А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Регулювання - виробничий процес

Pегулірованіе виробничих процесів ВЦ, здійснюється на основі аналізу ситуацій та прийняття рішень, спрямованих на вибір таких заходів, які б забезпечували мінімальну затримку строківобробки інформації на операціях технологічного процесу.

Pегулірованіе виробничих процесів ВУ здійснюється на основі аналізу ситуацій та прийняття рішень, спрямованих на вибір таких заходів, які забезпечували б мінімальну затримку строківобробки інформації на операціях технологічного процесу.

Схема неавтоматизованого регулювання виробничого процесу зводиться до того, що інформація, що характеризує його стан, надходить до оператора, який сприймає її візуально, на слух,дотиком їх. Отже, в цьому випадку ланцюг дій замикається через оператора.

При регулюванні виробничих процесів велике значення мають регулятори співвідношення витрати газів, рідин і сипких тіл. Нижче розглянуто один з таких регуляторів.

Електричні системи регулювання виробничих процесів на сірчанокислотних заводах побудовані, в основному, на базі електронних регулюючих приладів системи ВТІ і виконавчих механізмів ІМТ.

Задовільна якість регулюваннявиробничих процесів досягається при виборі параметрів регуляторів виходячи зі ступеня загасання перехідного процесу ip - 0 8 і мінімуму квадратичних відхилень регульованого параметра.

Електричні системи регулювання виробничих процесів насірчанокислотних заводах побудовані, в основному, на базі електронних регулюючих приладів системи ВТІ і виконавчих механізмів ІМТ.

Задовільна якість регулювання виробничих процесів досягається при виборі параметрів - регуляторів виходячи зступеня загасання перехідного процесу г[- 0 8 і мінімуму квадратичних відхилень регульованого параметра.

Для системи регулювання виробничих процесів хімічних виробництв більш просто зняти криві перехідних процесів, ніж частотні характеристики.Якщо мається крива перехідного процесу, знята при стрибкоподібному зміну регулює агента, то по ній можна розрахувати частотні характеристики систем регулювання. Криву перехідного процесу знімають шляхом стрибкоподібного зміни положеннярегулюючого органу та реєстрації за часом величини регульованого параметра. Одержувана при цьому крива є перехідною характеристикою об'єкта регулювання та вимірювального елемента регулятора.

Автоматичний контроль та регулюваннявиробничих процесів є найбільш перспективним напрямком у розвитку техніки. Широке використання приладів, заснованих на досягненнях сучасної фізики, електроніки, електротехніки та радіотехніки, повинно сприяти технічному прогресу всійнашої промисловості, у тому числі і нафтовий.

У найпростіших системах регулювання виробничих процесів застосовуються стабілізуючі та програмні регулятори.

Найбільш загальний випадок регулювання виробничих процесів, що приводить до екстремальноїзадачі, полягає в мінімізації середньоквадратичної різниці між істинними властивостями (або якістю) продукту і бажаними. Такі завдання часто виникають у виробництві. При цьому слід підкреслити випадковий характер залежності, який призводить до переміщенняекстремуму в часі.

У найпростіших системах регулювання виробничих процесів застосовуються стабілізуючі та програмні регулятори.

Для багатьох об'єктів регулювання виробничих процесів хімічних виробництв невідомі їхдиференціальні рівняння. Тому необхідні для розрахунку параметрів регуляторів динамічні константи об'єкта (запізнювання, постійні часу, коефіцієнти підсилення) зазвичай визначаються шляхом зняття експериментальних кривих перехідних процесів інаступної обробки отриманих кривих. Визначення диференціального рівняння об'єкту регулювання і значень вхідних коефіцієнтів підсилення і постійних часу по експериментальним кривим перехідного процесу називається апроксимацією кривої перехідногопроцесу.

Лічильники, які застосовуються для регулювання виробничих процесів, можуть бути забезпечені пристроями, передавальними свідчення на відстань.

Pазработка методів контролю і регулювання виробничих процесів тісно пов'язана з розробкоюїх технологічної схеми і по суті є одним з етапів комплексного технологічного проектування.

