А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Бібліографічний опис - джерело

Бібліографічний опис джерел у списку літератури має бути виконане у відповідності з пред'явленими вимогами.

Бібліографічний опис джерел у списку літератури має бутивиконано відповідно до висуваються вимогами.

Порядок бібліографічного опису джерел незалежно від прийнятого для першоджерела порядку повинен відповідати діючим ГОСТам.

Бібліографічна посилання - це короткий бібліографічнийопис джерела цитати, запозичення або твори (видання), яке розбирається або рекомендується в основному тексті.

При алфавітному способі розташування бібліографічних описів джерел їх список зазвичай не нумерують. Зв'язок бібліографічнихзаписів з основним текстом встановлюється за допомогою прізвища автора та року видання.

Корінь унікального імені пропонується складати на основі кодування бібліографічного опису джерела. При цьому унікальність імені забезпечується тією обставиною,що в одному і тому ж виданні вийшов у світ в певний рік і в певний місяць, на одній і тій же сторінці не може міститися двох різних статей. Таким чином в корені унікального імені достатньо зашифрувати найменування друкованого видання, рікопублікування, місяць опублікування і сторінку.

При оформленні таких посилань допускаються деякі відхилення від загальних правил бібліографічного опису джерел.

В якості прототипу слід вказати найбільш близьке до заявляється рішення задачі, якехарактеризується подібною сукупністю ознак, і привести бібліографічний опис джерела інформації. Прототип необхідно ретельно проаналізувати, виділити його основні ознаки, а також вказати ті з них, які є загальними для відомого ізаявленого рішень. Якщо в аналізованому джерелі використана дещо інша термінологія, слід пояснити поняття і терміни з метою їх однозначного розуміння заявником та експертом. Далі вказуються причини, що перешкоджають досягненню необхідного технічногорезультату при реалізації прототипу.

Якщо в якості вихідного документа системи використовують першоджерело (копію), супроводжуючим документом в атом випадку є карта зворотного зв'язку, яка повинна містити бібліографічний опис джерела інформації,шкалу оцінок і службові дані в необхідному обсязі. В якості прикладу на рис. 10 - 14 наведено зразки сигнальних карток з талонами зворотного зв'язку та карт зворотного зв'язку.

Анотація - коротке, максимально компрессированний зв'язний виклад основного змісту тексту-джерела з метою орієнтації реципієнта, повідомлення йому головних відомостей про укладену в тексті інформації, її спрямованості, цінності і призначення. Зазвичай анотація містить бібліографічний опис джерела, вихідні дані, додаткові відомості про автора. Такий запис має чисто довідковий характер.

В Англії та ФPГ для документації в молекулярній спектроскопії застосовуються перфокарти з зовнішньої перфорацією. На рис. 48 і 49 наведені фотографії лицьовій і тилової сторін таких перфокарт, відомих під назвою системи DMS (Documentation of Molecular Spectro-scopy) для документації інфрачервоних спектрів. На лицьовій стороні перфокарти надруковано назву з'єднання, вказані його основні фізичні властивості, дана структурна формула, проведено бібліографічний опис джерела, з якого запозичений спектр поглинання, і зазначені умови, за яких він отриманий. Там же наведені табульованого дані для основних смуг поглинання.

Автоматизований фонд розглядається як спеціалізована база даних, реалізована на ЕОМ серії ЄС. Основною /визначальною /логічною одиницею розглянутої бази даних є опублікований джерело /наприклад, стаття в журналі /, що містить таблиці теплофізичних властивостей вуглеводнів та нафтопродуктів або рекомендації для розрахункового визначення таких даних. Основний фізичної одиницею автоматизованого фонду є запис. Кожен джерело відбивається в базі даних у вигляді декількох записів, одна з яких є його бібліографічним описом з ключовими словами /бібліографічний запис /, інші записи мають фактографічний характер. При цьому кожна з них містить або однорідний масив чисельних даних /одна властивість одного речовини або суміші постійного складу в одному агрегатному стані в широких інтервалах температур і тисків /, або формалізований опис методики розрахунку одного або групи властивостей, разом з текстом фортран-програми, складеної за цією методикою, або об'єктний модуль, який реалізує розглянуту розрахункову методику. Отже, розрізняються чотири типи записів: бібліографічний опис джерела, масив чисельних даних, опис розрахункової методики /коментарі /і фортран-програма, об'єктний модуль, який реалізує конкретну програму.