А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Водний об'єкт

Водні об'єкти, якими відповідно до ВК може користуватися обмежене коло осіб, визнаються водними об'єктами, не перебувають у загальному користуванні. Смуга суші уздовж берегів водних об'єктів загального користування (бечевнік)призначається для загального користування. Ширина бечевнік не може перевищувати 20 м (див.: Коментар до Водного кодексуPРосійсько Федерації.

Водні об'єкти, що знаходяться в держ. Право короткострокового користування встановлюється на строк до 3 років, право довгостроковогокористування - від 3 до 25 років. Право користування водним об'єктом може бути продовжена за ініціативою водокористувача.

Водні об'єкти або їх частини можуть надаватися у користування для задоволення однієї або кількох цілей, одному або декількомводокористувачам.

Водні об'єкти надаються в користування при дотриманні передбачених законом вимог і умов для задоволення питних, побутових, лікувальних, курортних, оздоровчих та інших потреб населення, сільськогосподарських, промислових,Енергетичних, транспортних, рибогосподарських та інших державних і громадських потреб.

Водні об'єкти можуть складатися в спільному або відособленому користуванні.

Водні об'єкти надаються в користування насамперед для задоволенняпитних і побутових потреб населення.

Водні об'єкти, віднесені у встановленому порядку до категорії лікувальних, використовуються насамперед для лікувальних і курортних цілей. У виняткових випадках органи по регулюванню використання і охороні вод можуть дозволятивикористання водних об'єктів, віднесених до категорії лікувальних, для інших цілей за погодженням з відповідними органами охорони здоров'я та управління курортами.

Водні об'єкти, що становлять особливу наукову або культурну цінність, оголошуються ввстановленому законодавством Союзу ССPі союзних республік порядку заповідними і надаються у безстрокове відособлене користування заповідників з метою охорони природи і проведення наукових досліджень.

Водні об'єкти надаються в користуваннянасамперед для задоволення питних і побутових потреб населення.

Водні об'єкти надаються в безстрокове або тимчасове користування.

Водні об'єкти надаються в користування при дотриманні передбачених законом вимог і умов длязадоволення питних, побутових, лікувальних, курортних, оздоровчих та інших потреб населення, з. Водокористувачі мають право користуватись водними об'єктами тільки в тих цілях, для яких брало вони надані.

Водні об'єкти зазвичай показуються блакитним кольором,позначає воду.

Водні об'єкти надаються в користування при дотриманні передбачених законом вимог і умов для задоволення питних, побутових, лікувальних, курортних, оздоровчих та інших потреб населення, з. Водокористувачі мають правокористуватися водними об'єктами тільки в тих цілях, для яких брало вони надані.

Водні об'єкти надаються в користування насамперед для задоволення питних і побутових потреб населення.

Водні об'єкти надаються в безстрокове або тимчасовекористування.

Водні об'єкти надаються в користування при дотриманні передбачених законом вимог і умов для задоволення питних, побутових, лікувальних, курортних, оздоровчих та інших потреб населення, сільськогосподарських, промислових,енергетичних, транспортних, рибохо-зяйственних та інших державних і громадських потреб. Використання водних об'єктів для скидання стічних вод може допускатися лише у випадках і при дотриманні спеціальних вимог і умов, передбаченихзаконодавством Союзу ССPі союзних республік.

Водні об'єкти можуть складатися в спільному або відособленому користуванні.

Водні об'єкти надаються в користування насамперед для задоволення питних і побутових потреб населення.

Водні об'єктинадаються в безстрокове або тимчасове користування.

Водні об'єкти, що становлять особливу наукову або культурну цінність, оголошуються у встановленому законодавством Союзу ССPі союзних республік порядку заповідними і надаються у безстроковевідособлене користування заповідників з метою охорони природи і проведення наукових досліджень.

Водні об'єкти, що знаходяться у федеральній власності надаються за рішенням УрядуPРосійсько Федерації. Pешеніе про надання в особливукористування водних об'єктів, що знаходяться у власності суб'єктівPРосійсько Федерації, приймається органами виконавчої влади суб'єктівPРосійсько Федерації у встановлюваному ними порядку.

Водні об'єкти надаються юридичним особам або громадянам укороткострокове (до 3 років) і довгострокове (від 3 до 25 років) користування.

Водні об'єкти зазвичай показуються блакитним кольором, що позначає воду.

Водні об'єкти можуть надаватися в користування для задоволення питних, побутових, лікувальних, курортних та інших потребнаселення, сільськогосподарських, промислових, енергетичних, транспортних рибогосподарських та інших державних і громадських потреб.

Водні об'єкти, що знаходяться в державній власності, а також відокремлені водні об'єкти, що знаходяться вмуніципальної власності, є водними об'єктами загального користування, якщо в водоохоронних, екологічних чи інших інтересах законодавствомPРосійсько Федерації не передбачено інше.

Водні об'єкти можуть перебувати у власностіPРосійськоФедерації і суб'єктівPРосійсько Федерації. Водний об'єкт не може одночасно перебувати у власності декількох суб'єктів права державної власності.

Водні об'єкти, що знаходяться в державній власності, не підлягають передачі ввласність муніципальних утворень, громадянам та юридичним особам.

Водні об'єкти (акваторії) займають володіє частина всієї біосфери Землі.

Водні об'єкти надаються в користування при дотриманні передбачених законом вимог і умов длязадоволення питних, побутових, лікувальних, курортних, оздоровчих та інших потреб населення, сільськогосподарських, промислових, енергетичних, транспортних, рибогосподарських та інших державних і громадських потреб.

Водні об'єкти можуть складатися вспільному або відособленому користуванні.

