А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Аналіз - комплекс

Аналізи комплексів з метою з'ясування молярного відношення реагенту до органічного речовини можуть бути зроблені декількома методами. Вміст сечовини (або тіосечовини) в кристалічному комплексі легко встановити за змістомазоту, а кількість органічного компонента визначається за вмістом вуглецю або по втраті ваги при дисоціації комплексу. До деяких сумішей застосуємо метод вимірювання зміни концентрації в реакційній рідини.

Аналіз комплексу всіх зміннихтехнологічного режиму з виробленням можливих управлінь і є основна робота оператора.

Аналіз комплексу експериментальних давніх дозволяє висловити деякі судження про кінетичних особливостях топохіміческіх реакцій, що протікають при нагріванні сумішейоксидів.

Аналіз ІЧ-спектрів етилендіаміну-вих комплексів утруднюється сильною взаємодією коливань в хелатній кільці. Ці віднесення смуг були використані в подальшому обговоренні.

Аналіз комплексу зведених даних про виробничої потужності цехів іплану організаційно-технічних заходів по ліквідації вузьких місць дозволяє виявити провідний цех, рівень потужності якого визначає виробничу потужність всього заводу.

Мережа робіт зі створення нової системи (за методом PERT. А - початкова подія.P- Кінцевеподія (результат. з - проміжні події. Ь - роботи. л - К - момент отримання проміжної інформації про виконання робіт. Для аналізу комплексу робіт, що входять в мережу, використовується поняття шляху. Шляхи спираються на початкове і кінцеве події і мають певнутривалість і послідовність робіт.

На основі аналізу комплексу заходів з буріння свердловин, боротьби з ускладненнями в них, геологічних, гідрогеологічних, геофізичних та гідродинамічних досліджень і спостережень виявлені закономірностіпоширення поглинань і кавернообразованій в розрізі свердловин, і по площі, вплив тектонічних порушень на ступінь ос-ложненіем свердловин, що дозволило передбачити відповідні конструкцію і технологію проводки та методи попередження та ліквідаціїускладнень у свердловинах, запланованих до буріння на 1973 р.Pезультати промислового експерименту довели можливість прогнозування ускладнень та методів боротьби з ними в певних умовах. Досягнута значна економія обсадних труб, знижено час наліквідацію ускладнень, підвищилася комерційна швидкість буріння.

За результатами аналізу тестованих комплексів був випущений звіт з порівнянням комплексів по всім вхідним в комплекси системам стосовно до супроводу різних стадій ЖЦ виробів.

Вкнизі подано аналіз комплексу теплових властивостей, що визначають працездатність склопластиків в умовах нестаціонарного короткочасного нагрівання з урахуванням протікання процесів термодеструкції сполучного.

Морфологічний (структурний) аналіз комплексустандартів і технічних умов проводиться з метою визначення необхідних взаємозв'язків між вимогами, встановленими в різних нормативно-технічних документах.

Витяг утворився в ході аналізу молібден-роданідного комплексу слідвиробляти нормальним бутиловим спиртом, обробленим водою і хлоридом олова.

Солтмен та ін[344]провели аналіз комплексу, що утворився при змішуванні тріізобутілалюмінія з чотирьоххлористим титаном, і прийшли до висновку, що практично весь титан в осадізнаходиться у відновленому валентному стані.

Зіставлення експериментальних і розрахункових (квантово-хі-чний аналіз комплексів С або хутро зі спиртом методом ППДП /2 в параметризації Сантрі-поплив - Сегала) даних свідчить про те, що напрямок -фрагментації комплексносвязанного ROH залежить від природи R і сили кислоти.

З викладеного ясно, що аналіз ДМ комплексів тетрагалоге-нідов металів IV групи з метою визначення[д дд пов'язаний з рядом додаткових труднощів. Дипольні моменти цих комплексіврізні. Звичайний прийом введення поправки на дисоціацію при вимірюваннях ДМ виділених комплексів за методом Дебая в таких системах важко здійснимо (див. гл.

Таким чином, на основі аналізу комплексу геологопромислових факторів по кожному з порівнюванихпластів і їх рангової оцінки дається попередній геологопромисловое обгрунтування можливих варіантів об'єднання декількох продуктивних пластів в експлуатаційний об'єкт.

У табл. 1 наведені результати аналізу комплексу насиченою фракції з сечовиною,які були отримані при типовому аналізі і прямому аналізі за молекулярною пікам парафінів. Аналіз по спектру, отриманому при використанні електронів низької енергії, в цьому випадку не обов'язковий, так як спектр, отриманий при енергії електронів 70 ее, містить тількипіки парафінів GIS і Cie. Повний зміст алканів, рівне 940%, згідно з типовим аналізу, добре збігається зі значенням 912%, отриманим при прямому аналізі. Отримані при типовому аналізі низькі частки конденсованих циклоалканов, моноароматіческіх з'єднань інафталинов, мабуть, помилкові.

