А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Аналогічна реакція

Аналогічні реакції з низкою інших органічних сполук, наприклад нафталіном, аценафтеном, декаліном, служать для отримання карбонових кислот.

Аналогічні реакції використовують при виготовленні дзеркал, термосів, судинДьюара.

Аналогічна реакція з ненасиченими вторинними спиртами, що приводить до утворення відповідних кетонів, проходить кілька важче, вимагаючи для перетворення в рідкій фазі температури близько 100 а в паровій (при перегонці спирту над N) - температури кипінняспирту.

Аналогічна реакція () - або (-) - ермтпро-3 - бром-2 - бутанолу призводить до тих же умовах до л езо-2 3-дібромбутану, при цьому 1) Ь - форма не утворюється. Примітка: розгляньте проміжний продукт, який обумовлює таку стереоспеціфічность.

Аналогічнареакція з С1 не йде.

Аналогічні реакції були використані Н. А. Полежаєва для випадку дібромціклогексанона.

Аналогічні реакції в більшому або меншому ступені протікають і в разі інших галоідсодержащіх мономерів.

Аналогічні реакції отримуютьосадженням за допомогою солянокислих піридину, хіноліну або акридину.

Аналогічна реакція протікає при термічному розкладанні 4 4-діфтордіф енілтріхлорметілметана.

Аналогічна реакція з тіоуксусной кислотою приводить до несиметричної сульфідокіслотеHOOCCHzSCHzCFhCOOH. Це показує, що в умовах аномального гідролізу подібні реакції можливі.

Аналогічні реакції відбуваються при відновленні руди воднем.

Аналогічна реакція йде при вживанні вуглеводнів (антрацену, фена-трена та ін), якідодаються до натрію в процесах безпосереднього гідрування останнього. Утворені натрійор-ганіческіе з'єднання є переносниками водню.

Аналогічна реакція, що приводить до утворення алкокси-заміщених іонів, йде зі спиртами. У деякихвипадках йде побічна реакція з утворенням гідрооксізамещенних іонів і вуглеводнів.

Аналогічні реакції характерні і для комплексу гідриду алюмінію з метиламін - A1H3 2CH3NH2 получающегося з надлишком останнього при - 50 С.

Аналогічна реакція йде і врозплаві лугів, навіть без дії спеціальних окислювачів, за рахунок кисню повітря.

Аналогічні реакції в ціклогексановом розчині відомі для піридину, піколіни і ізохіноліну.

Аналогічна реакція на сонячному світлі протікає в людськійшкірі.

Аналогічна реакція відома і в хімії ароматичних сполук.

Аналогічні реакції спостерігали з ізопреном і піперіленом (продукти реакції є сумішшю триметилциклододекатриенов), в той час як діметілбутадіен утворює тільки лінійні полімери.

Аналогічні реакції відомі в жирному ряду, так що і в цьому випадку бензол реагує принципово так само, як ненасичені вуглеводні жирного або гидроароматического ряду.

Аналогічні реакції, що супроводжуються циклізацією, були відомі і раніше.

Аналогічна реакція має місце з комплексами[? Ь ( ДМС) 4 ]-[PtCl4 ]і[? ЦДМС) 4 ] [PtBrJ, а также с изонитрильным соединением[Pt ( CH3NC) 4 ] [PtClJ. Однако в этом случае термическое превращение всегда сопровождается выделением металлической платины.

Аналогичная реакция между циклопентадиенилидом натрия и треххлористым ураном приводит, по-видимому, к образованию хлористого бис-циклопентадиенилурана ( III) ( CgHs UCl и ней-тральнрго грыс-циклопентадиенилурана ( CsHs U; однако ни то, ни другое из этих соединений достаточно тщательно не охарактеризовано и известно очень мало об их реакциях.

Аналогичные реакции протекают, по-видимому, при кристаллизации большинства других соединений AniBv, причем хлор может быть заменен иодом, по крайней мере в некоторых системах.

Аналогичная реакция может быть проведена и без выделения N-галогенпроизводных.

Аналогичная реакция наблюдается при конденсации фосфорных эфиров с а-галогенальдегидами или а-галогенкетонами. При этом вместо ожидаемых кетоалкилфосфонатов ( разд.

