А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Єдність - термінологія

Єдність термінології допомагає Вам писати, а користувачам розуміти написане.

Pазрешенние орбіти електрона в атомі водню. | Енергетичні рівні атома водню. Зберігаючи єдність термінології, будемо говорити продозволених і заборонених енергетичних зонах. Завжди існує деяка, не рівна нулю, ймовірність того, що енергія електрона збігається з підрівнем однією з дозволених енергетичних зон. Імовірність перебування електрона в забороненій зоні дорівнює нулю.

Для єдності термінології і позначень в розгляд вводяться нескінченні інтервали.

Для єдності термінології в цій книзі використано лише сума по станах, навіть якщо вона отримана інтегруванням, а не підсумовуванням.

Для єдності термінології тапозначень домовимося позначати нормований розмах Q, відповідний кордоні регулювання, через 7К) і називати його становищем оперативної характеристики.

Вимога єдності термінології стосується також розмірності фізичних одиниць і до використовуванихумовним позначенням.

Необхідно дотримуватися єдність термінології в межах реферату.

Для забезпечення єдності термінології та умовних позначень обчислювальні центри, станції та бюро підприємств повинні мати зведений перелік нормативів і показників зуніфікованими найменуваннями, що містять повну номенклатуру нормативів і показників, що забезпечують нормативно-розрахункове обгрунтування всіх планових завдань по всіх типах виробництва, різновидам робіт з урахуванням їх організаційних форм.

В цілях єдностітермінології похідну даної функції називають похідною першого порядку або першої похідної. Уміння диференціювати всяку елементарну функцію дозволяє знайти одну слідом за іншою послідовні похідні даної елементарної функції до будь-якогопорядку.

В описі дотримується єдність термінології, тобто одні й ті ж ознаки в тексті опису називаються однаково. Вимога єдності термінології стосується також розмірності фізичних одиниць і до використовуваних умовним позначенням.

З метоюзбереження єдності термінології в книзі використано назву диференційно-різницеве ??наближення.

З метою забезпечення єдності термінології, понять, одиниць виміру і ряду інших загальних параметрів доцільно розробити наступні керівнітехнічні матеріали.

Автори в книзі в цілях єдності термінології, хоча з даного питання є різні думки[99, 100, 113], Зберегли назву - асинхронний екранований електродвигун.

При складанні опису необхідно строго дотримувати єдністьтермінології, тобто одні і ті ж деталі і вузли пристрою, прийоми здійснення способу або інгредієнти веш е-ства, а також розмірності і умовні позначення у всьому тексті опису повинні бути названі однаково. Не можна також застосовувати однакові терміни длярізних деталей, вузлів, прийомів, інгредієнтів.

При складанні опису необхідно суворо дотримуватися єдність термінології, тобто одні й ті ж деталі і вузли пристрою, прийоми здійснення способу або інгредієнти речовини, а також розмірність і умовніпозначення у всьому тексту опису повинні бути названі однаково. Не можна застосовувати однакові терміни для різних деталей, вузлів, прийомів, інгредієнтів.

Протягом всієї рукописи слід дотримуватися єдність термінології.

При складанні описунеобхідно суворо дотримуватися єдність термінології, тобто одні й ті ж деталі і вузли пристрою, прийоми здійснення способу або інгредієнти речовини, а також розмірність і умовні позначення у всьому тексті опису повинні бути названі однаково. Не можна застосовуватиоднакові терміни для різних деталей, вузлів, прийомів, інгредієнтів.

Щоб не порушувати прийнятої класифікації та єдності термінології, будемо відносити процеси розпаду мартенситу в мартенситно-старіючих сталях до відпустки, хоча поєднання слів відпусткумартенситно-старіючих сталей є не кращим варіантом.

При подальших поясненнях і для забезпечення єдності використовуваної термінології і позначень умовно будемо наводити дані про варіації будь-якого з факторів, що мали місце у звітному році, не у виглядіаналітичної запису відповідного полігону, а як імовірнісні характеристики.

Для наукового управління якістю необхідно перш за все забезпечити єдність термінології і показників якості для однотипних виробів. Ця задача може бути вирішена тільки здопомогою державної системи стандартизації.

Необхідно відзначити, що в різних розглянутих вище документах відсутня єдність термінології.

При викладі матеріалу книги автори відчували певні труднощі в дотриманні єдностітермінології, оскільки вона досі ще не відпрацьована.

У подальшому викладі скрізь буде використаний термін Надлишкова ентальпія з метою єдності термінології при зіставленні Нт НЕ з іншими надлишковими функціями.

Інтеграл (11136) називають іноді фазовимінтегралом, функцією розподілу, але ми для єдності термінології використовуємо тільки суму по станам, навіть якщо вона виходить інтегруванням, а не підсумовуванням.

