А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Єдність - заходи

Єдність заходів у країні забезпечується спеціальним державним наглядом.

Єдність заходів у масштабі всієї країни, як необхідна умова для виконання принципу взаємозамінності (особливо при широкому кооперуванніпідприємств), забезпечується спеціальним державним наглядом.

Єдність заходів підтримується метрологічної наступністю всіх заходів від державного еталона вимірюваної величини, у межах практично необхідної точності.

Досягається єдністьзаходів тим, що всі засоби вимірювання через ряд проміжних ланок порівнюються з єдиним еталоном, і тим самим його розмір передається послідовно до всіх засобів вимірювання.

Формально єдність заходів досягається встановленими законом одиницями. Дійснеєдність заходів забезпечується шляхом конкретного відтворення одиниць у вигляді зразкових мір і вимірювальних приладів.

Збереження єдності заходів в усій країні при єдиній вихідній мірою - еталоні призводить до необхідності централізованої організації передачівихідного розміру еталона на робочі місця.

Забезпечення єдності заходів у машинобудуванні, яке досягається системою послідовних перевірок вимірювальних засобів відповідно до приписів державних законоположень.

Забезпечення єдності заходів вмашинобудуванні, яке досягається системою послідовних перевірок вимірювальних засобів відповідно до правил, запропонованими державними законоположеннями.

Збереження єдності мір у виробництві є неодмінною умовою для забезпеченнявипуску однорідних і взаємозамінних виробів. Справність та точність інструментів, оснастки і верстатів також мають безпосередній вплив на якість продукції. Незадовільний стан засобів вимірювання і засобів виробництва неминуче тягне за собою шлюбі зниження якості продукції.

Дотримання єдності мір і їх правильне застосування в народному господарстві СССPмають найважливіше державне значення. Застосування неправильних заходів і вимірювальних приладів і методів вимірювань викликає непродуктивні втрати,веде до збільшення браку продукції, порушення встановленого технологічного процесу, порушення взаємозамінності, дає неправильні результати при проведенні науково-дослідних робіт, що негативно впливає на розвиток промисловості, науки і техніки.

ВСССPєдність заходів, правильність і точність вимірювань забезпечуються метрологічною службою, яку очолює Держстандарт СССP.

Зразкова котушка електричного опору в 0001 му. Для підтримки єдності заходів розробляються і видаються ГОСТ (державні стандарти) на системи одиниць вимірювання і на вимоги, яким повинні задовольняти вимірювальні прилади та заходи, для чого останні періодично повіряється у зазначених вище установах.

Для збереження єдності мір, вимірювальних засобів іметодів контролю розроблена система передачі розмірів від еталона до деталі. Вона побудована за наступною схемою: еталон - зразкові заходи - калібри або вимірювальні прилади - деталь. Цил розробляє перевірочну схему, яка є офіційним документом подотриманню єдності заходів на заводі і відображає характер і клас точності своєї продукції, ступінь оснащеності заводу вимірювальними засобами і містить вказівки про послідовність передачі розмірів і перевірки різних засобів вимірювання для даного заводу.

Завдання дотримання єдності мір в заводських умовах вимагає точної регламентації повірки засобів вимірювання, що застосовуються на даному заводі для передачі розміру від основних заходів до виробу.

Для збереження єдності заходів необхідно підтримуватиметрологічну точність вимірів, а також дійсне значення вимірюваних величин в межах практично необхідної точності.

Для забезпечення єдності мір по спеціальним правилам Комерпрібера 10 - 40 Про організацію контролю вимірювальних засобів,застосовуваних для вимірювання розмірів на машинобудівних заводах, на кожному машинобудівному підприємстві повинна бути повірочна Схема1 що встановлює основні заходи підприємства та систему передачі правильного розміру від основних заходів до деталей об'єктавиробництва.

