А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Фотометрична реакція

Фотометрична реакція того чи іншого речовини може бути використана для визначення інших з'єднань.

Фотометричні реакції елементів головної підгрупи V групи Періодичної системи елементів, придатні длядиференціальної спектрофотометрії.

Фотометричну реакцію завжди характеризує її чутливість. Чутливість зазвичай висловлюють в значеннях молярного коефіцієнтний погашення (стр. Якщо при визначенні використаний монохроматичний потік променистоїенергії та дотримані інші умови (стр. В цілях єдиного підходу до оцінки чутливості реакції завжди необхідно вказувати умови визначення молярного коефіцієнта погашення: для спектрофотометрів - ширину щілини, для фільтрових приладів - їх марку і Яефсвітлофільтру.

Наведено фотометричні реакції, що володіють великим інтервалом визначаються концентрацій.

Чутливість фотометричної реакції в мкг визначають наступним чином.

Чутливість фотометричної реакції залежить від виборуреагенту та умов проведення реакції. Вираз чутливості в значеннях молярного коефіцієнта поглинання зручно для порівняння відносної чутливості різних реакцій.

Використанню фотометричної реакції для кількісного визначенняелемента має передувати: 1) вивчення іонного стану та спектральних характеристик компонентів, що вступають у реакцію; 2) з'ясування оптимальних умов повноти освіти комплексного з'єднання; 3) попереднє вивчення швидкості протікання реакції.

Перед проведенням фотометричної реакції в три мірні колби поміщають певні обсяги аналізованого розчину: в першу дещо менший, у дві наступні однаковий, але більший, ніж у першу. Крім того, в третю колбу додають ще певну кількістьстандартного розчину аналізованого компонента. Після цього у всіх трьох колбах проводять фотометричну реакцію і вимірюють оптичну щільність другого і третього розчинів по відношенню до першого. Нехай с0 - зміст визначуваного компонента в обсязі vt випробуваногорозчину, доданого в першу колбу; сх - зміст визначуваного компонента в обсязі о2 випробуваного розчину, доданого в другу і третю колби; Ах - оптична щільність розчину, з вмістом визначуваного компонента сх виміряна по відношенню дорастворителю; Л0 - оптична щільність розчину з вмістом визначуваного компонента с0 виміряна по відношенню до розчинника; са - кількість визначуваного компонента, доданого в третю колбу; Ла-оптична щільність розчину з вмістом визначуваногокомпонента са, виміряна по відношенню до розчинника.

При проведенні фотометричної реакції, необхідної для підвищення чутливості, визначається компонент переводять в з'єднання, що володіє значним поглинанням. Найчастіше визначувану речовинупов'язують в комплексне з'єднання з різними органічними реагентами. Крім того, можуть бути використані реакції окислення - відновлення, діазо-поєднання й інші.

Перед проведенням фотометричної реакції в три мірні колби поміщають певні обсягианалізованого розчину: в першу дещо менший, у дві наступні однаковий, але більший, ніж у першу. Крім того, в третю колбу додають ще певну кількість стандартного розчину аналізованого компонента. Після цього у всіх трьох колбах проводятьфотометричну реакцію і вимірюють оптичну щільність другого і третього розчинів по відношенню до першого. Нехай с0 - зміст визначуваного компонента в обсязі v1 випробуваного розчину, доданого в першу колбу; сх - зміст визначуваного компонента в обсязіі2 випробуваного розчину, доданого в другу і третю колби; Ах - оптична щільність розчину, з вмістом визначуваного компонента сх, виміряна по відношенню до розчинника; Л0 - оптична щільність розчину з вмістом визначуваного компонента с0виміряна по відношенню до розчинника; са - кількість визначуваного компонента, доданого в третю колбу; Ла - оптична щільність розчину з вмістом визначуваного компонента са, виміряна по відношенню до розчинника.

Однією з найбільш чутливихфотометричних реакцій на сірководень є реакція утворення метиленової блакитний.

Як оцінюється чутливість фотометричних реакцій.

Описано етапи дослідження фотометричної реакції для вибору оптимальних умов її проведення, а такожряд методів визначення складу і констант стійкості комплексних сполук та дані конкретні приклади їх застосування.