Зіставлення експериментальних і розрахункових даних (квантово-хімічний аналіз комплексів С або МеХпсо спиртом методом ППДП /2 в параметризації Сант-ри - поплив - Сегала) свідчить про те, що напрямок фрагментаціїком-плексносвязанного ROH залежить від природи R і сили кислоти.

Ці методичні особливості описані нижче при аналізі комплексу апаратури, необхідної для проведення досліджень малоцикловой міцності.

МО можливо, звичайно, і при аналізі комплексів, структураяких відрізняється від октаедричні.

МО можливо, звичайно, і при аналізі комплексів, структура яких відрізняється від октаедричні.

Pазработка будь-якого реального хіміко-технологічного об'єкта базується на аналізі комплексу хімічних, фізико-хімічних,механічних, теплотехнічних та економічних явищ, що характеризують всі процеси, оскільки виробництво не можна розглядати як суму окремих технологічних операцій і процесів. Кожен окремий агрегат виробництва безпосередньо чи опосередковано впливає наінші вузли.

Деякі положення теорії гомеостатичних систем, що використовуються для аналізу складних керованих комплексів.

Зовнішній вигляд і габаритні розміри електронавантажувача 3. ХPАненій ТPАНСПОPВольтних СPЕДСТВ. Вибір того чи іншого способу зберігання повиненбазуватися на аналізі комплексу умов, характерних для кожного конкретного випадку в залежності від місця географічного розташування.

На підставі результатів проведених досліджень був розроблений наступний практичний метод аналізу гідратп-ровакомплексів фтористого бору.

На підставі результатів проведених досліджень був розроблений наступний практичний метод аналізу гідратів-рова комплексів фтористого бору.

Так, наприклад, за допомогою ергограмми поста обробки на основі аналізу комплексувзаємозалежної інформації про робочому циклі обробки була виявлена ??найбільш небезпечна операція - ручна вибірка надлишків бетонної суміші у валу загладжувальна машини.

Послідовність амінокислот у молекулі бичачого інсуліну. Відомості про форму молекул отримуютьбезпосередньо за допомогою електронної мікроскопії та ренттеноструктурногс аналізу комплексів білків з важкими металами.

Кількісне розкладання комплексів металів на комплексі-образователь і іон металу - зручний метод для аналізу комплексів.Незалежно від того, чи є іони по відношенню до комплексу-образователями в надлишку або недоліку, вони кількісно фіксуються в колонці з Хелонового смолою, в той час як хелатообразова-тель кількісно з'являється в елюатів. Pазумеется, цей спосіб маєпевні межі застосування. Однак у більшості випадків легко вдається кількісно розділити комплекс на іон металу і хелатообразователь.

Метод заснований на екстрагуванні хлороформом з водного розчину комплексу ПАР з азобарвників помаранчевим П іподальшому спектрофо-тометріческом аналізі комплексу при X 486 нм.

Структура автоматизації ділянки випалу сірчанокислотного виробництва. Використання спеціалізованої міні - (або мікро -) ЕОМ для управління ділянкою випалу дозволило б зняти з оперативногоперсоналу значний обсяг робіт з аналізу комплексу всіх змінних, що характеризують технологічний процес, і виробленні можливих керуючих впливів.

При розгляді питання про возмолшості включення в схему НПЗ того чи шюго вторинного процесу абоїх комбінації поряд з техніко-економічними враховуються також кон'юнктурні, соціальні та інші фактори. Аналіз комплексу всіх цих показників повинен проводитися з урахуванням конкретних умов даного НПЗ.

Pазмещеніе локальних і глобальних зміннихпроводиться за одним і тим же принципам. Аналіз комплексів програм управління показує, що вони використовують переважно змінні з обмеженими точностями або Булевського змінні. Тому в цілях економії пам'яті, особливо для багаторозряднихспеціалізованих ЕОМ, завдання оптимального розміщення з Застосуванням щільної упаковки в пам'яті набуває дуже важливе значення.

Pазмещеніе локальних і глобальних змінних проводиться за одним і тим же принципам. Аналіз комплексів програм управлінняпоказує, що вони використовують переважно змінні з обмеженими точностями або булеві змінні. Тому в цілях економії пам'яті, особливо для багаторозрядних спеціалізованих ЕОМ, завдання оптимального розміщення з застосуванням щільного упакування в пам'ятінабуває дуже важливе значення.

У цих випадках для отримання надійних даних про розподіл електронів в комплексах слід враховувати не тільки розташування і порядок одноелектронних рівнів енергії, але і кореляції. При аналізі комплексів, утворенихважкими металами, необхідний облік спін-орбітальної взаємодії і нек-яких ін ефектів.

Спектр силових впливів на елементи авіаконструкцій протягом польотних циклів включає навантаження різної частоти і амплітуди, що визначає одночасне протіканняпроцесів мало - і багатоциклової втоми. При аналізі польотного комплексу навантажень (до якого входять діючі при русі літака по землі) зазвичай виділяють цикл земля-повітря - земля (ЗВЗ), що представляє обвідна всієї сукупності (рис. 5.1) польотних навантажень.Значну, а часто визначальну частку циклічного пошкодження створює малоциклового навантаження, що реалізовується при зміні в польоті підйомної сили крила і тиску в герметичних салоні та кабіні при виконанні маневрів літака.

