-системи N0 в спектрі флюоресценції при різних тисках N0 а також сторонніх газів. На рис. 50 приведені мікрофотограммах обохсмуг при тисках від 0 1 до 322 мм рт. ст. З малюнка видно збільшення інтенсивності смуги (0 2) із зростанням тиску.

Наведені в табл. 116 значення молекулярних постійнихPПро в стані С22 визначеніPао[3397]на підставі аналізу обертальної структури смугу-системи.

М'язове веретено. Таким чином, веретена реагують на два впливи: периферичний - зміна довжини м'яза і центральне - зміна рівня активації у-системи. Тому реакції веретен в природних умовах діяльності м'язів досить складні. Прирозтягуванні пасивної м'яза спостерігається активація рецепторів веретен, що викликає рефлекс на розтяг.

Все це підказало, якими мають бути структура та властивості найпростіших рішень (ф, г)) - проблеми в загальному випадку, коли замість ступенів вводиться У-система.

Молекулярні постійні для N0 наведено в табл. 14.1; параметри bD,'с, ДЗГ та q0 дані в табл. 14.2 а, 14.26 дляP- І у-систем смуг.

Подання про незалежність збільшень відхилення /від J, мабуть, може бути обгрунтовано набагато більш повним чином в ситуації, коли швидкерух є не умовно-періодичним, а У-системою.

Хоча в спектрі випускання окису азоту в близькій ультрафіолетовій області спостерігаються дві інтенсивні системи смуг, обумовлені переходом на основний електронний рівень, навіть слабкі смуги в спектріпоглинання спостерігаються тільки в далекій ультрафіолетової області при довжинах хвиль, менших 2300 А, а інтенсивні смуги поглинання з'являються тільки при довжинах хвиль, менших 1900 А. Наведені нижче смуги у-системи спостерігаються тільки в тому випадку, якщо товщина поглинаючогошару газу (приведена до однієї атмосфері) не менше ніж 1 мм. Смуги 3-системи вимагають набагато більшої товщини поглинаючого шару газу.

Таким чином, веретена можна розглядати як безпосереднє джерело інформації про довжину м'яза та її змінах, якщо тільким'яз не збуджена. При активному стані м'яза необхідно враховувати вплив у-системи.

Тут а вр (й - со0)Pр (а; зі - зі) - спектральний показник поглинання для частоти зі смуги, центр якої характеризується частотою со0 причому ця смуга належить до -системі і володіє інтегральним показником поглинання а. Вираз, подібне (14.21), виявляється справедливим також і для у-системи смуг.

У даний збірник включені роботи зарубіжних математиків з теорії гладких динамічних систем. Вони дають хорошеуявлення про розвиток цієї галузі математики після 1970 р.Pабот охоплюють наступні напрямки: проблему типових властивостей, зв'язок між динамічними і гомологічними інваріантами гладких відображень, класифікацію У-систем, деякі аспекти теорії систем зінтегральними інваріантами. Оглядові стаття містять значну інформацію про роботи з даної тематики, що не увійшли до збірки.

Широкий розвиток в сер. Ке иа А12О3), рідше оксиди Мо або Сг иа А12О3; алкілування - Н2ЗО4 НP, А1С13 ВP3; гідрокрекінгу (переробки висококиплячих фракцій нафти під тиском Н2 в низькокиплячі) - А1 - Со-Мо - і А1 - Н]- У-системи. Близькі за складом каталізатори застосовують у процесах гідроочищення, в яких брало під тиском Н2 важкі фракції нафти піддаються забезпе-серіванію з виділенням Н23; видаляються також азот - і кисневмісні сполуки. В умовах гідроочищення ме-талліч. Со -, Мо -, - каталізатори перетворюються в сульфіди (докладніше див в статтях Каталітичний крекінг.

Однак якщо положення 1 зайнято алкильной групою, перегрупування не відбувається. Якщо розглядати нормальну реакцію як а у-переміщення аллильной групи, то нездатність з'єднань, містять в положенні 1 заступник, до перегрупування показує, що подвійний зв'язок, зазвичай знаходиться в положенні 1 2 не може переміщатися в положення 2 3 з освіти другого а у-системи навіть при підвищеній температурі, що необхідно для переміщення аллильной групи.

Молекулярні постійніPПро в основному електронному стані визначалися при дослідженнях (В - і у-систем смуг. Вперше ці системи смуг спостерігалиPейтер[1704]та Петрікалн[3230, 3231], які звернули увагу на велику їх схожість з 3 - і у-систе-мами смуг NO, внаслідок чого в літературі за ними закріпилися такі ж найменування. З найбільшим дозволом[В - и у-системы полос ? О были получены в работах[3747, 3397]на приладах з дисперсією в 035 А. Вони знаходяться в доброму згоді зі значеннями відповідних величин, знайденими Сінгхом[3747]внаслідок аналізу обертальної структури трьох смуг 3 - системи Ч Близькі значення коливальних постійних (юе 12325 сол 5 червня см 1) були знайдені Дресслера[1402]на підставі вимірів кантів і аналізу контурів 24 смуг[3-системы.

Смейл построил первые примеры структурно устойчивых систем с бесконечным числом циклов. Такие множества теперь называют гиперболическими. Общая теория гиперболических множеств была построена позже и под влиянием теории У-систем.

У-системы и родственные им) возникли нек-рые вспомогательные С. В нем большое внимание уделяется С. Отметим также недавнее решение вопроса: если на замкнутом Мп имеется р-мерное С.

Значительную часть книги занимают методы, обычно называемые качественными. Пуанкаре качественной теории дифференциальных уравнений привело к пониманию того, что, подобно тому, как явное интегрирование дифференциальных уравнений, вообще говоря, невозможно, невозможным оказывается и качественное исследование сколько-нибудь общих дифференциальных уравнений с многомерным фазовым пространством. В книге обсуждается анализ дифференциальных уравнений с точки зрения структурной устойчивости, то есть устойчивости качественной картины по отношению к малым изменениям дифференциальных уравнений. Изложены основные результаты, полученные после первых работ А.А.Андронова и Л. С. Понтрягина в этой области: начала теории структурно устойчивых У-систем Аносова, все траектории которых экспоненциально неустойчивы, и теорема Смейла о неплотности множества структурно устойчивых систем.

Молекулярные постоянные ? О в основном электронном состоянии определялись при исследованиях ( В - и у-систем полос. Впервые эти системы полос наблюдали ? ейтер[1704]та Петрікалн[3230, 3231], які звернули увагу на велику їх схожість з 3 - і у -систе-мами смуг NO, внаслідок чого в літературі за ними закріпилися такі ж найменування. З найбільшим дозволом[В - и у-системы полос ? О были получены в работах[3747, 3397]на приладах з дисперсією в 035 А. Вони знаходяться в доброму згоді зі значеннями відповідних величин, знайденими Сінгхом[3747]внаслідок аналізу обертальної структури трьох смуг 3-системи Ч Близькі значення коливальних постійних (юе 12325 сол 5 червня см 1) були знайдені Дресслера[1402]на підставі вимірів кантів і аналізу контурів 24 смуг[3-системы. ? ао показал, что это различие обусловлено систематическими погрешностями, допущенными в работе[3684]при визначенні положень окремих ліній в смугах у-системи і при проведенні аналізу їх обертальної структури.