Автоматизація контролю, управління і регулювання виробничих процесів і машин має величезне значення в розвитку техніки. На рис. 4.1 а показананайпростіша структурна схема автоматичного пристрою. Чутливий (вимірювальний) елемент заміряє величину відхилення руху (або регульованої величини) машини (верстата) від заданого і посилає відповідний імпульс (команду) в апаратуру управління ірегулювання. Тут цей імпульс перетвориться і направляється до двигуна машини, що змінює швидкість її руху, або іншу регульовану величину за завданням.

Зважаючи на це для планування і регулювання виробничого процесу електростанціїнеобхідно знати добові графіки електричної і теплової навантаження.

Деякі питання застосування адаптивних систем регулювання виробничих процесів будуть розглянуті в третій частині.

Шнековий прес повинен мати пристосування для регулюваннявиробничого процесу, особливо тиску маси. Суттєвим допоміжним засобом при переробці є регулювання охолодження шнека. При комбінуванні регулювання охолодження шнека і тиску маси вдається використовувати шнеки з меншоюкомпресією.

Структурна схема автоматичних електронних показують самописних і реєструючих приладів. Pегулірующее пристрійPУ, призначене для регулювання виробничих процесів, вбудовується в автоматичні прилади або виконується ввигляді самостійних блоків, що істотно розширює область застосування приладів. Всі агрегатно-блокові легкоз'ємні елементи автоматичних приладів зазвичай розміщуються на одному або декількох висувних або поворотних кронштейнах і полягають в загальний корпус.

У багатьох пристроях автоматичного контролю і регулювання виробничих процесів спотворення усиливаемого напруги не відіграють істотної ролі, тому харчування анодних ланцюгів підсилювачів можна здійснювати від джерела змінної напруги.Навантаженням подібних підсилювачів найчастіше є керуючі обмотки виконавчих пристроїв (реверсивних двигунів і реле), що споживають значну потужність, тому для управління цими пристроями застосовуються підсилювачі потужності, збирані по двотактнимсхемами. Є схеми з синфазно і противофазно харчуванням анодних ланцюгів.

Для моделювання постійного запізнювання в системах регулювання виробничих процесів застосовуються блоки запізнювання. Одна зі схем блоку запізнювання з запам'ятовуючимиконденсаторами, розроблена в інституті Автоматики АН СССP, Наведена на фіг. Час запізнювання встановлюється зміною кута а між зарядні та розрядними щітками і швидкістю переміщення щіток крокового шукача 3 що приводить у рух щітки. Часзапізнювання серійного блоку БПЗ-1 складає 0 1 - 20 сек.

Принципова схема приладу типу МPЩПр-54. Контроль роботи установок зазвичай поєднується з регулюванням виробничого процесу.

Управління операціями передбачає щоденне оперативнепланування і регулювання виробничого процесу, оскільки він являє собою безперервне щоденне проведення багатьох господарських операцій.

З впровадженням автоматичних приладів для контролю і регулювання виробничих процесів роботаобслуговуючого персоналу полегшується і на комплексно автоматизованих виробництвах зводиться до спостереження за роботою автоматичних приладів.

Використання термомагнітних газоаналізаторів для автоматичного контролю і регулювання виробничихпроцесів робить суттєво важливою характеристикою швидкість його реагіроваяія на зміни складу газу. Вона являє собою зміну за часом показань приладу при швидкій зміні вмісту кисню на його вході.

Таким чином, при розробціавтоматичних систем регулювання виробничих процесів доводиться використовувати також і інформаційні - методи.

Таким чином, при розрахунку автоматичних систем регулювання виробничих процесів, щодо яких апріорі відомо, щоїх перехідні характеристики мають неколебательную форму, в якості розрахункового найбільш важкого для системи обурення слід прийняти ступеневу обурення. Практично ступінчасте збурення може бути прийнято в якості найбільш важкого розрахунковогообурення і у випадку, коли перехідна характеристика системи має коливальний характер, але ці коливання досить інтенсивно затухають. Доцільність вибору для такої системи ступеневої обурення як найбільш важкого виправдовується також тим, щоймовірність появи дійсно найбільш важкого для системи обурення, що змінює свій знак точно в моменти звернення ваговій характеристики в нуль, очевидно, пренебрежимо мала.

