А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Досвід - підприємство

Досвід підприємств і наукових організацій показує, що майже всі відомі метали можна зварювати контактним зварюванням, причому при зварюванні одних металів утворюються сполуки, що володіють високою пластичністю і міцністю, в точас як інші дають шви невисокої якості.

Досвід підприємств автомобільної та інших галузей промисловості показує, що маловуглецевої сталь, поверхня якої з двох сторін покрита тонким шаром олова або свинцю, зварюється контактної шовної зварюваннямтакож добре.

Досвід підприємств усіх галузей промисловості та будівельних організацій показує, що без зварювання у багатьох випадках не можна застосувати пластмаси для виготовлення виробів і конструкцій. Тому в сучасній промисловості та будівництві зварюванняпластмас стає потужним засобом технічного прогресу і одним з основних технологічних процесів. Зварювання пластмас дозволяє більш економно використовувати матеріали та трудові витрати, підвищити терміни служби виробів.

Досвід підприємств та науковихорганізацій показує, що в даний час у всіх галузях промисловості найбільшого поширення набула контактне зварювання. Зварювання пластмас струмами високої частоти отримує також все більшого поширення.

Досвід підприємств показує, що контактназварювання нержавіючих сталей повинна виконуватися на жорстких режимах. Це пояснюється, по-перше, тим, що при повільному нагріванні й охолодженні нержавіючі сталі втрачають свої антикорозійні властивості і, по-друге, при нагріванні вони мають великий коефіцієнт лінійного розширення,в силу чого можуть виникнути значні викривлення в великогабаритних деталях і вузлах.

Досвід підприємств показує, що для наладчиків доцільний бригадний метод роботи. Він дозволяє спеціалізувати наладчиків за видами устаткування (дотримуючись, звичайно, прицьому принцип взаємозамінності учасників бригади) і значно скоротити простої устаткування. У масовому виробництві великий ефект дає організація наскрізних (добових) бригад наладчиків. У ряді випадків вдаються до об'єднання праці наладчиків і операторів,особливо в умовах недовантаження останніх або при нестачі підприємстві наладчиків, так як при такій спільній роботі на робітників-операторів можна покласти виконання менш складних подналадочних робіт.

Досвід підприємств по організації управління працею вельмирізноманітний як по розподілу праці в цій сфері, так і за методами і засобам роботи. Найбільшого поширення набули централізована, децентралізована та змішана системи організації даної роботи.

Досвід підприємств і корпорацій, успішно здійснилиперебудову і реструктуризацію свого бізнесу у відповідності з обраною стратегією, дозволяє сформулювати корисні рекомендації, що допомагають боротися з неефективною діяльністю, роздробленістю технологічного процесу і пов'язаними з цим зайвиминакладними витратами.

Досвід підприємствPостовской і Володимирської областей показує, що робота по систематичному оновленню норм проходить успішно, якщо вона проводиться за активної участі робітників і профспілкового активу та якщо на підприємствах використовуєтьсяматеріальне і моральне заохочення виробничників, перешедщіх на роботу за вищими нормами виробітку.

Досвід підприємств цих міст заслуговує на увагу, так як в основі його лежить наукове управління якістю продукції з урахуванням розробленихкількісних критеріїв. Так, наприклад, в саратовській системі управління якістю продукції здійснюється шляхом управління якістю праці на базі кількісного критерію - відсотка здачі продукції з першого пред'явлення. У ярославської системі для управлінняякістю продукції застосовується кількісний критерій - моторесурс двигуна. Корисний досвід використання стандартів підприємств як організаційної основи систем управління якістю продукції накопичений рядом підприємств міста Львова.

Досвід підприємств повдосконалення організації заробітної плати /Сост.

Досвід підприємств, що працюють в умовах Державної приймання, показав, що найбільше число недоліків і упущень виявлено в процесі контролю за дотриманням технологічних процесів і технологічноїдисципліни.

