А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Спосіб - введення - поправка

Спосіб введення поправок заснований на знанні систематичної похибки і закономірності її зміни. У цьому випадку в результат вимірювання, що містить систематичні похибки, або в показання приладу вносять поправки,рівні цим погрішностей, але зі зворотним знаком. При цьому необхідно пам'ятати, що як самі джерела, так і умови виникнення систематичних похибок неминуче в тій чи іншій мірі змінюються. Тому постійність знань всякої систематичної похибки приповторенні вимірювань буде дотримуватися тільки до певної межі в тій мірі, в якій можливо зберегти при цьому незмінність всіх факторів, що визначають похибка. За цією межею значення систематичної похибки будуть мати місце різні відхилення,носять випадковий.

Залежно поправок статичного зрівняльного струму. Оскільки такий спосіб введення поправки є приблизними (не враховується переривання фактичного зрівняльного струму /у.

Подання про способи введенняпоправок дано в гл.

Звичайно застосовуються два способи введення поправок. За методом визначальною температури всі фізичні властивості, що входять в безрозмірні комплекси (Re,PГ, Nu та ін), відносять до деякої характерної температурі, обраній таким чином, щобтеплообмін і опір при змінних властивостях можна було розраховувати по залежностях для постійних властивостей. Загального правила не існує.

Температурна залежність сприйнятливості деяких металів. Істотно меншою достовірністю цей спосібвведення поправок на діамагнетизм іонного остову володіє в застосуванні до елементів з великим числом валентних електронів. Справа в тому, що, по-видимому, не всі валентні електрони беруть участь в провідності і поняття іонного остову виявляється невизначеним. Томуприводяться в табл. 6.2 дані для електронної сприйнятливості елементів третьої й четвертої груп неточні.

Істотно меншою достовірністю володіє цей спосіб введення поправок на діамагнетизм іонного остову в застосуванні до елементів з великим числом валентнихелектронів. Це пов'язано з тим, що, мабуть, не всі валентні електрони беруть участь в провідності і поняття іонного остову виявляється невизначеним. Тому наведені нижче, в табл. 12 дані для електронної сприйнятливості (при 20 С) елементів третьої і четвертої групинеточні.

Застосування мікропроцесорів для виключення систематичної похибки способами введення поправок до лінійних шкалах, порівнянням із зразком і компенсації похибки за знаком (вимірювання повторюють з систематичною похибкою протилежного знакаі за результат приймають середнє значення) підвищує ефективність цих методів і прискорює обробку результатів вимірювань.

Оптична схема АА-спектрофотометра фірми Hitachi (модель 180/70 на якій показано напрямок магнітного поля Зеемана навколо графітовогоатомізатора (Hitachi, Ltd. Не так давно з'явилося повідомлення ще про один спосіб введення поправки на фон[14], досить цікавому, щоб рекомендувати його.

По відхиленню від лімітер вводяться поправки розмірів, причому сам спосіб введення поправок неповинен погіршувати властивості машини. Крім способу введення поправок, важливий порядок перевірки лімітер: чим ближче до кінця розрахунку та чи інша перевірка, тим менше повинно бути можливостей повернення до самого початку розрахунку.

По відхиленню від лімітер вводятьсяпоправки розмірів, причому сам спосіб введення поправок не повинен погіршувати властивості машини. Крім способу введення поправок, важливий порядок перевірки лімітер: чим ближче до кінця розрахунку та чи інша перевірка, тим менше повинно бути можливостей повернення до самого початкурозрахунку.

Основні смуги поглинання в спектрі РЕВ. | ІЧ-спектр поглинання сополимера вінілацетату з етиленом (молярна частка етилену 50% при товщині зразка 001 мм (/і 0 1 мм (2. У випадку, якщо зміст сомономером - сс-олефін мало, а молекулярна маса сополимераневелика, на результати аналізу по смузі 1378 см 1 можуть впливати кінцеві СН3 - групи, приводячи до завищення результатів. У роботі[104]запропонований спосіб введення поправки для такого випадку.

Функція впливу в'язкості може бути представлена ??у виглядіаналітичної функції або таблиці. Форма подання повинна вибиратися в залежності від способу введення поправки на в'язкість. Причому для кожного екземпляра ТПPфункція впливу має індивідуальний характер, тому вона повинна визначатися на місці експлуатації.

Найпростіший варіант рентгеносіектрального аналізу - метод зовнішнього стандарту - використовують в тих випадках, коли загальний склад аналізованих об'єктів змінюється від зразка до зразка неістотно і спостерігається лінійна залежність між інтенсивністюаналітичної лінії і змістом елемента. При складному і змінному складі зразків можливе порушення цієї лінійності, в результаті чого виникає необхідність розробки способів введення поправки на зміну всього складу. Для відповіді на питання, чи може привизначенні вмісту сірки та кальцію в фосфогіпсі і продуктах його відновлення бути використаний метод зовнішнього стандарту, необхідно було попередньо оцінити можливі варіації складу зразків.

Визначенню марганцю цим методом заважають лише деякіречовини. Цей спосіб введення поправки неефективний у присутності помітних кількостей іонів церію (III) або хрому (III), в більшій чи меншій мірі окислюються періодатом з утворенням продуктів, що поглинають у тій же області, яку зазвичай використовують для визначенняперманганату.