Аналогичные реакции, в которых индуцируется асимметр. Хотя эти реакции и ведут к поя лению оптически-активных продуктов, они не являются стро асимметрическими синтезами. Согласно определению5, асимме рическое превращение заключается в оптической активации ко фигурационно-неустойчивых рацематов в растворе путем возде ствия оптически-стабильного ( -) -) - или ( -) - соединения, котор реагирует с исходным рацематом, образуя по достижении равн весия неравные количества диастереоизомеров.

Аналогичные реакции имеют место в тех случаях, когда изонитр-амины, которые по существу являются нитрозогидрэксиламинами, восстанавливают амальгамой натрия или алюминием и цинком в щелочном растворе.

Аналогичная реакция проходит и с жидким аммиаком при - 78е С.

Аналогичные реакции имеют место и при синтезах бромистых алкилов из соответствующих спиртов, фосфора и брома.

Аналогичная реакция протекает с кокаинхлоргидратом.

Аналогичные реакции имеют место и при синтезах бромистых алкилов из соответствующих спиртов, фосфора и брома.

Аналогичная реакция сходная с перегруппировкой Клай-зена, состоит в перемещении аллилыюй группы от одного атома углерода к другому[23]; Наприклад, при нагріванні протягом Ш годину.

Аналогічні реакції з бромом використовуються як якісні реакції на відкриття неграничних сполук: жовте забарвлення бромної води,доданої до неграничних сполук, зникає, тоді як у випадку граничних з'єднань вона зберігається.

Аналогічна реакція відбувається і в разі перфторетіліодіда. Кларк і Віліс[122]запропонували для цієї реакції бімолекулярний механізм.

Аналогічніреакції були проведені з іншими аліфатичними та циклічними дібромкетонамі.

Аналогічні реакції мають місце і при синтезах бромистих алкіл з відповідних спиртів, фосфору і брому.

Аналогічна реакція відбувається з сечовиною при дії на неї бромноватистой лугу. Ця реакція була застосована А. П. Бородіним для кількісного визначення сечовини в сечі.

Аналогічні реакції, в яких індукується асиметрія або відбувається тільки зміна величини оптичного обертання, деякі автори78207 - 228 розглядають як особливий клас асиметричних перетворень. Хоча ці реакції і ведуть до появи оптично-активних продуктів, вони не є строго асиметричними синтезами. Згідно определенію5 асиметричне перетворення полягає в оптичній активації конфігураційний-нестійких рацематів в розчині шляхом впливу оптично-стабільного () - або (- з'єднання, яке реагує з вихідним рацематом, утворюючи по досягненні рівноваги нерівні кількості діастереоізомеров.

Аналогічна реакція протікає і при електролізі сумішей натрієвих солей азотної кислоти і більш високомолекулярних мо-нокарбонових кислот[298-300], а також алкілзаміщених карбонових кислот[301], проте в цих випадках утворюються несіммет ковий димерних продукти.

Аналогічні реакції йдуть у водному середовищі з бромом та йодом.

Аналогічна реакція для пропаргілового комплексу заліза я - С5Н5Pе (СО) 2 - СН2С СН обговорена в гол.

Аналогічна реакція спостерігається для про-аллильной з'єднання л-циклопентадиенилжелезодикарбонила. Цікава особливість цієї молекули полягає в тому, що, хоча дані ІЧ-спектроскопії вказують на наявність a - пов'язаної цикло-пентадіенільной групи[3, 208], в ЯМ?-спектрі при кімнатній температурі виявлений тільки один сигнал від протонів сг-цик-лопентадленільного ліганда.

Аналогічні реакції також пов'язані з утворенням розрядів ності іонів і в інших ціанистих електролітах. Гальмування цих реакцій викликає велике реакційний перенапруження.

Аналогічна реакція можлива і між ланцюгами, але в цьому випадку вона призведе не до відщеплення циклів, а лише до зміни МБ?.

Аналогічні реакції з дігалоген-похідними є важливим методом синтезу циклічних.

Аналогічна реакція має місце при пропусканні суміші парів гексахлороциклогексану з повітрям (киснем) над каталізатором Дікона.

Аналогічна реакція здійснюється і в ароматичних аминах.

Аналогічні реакції можлива і дл; аг а ли.