Досвід підприємств показує, що найбільш ефективна робота комплексних бригад, оскільки підвищується відповідальність за якість ремонту та стан обладнання.

Досвід раьсгги підприємств підтверджує, що в залежності від якості і кількостісировини схеми прямого харчування установок сировиною за всіма чинниками економії дозволяють отримувати щорічно 50 - ЗОО тис.руб. економії по кожній схе-МP.

Досвід підприємств ряду міністерств (Мінважмашу, МПЗЗ та ін) показує, що при створенні відповідних умовнормування праці за допомогою нормативів часу може знайти широке поширення. Практика підтверджує необхідність та доцільність створення у складі відділу праці та заробітної плати бюро наукової організації праці, в функції якого входить керівництво іпроведення робіт з нормування праці конструкторів, вдосконалення чинних нормативних матеріалів. Оперативне нормування в підрозділах повинно здійснюватися інженерами-нормувальником, адміністративно підлеглими відділу праці та заробітної плати. Вроботі з нормування праці доцільно участь фахівця-конструктора, який може правильно проаналізувати зміст праці, виявити види виконуваних робіт, оцінити доцільність їх проведення, встановити зміст конструкторських документів,оцінити складність і новизну створюваних виробів.

Досвід підприємств Ленгорсовнархоза по впровадженню групової обробки показує, що продуктивність праці на токарних верстатах підвищується на 20 - 30%, а час наладок верстатів скорочується в 4 - 5 разів.

Досвідпідприємств чорної металургії, де калькулюється собівартість чавуну і сталі в фізичних тоннах і в умовних тоннах передільного чавуну і приведеного ваги стали, підприємств хімічної промисловості, широко застосовують натуральні та ефективнікалькуляційні одиниці, свідчить, що доцільніше встановлювати: натуральну одиницю продукції - для калькулювання індивідуальної собівартості продукції; ефективні одиниці продукції з урахуванням якості - для суспільної оцінки витрат підприємства. Вцьому випадку забезпечується порівнянність собівартості продукції різних підприємств і порівнянність між собівартістю і ціною.

Досвід підприємств хімічної промисловості показує, що суміщення професій, якщо воно правильно організовано, дозволяє більшраціонально використовувати робочий час виробничого персоналу, скорочувати простої устаткування, збагачує зміст праці і сприяє формуванню робітників з творчим поглядом на свою працю, створює основу для утворення нових професій, відповіднихсучасному рівню технічного розвитку виробництва.

Досвід підприємств Міністерства нафтової промисловості показує, що вони повністю виключають потрапляння сторонніх предметів в Міжтрубний простір в процесі спуско-підйомних операцій і буріння.Крім ізоляції гирла свердловини, обтіротел і очищають колону від розчину.

Узагальнено досвід підприємств чорної металургії з розробки системи планових показників, Доводимо цехах та інших підрозділах в нових умовах, організації економічного стимулюванняколективів підрозділів за повне виконання поставок металопродукції, поліпшення її якості, зростання продуктивності праці і зниження витрат на виробництво. Докладно розглянуті позитивний досвід і ряд недоліків у використанні бригадного госпрозрахунку. ?ассмотрен комплекс питань, що зачіпає планування, організацію поставок і стимулювання зростання випуску економічною металопродукції. Викладено найважливіші особливості роботи підприємств в умовах повного госпрозрахунку 0 самофінансування та пропозиції щодоподальшому вдосконаленню господарського механізму.

З досвіду провідних електромашинобудівних підприємств допустима в динаміці (при окружної швидкості колектора 50 м /с) різниця висот суміжних колекторних пластин не повинна бути більше 5 мкм. При виступаніяокремих пластин колектора над сусідніми понад 35 - 40 мкм відбувається відкол щіток з інтенсивним виділенням вугільного пилу у вигляді чорного диму, після чого стає неможливою подальша робота двигуна.