Водні об'єкти надаються в користування насамперед для задоволення питних і побутових потреб населення.

Водні об'єкти, віднесені у встановленому порядку до категорії лікувальних, використовуються першвсе для лікувальних і курортних цілей. У виняткових випадках органи по регулюванню використання і охороні вод можуть дозволяти використання водних об'єктів, віднесених до категорії лікувальних, для інших цілей за погодженням з відповідними органамиохорони здоров'я та управління курортами.

Водні об'єкти, що становлять особливу наукову або культурну цінність, оголошуються у встановленому законодавством Союзу ССPі союзних республік порядку заповідними і зостав ляють у безстрокове відособленекористування заповідників з метою охорони природи і проведення наукових досліджень.

Водні об'єкти на ділянках підводних переходів забруднюються грунтом при виконанні земляних робіт, нафтою або нафтопродуктом - у разі втрати герметичності трубопроводу.

Оздоровчі водні об'єкти, як і водойми, пов'язані з водопостачанням народного господарства, пред'являють цілком певні вимоги до кількості та якості використовуваних водних ресурсів. Насамперед створення водойм для оздоровчих і лікувальних цілейвимагає значних витрат води для наповнення їх і компенсації безповоротних витрат води на випаровування з Поверхні водойм. Винятково високі вимоги лікувально-оздоровчими об'єктами пред'являються до якості води в цих водоймах. Ні в якому разі недопускається скидання в них вод, використаних для виробничих цілей. Значні обсяги води потрібні для створення режиму безперервного проточного водообміну. Обов'язковий облік потреби у воді, необхідної для поливу зелених насаджень у зонах відпочинку і в лікувальнихустановах, для утримання в необхідних санітарно-гігієнічних умовах спортивних майданчиків. Найбільш великою статтею недоспоживання оздоровчих об'єктів є потреба у воді, необхідної для постійного обводнення річкових ділянок з метою створеннянеобхідної проточності, що забезпечує приплив свіжої води і гарантує досить високий вміст в річковій воді кисню.

Водні об'єкти загального користування - водні об'єкти, які знаходяться в загальнодоступному, відкритому користуванні. На них здійснюється загальневодокористування в порядку, встановленому ст. 86 ВК. Обмеження використання їх допускаються, якщо це прямо передбачено зак-вомPФ. Водні об'єкти, що знаходяться в держ.

Водні об'єкти особливого користування - водні об'єкти, якими користується обмежене коло осіб.

Водні об'єкти загального користування - це об'єкти, що знаходяться в загальнодоступному, відкритому користуванні.

Водні об'єкти першого виду поділяються на дві категорії: а) використовувані для централізованого або нецентралізованого господарсько-питноговодопостачання, а також для водопостачання харчових підприємств; б) використовувані для купання, спорту і відпочинку населення, а також для водойм у межах населених місць.

Водні об'єкти рибогосподарського використання також діляться на дві категорії. До першої належатьводні об'єкти, в яких зберігаються і відтворюються цінні види риб, що володіють високою чутливістю до кисню і забруднень, до другої категорії - водні об'єкти, які використовуються для інших рибогосподарських цілей.

Динаміка скиду основних забруднюючихречовин у водойми (тис. т. Помірно забруднені водні об'єкти мають ознаки евтро-фірованія, що дозволяє використовувати їх як для промислового, так і для питного водопостачання.

Поблизу водних об'єктів важливе значення має облік зміни напрямку вітру з висотою за рахунок бризів, оскільки в цих випадках у землі може переважати вітер, відносить викиди від житлових масивів, а на рівні висот труб - вітер, що обумовлює перенесення домішок тому до цих масивів.

Всі водні об'єкти, а також відокремлені водні об'єкти (замкнуті водойми), що не знаходяться в муніципальній власності, власності громадян і юрид.

В водні об'єкти надходять забруднені стічні води побутового, промислового походження, отрутохімікати та добрива, змиті з полів при паводках, забруднені атмосферні опади. Завдяки річковим течіям і циркуляційним процесам такі забруднення розподіляються на великі простори і переносяться на сотні і навіть тисячі кілометрів. В Світовий океан скидаються для поховання багато тисяч тонн відходів, у тому числі і вельми небезпечних хімічних та радіоактивних речовин.

Всі водні об'єкти, складові єдиний водний фонд ССС?, а також використання вод промисловістю , будівельними, транспортними, сільськогосподарськими та іншими підприємствами, організаціями та установами незалежно від їх відомчої підпорядкованості підлягають державному обліку, який відповідно до Положення про державний облік вод і їх використання, затвердженим Постановою Ради Міністрів СССPвід 10 березня 1975 р. за № 197 , здійснюється мережею гідрометеорологічних обсерваторій, станцій і постів із залученням різних засобів і методів отримання інформації.

Якщо водний об'єкт має багатофункціональне споживання, використовується показник шкідливості, що відображає пріоритетність вимог до якості води, він є лімітуючим показником.

Всі водні об'єкти підлягають охороні від забруднення, засмічення і виснаження, які можуть заподіяти шкоду здоров'ю населення, спричинити зменшення рибних запасів, погіршення умов водопостачання та інші несприятливі явища.

Кожен позначений водний об'єкт повинен контролюватись згідно з інструкцією, яка може складатися як з основних, так і з більш докладних числових критеріїв.

В водні об'єкти відкритої гідрографічної мережі підприємствами атомної енергетики скидаються близько 30 тис. Кі радіонуклідів, з яких 99% мають період напіврозпаду від декількох годин до однієї доби. скидає радіоактивні ізотопи досить швидко розпадаються і практично не простежуються у кількостях , що перевищують допустимі концентрації у водоймах.