А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Якнайшвидше освоєння

Якнайшвидше освоєння та застосування передового зарубіжного досвіду автоматизації хімічних виробництв і, зокрема, впровадження обчислювальної техніки в цілях оперативного управління та планування є однією з нагальнихзавдань в галузі наукових досліджень.

Цілям якнайшвидшого освоєння технологами наукових даних служить узагальнення експериментальних робіт у вигляді довідників різних фізико-хімічних констант елементів Періодичної системи Д. І. Менделєєва та їх сполук. ВПовною мірою це відноситься до області розплавлених солей.

Для якнайшвидшого освоєння нової техніки, прогресивної технології, особливо при переході на новий вид продукції, організовуються курси цільового призначення.

З метою якнайшвидшого освоєння на вітчизнянихзаводах виробництва найбільш досконалих типів вимикачів високої напруги в 1929 р. був укладений договір про технічну допомогу з американською електротехнічної фірмою Джии. За цим договором були отримані від фірми робочі креслення та інша документація помасляним вимикачів для напруг до 220 кв з потужністю відключення до 2500 Мва.

Однак завдання якнайшвидшого освоєння родовищ вимагають більш серйозного ставлення до оконтурювання покладів і різкого скорочення числа оконтурювальних свердловин за рахунок більш повного йвсебічного вивчення пробурених свердловин.

З метою якнайшвидшого освоєння багатого нафтового району в жовтні 1933 р. було розпочато будівництво залізниці Уфа - Ішімбаево.

З метою якнайшвидшого освоєння багатого нафтового району і жовтні 1933 р. було розпочатобудівництво залізниці Уфа - Ішімбаево.

Pозвиток науки і якнайшвидше освоєння її результатів в народному господарстві зміцнюють позиції соціалізму в економічному змаганні двох систем. Як вже говорилося, комунізм перед-комуністів еской ставлять собоюбезкласовий гро-власності венний лад з єдиною загальнонародною власністю на засоби виробництва. У процесі будівництва комуністичного суспільства відбувається поступове зближення двох форм соціалістичної власності, які в перспективізіллються з єдину комуністичну власність. Шлях до єдиної комуністичної власності лежить через зростання, зміцнення і вдосконалення як державної (загальнонародної), так і колгоспно-кооперативної власності.

Інженерно-технічні працівники дляякнайшвидшого освоєння цих виробництв проходили стажування у Франції, Англії, Італії, Бельгії, Німеччини, а пізніше і в Японії.

В цілях - якнайшвидшого освоєння випуску нашою промисловістю автоматизованих насосів-дозаторів у цій брошурі висвітлені основнізаходи щодо здійснення регулювання продуктивності та автоматизації роботи плунжерних насосів-дозаторів.

У зв'язку з необхідністю якнайшвидшого освоєння і введення нафтових родовищ в розробку велике значення має раціональна організаціянауково-дослідних і проектно-розвідувач-ських робіт. В даний час це вирішується в дослідних і проектних інститутах, нерідко без відповідної координації. Територіальна віддаленість деяких інститутів не дозволяє забезпечити проведення робітна досить високому рівні.

Завдання токаря-автоматника полягає в якнайшвидшому освоєнні технічно обгрунтованої норми. Виконання норм є одним з основних елементів виробничої дисципліни. Невиконання норм тягне за собою перебої в роботі верстатів інавіть цілих ділянок і цехів. І навпаки, перевиконання норм не тільки підвищує заробіток токаря-автоматника, але створює умови для зростання виробництва і планомірної роботи наступних ділянок. Тому найпершим завданням, що стоїть перед токарем-автоматником, єперевиконання норми виробітку, збільшення випуску високоякісної Продуція.

Для прискорення науково-технічного прогресу, якнайшвидшого освоєння наукових ідей і впровадження перспективних винаходів необхідно об'єднати зусилля науково-досліднихінститутів, конструкторських бюро і промислових підприємств. З цією метою сформовано 170 державних програм, які охоплюють паливно-енергетичний та аграрно-про-мислення комплекси, металургію, хімію, транспорт, охорона здоров'я, виробництво товарівширокого вжитку.

Актуальною в даний час є задача якнайшвидшого освоєння створеного до теперішнього часу науково-технічного потенціалу, концентрації наявних матеріальних і фінансових ресурсів на ключових напрямках технічного прогресу.

