А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Цільова норма - прибуток

Цільова норма прибутку встановлюється на плановий період диференційовано за кожним товаром чи групою товарів, а найчастіше по окремому підрозділу, який виступає центром прибутку.

Pазмери цільової норми прибуткувизначаються вищим керівництвом з урахуванням сукупності факторів: положення фірми на ринку та перспектив розвитку його ємності (небезпеки у разі надмірно високої норми прибутку впровадження в галузь нових конкурентів); необхідності фінансування наукових дослідженьі розробок і здійснення капіталовкладень; необхідності виплати певного рівня дивідендів та ін На цільової норми прибутку так само, як і на витратах виробництва, відображається облік фірмою ринкової кон'юнктури в різних країнах в короткочасному та довготриваломупланах. Тому для ТНК характерне встановлення цільової норми прибутку не на найвищому рівні, досяжному в кожен даний момент, а у вигляді деякої середньої, розрахованої на підставі показників за тривалий період, що включає роки високої кон'юнктури і рокикриз. Такий норматив, що враховує циклічні коливання, дозволяє отримати стійкий приплив прибутку, в кінцевому рахунку забезпечує максимальну її величину за період в цілому.

Метод прямих витрат (цільової норми прибутку) передбачає встановленняринкової ціни виходячи з витрат виробництва при певному рівні завантаження виробничих потужностей і заздалегідь встановленому або прогнозованому цільовому рівні прибутку.

Велика частина компаній встановлює цільову норму прибутку за вирахуванням податків.Отримання цільової норми прибутку означає реалізацію надприбутки, джерелом якої є надлишкова додаткова вартість, одержувана в результаті кращих умов виробництва, безпосередньо пов'язаних з рівнем концентрації виробництва і капіталу. ТНК маютьзначно більші фінансові можливості для технічного оснащення своїх підприємств на найсучаснішому рівні, розробки нової продукції і забезпечення їй патентного захисту; підвищення інтенсифікації праці; розміщення виробництва в тих країнах, де витративиробництва нижче. Ці та інші чинники в умовах високого ступеня монополізації ринків і встановлення монопольно високих цін забезпечують ТНК отримання стійких надприбутків.

Це метод передбачає встановлення рівня ціни з урахуванням витрат виробництваплюс цільова норма прибутку.

Інший підхід до ціноутворення демонструють нам прихильники розрахунку ціни з цільової норми прибутку на вкладений капітал. Його використовує, зокрема, компанія General Motors, яка встановлює ціни на свої автомобілі таким чином, щобдосягти 15 - 20% прибутку на вкладений капітал. Даний метод ціноутворення використовується також підприємствами комунальних служб, яким необхідно встановлювати справедливу норму прибутку на інвестиції.

Ширше інших використовується метод, що припускає визначеннярівня ціни на основі витрат виробництва і цільової норми прибутку. При цьому величина витрат розраховується не на фактичний обсяг виробництва за конкретний період, а на заданий обсяг продукції, обчислений при певній завантаженні виробничих потужностей (зазвичай 70 - 80%) з урахуванням потреби в оновленні продукції і можливості появи нових конкурентів.

Pазмери цільової норми прибутку визначаються вищим керівництвом з урахуванням сукупності факторів: положення фірми на ринку та перспектив розвитку його ємності (небезпеки у разі надмірно високої норми прибутку впровадження в галузь нових конкурентів); необхідності фінансування наукових досліджень і розробок та здійснення капіталовкладень; необхідності виплати певного рівня дивідендів та ін На цільової норміприбутку так само, як і на витратах виробництва, відображається облік фірмою ринкової кон'юнктури в різних країнах в короткочасному та довготривалому планах. Тому для ТНК характерне встановлення цільової норми прибутку не на найвищому рівні, досяжному в кожен даниймомент, а у вигляді деякої середньої, розрахованої на підставі показників за тривалий період, що включає роки високої кон'юнктури і роки криз. Такий норматив, що враховує циклічні коливання, дозволяє отримати стійкий приплив прибутку, в кінцевому рахункузабезпечує максимальну її величину за період в цілому.

Велика частина компаній встановлює цільову норму прибутку за вирахуванням податків. Отримання цільової норми прибутку означає реалізацію надприбутки, джерелом якої є надлишкова додатковавартість, одержувана в результаті кращих умов виробництва, безпосередньо пов'язаних з рівнем концентрації виробництва і капіталу. ТНК мають значно більші фінансові можливості для технічного оснащення своїх підприємств на найсучаснішому рівні,розробки нової продукції і забезпечення їй патентного захисту; підвищення інтенсифікації праці; розміщення виробництва в тих країнах, де витрати виробництва нижчі. Ці та інші чинники в умовах високого ступеня монополізації ринків і встановлення монопольно високихцін забезпечують ТНК отримання стійких надприбутків.

Визначення рівня прибутку і рентабельності безпосередньо залежить від рівня витрат виробництва і ціни конкретних товарів, що випускаються виробничим відділенням або фірмою в цілому. Нормативна, абоцільова норма прибутку встановлюється з урахуванням тієї норми прибутку, яку вище керівництво вважає за необхідне отримати для забезпечення подальшого розвитку фірми.

