А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Досягнення - задана ступінь - поділ

Досягнення заданої ступеня поділу - основне завдання, що визначає вибір умов хроматографічного процесу. Однак варто враховувати і додаткові вимоги, які часто набуваютьпершорядне значення. Так, для лабораторного аналізу, наприклад, тривалість поділу не має великого значення (хоча її і бажано скоротити), а у виробничому контролі фактор часу стає визначальним.

Відповідно число теоретичнихступенів, необхідний для досягнення заданого ступеня поділу, змінюється від деякого мінімального значення rcmin за відсутності відбору до п оо при максимальному відборі. Ця обставина змушує обмежувати відбір, збільшення якого представляється бажанимз метою збільшення продуктивності і зниження експлуатаційних витрат.

До аналогічних висновків приходять, якщо завдання передбачає досягнення заданого ступеня поділу при мінімальній довжині сорбційного шару.

До аналогічних висновків приходять, якщозавдання передбачає досягнення заданого ступеня поділу при мінімальній довжині еорбціонного шару.

До аналогічних висновків приходять, якщо завдання передбачає досягнення заданого ступеня поділу при мінімальній довжині сорбційного шару.

Як видно зтрикутної діаграми (рис. ХП-21), для досягнення заданого ступеня поділу необхідно приблизно 3 3 Теоретична щаблі.

Запропоновано періодично вводити поділювану суміш в колонку з програмованим зміною т-ри і після досягнення заданого ступеняподілу в-в швидко нагрівати колонку до т-ри, при якій відбувається швидке елюювання вже розділених компонентів.

Pасчет представлений у вигляді системи рівнянь, що дозволяють визначити ступінь поділу по окремих компонентах залежно від часу,час досягнення заданого ступеня поділу при відомій поверхні мембран (або поверхню за часом), а також число ступенів, необхідних для досягнення заданого поділу.

Схема установки для проведення періодичної ультрафільтрації з циркуляцієювихідного розчину. | До висновку основних рівнянь для розрахунку періодичної ультрафільтрації. Pасчет представлений у вигляді системи рівнянь, що дозволяють визначити ступінь поділу по окремих компонентах залежно від часу, тривалість досягненнязаданого ступеня поділу при відомій поверхні мембран (або навпаки), а також число ступенів, необхідних для досягнення заданого поділу.

В результаті розрахунку отримують розподіл концентрації парової та рідкої фаз на тарілках по висоті колони ічисло ступенів контакту, необхідне для досягнення заданого ступеня поділу.

Визначення домішки етану в етилену на хроматографі Пай. /- Основний компонент. 2-домішка. Для опису міри розділення основного компонента і домішки можна використовувати ті жкритерії, що і для сумішей з близькими концентраціями компонентів, але вибір умов для досягнення заданого ступеня поділу в значній мірі визначається величиною проби, яка, в свою чергу, залежить від використовуваної апаратури і заданої чутливості.

Ми оперували досі теоретичної ректифікаційної тарілкою, яка передбачає, що покидають її парова і рідка фази знаходяться в рівновазі. Отже, для досягнення заданого ступеня поділу суміші дійсне число тарілок в апараті п повиннобути більше числа теоретичних тарілок Пт Ставлення Яср - я-т /с 1 називається середнім коефіцієнтом корисної дії ректифікаційної колони.

Батарея реакторів змішання з п ступенів.

У більшості випадків розглядаються співвідношення, що відносяться дотеоретичним щаблях. Число теоретичних ступенів, необхідний для досягнення заданого ступеня поділу, можна розрахувати декількома методами, з яких особливо часто застосовуються графічний та алгебраїчний методи розрахунку.

Якщо витрата дистилятупідтримується на заданому значенні регулятором, то для сохраніенія матеріального балансу колони необхідно, щоб витрата кубового продукту змінювався регулятором рівня рідини в кубі колони. При цьому тепло в колону подають в кількості, необхідній для досягненнязаданого ступеня поділу вихідної суміші.

Граничні положення робочої лінії зміцнювальної частини колони. Pассмотрім спочатку якісно вплив положення робочої лінії на процес ректифікації. В результаті з ростом R зменшується число теоретичних тарілок,необхідне для досягнення заданого ступеня поділу в зміцнювальної частини колони. Одночасно при постійному потоці відбираного верхнього продукту Л (дистиляту) з ростом R збільшуються потоки (витрати) теплоти в кубі і конденсаторі колони: зростання R при постійному Лозначає збільшення потоку флегми L.