Упевнений також, що шахтарі покажуть приклад якнайшвидшого освоєння проектних потужностей введеного комплексу і забезпечать успішне виконання завдань і соціалістичних зобов'язань четвертого року п'ятирічки.

Крім того, в стройфінплане повинно бутипередбачено якнайшвидше освоєння останніх досягнень науки і техніки.

Для оптимального проектування нових хімічних виробництву для їх якнайшвидшого освоєння і для ведення їх в оптимальних технологічних режимах необхідно мати математичний описпротікання процесу, або математичну модель. Математична модель процесу необхідна як при динамічних, так і при статичних дослідженнях.

При реалізації завдань підвищення економічності та надійності, якнайшвидшого освоєння нових і реконструйованихстаціонарних котельних установок ТЕС, промислових підприємств і великих котелень важливе значення мають теплотехнічні випробування цих установок.

Підприємства та навіть окремі міністерства не зацікавлені в якнайшвидшому освоєнні нової продукції, щонегативно позначається на ефективності суспільного виробництва.

Для оптимального проектування нових хімічних виробництв, цля їх якнайшвидшого освоєння і для ведення їх в оптимальних технологічних режимах необхідно мати математичний описпротікання процесу, або математичну модель. Математична модель процесу необхідна як при динамічних, так і при статичних дослідженнях.

Підвищення культурного і технічного рівня трудящих має велике значення для якнайшвидшого освоєння складноїтехніки, зростання продуктивності праці. Підвищення кваліфікації працівників автомобільного транспорту досягається систематичним навчанням їх новим технічним засобам, передовим методам організації праці.

На всіх старопахотних землях цієї зони системадобрива повинна сприяти якнайшвидшому освоєнню просапних і плодосменний сівозмін з пелной заміною чистих парів зайнятими, сновним елементи системи удобрення тут наступні.

Не допускати механічного підходу до перегляду норм, створювати умови дляякнайшвидшого освоєння нових норм усіма робітниками, всіляко використовуючи в цих цілях наставництво, школи передового досвіду н інші форми підвищення кваліфікації робітників на виробництві.

Прискорені темпи розвитку газодобувної промисловості СССPвимагають не тількивідкриття та якнайшвидшого освоєння нових газових і газоконденсатних родовищ, але і вдосконалення існуючої техніки і технології видобутку. Останнє в найбільшій мірі відноситься до родовищ, розробка яких супроводжується активним проявомупруговодонапорного режиму.

Спільна угруповання споріднених за формою букв прописних і малих шрифтів сприяє якнайшвидшому освоєнню учнями написів креслярським шрифтом. Написання шрифту починають з прописних (великих) букв.

Широке впровадженняновітньої техніки в народне господарство ставить перед ремонтними підприємствами завдання якнайшвидшого освоєння її ремонту. Наприклад, авторемонтні підприємства повинні були освоїти серійний ремонт нової реактивної техніки в розмірах, що задовольняють потреби цивільноїавіації. Поповнення пасажирського річкового флоту судами на підводних крилах типуPакета і Метеор також зажадало створення спеціалізованих дільниць з їх ремонту.

Створений вами унікальний комплекс є серйозним внеском у здійснення рішень партіїпо якнайшвидшому освоєння Курської магнітної аномалії, подальшому розвитку чорної металургії, великим досягненням наших учених, проектувальників, будівельників, машинобудівників та експлуатаційників.

Своєрідним напрямом у розвитку соціалістичних форм праціє широке змагання передових робітників за якнайшвидше освоєння досягнень науки і техніки у виробництві.

Упевнений в тому, що учасники споруди Сирдариш-екой ГPЕС зроблять все необхідне для якнайшвидшого освоєння потужності електростанції, внесутьгідний внесок у реалізацію історичних рішень XXVI з'їзду КПРС.

Аналіз використання основних фондів, пошук шляхів поліпшення використання устаткування в часі і потужності, якнайшвидше освоєння нововведених виробництв повинні бути в центрі увагипідприємств. Від успішного їх вирішення багато в чому залежить зростання прибутку підприємств, збільшення внутрішньо-промислових накопичень і успішне виконання рішень Партії і Уряду про прискорення розвитку хімічної промисловості.