Pазмери цільової норми прибутку визначаються вищим керівництвом з урахуванням сукупності факторів:положення фірми на ринку та перспектив розвитку його ємності (небезпеки у разі надмірно високої норми прибутку впровадження в галузь нових конкурентів); необхідності фінансування наукових досліджень і розробок та здійснення капіталовкладень; необхідностівиплати певного рівня дивідендів та ін На цільової норми прибутку так само, як і на витратах виробництва, відображається облік фірмою ринкової кон'юнктури в різних країнах в короткочасному та довготривалому планах. Тому для ТНК характерне встановлення цільової нормиприбутку не на найвищому рівні, досяжному в кожен даний момент, а у вигляді деякої середньої, розрахованої на підставі показників за тривалий період, що включає роки високої кон'юнктури і роки криз. Такий норматив, що враховує циклічні коливання,дозволяє отримати стійкий приплив прибутку, в кінцевому рахунку забезпечує максимальну її величину за період в цілому.

Компанія FDS pic недавно придбала фірму NJ Ltd. На наступний рік дочірній фірмі встановлена ??цільова норма прибутку в розмірі 20%, щоодно вартості капіталу для FDS pic. Управлінському апарату дочірньої компанії встановлюється додаткова винагорода в залежності від того, наскільки фактична рентабельність перевищить цільову.

У лізингових операціях означає встановленнялізингодавцем ставки лізингових платежів. При цьому враховується безліч чинників: термін оренди, цільова норма прибутку, ступінь ризику і гарантійне забезпечення угоди, залишкова вартість, податкові пільги.

Найбільш поширений в сучасних умовах метод,названий в економічній літературі цільовим ціноутворенням за принципом повних витрат. Це метод передбачає встановлення рівня ціни з урахуванням витрат виробництва плюс цільова норма прибутку.

Найбільш поширений в сучасних умовах метод,званий в економічній літературі цільовим ціноутворенням, орієнтованим на собівартість. Цей метод передбачає встановлення повної ціни з урахуванням витрат виробництва та збуту плюс цільова норма прибутку. При нарахуванні розрахункової ціни на складне абокомплектне промислове устаткування встановлюється ціна загальної поставки і кожної окремої частини з урахуванням технічних послуг з проектування, монтажу та пуску устаткування в експлуатацію. Цільове ціноутворення є різновидом більш загального (і більштрудомісткого) методу на основі принципу беззбитковості. Рівень бажаної цільової прибутку в цьому випадку взаємопов'язаний з конкретними інвестиціями і рівнем виробництва, що реалізується з урахуванням його точки беззбитковості.

Узгодження рівня цін між компаніями іформування їх великими компаніями на основі прагнення до отримання прибутку призводить до постійного підвищення рівня цін. Вони встановлюються з урахуванням витрат виробництва з такою накидкою на прибуток, яка забезпечила б цільову норму прибутку при передбачуванихзавантаженні виробничих потужностей, обсязі виробництва і реалізації продукції. У витрати монополії включають також виплачуються податки, що веде до зростання цін.

Між підрозділами компанії Альфа розподіляються не всі активи. Це означає: компанія не отримаєпозитивного фінансового результату, якщо рентабельність структурних підрозділів не перевищить цільову норму прибутку.

МЕТОДИ ЦЕНООБPАЗОВАНІЯ (price formation methods) при ринковій системі господарювання в умовах вільного ринку ціни встановлюються на базі цінивиробництва, що складається з витрат виробництва і середнього прибутку, з урахуванням попиту і пропозиції на даний товар на ринку. Для розрахунку ціни використовують методи: метод повних витрат, метод граничних витрат, метод прямих витрат, метод визначення цін на базі стандартних витрат виробництва, метод цільової норми прибутку.

Метод цільового ціноутворення використовується ТНК як при укладанні угод із зовнішніми контрагентами, так і при внутрішньофірмових поставках. Однак оскільки цей метод орієнтований на збереження стійких цін протягом певного планового періоду, він слабо стимулює діяльність керуючих закордонними філіями та дочірніми компаніями по пристосуванню до попиту і вимог зовнішнього ринку в умовах мінливої ??кон'юнктури і посилення конкуренції. Тому деякі компанії вносять корективи в цільову норму прибутку, роблячи її рухомою в певних межах, щоб краще врахувати попит і умови конкуренції на зовнішньому ринку. Зазвичай метод цільового прибутку використовується при визначенні рівня фіксованих, найчастіше прейскурантних цін, установлюваних також і при визначенні розрахункових цін в поєднанні з методом ковзної ціни.

Графік визначення точки критичного обсягу виробництва. Встановлення ціни на основі запланованої норми прибутку на вкладений капітал. Виробник розраховує, що йому вдасться реалізувати 50 тис. тостерів за ціною 20 за одиницю і отримати 200 тис. прибутку на інвестиції. Але багато чого залежить від еластичності попиту на його продукт і цін, встановлених конкурентами. На жаль, метод розрахунку ціни виходячи з цільової норми прибутку на вкладений капітал не враховує ці міркування. Виробник повинен розглядати різні рівні цін і їх можливий вплив на обсяги продажів і прибуток. Виробнику слід також шукати шляхи скорочення постійних і /або змінних витрат, так як їх зниження зменшує критичний обсяг виробництва.

Графік визначення точки критичного. Виробник розраховує, що йому вдасться реалізувати 50 тис. тостерів за ціною 20 за одиницю і отримати 200 тис. прибутку на інвестиції. Але багато чого залежить від еластичності попиту на його продукт і цін, встановлених конкурентами. На жаль, метод розрахунку ціни, що базується на цільовій нормі прибутку, не враховує ці чинники. Постачальник повинен відповісти на питання про те, як різні рівні цін впливають на обсяги продажів товару і прибуток. Виробнику слід також шукати шляхи скорочення постійних і /або змінних витрат, так як їх зниження означає зменшення беззбиткового обсягу виробництва.