Необхідно відзначити, що кількість УУН, на яких в'язкість непостійна, невелика порівняно із загальною кількістю УУН. Причому, закон зміни в'язкості на таких УУН може бути різним. Від характеру зміни в'язкості рідини залежить спосібвведення поправки. Якщо період зміни в'язкості великий, наприклад сезонні зміни, то виключити вплив в'язкості можна зменшенням міжповірочного інтервалу і зміною коефіцієнта перетворення на вторинних приладах. Якщо в'язкість змінюється часто абобезперервно, то її вплив можна виключити лише автоматичним введенням поправок у результати вимірювань. Тому для вирішення питання про виключення впливу в'язкості нафти на похибку визначення її кількості в першу чергу необхідно досліджувати законзміни в'язкості на УУН.

Необхідно відзначити, що кількість УУН, на яких в'язкість непостійна, невелика порівняно із загальною кількістю УУН. Причому, закон зміни в'язкості на таких УУН може бути різним. Від характеру зміни в'язкості рідини залежитьспосіб введення поправки. Якщо період зміни в'язкості великий, наприклад, сезонні зміни, то виключити вплив в'язкості можна зменшенням міжповірочного інтервалу і зміною коефіцієнта перетворення на вторинних приладах. Якщо в'язкість змінюється часто абобезперервно, то її вплив можна виключити лише автоматичним введенням поправок у результати вимірювань. Тому для вирішення питання про виключення впливу в'язкості нафти на похибку визначення її кількості в першу чергу необхідно досліджувати законзміни в'язкості на УУН.

Проти цих методів можна заперечувати, якщо у вугіллі присутні розчинні мінерали, як, наприклад, карбонат кальцію, хоча Грінфілд і Дамметт і запропонували спосіб введення поправки на присутність розчинних мінералів.

Відомостей проможливості автоматичного вимірювання часток дрібніше 1 5 мк немає, проте це можна здійснити за допомогою електроінооптіческого перетворювача; швидкість руху предметного столика при цьому необхідно знизити. Головна трудність при вимірюванні часток дрібніше 3 мквикликається вимогою, щоб частинки по всій досліджуваній площі знаходилися в одній оптичній площині. Потім слід врахувати ту обставину, що хоча площа величиною, скажімо, в 50 мм2 надмірно велика для частинок діаметром 3 мк, вона недостатня для частинок крупніше 50мк. Так як не існує способу введення поправки на помилку, обумовлену одночасним попаданням двох НЛІ більш часток в скануючу щілину, цієї помилки уникають, підтримуючи малу коіцеітрацію частинок. Стабільність показань приладу і точність установки рівнівдискримінації достатні і не є джерелом коливань в результатах.

Відомостей про можливості автоматичного вимірювання часток дрібніше 1 5 мк немає, проте це можна здійснити за допомогою електроннооптичного перетворювача; швидкість рухупредметного столика при цьому необхідно знизити. Головна трудність при вимірюванні часток дрібніше 3 мк викликається вимогою, щоб частинки по всій досліджуваній площі знаходилися в одній оптичній площині. Потім слід врахувати ту обставину, що хоча площа величиною, скажімо, в 50 мм2 надмірно велика для частинок діаметром 3 мк, вона недостатня для частинок крупніше 50 мк. Так як не існує способу введення поправки на помилку, обумовлену одночасним попаданням двох або більше частинок в скануючу щілину, цієї помилки уникають, підтримуючи малу концентрацію частинок. Стабільність показань приладу і точність установки рівнів дискримінації достатні і не є джерелом коливань в результатах.

Другий спосіб коректування ширини ліній полягає також у вимірі висот піків, але з введенням в них поправок шляхом множення на їх обмірювану ширину. Поправка враховує непередбачені зміни ширини, наприклад, через вплив природи елемента або варіацій експозиції. Це може призвести до отримання неточних результатів, так як мається на увазі, що форма всіх ліній однакова. Множення на ширину рівносильно допущенню, що в ідеальному випадку кожна лінія в спектрі є трикутником з висотою, рівній висоті піку і з підставою у дві виміряні ширини. Якщо форми всіх ліній дійсно однакові, це допущення прийнятно. Однак, коли форми ліній не однакові, як, наприклад, у випадку однозарядної лінії натрію, цей спосіб введення поправок непридатний.

Особливо слід підкреслити необхідність правильного вимірювання температури матеріалу. Відомо, що вимірювання істинної температури твердих тіл в ряді випадків пов'язано з деякими труднощами. У деяких сучасних неавтоматичних вологомірах є пристрої для автоматичної температурної компенсації. Принцип і конструкція цих пристроїв розглянуті в гл. Абсолютно неприпустимо підміняти вимірювання температури досліджуваного зразка вимірюванням температури навколишнього повітря, що може призвести до грубих прорахунків в оцінці вологості. Ця неправильна методика була прийнята під вологомірі ВП-4 виходячи з того, що в результаті руйнування зразка зерна його температура нібито порівнюється з температурою повітря. Слід зазначити, що в удосконаленому варіанті приладу ВП-4 - вологомірі ВЕ-2-збережений той же спосіб введення поправки не по температурі матеріалу, а по температурі навколишнього повітря. Хоча в датчику останнього приладу передбачена теплова ізоляція, устраняющая нагрів датчика рукою лаборанта (рис. 2 - 2), помилки, пов'язані з нехтуванням температурою самого зерна, і в цьому приладі вельми великі.