Pассмотрім етапи дослідження фотометричних реакцій з органічними реагентами, в результаті яких утворюються комплексні сполуки.Оптимальні умови проведення реакції вимагають можливо більш повного зв'язування визначуваного елементу в комплекс. Більшість органічних реагентів володіє кислотно-основними властивостями.

Описано етапи дослідження фотометричної реакції для виборуоптимальних умов її проведення, а також ряд методів визначення складу і констант стійкості комплексних сполук та дані конкретні приклади їх застосування.

Pассмотрім етапи дослідження фотометричних реакцій з органічними реагентами, врезультаті яких утворюються комплексні сполуки. Оптимальні умови проведення реакції вимагають можливо більш повного зв'язування визначуваного елементу в комплекс. Більшість органічних реагентів володіє кислотно-основними властивостями.

Наступниметапом у вивченні фотометричної реакції, після того як знайдені оптимальні умови утворення комплексної сполуки, є вибір приладу з різним ступенем монохроматичности потоку випромінювання для вимірювання поглинання розчинів отриманого з'єднання.

Метод поєднує високу чутливість фотометричної реакції з вибірковістю екстракційного способу відділення. Крім того, в цьому методі за рахунок прямого визначення нікелю в екстракті збільшується експресному визначення, усувається матричнийефект, відокремлюються речовини, що поглинають світло у видимій області спектра.

Таким чином, використання фотометричної реакції для кількісного визначення елемента має передувати вивчення іонного стану компонентів, що вступили в реакцію,визначення їх фотометричних характеристик, з'ясування оптимальних умов повноти освіти комплексного з'єднання, а також попереднє вивчення кінетики реакції. Тільки після цього можна приступити до з'ясування приложеному основого законусвітлопис поглинання до розчину, в якому знаходиться визначуваний елемент, і до розробки умов кількісного його визначення.

Наступним етапом у вивченні фотометричної реакції, після того як знайдені оптимальні умови утворення комплексної сполуки,є вибір приладу з різним ступенем монохроматичности потоку випромінювання для вимірювання поглинання розчинів отриманого з'єднання.

Показано, що чутливість фотометричної реакції зменшується для катіонів типово перехідних елементів, анеперехідних - змінюється мало або зростає.

У всіх пробірках проводять фотометричну реакцію і вирівнюють обсяги. Порівнюють інтенсивності'краскі випробуваного розчину і еталонів.

Слід зазначити, що всі фотометричні реакції, що володіють великимінтервалом визначуваних концентрацій, мають значний светопоглощение в ультрафіолетовій області спектра, якесь можна використовувати для підвищення їх точності, чутливості та відтворюваності.

Pледве е 1п гра та - підхід до оцінки чутливості. Томуодна і та ж фотометрична реакція може мати різну чутливість в залежності від конкретних умов її застосування.

У тих випадках, коли фотометрична реакція характеризується невисокою контрастністю і при вибраній довжині хвилі спостерігаєтьсясветопоглощение не тільки аналізованого комплексу, але і фотометричного реагенту, знаходять різницю оптичних густин аналізованого комплексу і чистого реагенту при тій же концентрації, що й в аналізованому розчині.

Визначення Лтщ графіч - підхід до оцінкичутливості ческим способом, J. Тому одна і та ж фотометрична реакція може мати різну чутливість в залежності від конкретних умов її застосування.

Для порівняльної оцінки чутливості двох фотометричних реакцій зручнокористуватися молярним коефіцієнтом погашення е, обчисленим для умов, близьких до отримання його істинного значення (стр.

Майже у всіх випадках в певній фотометричної реакції може брати участь не одна речовина, а ряд споріднених сполук.Аналітичні реакції, що дають позитивний результат з самими різноманітними органічними сполуками, зустрічаються нерідко. Наприклад, інтенсивно забарвлені азосоеді-гання утворюються при взаємодії солей діазонію та з ароматичними амінами, і з фенолами, і зсполуками, що містять активну метиленовим групу. Іншими словами, аналітичні реакції на органічні сполуки в більшості випадків неспецифічні.

Тому перед використанням тієї чи іншої фотометричної реакції проводиться ретельне вивченняоптимальних умов її проведення.