Так як книга являє собою збірник доповідей більше 100 авторів, то, природно, немаєєдності термінології, і при перекладі ми не стали приводити її до однаковості.

Інтеграл (11136) називають іноді фазовим інтегралом, функцією розподілу, але ми для єдності термінології використовуємо тільки суму по станам, навіть якщо вона виходитьінтегруванням, а не підсумовуванням.

Всесоюзний науково-дослідний інститут технічної інформації, класифікації та кодування (ВНІЙКІ) удосконалює системи класифікації та кодування продукції, проводить роботу по забезпеченню єдності термінології, атакож створює фонди стандартів і технічних умов у організаціях, що поширюють науково-технічну інформацію.

У рефераті слід застосовувати стандартизовані терміни, а за їх відсутності - найбільш вживані, прийняті в науковій і технічнійлітературі, дотримуючись в тексті єдність термінології. Літерні позначення, знаки і символи мають даватися в суворій відповідності з оригіналом реферованих опису винаходу. Формули в рефераті повинні мати свою порядкову нумерацію, не залежну від нумерації воригіналі.

Система діагностики відповідає таким критеріям якості інформації, як об'єктивність і однозначність, точність, повнота в межах вимог прийнятого рішення, своєчасність надходження, доступність, єдність термінології.

Якістьдокументації залежить від проведеної на підприємствах метрологічної підготовки виробництва, основними завданнями якої є оптимальне застосування засобів вимірювання, правильність вибору параметрів, що підлягають вимірюванню, єдність термінології. Правильністьпроведеної метрологічної підготовки виробництва визначається перевірками діючих технологічних процесів і контрольними випробуваннями Б ході виробництва.

Якість документації залежить від проведеної на підприємствах метрологічної підготовкивиробництва, основними завданнями якої є оптимальне застосування засобів вимірювання, правильність вибору параметрів, що підлягають вимірюванню і єдність термінології. Правильність проведеної метрологічної підготовки виробництва визначається перевіркамидіючих технологічних процесів і контрольними випробуваннями в ході виробництва. Щоб виключити розрізненість цих перевірок, на підприємствах діє заводська атестація, що зводить ці перевірки в струнку систему і дає можливість оцінити якість ірівень діючого технологічного процесу. На основі зібраної інформації проводять аналіз і дають оцінку рівню та якості процесу. На підприємствах приймають різні критерії для оцінки якості технологічних процесів.

САПPдля проектування ікомплексного налагодження програмного забезпечення МП-систем зазвичай називають інтегрованим середовищем розробки або оболонкою. Для єдності термінології, крім випадків, вузько орієнтованих на розробку ПЗ МП-систем, будемо використовувати загальний термін САПPдля будь-яких системавтоматизованого проектування. Для схем з програмованою структурою, навіть для ПЛІС не дуже високої складності, проектування пов'язане з обов'язковим застосуванням тих чи інших САПP.

Нехай читача не бентежить, що в межах однієї глави ми використовуємо словапосилка і висновок як для аргументів імплікації, тая і для складових частин правила виводу. Ця єдність термінології не випадково.

Перше з цих чисел ми будемо називати числом незалежності для відповідних фігур, а друге - числом домінування. Дляєдності термінології фігури, які не загрожують один одному, будемо називати незалежними, а фігури, обстрілюють всі вільні поля дошки (домінуючі на дошці) - домінуючими.

В описі дотримується єдність термінології, тобто одні й ті ж ознаки в текстіопису називаються однаково. Вимога єдності термінології стосується також розмірності фізичних одиниць і до використовуваних умовним позначенням.

Всі умовні позначення розшифровуються. Вимога єдності термінології стосується також розмірностіфізичних одиниць і до використовуваних умовним позначенням.

Однак для єдності термінології та зручності читання в § 1 цієї роботи дається коротке зведення необхідних понять і результатів.

Опис винаходу повинно повністю розкривати технічнусуть винаходу і мати при цьому наступну структуру: назва винаходу і індекс міжнародної класифікації винаходів (МКІ), область техніки, до якої належить винахід, та галузь його використання, характеристика аналогів винаходу, прототипу,критика прототипу, мета винаходу, суть винаходу і його відмітні ознаки, перелік фігур на кресленні (при його наявності), приклади конкретного виконання винаходу і його ефективність, формула винаходу. При написанні усіх розділів дотримується єдністьтермінології, системи одиниць вимірювання.

Ловіц у своїх російських статтях і які були прийняті в російській хімічної літературі того часу. Це було зроблено з метою забезпечення єдності термінології в книзі. Читач може зауважити, що навіть на протязі 15 роківдіяльності Ловіц застосовувалася їм хімічна термінологія в ряді випадків піддалася помітних змін, особливо у зв'язку з новими віяннями в хімії.