Pассматрівается процес утворення комплексів частинка - бульбашка і підйом їх на поверхню при електрофлотаціонном поділі системи рідина - тверде тіло. Запропоновано математичну модель процесу, що дозволяєрозраховувати час перебування, необхідний для досягнення заданого ступеня поділу системи.

Графічне зображення багатоступінчастої екстракції з перехресним струмом на трикутній діаграмі і на діаграмі S - В показано на рис. ХП-7 і ХП-8. Число теоретичнихступенів екстракції, необхідних у розглянутому на цих малюнках випадку для досягнення заданого ступеня поділу, відповідає індексу кінцевого рафіната. Всі наведені вище формули для простої одноступеневою екстракції залишаються дійсними для кожноїокремому щаблі даного процесу.

Таким чином, зі збільшенням перепаду тиску через мембрану питома продуктивність зростає у відповідності з рівняннями (11.44), (11.45) і пропорційно скорочується необхідна поверхня мембран. Зі збільшеннямтемператури питома продуктивність також зростає, але одночасно знижується селективність, що може зробити неможливим досягнення заданого ступеня поділу в одноступенчатом процесі.

Порівняння рівнянь (12) і (3) показує, що робота,затрачиваемая на створення перепаду тиску на кінцях колонки в безперервному процесі, повинна бути значно менше. Це обумовлено тим, що перепад тиску на кінцях колонки, працюючої в безперервному режимі, завжди менше, ніж на колонці періодичної дії, такяк вимагається для досягнення заданого ступеня поділу довжина колонки в безперервному процесі менше.

Pасчет процесу періодичної азеотропної ректифікації може проводитися наступним чином. По заданих складу і кількості початковій суміші тавідбираного дістіллат за допомогою рівнянь (261) розраховується склад кубової рідини до кінця процесу. По знайденому складом кубової рідини і відомому складу дістіллат за допомогою описаних вище методів розраховується число тарілок і флегмовое число,вимагається для досягнення заданого ступеня поділу в кінці процесу. Описаним способом встановлюється залежність потрібного флегмового числа від складу рідини в кубі. Pасчети можуть вироблятися аналітично (від тарілки до тарілки) або описаними вищеграфічними методами.

Pасчет процесу періодичної азеотропної ректифікації може проводиться таким чином. По заданих складу і кількості початковій суміші і відбираного дістіллат за допомогою рівнянь (370) розраховують склад кубової рідини до кінцяпроцесу. По знайденому складом кубової рідини і відомому складу дістіллат за допомогою описаних вище методів визначають число тарілок і флегмовое число, потрібний для досягнення заданого ступеня поділу в кінці процесу. Потім для декількох флегмового чисел, менше знайдених у попередньому розрахунку, за заданим складом дістіллат знаходять склад кубової рідини, що виходить при ректифікації в колоні з знайденим для кінця процесу числом тарілок. Описаним способом встановлюють залежність необхідного флег-мового числа від складу рідини в кубі. Pасчети можна виробляти аналітично (від тарілки до тарілки) або описаними вище графічними методами.

Pасчет процесу періодичної азеотропної ректифікація може проводитися наступним чином. По заданих складу і кількості початковій суміші і відбираного дістіллат за допомогою рівнянь (261) розраховується склад кубової рідини до кінця процесу. По знайденому складом кубової рідини і відомому складу дістіллат за допомогою описаних вище методів розраховується число тарілок і флегмовое число, потрібний для досягнення заданого ступеня поділу в кінці процесу. Потім для декількох флегмового чисел, менших знайденого в попередньому розрахунку, за заданим складом дістіллат визначається склад кубової рідини, що виходить при ректифікації в колоні з знайденим для кінця процесу числом тарілок. Описаним способом встановлюється залежність потрібного флегмового числа від складу рідини в кубі. Pасчети можуть вироблятися аналітично (від тарілки до тарелі Ке) або описаними вище графічними методами.

Як видно з (3.155), величина he має розмірність довжини. Далі, оскільки з виразу (3.153) випливає, що при Az he, Ay - (У - У) СР Вираз вигляду (3.155) для розрахунку висоти колони (насадки), необхідної для досягнення заданого ступеня поділу, вперше було запропоновано К.

Низька межа детектування має особливо важливе значення у тих випадках, коли в розпорядженні дослідника є невеликі кількості аналізованої проби. Низька межа детектування є необхідним або бажаним у багатьох випадках, коли кількість аналізованої проби необмежено. Високий межа детектування вимагає введення великих за величиною проб, що в свою чергу вимагає використання колонок, які дозволяють введення таких проб. Збільшення проби, яка подається на колонку, незмінно означає зменшення ефективності та необхідність використання більш довгих колонок для досягнення заданого ступеня поділу.