А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Аналіз - константа

Аналіз констант анізотропного СТВ показує, що розподіл л-електронної спінової щільності в ДФПГ в твердих матрицях в порівнянні з розподілом в ДФПГ в розчинах мало змінюється. Цей висновок випливає також з того, що а і Qдля радикала в рідині і стеклах відрізняються незначно. Pазлічія ізотропних констант АУ і спін-поляризаційних параметрів Q для радикала в розчинах і стеклах, на думку авторів робіт[16, 31], Викликані спотворенням поблизу р-атома азоту геометрії радикала в твердійматриці.

Константи СТВ (в е. в нітронілазотокісних радикалах в бензолі. Аналіз констант ізотропного СТВ з ядром азоту, а-протоном і протонами СН3 - груп показує: Нітронілазотокісние радикали - л-електронні радикали, в яких спінові щільності на атомахвуглецю в положенні 2 4 і 5 гетероциклічного кільця невеликі і неспарений електрон розподілений приблизно порівну по двом N-О - груп.

Вплив вмісту сірки в паливі на утворення нагару в камері згоряння турбореактивного двигуна. | Впливдизельного індексу палива на утворення нагару в камері згоряння турбореактивного двигуна. Аналіз констант, що входять у формулу, показує, що чим більше в паливі ароматичних вуглеводнів і, отже, чим вище щільність палива, тим нижче дизельний індексі гірше займистість палива.

Аналіз констант розщеплення показує, що розщеплення на N14 визначається головним чином домішкою s - стану в хвильової функції неспарених електрона, так як щільності спина на ядрі азоту зберігаються майже скрізь постійнимиі близькими до одиниці. В атомі азоту і радикалі CN ця домішка мала, в інших радикалах вона поступово зростає. Таким чином, неспарений електрон в атомі азоту залишається майже чистим р-електроном.

Аналіз констант спін-спінової взаємодії Н - Н надзвичайнокорисний (див. додаток 4.16.3), оскільки з його допомогою можна з'ясувати відносне розташування протонів в просторі і тип гібридизації атома вуглецю, з яким пов'язані протони, я в більш складних ситуаціях, спираючись на однакові константи, вдається навіть простежитипослідовність розташування протонів в досліджуваній молекулі.

Аналіз константи рівноваги реакції окислення заліза монооксидом марганцю, який в значній кількості може перебувати в шлаку, показує, що вона росте з підвищенням температури.

Прианалізі констант утворення комплексів срібла з цими сполуками при різних температурах (табл. 6)[134]була знайдена хороша лінійна залежність між логарифмами цих констант і константами ат - і сГр - Гамметта.

Тестова /. 1С - схема. У програмах аналізуконстанти інтегрування (/imax, ftmm, Едоп та ін) задаються зазвичай за умовчанням, причому задається точність, як правило, набагато вище необхідної для практичних завдань. Користувач, знаючи своє завдання, може значно підвищити ефективність аналізу, змінивши деякіконстанти. Наприклад, якщо рішення має періодичний характер з періодом Т, то, обмеживши Vax величиною 7/5 можна значно скоротити число можливих повернень через перевищення заданої максимальної похибки Едоп в ході інтегрування. Відповіднірекомендації по вибору констант інтегрування зазвичай наводяться в супровідній документації на програму аналізу.

Цей зв'язок надає можливість аналізу константи швидкості реакції з позицій термодинаміки освіти активованого комплексу звихідних речовин.

У цій книзі ми проводимо аналіз точних констант з двох причин. Перша - вони часто корисні і навіть важливі. Однак головна причина полягає в тому, що обчислення їх - це хорвшій приклад важких завдань математичного аналізу, які можна вирішити докінця (що буває не часто), причому методами, які тут представлені. Іншими словами, читачеві пропонується застосувати викладений матеріал для побудови та обчислення рішення мінімізаціонних завдань. Точні константи не будуть потрібні в нашому подальшому викладі, ічитачі, не цікавляться цим питанням, можуть без шкоди пропустити цю дискусію.