Висловлюю впевненість, щометалурги комбінату докладуть всі свої сили, знання та досвід для якнайшвидшого освоєння потужності цього прокатного стану і новими трудовими успіхами ознаменують 110 - ту річницю з дня народження В. І. ліпила, забезпечать дострокове виконання п'ятирічного плану.

У матеріалахз'їзду велике значення надається разом з механізацією, автоматизацією і модернізацією існуючих підприємств якнайшвидшому освоєння введених у дію потужностей, досягненню проектних техніко-економічних показників, зростання рентабельності виробництва. Цізавдання можуть бути вирішені лише при роботі на високопродуктивному і економічному обладнанні і високої кваліфікації обслуговуючого персоналу.

При розробці цього розділу плану необхідно передбачати зацікавленість підприємств у підвищенніефективності виробництва і темпів зростання продуктивності праці, якнайшвидшому освоєнні нової техніки і поліпшенні якості продукції.

З метою посилення зацікавленості колективів об'єднань і підприємств у підвищенні ефективності виробництва ізростаючих темпах росту продуктивності праці, якнайшвидшому освоєнні нової техніки і підвищенні якості продукції у виробничих об'єднаннях, підприємствах створюються фонди економічного стимулювання, що включають фонд матеріального заохочення, фондсоціально-культурних заходів і житлового будівництва (фонди заохочення) і фонд розвитку виробництва.

Ергономічне забезпечення АPМ являє собою комплекс заходів, виконання яких має створювати максимально комфортні умови длявикористання АPМ фахівцями, якнайшвидшого освоєння технології та якісної роботи на АPМ. Комфортні умови припускають вибір спеціальних меблів для розміщення технічної бази АPМ, організацію картотек для зберігання документації і магнітних носіїв.

Напідприємствах, які переходять на випуск нової продукції, організовується додаткова професійно-технічна підготовка робітників та інженерно-технічних працівників з метою якнайшвидшого освоєння нової технології виробництва.

Партком і господарськекерівництво комбінату ще недостатньо використовують нові умови планування й економічного стимулювання для підтягування відстаючих ділянок виробництва, якнайшвидшого освоєння проектних потужностей нового устаткування. Продуктивність машин і верстатів привиробленні деяких видів пряжі і тканин на 10 - 15% відстає від показників передових підприємств країни, що виробляють аналогічний асортимент продукції на такому ж обладнанні. Слабо механізовані важкі і трудомісткі роботи; близько половини робочих основнихвиробництв зайняті на допоміжних процесах.

Партком і господарське керівництво комбінату ще недостатньо використовують нові умови планування й економічного стимулювання для підтягування відстаючих ділянок виробництва, якнайшвидшого освоєнняпроектних потужностей нового устаткування. Продуктивність машин і верстатів при виробленні деяких видів пряжі і тканин на 10 - 15 відсотків відстає від показників передових підприємств країни, що виробляють аналогічний асортимент продукції на такому ж обладнанні.Слабо механізовані важкі і трудомісткі роботи; значне число робочих основних виробництв зайнято на допоміжних процесах.

Будівельним і промисловим міністерствам доручено всіляко підтримувати і розвивати ініціативу передових колективів,спрямовану па скорочення термінів будівництва підприємств, на якнайшвидше освоєння нових і поліпшення використання діючих виробничих потужностей; надавати їм допомогу в розробці та здійсненні заходів щодо підвищення технічного рівня виробництва,застосуванню нових прогресивних конструкцій, матеріалів і устаткування, широкому впровадженню передових методів організації праці та виробництва на будівництвах і підприємствах легкої та харчових галузей промисловості.

У роки другої п'ятирічки, коли партія взяла курс наздійснення технічного переозброєння всіх галузей народного господарства, змагання було направлено на якнайшвидше освоєння нової техніки, впровадження нових технічних досягнень і досвіду передовиків.

Відкриття руху на новій лінії має великенародногосподарське значення, створює умови для подальшого розвороту робіт по спорудженню Байкало-Амурської залізничної магістралі, якнайшвидшого освоєння природних багатств Сибіру і Далекого Сходу.