Отримання зображеньповерхонь планет з космосу стає звичайною і невід'ємною частиною комплексних гео-лого-пошукових робіт. При аналізі комплексу знімків Заходу Середньої Азії була виведена закономірна сітка захід-північно-західних лінеаментів стиснення і північно-східних лінеаментіврозтягування. Завдяки зверненого рельєфу майже кожному локальному підняттю відповідає сухе озеро, покрите білою сіллю, тому на знімках добре виділяються не тільки нафтогазоносні піднята, але і перспективні ділянки.

Залишок в контейнері являє собоюсуміш металевого рутенію і його двоокису, що було встановлено по вазі залишку після відновлення воднем і підтверджено даними рентгенофазового аналізу. На прикладі аналізу комплексу рутеноцена з хлорним ртуттю було знайдено, що для кількісного розкладанняостанньої необхідно вести спалення при температурі - 700 С. Можливо, що в разі аналізу сполук, що не містять зв'язків галоген - ртуть, температура розкладання може бути знижена.

Різноманіття структурних елементів створює широкий діапазон для дослідженнявпливу їх характеристик на властивості дисперсних та композиційних матеріалів. З іншого боку, аналіз комплексу вимог до реальних матеріалами показує, що не можна отримати в одному матеріалі усі властивості. Спеціалізація, переважне застосування в конкретнійобласті диктують необхідність декомпозиції та поглибленого вивчення впливу на властивості матеріалу характеристик усіх рівнів, у тому числі нижчого, на якому знаходяться і структурні характеристики.

Заданому інтервалу температур може відповідати кількаробочих рідин. Остаточний вибір проводиться на основі аналізу комплексу їх фізичних властивостей. Pабочая рідина повинна змочувати матеріали корпусу і гнота, бути сумісною (відсутність хімічного та інших взаємодій) з матеріалом корпусу і гнота, атакож бути термічно стійкою.

Заданому інтервалу температур може відповідати кілька робочих рідин. Остаточний вибір проводиться на основі аналізу комплексу їх фізичних властивостей. Pабочая рідина повинна змочувати матеріали корпусу і гнота,бути сумісною (відсутність хімічного та інших взаємодій) з матеріалом корпусу і гнота, а також бути термічно стійкою.

При визначенні малих кількостей домішок фосфору і миш'яку в азотнокислого алюмінії необхідно відокремити іони фосфатів і арсенатіводин від одного і від основної маси аналізованого зразка. Оскільки алюміній не дає в умовах аналізу комплексу с.

Як приклад виділення аномалій наведемо результати аналізу комплексу геофізичних спостережень на північному сході Китаю, оскільки ціж матеріали були описані в попередньому розділі.

Графічний аналіз кривих відновлення забійного. Відомо, що технічні процеси підготовки води для заводнення в даний час все ще залишаються досить дорогими. Тому очевидна необхідність вивчення та врахування тріщинуватості пластів при аналізі комплексу питань, що потребують вирішення цри проектуванні системи заводнення на тому чи іншому конкретно взятому родовищі.

Концепція Вальраса та її розвиток сучасними теоретиками служить основою дослідження головних проблем макроекономіки: економічного зростання, інфляції, зайнятості. Теорія рівноваги - вихідна база практичних розробок і практичної діяльності, аналізу комплексу проблем, пов'язаних з розумінням того, як порушується рівновага і як воно відновлюється.

Вальраса та її розвиток сучасними теоретиками служить основою дослідження головних проблем макроекономіки: економічного зростання, інфляції, зайнятості. Теорія рівноваги - вихідна база практичних розробок і практичної діяльності, аналізу комплексу проблем, пов'язаних з розумінням того, як порушується рівновага і як воно відновлюється.

Оскільки на сучасному ринку є попит на різні сорти окремих нафтопродуктів, був проведений аналіз комплексу технологічних установок по виробництву дизельного палива, що включає установки первинної переробки нафти, каталітичний крекінг, каталітичний риформінг, гідроочищення. Тільки за рахунок зниження простоїв обладнання через порушення термінів відвантаження дизельного палива можливе підвищення пропускної здатності і часу роботи основного обладнання, збільшення виробничої потужності комплексу діючих технологічних установок.

Якщо в схемі маються колони абсорбційної-отпарной типу, то два невідомих потоку можна визначити спільним рішенням рівнянь матеріального і теплового балансів. У тих випадках, коли потоки не можуть бути визначені за балансовим співвідношенням, проводиться аналіз комплексу для виявлення колони, для якої можна визначити всі потоки, і розрахунок починається з цієї колони, послідовно переходячи до колон, для яких є можливість визначення всіх вихідних потоків.

Записують спостереження в хронологічному порядку по періодах доби, наприклад на 61218 та 24 год, або в інші терміни за місцевими умовами. Записувати потрібно по можливості детально, так як часто дрібна деталь, не представляє на перший погляд небудь важливості, згодом при аналізі комплексу записів дає ключ до визначення основної причини хвороби або деформації земляного полотна.