Крім методологічного аспекту, система показників повинна удосконалюватися в інформаційному аспекті зточки зору вимог інтегрованої обробки даних. Ця задача інформаційного забезпечення АСПPполягає у встановленні єдності термінології, однозначності опису показників і головне - в явному виразі взаємозв'язків між показниками, необхідними дляреалізації планових розрахунків.

При викладі всіх розділів опису винаходу необхідно дотримуватися деяких важливих положень. Найменування деталей, вузлів, технологічних прийомів, компонентів в описаних повинно відповідати термінам, загальноприйнятим уданій області техніки, при цьому необхідно дотримуватися єдність термінології протягом усього опису.

Після того як у першій частині книги докладно вивчені властивості потоку викликів, що поступають, ми в наступних розділах повинні розглянути основні питання,пов'язані з обслуговуванням цього потоку. Процес обслуговування протікає так, що всякий надходить виклик займає на деякий час одну з наявних в момент його надходження вільних (незайнятих) ліній; поки лінія зайнята небудь викликом, вона недоступна для зновувикликів, що поступають; період заняття якою-небудь лінії одним викликом ми будемо (знову-таки тільки заради єдності термінології) називати розмовою.

Прикладом складеного події є результат більшість людей даної вибірки - палять. Аналогічно будь властивість цієївибірки можна описати, перерахувавши відповідні випадки або елементарні події. Для єдності термінології ми воліємо говорити про події, а не про властивості вибірки. Висловлюючись математично, подія є просто безліччю відповідних точок просторуелементарних подій.

ЦК 1964 не є зміна по суті, а лише деякий оновлення мови закону, з метою більш повної характеристики предмета договору підряду. З точки зору єдності термінології, яке проводиться не у всіх статтях ГК, а також ясності мовизакону таке оновлення навряд чи виправдано.

Своєю появою ця книга зобов'язана двом подіям. Після того як ці матеріали були переписані і впорядковані, з'явилася дана книга, яка, з одного боку, є вступної, а з іншого боку, викладає ідосить глибокі результати. Сподіваємося, що ми максимально наблизилися до єдності термінології, наскільки це можливо в книзі, у якій один видавець і одинадцять авторів.

Далі треба показати, яким має бути характер наванта-ня бруса для того, щоб в йогопоперечних перетинах виникли тільки крутний моменти. Щоб зобразити зовнішні моменти, що викликають деформацію кручення, можна скористатися мал. 10.4. Виникає питання про найменування і позначенні цих зовнішніх моментів. Може бути, це і не має особливого значення, аледоцільніше забезпечити єдність термінології і позначень, тим більше, що інргда говорять (і навіть пишуть) про зовнішні крутящих моментах, а це, крім плутанини, нічого викликати не може. Без спеціального найменування, звичайно, можна обійтися, так зроблено в підручнику[36], Де зовнішній момент позначається буквою щ (ем готичне) і не має спеціального найменування.

Далі треба показати, яким має бути характер наванта-ня бруса для того, щоб в його поперечних перетинах виникли тільки крутний моменти. Виникає питання про найменування і позначенні цих зовнішніх моментів. Може бути, це і не має особливого значення, але доцільніше забезпечити єдність термінології і позначень, тим більше, що інколи кажуть (і навіть пишуть) про зовнішні крутящих моментах, а це, крім плутанини, нічого викликати не може. Без спеціального найменування, звичайно, можна обійтися, так зроблено в підручнику[36], Де зовнішній момент позначається буквою ш (ем готичне) і не має спеціального найменування. Це позначення нам подобається, але воно важко в написанні і, мабуть, для викладання в технікумі не підходить. Відмовившись від готичної літери, ми змушені прийняти для зовнішнього моменту позначення т, так як М з відповідними індексами або без них застосовується для позначення внутрішніх силових факторів. Не стверджуючи, що найменування скручувати момент вдало, ми все ж користуємося цим терміном для зовнішніх моментів, так як нічого кращого поки не запропоновано, а залишати часто використовувану величину без найменування недоцільно.

Припустимо, що з метою оцінити число кращих обрана група в 100 чоловік. Прикладом складеного події може служити наступне: більшість людей в даній вибірці - палять. Аналогічно і будь-яке інше властивість вибірки можна описати, перерахувавши відповідні випадки або елементарні події. Для єдності термінології ми воліємо говорити про події, а не про властивості вибірки. З математичної точки зору подія є просто безліччю відповідних точок простору елементарних подій.

Під зазначеної у визначенні спілкування зрозумілістю відомостей мається на увазі синтаксична, семантична і прагма. Менш очевидною є необхідність знань одного учасника про знаннях іншого і усвідомлення кожним учасником своїх власних дій і знань. Зазначені знання необхідні як для того, щоб встановити єдність термінології і точок зору на обговорювані поняття, так і для тою, щоб один учасник розумів свій стан і стан іншого учасника.