З метою найбільш гнучкого і ефективного контролю та регулюваннявиробничих процесів, виникає необхідність централізації на центральному диспетчерському пункті даних автоматичного вимірювання, одержуваних в окремих місцях виміру.

Pегулірующее пристрійPУ вбудовується в автоматичні прилади для регулюваннявиробничих процесів, що істотно розширює область їх застосування.

Більш значною є проблема створення керуючих машин для регулювання різних технологічних і виробничих процесів.

Найчастіше складні системи управління,мають справу з регулюванням розгалужених виробничих процесів, будуються за ієрархічним принципом. На першому ступені ієрархії працюють автоматичні регулятори, зокрема реалізовані на основі мікропроцесорів, які регулюють окремі параметриабо групи параметрів процесу, а центральна частина МВС (друга ступінь ієрархії) виконує програми глобальної оптимізації процесу, які потребують великого обсягу обчислень.

Особливого значення набуває розробка проектів комплексного автоматичного контролюі регулювання виробничих процесів. Автоматизація виробничих процесів є одним з найважливіших засобів технічного прогресу великих хімічних виробництв. Завдяки безперервності і потоковості процесів, великим масштабам виробництва багатьохпродуктів і проведенню більшості технологічних процесів в закритій апаратурі автоматизація хімічної промисловості особливо актуальна і ефективна.

Особливого значення набуває розробка проектів комплексного автоматичного контролю та регулюваннявиробничих процесів. Автоматизація виробничих процесів є одним з найважливіших засобів технічного прогресу великих хімічних виробництв. Завдяки безперервності і потоковості процесів, великим масштабам виробництва багатьох продуктів іпроведенню, більшості технологічних процесів в закритій апаратурі автоматизація хімічної промисловості особливо актуальна і ефективна.

У сучасній промисловості широко використовуються системи автоматичного контролю та регулюваннявиробничих процесів. Застосування цих систем особливо швидко збільшується в роки семирічки, коли наша промисловість стала на шлях всебічної автоматизації технологічних процесів та всебічного впровадження систем телекерування і телевимірювання.

Схема точного реле часу постійного струму на напівпровідникових елементах. Схеми з витримкою часу часто використовуються в різних системах регулювання виробничих процесів, а також у - деяких системах на літаках і керованих реактивних снарядах для включення або відключення навантаження через певний заздалегідь заданий проміжок часу після прикладення сигналу.

Схема зміни розподілу адсорбованого речовини. Однак тільки встановлення застосовності рівняння Шилова ще недостатньо для раціонального регулювання виробничого процесу.

Гостоптехіздат видає серію довідників по автоматизації, приладів контролю і регулювання виробничих процесів в нафтовій, газовій і нафтохімічній промисловості.

Гостоптехіздат випускає серію довідників по автоматизації, приладів контролю і регулювання виробничих процесів в нафтовій, газовій і нафтохімічній промисловості.

Гостоптехіздат видає серію довідників по автоматизації, приладів контролю і регулювання виробничих процесів в нафтовій, газовій і нафтохімічній промисловості.

Автоматичні рефрактометри все більш широко застосовуються для безперервного контролю і регулювання виробничих процесів. За показником заломлення світла, який вимірюється рефрактометром, можуть бути визначені побічно щільність, концентрація компонентів в подвійних, потрійних і складних сумішах, ступінь полімеризації та інші фізичні величини.

Автоматичний пристрій активного контролю (УАК) здійснює управління та регулювання виробничого процесу, звільняючи оператора від виконання цих функцій і забезпечуючи задану точність обробки. Автоматичні пристрої можуть бути виконані із замкнутою і розімкнутої ланцюгом впливу, тому УАК слід віднести до класу пристроїв з розімкнутої ланцюгом впливу, але у таких пристроїв є принаймні один основний контур. При розгляді структури слід охарактеризувати подібні пристрої, як містять негативну зворотний зв'язок.

Гостоптехіздат видає серію довідників по автоматизації, приладів контролю і регулювання виробничих процесів в нафтовій, газовій і нафтохімічній промисловості.

Описано іонізаційні детектори, високоефективні колонки та перспективи застосування ГХ для регулювання виробничих процесів.

Видавництво Надра випускає серію довідників по автоматизації і приладів контролю і регулювання виробничих процесів в нафтовій, газовій і нафтохімічній промисловості.