Технологічна підготовка виробництва,здійснювана на засадах, встановлених основоположними стандартами ЕСТПП, створює умови для максимального скорочення строків цієї підготовки, якнайшвидшого освоєння нової техніки, всебічного вдосконалення технології та організації виробництва.Основними принципами ЕСТПП є: запуск у виробництво виробів, відпрацьованих на технологічність, широке застосування типових технологічних процесів, стандартизація та уніфікація обладнання, технологічного оснащення та інструменту, автоматизація і механізаціяінженерно-технічних та управлінських робіт. Важливе місце у вирішенні цих завдань займає технологія машинобудування.

Удосконалення управління енергомашвностроітельнимі підприємствами викликає необхідність в раціоналізації структури управління з тим, щобвона відповідала завданням інтенсифікації виробництва, зокрема якнайшвидшому освоєнню і поширенню найбільш прогресивних видів і типорозмірів енергообладнання та передових форм технології та організації виробництва.

Еволюція комп'ютерних інформаційнихтехнологій. Ергономічне забезпечення - сукупність методів і засобів, використовуваних при розробці та функціонуванні ІС, що створюють оптимальні умови для діяльності персоналу, для якнайшвидшого освоєння системи.

Ергономічне забезпеченняявляє собою сукупність методів і засобів, призначених для вибору проектних рішень, що забезпечують оптимальні умови діяльності людини в АСУП, якнайшвидшого освоєння АСУП. Склад ергономічного забезпечення АСУП включає: методи, методики,нормативні і довідкові документи, необхідні для вироблення ергономічних вимог до робочих місць, інформаційних моделей та умов роботи персоналу в АСУП, а також для проведення експертизи та оцінки рівня реалізації ергономічних вимог;навчально-методичну документацію та технічні засоби підготовки персоналу; комплекс методів і методик, необхідних для забезпечення високої ефективності діяльності людини в АСУП.

У резолюції XVIII Всесоюзної конференції ВКП (б) по доповіді товариша Г. М.Маленкова завдання систематичного здійснений наленню виробів, що випускаються соціалістичними підприємствами, якнайшвидшого освоєння передової техніки поставлена ??як найважливіша, невідкладне завдання всіх працівників промисловості і транспорту. Необхідно, далі, особливу увагу приділяти проблемам нової техніки, невпинно працювати над удосконаленням техніки, над освоєнням виробництва нових машин, матеріалів і виробів.

Фонд матеріального заохочення утворюється на підприємстві для посилення матеріальної зацікавленості працівників у підвищенні ефективності виробництва, зростання обсягу чистої продукції і прибутку, якнайшвидшому освоєнні випуску нових видів продукції і поліпшенні їх якості.

Апарат міністерства слабо забезпечує вирішення корінних проблем розвитку м'ясо-молочної промисловості, не проявляє повсякденної турботи про підвищення економічної ефективності виробництва, прискоренні науково-технічного прогресу, якнайшвидшому освоєнні і повному використанні виробничих потужностей. У постанові зазначається, що за останні роки має місце зниження фондовіддачі, частина підприємств не виконує виробничих планів. Повільно вирішуються завдання впровадження нової техніки і прогресивної технології, комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів. Допускаються серйозні недоліки в плануванні, відсутні належні взаємозв'язки з сільськогосподарськими органами, що негативно позначається на більш повному використанні наявних можливостей збільшення випуску, поліпшення якості і асортименту м'ясо-молочної продукції. Центральний апарат і органи міністерства на місцях не роблять активного впливу на виконання і перевиконання планів державних закупівель продуктів тваринництва. Pозвиток мережі підприємств не завжди здійснюється з урахуванням сировинної бази та готівки потужностей переробної промисловості.

Центральний Комітет КПРС висловлює тверду впевненість в тому, що будівельники і гірники Михайлівського гірничо-збагачувального комбінату і надалі будуть показувати зразки самовідданої праці, зроблять все для якнайшвидшого освоєння введених потужностей, прискорення будівництва другої черги фабрики окомковапія, успішного виконання прийнятих соціалістичних зобов'язань на честь 60 - летня Великого Жовтня.

Широке поширення отримала нова форма участі фахівців у прискоренні науково-технічного прогресу на селі - особисті творчі плани, які спрямовані на підвищення ефективності використання землі, техніки, якнайшвидше освоєння прогресивних технологій у землеробстві і тваринництві, впровадження досягнень науки і передового досвіду.