А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Центральна бібліотека

Центральні бібліотеки організовують пропаганду МБА серед бібліотекарів та особливо серед читачів, які часто нічого не знають про МБА.

Центральні бібліотеки розташовують вже значним досвідом складання різнихметодичних посібників. Великого поширення набули методичні посібники комплексного характеру, такі, наприклад, як Сільська бібліотека, Дитяча бібліотека та ін, містять систематизоване зведення основних відомостей і положень про роботу бібліотеквідповідного виду. Особливо слід виділити посібники нормативного характеру (наприклад, Мінімум бібліотечної техніки, Єдині правила опису творів друку і ін), що мають велике значення для одноманітності бібліотечних процесів.

Центральна бібліотекарайонної ЦБС спільно з органами НТІ складає узагальнений документ про інформаційні потреби керівників і фахівцівPАПО і подає його на розгляд РадиPАПО. Погоджений з керівникамиPАПО документ є основою для комплектуванняєдиного довідково-інформаційного фонду літератури по сільському господарству і пов'язаним з ним галузями народного господарства, інформаційного та бібліотечного обслуговування фахівців і працівниківPАПО.

Центральна бібліотека районної ЦБС спільно зі службою НТІуправління сільського господарства райвиконкому розробляє єдиний план обслуговування керівників, фахівців та інших працівниківPАПО, проведення інформаційно-масових заходів. План узгоджується з РадоюPАПО.

Центральні бібліотекиміжвідомчих ЦБС повинні використовувати надходять кошти строго за призначенням.

Центральні бібліотеки (міська, районна, дитяча) і бібліотеки-філії зберігають існуюче найменування, до якого додається і найменування централізованоїбібліотечної системи.

Центральна бібліотека в межах міста, району, а бібліотека-філія в межах мікрорайону організовують широку масову та індивідуальну пропаганду літератури, надаючи допомогу читачам у виборі кращих книг і роботі з ними, використовуючи дляцього місцеве телебачення, радіо, друк, масові заходи та інші форми роботи, залучають нових читачів, організують бібліотечне обслуговування трудящих всіх мікрорайонів, населених пунктів, підприємств та установ міста, району.

Центральнабібліотека та бібліотеки-філії організовують обслуговування книгою населення мікрорайонів міста та населених пунктів, які не мають стаціонарних бібліотек, за допомогою бібліобуса, шляхом створення пунктів видачі і пересувних бібліотек.

Центральна бібліотека,обслуговуюча всі групи населення, приділяє особливу увагу оперативному задоволенню запитів місцевих партійних, радянських, профспілкових, комсомольських, господарських організацій, фахівців народного господарства, працівників науки, освіти і культури,організаторів виробництва, винахідників і раціоналізаторів.

Центральна бібліотека і бібліотека-філія організують систематичне і цілеспрямоване довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування читачів, колективів підприємств, установ таорганізацій міста, району.

Центральна бібліотека видає і направляє в усі структурні підрозділи Бюлетень нових надходжень, складає рекомендаційні та інформаційні списки літератури, веде каталоги, картотеки та створює довідковий фонд.

Центральна бібліотека на основі планів і звітів бібліотек-філій складає плани та звіти про роботу централізованої системи і у встановлені терміни подає їх на розгляд і затвердження до відділу культури виконкому міської, районної Ради народнихдепутатів.

Центральна бібліотека аналізує та узагальнює досвід роботи бібліотек-філій, поширює і контролює його впровадження.

Центральна бібліотека здійснює індивідуальний і сумарний облік надходить в централізовану бібліотечну системулітератури, бібліотека-філія веде тільки сумарний облік фонду.

Центральна бібліотека міжвідомчої ЦБС2 є юридичною особою, має штамп і печатку із своїм найменуванням.

Центральна бібліотека створює центральні та зведені каталоги такартотеки на видання і матеріали, наявні у фонді міжвідомчої ЦБС та фондах інших бібліотек району, міста; організовує систематичне і цілеспрямоване довідково-бібліогр-фіческое та інформаційне обслуговування читачів, колективів підприємств, установта організацій району, міста; проводить дні інформації, дні фахівця, тематичні виставки-перегляди літератури, видає і направляє в бібліотеки-філії, в партійні, радянські і профспілкові органи, на підприємства, в установи та організації Бюлетень новихнадходжень, складає рекомендаційні та інформаційні списки літератури.

Центральна бібліотека витрачає отримані кошти відповідно до прибутково-видаткової кошторисом, що затверджується в установленому порядку, і за півріччя і рік в цілому надаєпрофспілковим комітетам, органам культури відомості про кількість і вартість літератури, переданої в профспілкові бібліотеки-філії або в бібліотеки ЦБС органів культури. Література, яку направляють центральною бібліотекою в бібліотеки міжвідомчої ЦБС з повнимкомплектом каталожних карток, передається їм по відомості із зазначенням кількості літератури та її вартості, реєструється в опису інвентарних номерів і на картках облікового каталогу.