Теорія констант спін-спінової взаємодії, яка успішно застосована для аналізу констант протон-протонного взаємодії в органічних молекулах[12, 13], Не може бутивикористана прямо для випадку більш важких ядер. Хоча і були зроблені деякі спроби оцінити додаткові члени, що вимагаються для розрахунку[12, 14], Даний стан теорії не дозволяє провести необхідну оцінку величин. Отже, поки не будуть розробленібільш досконалі теорії, константи взаємодії F19 - Хе129 будуть існувати тільки як цікаві результати. Останні цікаві тим, що значення констант взаємодії F19 - Хе129 дуже великі. Величина 5690 гц, отримана для Хе.

При вивченні механічнихвластивостей полімерних і структурованих колоїдних систем користуються загальними методами аналізу об'єктивних констант деформації.

Всі вони є сполуками, осі симетрії яких проходять через атом азоту, що значно спрощує аналіз константвзаємодії. Більше того, оскільки для N14 /1 параметр асиметрії може бути визначений з вимірів полікристалічного матеріалу.

Сополимеризация ВХ з а-олефінами представляє не тільки практичний, але і великий науковий інтерес, оскільки аналіз константкополімеризації дає додаткову інформацію про механізм ініціювання процесу.

Інтерпретація отриманих результатів при вивченні просторових ефектів замісників допомогою визначення констант освіти пов'язана з певними труднощамивнаслідок того, що аналіз констант освіти не може відповісти на питання про те, якою мірою впливають просторові ефекти заступників на міцність зв'язку метал - ліганд верб якою мірою вони позначаються на ентропійних факторах в процесі утворення комплексів.

Залежність констант швидкості лужного гідролізу фтор-фосфатів (1 і фторфосфонатов (Я від So - Ф. Разом з тим великий, вже накопичений досвід застосування констант з дозволяв сподіватися, що може бути вироблена така система цих констант, яка була б універсальноюі давала можливість проводити tfp - аналіз констант швидкості і рівноваги найрізноманітніших фосфорорганічних реакцій як зачіпають, так і не зачіпають атом фосфору.

Адитивні складові констант спін-спінової зв'язку F -P. При розглядінаведених інкремент заступників важко вказати яку-небудь загальну закономірність їх зміни. Аналіз констант /Fp утруднений також зважаючи неясності ролі вакантних d - орбіт фосфору, які в четирехкоордінаціонних з'єднаннях з такими електронегативнимизаступниками, як фтор, кисень, азот і С С-група, грають, безсумнівно, істотну роль. Помітно, однак, що алкільні і алкенільние заступники ведуть до підвищення величини /WD. Визначення абсолютного знаку константи /Fp (досить імовірно, що ці константи негативніщодо /нс) дозволить, можливо, зробити більш обгрунтований висновок про механізм цієї взаємодії.

Засвоєння фосфору металом шва в залежності від основності флюсу. 1 - (PПро оз%. Г-р. Останнє, мабуть, пов'язано з температурним режимом в зоні плавлення.Температурний аналіз констант рівноваги (3.49) і (3.50) показує, що, чим вище температура, тим інтенсивніше за інших рівних умов фосфор переходить в метал. Тому у великій металургії окислення фосфору залізовмісними окисними шлаками ведуть при найбільшнизькій температурі.

Засвоєння фосфору металом шва в залежності від основності флюсу В. вміст фосфору у флюсі. | Засвоєння фосфору металом шва в залежності від зміни параметрів режиму зварювання під флюсом ФЦ-6. Останнє, мабуть, пов'язано з температурнимрежимом в зоні плавлення. Температурний аналіз констант рівноваги реакцій (31) і (32) показує[49], Що чим вища температура, тим інтенсивніше за інших рівних умов фосфор переходить в метал. Тому у великій металургії окислення фосфору залізовміснимишлаками ведуть при мінімально можливих низьких температурах.

Спектри ЯМPV61 (v16 МГц у валадісвофосфатпих стеклах. Наводяться дані по вивченню методом ЯМPСтекол, що містять ядра бору, ванадію, телуру, талію. На основі аналізу константи квадруполиюго розщеплення,анізотропії хімічного зсуву, дшюльного розширення і залежності цих величин від складу стекол проведено визначення на молекулярному рівні тонких деталей будови стекол.

