А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Допуски - форма

Допуски форми і розташування призначаються конструктором тільки в тих випадках, коли необхідність їх зазначення визначається конструкцією виробу.

Допуски форми і розташування поверхонь вказують на кресленні умовнимипозначеннями - графічними знаками, наведеними в табл. 16.1. Графічні знаки допусків форми і розташування, їх числові значення і позначення баз розташовують в рамці, розділеною на дві або три частини. У першій з них розміщують графічний знак допуску форми,розташування, у другій - числове значення допуску і в третій - позначення бази.

Допуски форми і розташування при необхідності, обумовленої конструктивними або технологічними міркуваннями, вказують на кресленнях згідно ГССТ 2.308 - 79 одним із двох способів:умовними позначеннями або текстом в технічних вимогах. Застосування умовних позначень предпо чтітельно. Вказівка ??допусків текстом в технічних вимогах рекомендується в тих випадках, коли вимога не можна вказати умовними позначеннями. Текстовачастина повинна включати.

Допуски форми а розташування поверхонь слід призначати в залежності від номінального розміру і ступеня точності.

Допуски форми і розташування поверхонь вказують на кресленнях умовними позначеннями, які складаються зграфічного символу, що позначає вид допуску, числового значення допуску в міліметрах і буквеного позначення бази або поверхні, з якою пов'язаний допуск розташування.

Нанесення написів, доповнюють дані про допуски. | Нанесення двох. | Нанесенняоднакових допус-ків різних поверхонь. Допуски форми і розташування симетрично розташованих елементів на симетричних деталях вказують один раз.

Допуски форми і розташування, на які цей Стандарт не поширюється, при необхідності їхобмеження мають бути зазначені на кресленні, інакше вони можуть залишитися необмеженими.

Нанесення написів, доповнюють дані про допуски. | Нанесення двох. | Нанесення однакових допусків різних поверхонь. Допуски форми і розташування симетричнорозташованих елементів на симетричних деталях вказують один раз.

Допуски форми вказані для рівнів С - В - А (С - високою, В - підвищеної і А - нормальної) відносної геометричної точності.

Допуски форми і розташування поверхонь встановлюють згідноГОСТ 2.308 - 79 умовними позначеннями, які складаються з графічного символу, що позначає вид допуску, числового значення допуску в міліметрах і буквеного позначення бази або поверхні, з якою пов'язаний допуск розташування.

Допуски форми та розташуванняповерхонь при необхідності, яка визначається за конструктивним або технологічних міркувань, вказуються в кресленнях, згідно з ГОСТ 2.308 - 68 (з 1980 р. замість цього стандарту вводиться СТ СЕВ 368 - 76), одним із двох способів: умовними позначеннями або текстом в технічнихвимогах.

Форк в розміри знаків для позначення допуску форми і розташування tft і d - висота і ширина шрифту розмірних. Допуски форми і розташування поверхонь вказують на кресленні[158]тільки в тому випадку, якщо вони необхідні за функціональними татехнологічних причин (див. гл.

Допуски форми і розташування поверхонь вказуються у разі, коли за функціональними і техно; про ня причин необхідно їх призначення. Якщо граничні відхилення форми і розташування поверхонь не обумовлені вониобмежені полем допуску на розмір відповідних Поверніть.

Допуски форми і розташування поверхонь, не передбачені табл. 1 вказують текстом в технічних умовах.

Допуски форми і розташування поверхонь вказують на кресленні умовнимипозначеннями - графіч тичними знаками, які записують в рамці (табл. 22.1), розділеної на дві або три частини.

Допуски форми і расгюложенія поверхонь вказують на кресленнях умовними позначеннями. Вказівка ??допусків форми і розташування текстом в технічнихвимогах припустимо лише в тих випадках, коли відсутній знак виду допуску.

Допуски форми і розташування поверхонь вказуються на кресленнях відповідно до ГОСТ 2.308 - 79 умовними позначеннями або в технічних вимогах текстом.

Нанесеннядодаткових відомостей по допусках. | Нанесення однакових допусків на різних поверхнях. Допуски форми і розташування симетрично розташованих елементів на симетричних деталях вказують один раз.

Допуски форми і розташування поверхонь вказують накресленнях умовними позначеннями.

Допуски форми і розташування симетрично розташованих елементів на симетричних деталях вказують один раз.

Допуски форми і розташування поверхонь вказуються на кресленнях умовними позначеннями.

Допуски форми ірозташування поверхонь вказують на кресленні умовними позначеннями - графічними знаками (табл. 22.1), які записують у рамці, розділеною на дві або три частини. У першій частині розміщують графічний знак допуску, у другій - його числове значення і в третій -позначення бази, щодо якої задано допуск.

Допуски форми і розташування поверхонь вказують на кресленнях умовними позначеннями, які складаються з графічного символу, що позначає вид допуску, числового значення допуску в міліметрах ібуквеного позначення бази або поверхні, з якою пов'язаний допуск розташування.

Нанесення написів, доповнюють дані про допус. | Нанесення двох. | Нанесення однакових допусків різних поверхонь. Допуски форми і розташування симетрично розташованихелементів на симетричних деталях вказують один раз.

Прилегла площину. I - прилегла площину - реальна поверхня.

