А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Всесоюзне суспільство - винахідник

Всесоюзне товариство винахідників і раціоналізаторів ВОІВ рус.

Всесоюзне товариство винахідників і раціоналізаторів (ВОІ?), Покликане активно допомагати розвитку творчої роботи новаторів,раціоналізаторів, а також якнайшвидшому впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій.

Всесоюзне товариство винахідників і раціоналізаторів покликане повніше використовувати великі можливості для широкого залучення трудящих, особливо молоді, вноваторське рух, оволодіння винахідників і раціоналізаторів науково-технічними та економічними знаннями, передовим досвідом. Заслуговують всілякої підтримки і комплексні бригади, громадські конструкторські і патентні бюро, поради новаторів та інші формиколективної творчості, які об'єднують робітників н колгоспників, спеціалістів, вчених у вирішенні конкретних завдань технічного прогресу.

Всесоюзне товариство винахідників і раціоналізаторів здійснює громадський контроль за дотриманням законодавства всфері винахідництва і раціоналізації, надає всебічну допомогу винахідникам і раціоналізаторам в їх діяльності і в захисті їхніх прав, а також сприяє створенню і ис-пользокянію винаходів і раціоналізаторських пропозицій в народному господарстві.

Всесоюзне товариство винахідників і раціоналізаторів має затверджений статут 1 і є юридичною особою. Суспільство будується на основі демократичного централізму. Всі керівні органи товариства знизу доверху обираються членами суспільства і перед нимизвітують, нижчестоящі органи товариства підкоряються вищестоящим, рішення приймаються більшістю голосів членів суспільства. Організації суспільства здійснюють свою діяльність відповідно до статуту ВОІPі рішеннями вищих органів, суспільства. Суспільствоорганізовується за територіально-виробничим принципом. Всі члени суспільства, що працюють на підприємстві чи в установі, об'єднуються в одній первинній організації.

Всесоюзне товариство винахідників і раціоналізаторів об'єднує сьогодні 14 мільйонів чоловік.Але лише близько 4 5 мільйона з них є авторами технічних розробок.

Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів та Науково-технічного товариства, забезпечують у встановленому порядку своєчасне виявлення і використання винаходів іраціоналізаторських пропозицій, оформлення і подачу заявок на видачу авторських свідоцтв в СССP.

Всесоюзним суспільством винахідників, Всесоюзним паучно-техніч.

Місцеві організації Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів (ВОІ?) Неподають висновки щодо заявок на видачу авторських свідоцтв, що подаються авторами через місцеві організації ВОІP.

У країні діють Всесоюзне товариство винахідників і раціоналізаторів, яке об'єднує 14 млн. чоловік; Всесоюзна раданауково-технічних товариств, куди входять 24 галузевих НТО з числом членів більш 20 млн. чоловік.

Найважливішим завданням організацій Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів є залучення до технічної творчості вага більш широких мас робітників іслужбовців.

На жаль, заводські осередки Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів рідко виступають відкрито проти тяганини і бюрократизму в розгляді реалізації пропозицій новаторів. Наприклад, обстеження підприємств показало, що ні в БPІЗах, ніу відділеннях ВОІPне можуть назвати випадку, щоб хтось із тих, від кого залежить дати життя винаходу, був покараний в адміністративному або кримінальному порядку. У той же час скарги винахідників і раціоналізаторів на порушення їх прав не припинилися. А адже в § 8Положення про відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції передбачена відповідальність посадових осіб, винних у тяганині та інших проявах бюрократизму при розгляді і використанні винаходів і раціоналізаторських пропозицій, а такожумисному порушенні права на винагороду.

У 1968 році Центральна рада Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів запросив для обміну думками фахівців різних галузей науки і техніки, що займаються розробкою та пропагандою методикивинахідництва. Тут були автори книг і статей, лектори, заслужені винахідники, вчені, патентознавці, працівники ВОІP.