Для забезпечення єдності мір в машинобудуванні необхідні зв'язок показань вимірювальних засобів з державними еталонами СССPі регламентація засобів і методів вимірювань, здійснюють цей зв'язок.

Для збереження єдності заходів необхіднозабезпечення метрологічної точності вимірів і дійсного значення вимірюваних величин в межах практично необхідної точності.

Для забезпечення єдності мір в машинобудуванні необхідні зв'язок показань вимірювальних засобів при вимірюванні виробів здержавними еталонами СССPі регламентація засобів і методів вимірювань, здійснюють цей зв'язок.

Для збереження єдності мір, вимірювальних засобів і методів контролю розроблена система передачі розмірів від еталона до деталі. Вона побудована за наступноюсхемою: еталон - зразкові заходи - калібри або вимірювальні прилади - деталь. ЦЛІТ розробляє перевірочну схему, яка є офіційним документом щодо дотримання єдності мір на заводі і відображає характер і клас точності своєї продукції, ступіньоснащеності заводу вимірювальними засобами і містить вказівки про послідовність передачі розмірів і перевірки різних засобів вимірювання для даного заводу.

Для встановлення єдності мір об'єму велику роль грала вироблялася час від часурозсилка копій московських зразкових мір у всі міста держави.

Для підтримки єдності встановлених заходів ще в стародавні часи створювалися еталонні (зразкові) заходи. До них ставилися дбайливо: в давнину вони зберігалися в храмах, церквах як найбільшнадійних місцях для зберігання цінних предметів.

Для підтримки єдності встановлених заходів ще в стародавні часи створювалися еталонні (зразкові) заходи.

Для взаємозамінності необхідно єдність заходів, що досягається системою випробування та атестаціїнових вимірювальних засобів і послідовної запропонованої державними нормами, повіркою вимірювальних засобів, що знаходяться в експлуатації.

Плоскопараллельние кінцеві міри - плитки. Під принципом збереження єдності мір розуміють порядок і способидоведення точності державних еталонів до всіх виробничих вимірів. У СССPіснує система обов'язкової повірки всіх застосовуваних у промисловості вимірювальних інструментів і приладів.

Pассмотреніем принципу збереження єдності заходівзакінчується вивчення тих питань метрології, які передують ознайомленню з конкретними міряєте-лями.

Основним засобом збереження єдності заходів у машинобудуванні є плоскопаралельні кінцеві міри довжини, які служать для зберігання і передачіодиниці довжини від еталону до виробу. З їх допомогою перевіряються, градуюються і встановлюються на розмір вимірювальні прилади та інструменти.

З метою забезпечення єдності мір Рада Народних Комісарів СССPприйняв спеціальну постанову Про заходи таконтрольно-вимірювальних приладах, які підлягають обов'язковій державній повірці і клеймуванню (постанова РНК СССP№ 1833 від 16 /XI 1942 р.), по якому широка номенклатура заходів і контрольно-вимірювальних приладів знову виготовлених, відремонтованих таексплуатованих підлягає обов'язковій державній перевірці і клеймуванню органами Комітету. У цій постанові заходи та контрольно-вимірювальні прилади наводяться по укрупненої номенклатурі.

В цілях збереження єдності заходів, повного забезпеченняоднаковості, вірності і правильного застосування заходів і контрольно-вимірювальних приладів у всіх галузях народного господарства створено Комітет у справах мір і вимірювальних приладів.

В цілях збереження єдності мір і вимірювальних приладів еталони всіх розрядіввиготовляються тільки метрологічними установами, забезпечуються відповідними свідоцтвами і використовуються за особливим інструкціям, в яких вказані технічні умови застосування, зберігання та строків звірення кожного еталона.

Відповідальність за збереженняєдності мір і вимірювальних приладів цілком покладається на органи, відомчого нагляду. Загальне керівництво всією роботою по відомчому нагляду за приладами на підприємстві має бути доручено о д-ному обличчю - керівнику вимірювального господарства підприємства,який призначається наказом директора і підпорядковується безпосередньо йому або головному інженеру.