Мікротвердість приповерхневого шару заготовки,наплавленого Сормайт, після ПМВ. Цікавим є досвід підприємств щодо застосування ПМО заготовок з титану з альфірованним зовнішнім шаром.

Як показує досвід підприємств, при переході від вільного кування на штампування на кожній тонні штамповок економиться 120 кгметалу, більше 50 нормо-ч в ковальському і 170 нормо-год в механічному цехах.

Як показує досвід підприємств, застосування пласт - I мас у виробництві зварних виробі і конструкцій знаходиться в прямій залежності від технічних характе-i ристик пластмас.

Якпоказує досвід підприємств, при переході від вільного кування на штампування на кожній тонні штамповок економиться 120 кг металу, більше 50 нормо-ч в ковальському і 170 нормо-год в механічному цехах.

Як показує досвід підприємств, можливі два варіанти формування радбригадирів цеху. Якщо цех не дуже великий, то до складу ради з правом вирішального голосу входять всі бригадири цеху. Якщо цех є крупкою виробничою одиницею, з великою кількістю бригад, то рада бригадирів обирається на загальних зборах бригадирів цеху. І в тій, дов іншому випадку склад ради затверджується наказом начальника цеху. У еостав ради бригадирів цеху з правого дорадчого голосу можуть включатися голова ради майстрів -, голова цехового оргкомітету (комісії) щодо впровадження та розвитку) бригадноїорганізації праці, куратори бригад.

Дослідження та досвід підприємств свідчать про те, що здійснення заходів з поліпшення умов праці сприяє значному підвищенню продуктивності праці.

Як показує досвід підприємстврадіопромисловості та приладобудування, в одиничному і дрібносерійному виробництві розвитку багатоверстатного обслуговування сприяє перехід на груповий метод обробки, що дозволяє застосовувати принцип роботи серійного виробництва. Для застосування цього методупроводиться класифікація деталей з єдиними або близькими за змістом технологічними процесами.

Виходячи з досвіду підприємств чорної металургії, можна зробити висновки про те, що пар низького тиску від системи випарного охолодження можна повністювикористовувати для розвитку теплофікації, для під-доподготовкі та інших виробничих та господарських потреб; витрати для здійснення випарного охолодження окупаються протягом 6 - 7 міс.

У книзі використано досвід підприємств і наукових підрозділів МПС. ?Розділ, що відносяться до обслуговування і ремонту цистерн, використовують результати наукових досліджень кафедри промислового транспорту Маріупольського металургійного інституту.

В ній висвітлено досвід підприємств по зварці в середовищі вуглекислого газу. Значна частинакниги присвячена питанням технології зварювання вуглецевих і легованих сталей. Описано обладнання, що застосовується для зварювання, і досвід його експлуатації.

Далі слід узагальнити досвід підприємства по проведенню заходів, що сприяють успішному виконанню цьогоплану, а також вивчити причини, які гальмували його виконання, та розробити пропозиції щодо їх усунення.

Упрочнітель динамічної дії кульковий для обробки. Прикладом може служити досвід київських підприємств за зміцнення осей коліс колясок мотоциклів (9), ввнаслідок чого довговічність їх підвищилася в 2 - 3 рази. Операція наклепа триває всього 5 - 10 сек.

Аналіз тенденцій і досвіду підприємств у різних галузях показав, що модернізація при ремонті лісових машин має перспективу. Вона базується на необхідності підвищеннярівня механізації в лісовому комплексі, особливо лісогосподарських та лісозаготівельних робіт. Заходи по модернізації машин при ремонті повинні бути реалізовані спільною роботою заводів-виробників, сервісних підприємств (дилерів) та власників техніки. Привідновленні старої техніки сервісні підприємства повинні використовувати більш досконалі конструкції агрегатів трансмісії, гідроагрегатів, систем паливоподачі та інші.

У книзі на досвіді підприємств висвітлюються питання поєднання традиційних методівуправління з автоматизованими, викладається аналітичний метод розрахунку чисельності працюючих в апараті управління, автоматизований метод розподілу ІТPі службовців за структурними підрозділами.