За час після XXV з'їзду КПРС Всесоюзне товариство винахідників і раціоналізаторів поповнилося багатьма тисячами молодих членів, і в його рядахтепер складається більш мільйона молодих новаторів. Серед завдань десятої п'ятирічки велике значення має завдання пошуку таких соціально-економічних стимулів, які дозволили б залучити ще більше число молодих робітників та інженерно-технічних працівників дотехнічній творчості.

У нашій країні новатори об'єднані у Всесоюзне товариство винахідників і раціоналізаторів (ВОІ?), В яке входять зараз 14000000 творчих людей - учених, робітників, інженерів, службовців, учнів.

З 1958 року починає своюдіяльність Всесоюзне товариство винахідників і раціоналізаторів, що дало поштовх підйому масового технічної творчості.

За останні десять років число членів Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів подвоїлося і досягло нині 9 6 млн. чоловік,більш ніж у два рази збільшилася економічна ефективність від застосування у виробництві їхніх розробок і пропозицій.

Спрямовує роботу громадських бюро заводський рада Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів. Плани роботи ради громадськихбюро розглядаються на засіданні президії заводського ради ВОІP, Де керівник ради громадських бюро звітує про виконану роботу щоквартально. Громадські конструкторські та технологічні бюро показали, що творча кмітливість робочого впоєднанні з технічними знаннями інженера і техніка може творити дива. Вже зараз в Свердловській області створено понад 1000 громадських бюро, які активно сприяють створенню матеріально-технічної бази комунізму.

У 1958 р. постановою ВЦРПС булостворено Всесоюзне товариство винахідників і раціоналізаторів. Нині ВОІP- Масова організація, що об'єднує у своїх лавах понад 7 млн. передових робітників, колгоспників, вчених, фахівців народного господарства.

Всесоюзної ради науково-технічних товариств таЦентральній раді Всесоюзного товариства винахідників н раціоналізаторів рекомендовано забезпечити подальший розвиток масового технічної творчості трудящих, підвищення їх активності в удосконалюванні техніки і технології, у виявленні та мобілізаціїрезервів економії матеріальних ресурсів, створити в первинних організаціях цих товариств при міністерствах, відомствах, об'єднаннях і на підприємствах спеціальні секції, які займаються питаннями зниження матеріаломісткості виробництва.

Необхідно забезпечитиподальше підвищення ролі науково-технічних товариств і Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів у вирішенні завдань технічного прогресу і впровадження в народне господарство досягнень науки, техніки, передового досвіду.

Вся робота з плануванняздійснюється за широкої участі Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів (ВОІ?), профспілкових та інших громадських організацій.

У навчальному закладі в установленому порядку створюються первинна організація Всесоюзного товариства винахідників іраціоналізаторів, колективи фізичної культури Всесоюзного добровільного спортивного товариства Трудові резерви та інших товариств.

Центральний Комітет КПРС бажає делегатам з'їзду, всім членам Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів великихуспіхів у роботі, висловлює тверду впевненість в тому, що вони будуть і надалі наполегливо і цілеспрямовано боротися за прогрес вітчизняної науки і техніки, внесуть гідний вклад у успішне виконання Десятий п'ятирічний план, в створення матеріально-технічноїбази комунізму.

До вирішення цих завдань широко залучити організації науково-технічних товариств і Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів, науковців, інженерів, техніків, робітників-новаторів, фахівців сільського господарства. Підвищити відповідальністькерівників виробництва, і перш за все майстрів і начальників цехів, за забезпечення виконання правил і норм з охорони праці, створення безпечних і здорових умов у цехах, на виробничих дільницях та робочих місцях.

До вирішення цих завдань широко залучитиорганізації науково-технічних товариств і Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів, науковців, інженерів, техніків, робітників-новаторів, фахівців сільського господарства.