Кислотно-каталізуються рівновагу між двома діа-стереомерамі (37 і 382-феніл - 246-триметил - 1 3 - діоксан.

Оскільки цей ефект не залежить від природи замісників у фенільного ядрі[57], Очевидно, що електронні взаємодії не відповідальні за це явище. Пояснення, засноване на аналізі констант взаємодії в ПМP-Спектрахчі нарезультати вимірювання дипольних моментів, припускає[57]стабілізацію напруженого кресловідного кон-Формер аксіального 2-феніл - 1 3-діоксану за рахунок відхилення фенільного групи від кільця.

Константи СТВ та енергії активації інверсії в радикалах XXXVI з різноюдовжиною циклу. Як випливає з рентгеноструктурних даних і аналізу констант СТВ з азотом і протонами фенільних кілець, в більшості ароматичних АPфенільного кільця повернені навколо зв'язку N-С.

Віднесення енольних регіомеров здійснені в результаті аналізуконстант спін-спінової взаємодії С.

Таким чином, в концепції електродинаміки проблема теоретичних аспектів каталізу, мабуть, могла б складатися у виявленні характеру потенційних і кінетичних властивостей компонентів електромагнітного поля,відповідальних за акт хімічного перетворення, в тому числі характеру тонкої структури енергетичних бар'єрів, обліку ефективних мас носіїв у конкретних середовищах, обліку розподілу їх енергетичних станів, і особливо на межі розділу фаз (поверхнісполучення реагуючих компонентів), за участю якої відбувається перетворення енергії і речовини. Інформацію про ці властивості слід отримати як з удосконалення теоретичних способів аналізу електродинамічних констант реагуючих середовищ, так і з набору відповідних експериментальних даних про об'ємних і поверхневих електромагнітних властивостях реагуючих структур. Ці дані IB техніці підбору каталізаторів є новими, ще не використовуваними на практиці.

Вироблений в роботі[266]аналіз кореляцій дозволяє пояснити характер змін доменної структури, що спостерігався при нагріванні. У той же час значення температури, при яких спостерігалися деякі особливості в поведінці доменної структури (початок уширення доменів, поворот кордонів доменів), не збігаються зі значеннями температури, які випливають з аналізу констант анізотропії. Висновки цієї роботи, по-перше, більш точно відповідають експериментальним результатам. По-друге, вони дозволяють пояснити зміни у тонкій структурі стінок доменів, які стають більш помітними в наноструктурних стані в інтервалі температур 530 - 540 К.

Спектр ЕПPрадикал-аніонів 5-нітропірослізевой кислоти і його реконструкція. Крім того, СТС спектру ЕПPможе служити експериментальною основою перевірки і підтвердження справедливості складних квантово-хімічних обчислень будови органічних молекул і радикалів. СТС спектру ЕПPможе служити також для ідентифікації даного типу радикалів, дати уявлення про копланарності і ізомерії радикал-аніонів, а також дозволяє оцінити швидкість переходів в різні стани і частоту обертання окремих фрагментів радикал-аніонів. При аналізі констант СТС радикал-іонів вдається встановити ряд відносної акцепторної здатності різних груп і молекул і оцінити передачі впливу замісників через ядра радикал-іонів.

Проведене дослідження підкреслює, до якої міри робочі умови можуть вплинути на хід і характер одного і того ж перетворення. Звідси випливає, що для правильного зіставлення різних розчинників необхідно вибрати значущий параметр для різних приватних кінетичних схем. У зв'язку з тим що реакція не завершується в середовищі нітрилів і спиртів, може здатися, що розчинники ці не такі ж активні, як нітро-або хлорпохідні, у відношенні бромування ароматичних вуглеводнів. У дійсності, як це і буде викладено в подальшому, при аналізі констант швидкості, визначених у цих розчинниках (& з и & з) приходять до протилежного висновку.