Схема автоматичного кремнемера АВ-211. При проведенні колориметричного аналізу розрізняють чутливість фотометричної реакції і чутливість методу в цілому. Перша залежить від вибору реактиву і умов реакції,Друге визначає засобами та способом вимірювання оптичної щільності, умовами приготування реактивів, наявністю заважають домішок. Повнота перекладу визначається речовини в забарвлений комплекс залежить від рН розчину, тому його контроль часто здійснюєтьсяпри приготуванні робочого розчину. У випускаються в даний час вітчизняних і зарубіжних Фотоколориметри використовуються різні варіанти одно - і двоканальні оптичних систем.

В даний час середня чутливість для фотометричних реакційстановить 110 - 8 г в 1 мл або 001 мкг /мл.

Необхідно відрізняти чутливість методу аналізу від чутливості фотометричної реакції.

Необхідно відрізняти чутливість методу аналізу від чутливості фотометричної реакції того чи іншогоелемента або його сполуки. Остання характеристика залежить тільки від вибору реактиву і умов реакції.

Необхідно відрізняти чутливість методу аналізу від чутливості фотометричної реакції.

Як було зазначено раніше, при проведенніфотометричної реакції, визначається компонент переводять в з'єднання, що володіє значним поглинанням. Найчастіше його пов'язують в.

Проте основним практичним критерієм оцінки чутливості кожної фотометричної реакції може бути лише та оцінка,яка зроблена на основі методів математичної статистики з урахуванням довірчого інтервалу.

Дані абсолютної або відносної чутливості, що характеризують фотометричну реакцію або метод визначення, можна розглядати як реальний критерійтільки в тих випадках, коли вони містять відомості про кінцевому обсязі і товщині шару фото-метріруемого розчину. В іншому випадку ці дані стають невизначеними і їх можна використовувати лише для порівняльної оцінки.

Застосуванню методики визначення повиннепередувати наступне попереднє вивчення фотометричної реакції.

Чутливість методу (методики) може відрізнятися від чутливості фотометричної реакції, так як вона залежить ще й від умов приготування аналізованої проби, впливу заважаючих компонентів і нерідко визначається допоміжними операціями за попередньою концентруванню визначуваного елементу. Досягнення максимальної чутливості методики фотометричного визначення вимагає дотримання оптимальних умов при побудові градуювального графіку.

Положення смуги поглинання ацетону в залежності від природи розчинника /236. Для отримання задовільних результатів завжди слід дотримуватися умови проведення відповідних фотометричних реакцій.

Абсолютна величина ея має істотне значення для порівняльної оцінки чутливості фотометричної реакції. З рівняння DK вкС1 видно, що чим більше величини ех і /, тим менші концентрації С можуть бути використані для отримання значень DK в оптимальному інтервалі вимірювання (див. стор Нескінченне збільшення /практично неможливо через апаратурних обмежень, тому підвищення чутливості визначення можливо , головним чином, за рахунок вибору таких хімічних реакцій, для яких значення е /х досить великі.

Необхідно розрізняти чутливість методу (методики) аналізу і чутливість фотометричної реакції. Чутливість фотометричної реакції визначається фотометричними характеристиками светопоглощающего з'єднання, а також умовами проведення реакції і фотометр ірованія.

Pассмотрім деякі способи оцінки чутливості, які використовуються при вивченні нових фотометричних реакцій, застосовуваних у спектрофотометрії.

Для отримання задовільних результатів завжди слід дотримуватися рекомендовані умови виконання відповідних фотометричних реакцій. Особливу увагу звертають на такі фактори, як рН розчину, температура, спосіб приготування і концентрація реактивів.

Для вибору довжини хвилі Ятах, яка відповідає найбільшої чутливості даної фотометричної реакції, необхідно мати спектральну характеристику (спектр поглинання) досліджуваного розчину.

Pассмотрім деякі способи оцінки чутливості, які використовуються при вивченні нових фотометричних реакцій, застосовуваних у спектрофотометрії.

Залежність е від К при дотриманні (з - с4 і не дотриманні (сь з%, c 3 с ь законів поглинання випромінювань. По-друге, значення молярного коефіцієнта погашення зручно використовувати для порівняльної оцінки чутливості фотометричної реакції.