А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Летючість - хлорид

Летючість хлоридів цих металів збільшується від ітербію до Лютеції, скандію і Туллій, а по пониженню стійкості сноіх нітридів вони розташовуються в такому порядку: лантан, гадоліній, тербій, тулій, гольмій, європій, ітербій,скандій. Твердість металів групи рідкісних земель підвищується від церію до празеодима, лантану, неодиму та самарію.

Летючість хлоридів магнію та натрію у присутності трепелу незначна і не може несприятливо вплинути на хід основної реакції.

Летючістьхлоридів магнію та натрію у присутності трепелу незначна і не може несприятливо вплинути на хід основний сумарної реакції.

Летючість хлориду нікелю, в порівнянні з іншими хлоридами металів, значно менше, і цим пояснюється вищакорозійна стійкість нікелю в хлорі і хлористого водню.

Летючість хлоридів танталу і олова (1У) була використана для відділення їх від кіслоземельних елементів.

Летючість хлориду нікелю, в порівнянні з іншими хлоридами металів, значно менше, і цимпояснюється більш висока корозійна стійкість нікелю в хлорі і хлористого водню.

Якщо летючість відповідного хлориду металу недостатня, його доцільно хроматографіровать не безпосередньо, а у вигляді відповідного хелати.

Якщо летючістьвідповідного хлориду металу недостатня, його доцільно хроматографіровать не безпосередньо, а у вигляді відповідного хелати.

Pассмотреніе кривих летючості хлоридів франція і цезію (мал. 128 а) показує, що розділити ці елементи шляхом сублімаціїхлоридів не представляється можливим. С), де відмінності максимальні. Однак висновки, зроблені на підставі використання термодинамічних констант, що відносяться до макроконцентраціям речовин, не можна беззастережно переносити на мікрокількості, тим більше до явищлетючості.

Pазності пружності пари (- A gPj M рт ст галогенідів цезію та франція.Pассмотреніе кривих летючості хлоридів франція і цезію (мал. 128 а) показує, що розділити ці елементи шляхом сублімації хлоридів не представляється можливим.

З метою визначеннялетючості хлориду франція були проведені такі досліди: аліквотна частина активного розчину Fr212 нанесені на сталеві диски, сушилися і потім нагрівалися в муфельній електричній печі при температурах близько 900 - 1000 протягом різного періоду часу: 5 - 10 - 15 хв.

У зв'язку з летючістю хлоридів міді вивчено вліянке складу каталізатора і різних добавок, а також умов проведення процесу на стабільність КЕ талі затору. Досліджено корозійна активність останнього, обумовлена ??перетворенням активної маси солей вумовах реакції в розплав.

Зі збільшенням атомної ваги знижується летючість хлоридів.

При цьому було показано, що летючість хлориду елемента з порядковим номером 102 близька до летючості лантаноїдів (Gd і ТЬ), а також ферму і каліфорнія.

У потоціводяної пари при 800 С летючість хлориду рубідію збільшується, проте при випаровуванні водного розчину RbCl не випаровується.

Оскільки шпінельної структура утворюється за рахунок твердофазного процесу (летючість хлоридів в цих умовах дуже мала[113]), Важкоочікувати - отримання досить гомогенного продукту.

Крім зазначених дослідів по співосадження, були проведені експерименти по екстракції і летючості хлориду францію.

Крім того, для заводської практики великий інтерес представляють методи розділення, заснованіна розходженні в летючості хлоридів (метод ректифікації) і виборчому відновленні пятихлористого ніобію до нижчих хлоридів.

Методи паперової (БХ і тонкошарової (ТШХ хроматографії, використовувані для відділення Selv. При аналізі розчинів, що містять селен і телур,їх попередньо випарюють насухо, однак внаслідок летючості хлоридів селену і телуру випарювати солянокислого розчину не можна. Втрати селену (IV) не спостерігаються при випаровуванні сірчанокислих розчинів до пари сірчаної кислоти. Кип'ятіння з HNO3 також не призводить довтрати селену.

Якщо рт ть відокремлюють або концентрують шляхом випарювання або іншими термічними способами, то слід пам'ятати про летючості хлориду і металевої ртуті. В якості колекторів слідів ртуті застосовують CdS, CuS, As2S3 та ін Застосовується також отгонкаметалевої ртуті.

Для визначення платини зазвичай недоцільно безпосередньо прожарювати хлороплатінат амонію, так як при прожарюванні його не в відновної атмосфері можуть відбуватися втрати платини, можливо, внаслідок летючості хлориду PtCl.Платинова губка має також схильність утримувати невеликі кількості летючих компонентів. Крім того, хлороплатінат амонію може бути забруднений солями лужних металів, якщо вони містилися у вихідному розчині.

Встановлено, що летючість хлориду Нобеляблизька до летючості хлоридів фермня н каліфорнія. Перехід з типовою ступеня окислення 2 в 3 відбувається під дією сильних окислювачів.

Галогеніди франція, подібно галогенидам інших лужних металів, володіють помітною летючістю при температурі вище 300 С. Яквідомо, в ряду лужних металів летючість хлоридів зростає від калію до цезію, і, отже, можна припустити, що летючість хлориду франція буде найбільшою, порівняно з летючістю хлоридів інших лужних металів. Мета роботи полягає в перевірціправильності цього висновку.