У цьому плані цінний досвід підприємств, які організувалипланомірне навчання цехових керівників. Можна послатися на Магнітогорський металургійний комбінат, де добре налагоджена навчання начальників та заступників начальників цехів. На базі комбінату Мінчорметом створена галузева школа навчання цехових керівників.

У даній роботі узагальнений досвід підприємств, що експлуатують підводні переходи магістральних і нафтопромислових трубопроводів в системі МінпаливенергоPФ, по проектуванню, будівництву, експлу - луатаціі, діагностиці та капітального ремонту.

Дуже великийінтерес представляє досвід підприємств Ярославської області і особливо Ярославського іPибінского моторних заводів по підвищенню якості і ресурсу виробів, що випускаються.

Приварювання труби до барабана. | Обварки завальцованних кінців труб. При складанні цієїінструкції був використаний досвід підприємстваPостовенергоремонт з приварення труб до барабанів котлів типів ТП-230 ТП-170 та ін, крім цього, використані опубліковані матеріали з цього питання.

Події 2 і 3 передбачають вивчення досвіду підприємств по виготовленню такапітальному ремонту однотипних машин і відновленню їх деталей.

Інформаційний лист № 2 з обміну досвідом підприємств йодо-бромної промисловості, Отч.

Важливо, як показує, наприклад, досвід польських теплоенергетичних підприємств, що за допомогою СК можнаоптимізувати організаційну структуру, усунувши зайві елементи управління, та забезпечити систематичний контроль над виробничими витратами. Ця система дає можливість працівникам фірми чітко і в повному обсязі усвідомити власні функції івідповідальність, стимулює підвищення кваліфікації і довіру до свого підприємству. Слід підкреслити, що постійному навчанню персоналу надається особливе значення в функціонуючої СК; навчання розглядається як найважливіший позаекономічний фактор мотивації працівника.

У цих випадках порядок преміювання підприємство розробляє самостійно Досвід підприємств, які значну частку продукції спрямовують на - кспорт, показує, що розширення їх прав у галузі матеріальної) сгімутіро ачія дає їм можливість більш доцільно витрачати преміальні кошти - на заохочення за високу якість продукції та ритмічність її виготовлення.

Великої уваги в частині організації трудових процесів заслуговує досвід Новосибірських підприємств. Як відомо, вони виступили ініціаторами розробки організаційних карт на кожному робочому місці. На заводах вивчений і впроваджується цей досвід.

Можливості для застосування цієї інформації, як показує досвід підприємств ЧССP, Вельми широкі, і вона распространіма на інші ділянки обліку.

Побудови єдиного подотраслевом класифікатора продукції повинно передувати вивчення досвіду підприємств в області класифікації, головним чином має додаток при організації внутрішньозаводського поточного і оперативно-календарного планування. В результаті проведеного аналізу планової документації підприємств нафтохімічного машинобудування з'ясувалося, що в основу заводських класифікаторів закладається структура загальносоюзного класифікатора промислової і сільськогосподарської продукції. І тільки деякі групи диференційовані за розмірами. В той же час в класифікаторі відсутній розподіл апаратури з матеріального оформленню. Аналіз технологічної однорідності нафтоапаратури дозволяє зробити висновок, що класифікатор промислової і сільськогосподарської продукції може бути використаний тільки як початкова база при розробці єдиного подотраслевом класифікатора.

Виставка має пересувну експозицією в Ніде фотоплакат, що демонструють досвід підприємств щодо забезпечення безпечних умов праці. На виставці щотижня проводяться лекції з охорони праці; періодично організовуються наради працівників з обміну досвідом; поширюються креслення безпечних конструкцій і пристроїв, представлених на виставці.

Незважаючи на те, що - на схемі розкривається досвід підприємств колишньої ГДP, Ця схема характерна і для наших підприємств.