ВЦРПС, центральним комітетам і радам профспілок забезпечити подальшуактивізацію діяльності Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів, науково-технічних товариств по прискоренню технічного прогресу у всіх галузях народного господарства; посилити громадський контроль за впровадженням винаходів, раціоналізаторськихпропозицій і рекомендацій науково-технічної громадськості; всіляко зміцнювати співдружність працівників науки і виробництва; вести рішучу боротьбу з відсталим ставленням до впровадження нового, передового.

Центральний Комітет Комуністичної партії РадянськогоСоюзу гаряче вітає делегатів V з'їзду Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів і у вашій особі всіх винахідників і раціоналізаторів - робітників, колгоспників, спеціалістів і вчених, примножувати своїм новаторським працею могутність нашої великої?Один.

Вся робота по-планування винахідницької та раціоналізаторської діяльності здійснюється за широкої участі Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів (ВОІ?), Профспілкових та інших громадських організацій.

Значну роботу порозвитку руху винахідників і раціоналізаторів проводить громадська організація - Всесоюзне товариство винахідників і раціоналізаторів (ВОІ?), на підприємствах даними питаннями займаються спеціальні бюро раціоналізаторів і винахідників (БPІЗ), що підкоряютьсяголовному інженеру і керівні всій винахідницької роботою. Крім того, є цехові БPІзи. На кожному підприємстві діють патентні бюро, загальнозаводські експерт-но-технічні ради.

Значну роботу з розвитку руху винахідників іраціоналізаторів проводить громадська організація - Всесоюзне товариство винахідників і раціоналізаторів (ВОІ?), на підприємствах даними питаннями займаються спеціальні бюро раціоналізаторів і винахідників (БPІЗ), що підкоряються головному інженеру і керівнівсій винахідницької роботою. Крім того, є цехові БPІзи. На кожному підприємстві діють патентні бюро, загальнозаводські експертно-технічні ради.

Вся робота з розвитку масового винахідництва і раціоналізації здійснюється за широкої участіВсесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів, профспілкових та інших громадських організацій.

Вся робота з розвитку масового винахідництва і раціоналізації проводиться за широкої участі Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів,профспілкових та інших громадських організацій.

Державний комітет Ради Міністрів СССPпо науці і техніці залучає науково-технічні товариства та Всесоюзне товариство винахідників і раціоналізаторів до розробки основних напрямків розвитку науки ітехніки в країні, до контролю за впровадженням досягнень науки і техніки в народне господарство, до участі в роботі наукових рад, комісій та експертних груп, до організації науково-технічної інформації і пропаганди досягнень науки і техніки і передовоговиробничо-технічного досвіду.

В удосконаленні організації праці та управління виробництвом активно беруть участь організації науково-технічних товариств і Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів. Вони проводять конференції і наради з НОТ,конкурси та огляди по раціоналізації і винахідництву, пропагують досягнення науки і передового досвіду. При радах і правліннях товариств створені і діють комітети з наукової організації праці.

Автор винаходу може подати заявку на видачу авторськогосвідоцтва також через місцеву організацію Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів, яка зобов'язана в місячний термін з дня звернення автора надати йому допомогу в оформленні заявки і - направити до Державного комітету Ради Міністрів СССPу справахвинаходів і відкриттів належно оформлену заявку на видачу авторського свідоцтва.

Положення, здана на пошту, зареєстрована в організації або в місцевому органі Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів. Пояснюється це тим, що при прийомі іреєстрації заявки зазначені організації фіксують дату по дню їх надходження.

Автор винаходу може подати заявку на видачу авторського свідоцтва також через місцеву організацію Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів, яка повинна вмісячний термін з дня звернення автора надати йому допомогу в оформленні заявки і направити в Державний комітет Ради Міністрів СССPпо справах винаходів і відкриттів належно оформлену заявку на видачу авторського свідоцтва.

Велику роль у розвитку тавдосконаленні виробництва мають науково-технічні товариства та первинні організації Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів.