З метою забезпечення єдності мір Рада Народних Комісарів СССPвидав постанову № 1833 Про заходи та контрольно-вимірювальних приладах, що підлягають обов'язковійдержавну повірку і таврування, а Коммерпрібор в розвиток цієї постанови видав Правила 12 - 42[17], Які визначають порядок організації і проведення повірки мір та контрольно-вимірювальних приладів.

В цілях збереження єдності мір і вимірювальнихприладів еталони всіх розрядів виготовляються тільки метрологічними установами, комплектуються відповідними свідоцтвами і використовуються за особливим інструкціям, в яких вказуються ТУ застосування, зберігання та строки перевірки кожного еталона з вищим розрядом.Облік і спостереження за еталонами веде Всесоюзний науково-дослідний інститут метрології ЕМ.

В цілях збереження єдності заходів, повного забезпечення однаковості, вірності і правильного застосування заходів і контрольно-вимірювальних приладів у всіх галузяхнародного господарства створено Комітет у справах мір і вимірювальних приладів.

Основні принципи збереження єдності мір розглянуті в гл.

Для взаємозамінності необхідно дотримання єдності мір, яке досягається системою послідовної повіркивимірювальних засобів, продиктованої державними нормами (див. гл.

Для забезпечення в країні єдності заходів необхідно, щоб узаконені одиниці вимірювань були відтворені з найвищою точністю, а також щоб при виконанні вимірювань можна було визначатидійсні значення вимірюваних величин в межах необхідної точності.

Основою збереження і підтримання єдності мір є державні еталони СССP, Які відтворюють одиниці виміру з найвищою точністю.

Яке значення має дотримання єдності мір в народному господарстві.

В, метою забезпечення єдності мір, точності вимірів і правильної експлуатації вимірювальних засобів у всіх галузях народного господарства встановлено порядок організації перевірки мір та вимірювальних приладів, контролю за їх технічним станом, дотриманням стандартів і технічних вимог, обов'язковий для всіх підприємств і організацій.

Надалі на досягнення єдності заходів у загальнодержавному масштабі були направлені деякі статті Соборного укладення 1649 р., Митного статуту 1653 р., Новоторгового статуту 1667 р. і ін Митний статут наказував повсюдне (на Москві і в городех) здійснення єдності заходів усіх видів: хлібним заходам і всяким вагою і сажень і аршином на Москві і в городех бити рівним і учинити вага проти фунтів.

Взаємозамінність базується на принципі збереження єдності заходів на всій території країни і у всіх галузях народного господарства. У більшості країн світу прийнята метрична система мір, у якій основною одиницею довжини є метр. Міжнародний прототип метра зберігається у Франції. У СССPє дві копії міжнародного прототипу метра. Одна з них (метр № 28) є державним еталоном довжини, інша (метр № І) - копією еталона.

Плитки є основними засобами збереження єдності заходів в машинобудуванні і служать для передачі розміру від еталона довжини (основний світлової хвилі) до виробів.

Яке значення у справі збереження єдності заходів в країні мають зразкові заходи та прилади.

Плитки є основним засобом збереження єдності заходів в машинобудуванні і служать для передачі розміру від еталона довжини (основний світлової хвилі) до виробів. Вони являють собою сталеві бруски прямокутного перерізу з двома плоскопараллельнимі вимірювальними поверхнями (фіг.

Приклади застосування пристосувань до кінцевим мірам. Кінцеві міри є основним засобом збереження єдності заходів в машинобудуванні і служать для передачі розміру від довжини основний світлової хвилі до виробу. Поряд з цим вони безпосередньо використовуються при перевірці калібрів-скоб, при складання й налагодження верстатів і приладів. Особливого значення набувають кінцеві міри при повірці правильності показань різних вимірювальних приладів.