Центральна бібліотека для дітей м. Миколаєва має давні зв'язки зГете-інститутом.

Центральна бібліотека складає і подає до відділу культури виконкому місцевої Ради народних депутатів для затвердження узгоджені з відповідними профспілковими комітетами проекти планів бібліотечного обслуговування населення татрудових колективів, надає постійну методичну допомогу бібліотекам системи; організує роботу по підвищенню кваліфікації їх кадрів, координує діяльність міжвідомчої ЦБС з розташованими в районі, місті бібліотеками інших відомств, поширюєпередовий досвід роботи бібліотек.

Центральна бібліотека для дітей м. Миколаєва на своєму сайті так визначає свою місію: надавати інформаційні ресурси і створити середовище, яка сприяла б їх інтелектуальному, емоційному і соціальному розвитку.Тверда[8]бачить в тому, що бібліотека повинна стати рівноправним партнером всіх інституцій, які визначають спрямованість цих змін. При безробіттю бібліотека стає одним з істотних інститутів забезпечення соціальної мобільності особистості.Бібліотека виступає як складова частина інформаційної структури суспільства, комунікативного та соціально - культурного центру.

Лаішевскій Центральна бібліотека не лише співпрацює з Радами місцевого самоврядування.

Центральні бібліотекиреспубліканських академій за порівняно короткий термін виросли в бібліотечні установи, що володіють великими книжковими фондами, що включають вітчизняну тт зарубіжну наукову літературу. Особливу цінність представляють ті розділи фондів, де зібрана науковалітература союзної республіки.

ЦБС центральна бібліотека запрошувати її з інших бібліотек відповідно до Положення про єдину загальнодержавну систему міжбібліотечного абонемента в СССP, Затвердженими Міністерством культури СССP7 квітня 1969 іпогодженим з Державним комітетом Ради Міністрів СССPпо науці і техніці, Академією наук СССPі ВЦРПС.

Філії центральних бібліотек (див.) обслуговують книгами населення всієї закріпленої за ними зони, методично керують іншими бібліотекамимікрорайонів, що входять в цю зону.

Директор центральної бібліотеки діє від імені міжвідомчої ЦБС і на правах єдиноначальності представляє її без особливого на те доручення на підприємствах, в установах та організаціях; в межах своєї компетенції видаєнакази.

Директор центральної бібліотеки являє відділу культури виконкому місцевої Ради народних депутатів, відповідним профспілковим комітетам пропозиції про заохочення бібліотек і працівників міжвідомчої ЦБС.

Фонд центральної бібліотекишироко комплектується науковою літературою загального характеру, особливо першоджерелами, матеріалами наукових з'їздів, конференцій і нарад, довідковими та рідкісними виданнями, рукописами. Особлива увага приділяється працям зарубіжних академій, наукових товариств,університетів та інших наукових установ.

Діяльність центральної бібліотеки краю спрямована на функціонування всієї бібліотечної системи краю в цілому; з урахуванням завдань системи здійснюється формування найбільш повного репертуару документів, організаціяелектронної доставки документів по МБА, активізація науково-методичної роботи.

Директор обласної центральної бібліотеки, м. Смоленськ.

В центральній бібліотеці алгоритмів, програм і модулів доцільно вести повну інформаційно-довідкову картотекуфондів всіх бібліотек АСУ, проводити їх класифікацію, періодично видавати спеціальні інформаційні бюлетені, організовувати взаємообмін алгоритмами, програмами та програмними модулями різних бібліотек. Повну документацію в центральній бібліотецідоцільно мати тільки на алгоритми, програми і програмні модулі, які мають досить загальний характер і можуть застосовуватися в декількох підсистемах або декількох об'єктах АСУ.

Відділ МБА центральної бібліотеки виконує замовлення на певнікниги, а також тематичні замовлення. Тематичні замовлення вимагають ретельного підбору найважливішою і кращої літератури, яку необхідно рекомендувати читачеві. Складність цієї роботи полягає в тому, що бібліотекар не бачить читача і змушений обмежуватисямізерними письмовими відомостями про нього і його інтересах.

Ідея організації центральних бібліотек відповідно до адміністративно-територіальним поділом країни була висунута і почала здійснюватися в перші роки Радянської влади. Так, вже Інструкція поорганізації бібліотечної мережі, розроблена в розвиток декрету Про централізацію бібліотечної справи вPСФСP(Листопад 1920 року) і затверджена в травні 1921 року, предусматріпала створення центральних губернських і повітових бібліотек.

Рівень комп'ютеризації Центральноїбібліотеки для дітей м. Миколаєва дозволяє здійснювати на практиці інноваційні методи донесення бібліографічної інформації до читачів з використанням нових інформаційних технологій. Електронні форми рекомендаційних бібліографічних посібників залучаютьдітей і підлітків набагато більше, ніж традиційні.