Встановлено, що летючість хлориду Нобеля близька до летючості хлоридів фермня н каліфорнія. Перехід з типовою ступеня окислення 2 в 3 відбувається під дією сильних окислювачів.

Відновну плавку ведуть в умовах, прияких оксид олова (SnO2) відновлюється до металу, а оксид заліза (III) - до оксиду (II), що переходить у шлак. З бідних концентратів олово витягують хлоруванням, заснованим на летючості хлоридів олова.

Знання фізико-хімічних характеристик хлоридів (температури плавлення, температури кипіння, температури сублімації, тиску парів) дозволяє вибрати оптимальні умови їх конденсації. Однак одночасне утворення в процесі хлорування декількох хлоридів веде до значної зміни летючостііндивідуальних хлоридів. Тому фізико-хімічне вивчення систем, утворених хлоридами ніобію, танталу, цирконію, гафнію, титану, заліза, алюмінію та інших металів, методами термічного, тензіметріческого і хімічного аналізів має досить важливе значення.

Галогеніди франція, подібно галогенидам інших лужних металів, володіють помітною летючістю при температурі вище 300 С. Як відомо, в ряду лужних металів летючість хлоридів зростає від калію до цезію, і, отже, можна припустити, що летючість хлоридуфранція буде найбільшою, порівняно з летючістю хлоридів інших лужних металів. Мета роботи полягає в перевірці правильності цього висновку.

При обробці для перекладу в розчинний стан необхідно враховувати можливі вторинні процеси, що відбуваютьсяпри цьому. Наприклад, при розчиненні в азотній кислоті солі одновалентних ртуті вона переходить в двовалентну, при розчиненні оксиду миш'яку в соляній кислоті миш'як може бути втрачений за рахунок летючості хлориду трьохвалентного миш'яку.

Галогеніди франція,подібно галогенидам інших лужних металів, володіють помітною летючістю при температурі вище 300 С. Як відомо, в ряду лужних металів летючість хлоридів зростає від калію до цезію, і, отже, можна припустити, що летючість хлориду франція буденайбільшою, порівняно з летючістю хлоридів інших лужних металів. Мета роботи полягає в перевірці правильності цього висновку.

Pеній утворює прості і комплексні галогеніди і Оксиген-логеніди. Галогеніди ренію представляють інтерес для технології,аналітичної та препаративної хімії, оскільки вони летучи. На летючості хлоридів заснована очищення металевого ренію від домішок ректифікацією після його хлорування.

Дані табл. 1 показують, що кількісне одночасне осадження сполук барію, свинцю, кальцію і титану спостерігається в інтервалі рН 8 5 - 9 5 при використанні в якості осаджувача розчину, що містить на кожен г-моль карбонату амонію 2 - 3 г-моль аміаку. У цих умовах утворюються білі аморфні опади, захоплюючі значна кількість хлор-іонів. Присутність останніх небажано через летючості хлориду свинцю при температурах вище 550 тому опади відмивали до відсутності в них хлор-іонів.

При видаленні головного компонента проби виправними іноді для зменшення летючості мікрокомпонентів додають певні речовини. Найбільш часто при випаровуванні проб летких речовин (наприклад, води, соляної або азотної кислоти 11351) додають декілька крапель концентрованої сірчаної кислоти і випарюють розчин до припинення виділення диму сірчаної кислоти. Цей спосіб дозволяє знизити втрати, обумовлені летючістю хлоридів деяких металів.

Сировиною для промислового отримання хлоридів хрому служать феррохром і хромітових руди. Переваги застосування в якості сировини ферохрому - доступність та освоєно - i ність його виробництва. Практична відсутність інших, крім заліза, домішок, а також помітна різниця в летючості хлоридів хрому і заліза дозволяє виділяти окремо ці хлориди в процесі хлорування.

Сміт і Хейл[1222]безуспішно намагалися кількісно перевести хлорокис вісмуту в окис, змішуючи суспензію BiOCl з окисом ртуті, випарівая насухо і нагріваючи залишок. Більш задовільні результати дає наступний метод. Хлорокис вісмуту розчиняють у декількох краплях соляної кислоти, до розчину додають стільки окису ртуті, щоб нейтралізувати кислоту, а потім достатній для реакції надлишок, розчин випарюють насухо, залишок переносять за допомогою мінімальної кількості води в фарфоровий тигель, дно і стінки якого добре покриті окисом ртуті (ця обережність викликається летючістю хлориду вісмуту), і нагрівають 10 хв.

Слід враховувати одне з незвичайних властивостей багатьох фторидів - висока летючість неіонних сполук. Найбільш летючими виявилися елементи, з'єднані з максимальною кількістю атомів фтору. Pотрута фторидів - Sp4 SFe, AsF3 AsF5 OsF8 PuF6 UF6 - киплять нижче 65 C. Легколетучие та інші фториди сімейства актиноїдів. Летючість хлоридів ряду металів також цілком достатня для здійснення газохроматографического аналізу. Особливо летучи хлориди амфотер-них елементів.