Допуски форми або розташування в загальному належать до нормованому ділянці.

Допуски форми і розташування поверхонь вказуютьтільки в тих випадках, коли за функціональними або технологічних причин вони повинні бути менше допусків розміру.

Схеми для визначення допусків форми і розташування поверхонь кондукторних втулок. | Нерухомі спеціальні втулки для обробки отворів.Допуски форми і розташування поверхонь d, D, В (рис. 3) не більше 5 - го ступеня.

Допуски форми і допуски розташування поверхонь наведено в табл. 22.11 у якій дано посилання на позиції рис. 22.32. Характер технічних вимог визначає те, що основною базою єповерхня З фланця стакана. Точність положення базових торців склянки для упору підшипників забезпечують їх паралельність торців З склянки.

Допуски форми та розташування можуть призначатися як незалежними, так і залежними від дійсного розмірурозглянутого і (або) базового елементу.

Допуски форми (ціліндрічності, круглості і профілю поздовжнього перерізу - скорочено допуски геометрії) вказані для рівнів С - В - А (С - високою, В - підвищеної і А - нормальної) відносної геометричної точності.

Допуски форми і розташування поверхонь вказують на кресленні умовними позначеннями - графічними знаками, які записують в рамці (табл. 22.1), розділеної на дві або три частини. У першій частині розміщують графічний знак допуску форми і розташування, у другій -числове значення допуску і в третій - позначення бази, щодо якої задано допуск.

Допуски форми і допуски розташування поверхонь вказують на кресленні умовними позначеннями - графічними знаками, які записують у рамці, розділеною на дві аботри частини. У першій частині розміщують графічний знак допуску, у другій - його числове значення і в третій - позначення бази, щодо якої задано допуск.

Допуски форми і допуски розташування поверхонь наведено в табл. 7.6 в якій наведені посилання на позиціїрис. 7.8. Характер технічних вимог визначає те, що основною базою є поверхня В фланця стакана. Точність положення базових торців склянки для упору підшипників забезпечують їх паралельність торців У склянки.

Позначення допусків форми ірозташування поверхонь. Допуски форми і розташування вказують тільки при особливих вимогах до точності форми та розташування поверхонь деталей.

Допуски форми і розташування симетрично розташованих елементів у кресленнях симетричних виробів, як ірозміри, вказуються один раз.

Допуски форми конуса (допуск круглості і допуски прямолінійності твірної) слід наносити у відповідності з вимогами ГОСТ 2.308 - 79 (рисунок

Коли допуски форми та розташування поверхонь на кресленні не зазначені, це означає,що ці допуски обмежені полем допуску розміру.

Pазлічают допуски форми (прямолінійності, площинності, ціліндрічності, заданого профілю) і допуски розташування поверхонь (паралельності, перпендикулярності, нахилу, співвісності, симетричності.

Позначення залежних допусків. Якщо допуски форми та розташування обмежуються полем допуску розміру, то на кресленні їх не вказують .

Якщо допуски форми та розташування на кресленні не зазначені, то можливі будь-які відхилення форми в межах поля допуску розміру розглянутого елемента.

Вказівка ??базової загальної осі. | Вказівка ??комплекту баз. | Вказівка ??залежного допуску без буквеного позначення бази. | Вказівка ??залежного допуску розташування. Всі допуски форми, і розташування, якщо вони не позначені знаком (п), вважаються незалежними.

Як вказуються допуски форми та розташування поверхонь в технічних вимогах.

Відхилення та допуски форми та розташування відносяться не тільки до поверхонь, але і до інших геометричним елементам. Під терміном елемент можна мати на увазі, в залежності від конкретних умов, також тільки частина поверхні, площина симетрії двох або декількох площин, профіль, лінію перетину двох поверховий (грань), вісь поверхні або перетину, точку - центр окружності або сфери, точку перетину ліній.

На навчальних кресленнях допуски форми та розташування поверхонь, граничні відхилення розмірів, покриття, термообробку та умови таврування і маркування звичайно не вказують.

Враховуючи, що допуски форми у посадочних поверхонь складають (див. позицію 8) TFK TFP 2.5 мкм, приймаємо Ra - 0.2 мкм.

Тож відхилення і допуски форми заданого профілю і заданої поверхні віднесені в СТ СЕВ 301 - 76 до групи сумарних відхилень та допусків форми і розташування.

Граничні відхилення розмірів, допуски форми та розташування поверхонь і їх осей, а також шорсткість конструктивних елементів, ILKUBCB - повинні бути вказані відповідно до рекомендацій, наведених у гл.

В тих випадках коли допуски форми та розташування менше, ніж допуск розміру, вимоги до допускам форми і розташування повинні бути вказані відповідно до ГОСТ 2.308 - 79 і ГОСТ 24643 - 81 одним із двох способів: або умовними позначеннями на кресленні, або текстом в технічних умовах. Застосування умовних позначень є кращим. При умовному позначенні знак, числове значення допуску в міліметрах і, якщо потрібно , літерне позначення бази у зазначеній послідовності вписують в рамку, розділену відповідно на два або три поля.PАМКУ з'єднують з елементом, до якого відноситься допуск, прямий або ламаною лінією, що закінчується стрілкою.