Книжковий фонд центральної бібліотеки є універсальним і включає можливо повний підбір літератури за тематикою з урахуванням специфіки міста, району. Наукова, спеціальна та інша література, одержувана уодному примірнику, найважливіші інформаційні та бібліографічні матеріали, як правило, знаходяться в центральній бібліотеці.

Кількість читачів центральної бібліотеки складає десяту частину від усіх читачів Системи.

Чільне місце центральноїбібліотеки в обслуговуванні населення міста і в допомоги бібліотекам диктує їй необхідність мати більшу, ніж інші міські бібліотеки, екземплярпость літератури.

Обгрунтування штату губернської, повітової, центральної бібліотеки та районної міської бібліотеки //Зміцнимо бібліотечна справа.

На курорті є центральна бібліотека з книжковим фондом близько 20000 примірників, музей, що відображає історію курорту і грязелікування, річний курзал, спортивне містечко, танцювальний майданчик з духовим оркестром, більярдна.

Міжвідомчу ЦБС очолює центральна бібліотека, функції якої за рішенням органів культури та профспілок покладаються на центральну бібліотеку ЦБС органів культури або на профспілкову бібліотеку.

У книжковому фонді центральної бібліотеки повинно бутизосереджено приблизно 55 - 60% літератури за галузями знань, 40 - 45% художньої та дитячої; в бібліотеках-філіях - 35 - 40% літератури за галузями знань, 60 - 65% художньої та дитячої.

Так, директор Центральної бібліотеки була запрошена виступити з доповіддю наміжнародному семінарі в Києві в якості референта від України. Доповідь, в якій висвітлювалася маркетингова концепція в роботі бібліотек ЦБС для дітей м. Миколаєва, зацікавив німецьких колег і був надрукований у німецькому журналі Buer und Bibliotek (Книга і бібліотека) в 1997 році.

Норми книгозабезпеченості для центральних бібліотек, як відомо, визначаються двома параметрами: кількістю населення в районі безпосереднього обслуговування (за нормами для низових бібліотек) і на всій території, на яку поширюється вплив цієїбібліотеки. Що стосується останнього, то норма прибавки була встановлена ??офіційно в 1977 р. тільки для міських центральних бібліотек і становила 0 1 книги на жителя з урахуванням всього населення, що проживає на території міста.

Значна частина ресурсівцентральної бібліотеки забезпечує потреби бібліотечної мережі, потреби всіх її читачів. Наприклад, штат ЦБ розподіляється в наступній пропорції: одна частина - на роботу в районі безпосереднього обслуговування і три частини - на все інше. Діяльність ЦБ вельмирізноманітна. Це і безпосереднє більш якісне обслуговування через абонемент, читальні зали (зараз все частіше з використанням технічних засобів), бібліобус, комплектування, облік і обробка літератури для бібліотек всієї системи, створення зведеного каталогу,методична, адміністративно-господарська та інша робота.

Так як фонди центральної бібліотеки та її відділень при інститутах являють собою єдине ціле, то кожна бібліотека академічного інституту користується внутрішньосистемним МБА. Центральна бібліотека здійснює для бібліотек своєї системи мікрофільмування, ксерокопіювання окремих видань. Система централізованого комплектування, прийнята в академічних бібліотеках, дає також можливість проводити перерозподіл невикористовуваної літератури.

Складання і розсилка центральними бібліотеками методичних посібників і розробок з різних питань обслуговування населення книгою займає в системі методичної роботи велике місце. Це - гнучка й оперативна форма методичного керівництва, що дозволяє поширювати ті чи інші поради та положення одночасно серед усіх бібліотек.

У централізованих бібліотечних системах центральна бібліотека складає в алфавітному порядку список1 на виявлені застарілі видання і матеріали та акт на їх виключення з бібліотечного фонду системи (додаток 3), стверджує його, виробляє відмітку в облікових документах і направляє акт за графіком у свої структурні підрозділи та в бібліотеки-філії, де зазначені видання і матеріали знімаються з полиць і виключаються з каталогів та картотек.

У централізованих бібліотечних системах центральна бібліотека по отриманні документів на вилучення літератури негайно реєструє їх у спеціальному журналі і розсилає бібліотекам-філіалам, встановлюючи певну черговість і строки користування ними.

У централізованих бібліотечних системах центральна бібліотека складає в алфавітному порядку спісок8 на виявлені застарілі видання і матеріали та акт на їх виключення з бібліотечного фонду системи (Додаток 3), стверджує його, виробляє відмітку в облікових документах і направляє акт за графіком у свої структурні підрозділи та в бібліотеки-філії, де зазначені видання і матеріали знімаються з полиць і виключаються з каталогів та картотек.

У централізованих бібліотечних системах центральна бібліотека по отриманні документів на вилучення літератури негайно реєструє їх у спеціальному журналі і розсилає бібліотекам-філіалам, встановлюючи певну черговість і строки користування ними.

Відділ є структурним підрозділом Центральної бібліотеки, перебуває у віданні та курується директором ЦБС.