Комітетові у справах винаходів і відкриттів при Раді Міністрів СССPспільно з Центральною радою Всесоюзноготовариства винахідників і раціоналізаторів розробити та затвердити умови та порядок підбиття ртогов соціалістичного змагання областей, країв і республік за досягнення кращих показників у раціоналізаторській і винахідницькій роботі.

Pабот порозвитку винахідництва і раціоналізації міністерство веде спільно з ЦК профспілки і Центральною радою Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів.

Адміністрація науково-виробничого об'єднання разом з відповідним профспілковиморганом і радами первинних організацій Науково-технічного товариства і Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів регулярно проводить наукові, виробничо-технічні та економічні конференції і наради інженерно-технічних, наукових працівників,передовиків і новаторів виробництва для обговорення питань технічного прогресу, економічного розвитку об'єднання та розробки рекомендацій і пропозицій, спрямованих на подальше вдосконалення техніки, технології, управління виробництвом, ізабезпечує своєчасне здійснення цих рекомендацій і пропозицій.

Нарешті, велику роль у справі впровадження винаходів у практику грає сприяння громадських організацій - Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів, науково-технічнихтовариств, рад новаторів. ВЦРПС і Державний комітет Ради Міністрів СССPз питань праці і заробітної плати спільно з міністерствами та відомствами внесли в умови Всесоюзного соціалістичного змагання показники, що характеризують своєчасністьпоширення і використання у виробництві винаходів і раціоналізаторських пропозицій.

Велике місце в системі форм участі трудящих в управлінні виробництвом займають організації науково-технічних товариств і Всесоюзного товариства винахідників іраціоналізаторів. В їх рядах налічується понад 17 млн. членів. Це і робочі, і колгоспники, і фахівці, і вчені. Сотні тисяч великих науково-технічних розробок, винаходів і раціоналізаторських нововведень пропонують щорічно члени ВОІPі НТО.

Прийнятипропозиції Комітету у справах винаходів і відкриттів при Раді Міністрів СССPі Центральної ради Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів про організацію Всесоюзного соціалістичного змагання областей, країв і республік за досягнення кращих показників у раціоналізаторській і винахідницькій роботі.

Не працюють на підприємствах (в організаціях) автори винаходів подають заявки через місцеві органи Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів (ВОІ?), Які надають авторам необхідну допомогу в оформленні заявок і надсилають усі матеріали у десятиденний строк до Комітету.

Всесоюзне товариство Знання, Добровільне товариство сприяння армії, авіації і флоту (ДТСААФ), Всесоюзне товариство винахідників і раціоналізаторів, науково-техніч. Всі ці суспільства проводять велику політико-воспитат.

З метою розвитку творчої ініціативи трудящих науково-виробниче об'єднання всіляко сприяє діяльності первинних організацій Науково-технічного товариства і Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів, залучає їх до розробки конкретних завдань технічного розвитку виробництва, проектів п'ятирічних і річних планів розвитку науки і техніки, перспективних і поточних планів по винахідництву та раціоналізації, а також до виконання цих планів.

Адміністрація виробничого будівельно-монтажного об'єднання разом з відповідним профспілковим органом і радами первинних організацій Науково-технічного товариства і Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів регулярно проводить наукові, виробничо-технічні та економічні конференції і наради інженерно-технічних, наукових працівників, передовиків і новаторів виробництва для обговорення питань технічного прогресу, економічного розвитку об'єднання та розробки рекомендацій і пропозицій, спрямованих на подальше підвищення якості будівельно-монтажних робіт, вдосконалення техніки, технології, управління виробництвом, і забезпечує своєчасне здійснення цих рекомендацій і пропозицій.

Pассмотреніе скарги провадиться адміністрацією спільно з профспілковим органом або за дорученням профспілкового органу з місцевою радою Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів. Якщо автор винаходу або раціоналізаторської пропозиції не згоден з рішенням, прийнятим за його скаргою, або не отримає на неї відповідь у встановлений термін, він може оскаржити це рішення керівнику вищого органу або звернутися з позовом до суду.