А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Внутрішня норма

Внутрішні норми і нормативи розробляються самим підприємством при нормуванні оборотних коштів, створення ремонтного фонду, резервування коштів під знецінення вкладень у цінні папери, формування резерву по сумнівнихборгами і в цілому ряді інших випадків.

Внутрішня норма дохід - вартість (в дол.

Внутрішня норма прибутковості (IRR - internal rate of return) є широко використовуваним показником ефективності інвестицій. Під внутрішньою нормою прибутковості розуміють ставкудисконтування, при якій чиста поточна вартість інвестиційного проекту дорівнює нулю.

Внутрішня норма прибутковості (ВИД) являє собою ту норму дисконту, при якій величина приведених ефектів дорівнює приведеним капіталовкладенням. Якщо розрахунок ЧДДінвестиційного проекту дає відповідь на питання, чи є він ефективним чи ні при деякій заданій нормі дисконту, то ВИД проекту визначається в процесі розрахунку і потім порівнюється з необхідної інвестором нормою доходу на вкладений капітал.

Внутрішня нормаприбутковості (IRR) характеризує прибуток, отриманий за пректу, і являє собою відсоткову ставку, при якій поточна вартість грошових приток дорівнює чистої поточної вартості грошових відтоків, а чиста поточна вартість дорівнює нулю. Передбачається, що грошовіпритоки реінвестуються в проект по ставці, рівній внутрішній нормі прибутковості.

Внутрішня норма прибутковості по проекту трохи більше 16%, так як саме при цьому значенні відповідна чиста поточна вартість інвестицій наближається до нуля.

Внутрішнянорма прибутковості - це розрахункова ставка процентів, при якій капіталізація одержуваного регулярно доходу дає суму, рівну інвестиціям, тобто інвестиції окупаються.

Внутрішня норма прибутковості (IRR) визначається як ставка дисконту, при якій чиста приведенавартість дорівнює нулю.

Внутрішня норма прибутковості визначається як ставка дисконту, при якій чиста приведена вартість проекту дорівнювала б нулю. Даний метод зручно використовувати, і він широко застосовується в сфері фінансів: тому вам слід знати, якобчислюється внутрішня норма прибутковості. Згідно методу внутрішньої норми прибутковості, компаніям слід приймати будь-які інвестиційні проекти, внутрішня норма прибутковості яких перевищує альтернативні витрати. Метод внутрішньої норми прибутковості, подібно методучистої приведеної вартості, заснований на дисконтуванні грошових потоків. Тому за умови його правильного використання він дає вірну відповідь. Проблема полягає в тому, що він може бути неправильно застосований. Є чотири моменти, на які слід звернутиувагу.

Внутрішня норма прибутковості (IRR) визначається як ставка дисконту, при якій чиста приведена вартість дорівнює нулю.

Внутрішня норма прибутковості (ВНД, внутрішня норма дисконту, внутрішня норма рентабельності, Internal Rate of Return, IRR) - такепозитивне число Е', що при нормі дисконту Е Е'чистий дисконтований дохід проекту звертається до 0 при всіх великих значеннях Е - від'ємний, при всіх менших значеннях Е - позитивний.

Внутрішня норма прибутковості характеризує ставку дисконтування, приякому ЧДД дорівнює нулю. Якщо ВНД цього проекту перевищує ставку дисконтування, значить інвестор, що вклав у нього гроші, одержить більший відсоток, ніж у банку.

Внутрішня норма прибутковості (ВНД) являє собою ту норму дисконту (Е), при якій величинанаведених ефектів дорівнює приведеним капітальним вкладенням.

Внутрішня норма прибутковості (окупності) - це розрахункова відсоткова ставка, при якій одержувані вигоди (доходи) від проекту стають рівними витратам на проект, тобто її можна визначити якрозрахункову процентну ставку, при якій чиста приведена вартість дорівнює нулю. Можна дати ще одне визначення - це той максимальний відсоток, який може бути виплачений для мобілізації капіталовкладень у проект.

Внутрішня норма прибутковості (IRR) - значенняставки дисконтування, при якому величина NPV проекту дорівнює нулю. Внутрішня норма дохідності являє собою ту норму дисконту, при якій величина приведених ефектів дорівнює приведеним капіталовкладенням.

Внутрішня норма прибутковості встановленаметодом ітераційного підбору ставки дисконтування при обчисленні чистого дисконтованого доходу.

Внутрішня норма прибутковості (окупності) - це той максимальний відсоток, який може бути виплачений для мобілізації капіталовкладень проекту. Якщовнутрішня норма прибутковості розглянутого проекту менше внутрішньої норми прибутковості альтернативних проектів, то даний проект менш вигідний порівняно з ними.

Внутрішня норма прибутковості (ВНД) - це норма дисконту (ЕВН), при якій величина приведенихекономічних ефектів дорівнює капіталовкладенням.

Pасчет терміну окупності. Внутрішня норма прибутковості (ВИД) - це невідома норма прибутковості капіталу, при якій чистий дисконтований дохід дорівнює нулю.

Внутрішня норма прибутковості (ВНД) являєсобою ту норму дисконту (Еш), при якій величина приведених ефектів дорівнює приведеним капіталовкладенням.

Графіки залежності чистого дисконтованого доходу ЧДД від величини ставки дисконтування., Що ілюструють спосіб визначення внутрішньої нормиприбутковості (ВНД. /- для прикладу без урахування оподаткування. 2 - для прикладу з урахуванням податкових виплат. Внутрішня норма прибутковості розраховується аналогічним чином, і отриманий графік залежності прибутку від ставки Е (див. рис. 11.2 крива 2) показує, що внутрішнянорма прибутковості проекту з урахуванням податків оцінюється на рівні 155%, тобто практично дорівнює обліковій ставці дисконтування.

Внутрішня норма дохідності являє собою ту норму дисконту Евн, при якій величина приведених ефектів дорівнює приведенимкапіталовкладенням. Або, іншими словами, - ту норму дисконту, при якій здійснення проекту приносить повернення здійснених вкладень точно до кінця розрахункового періоду. ВИД проекту визначають в процесі розрахунків і потім порівнюють з необхідною інвестором нормою доходуна вкладений капітал. У разі, якщо ВНД проекту дорівнює або більше необхідної інвестором норми доходу на капітал, інвестиції в даний проект виправдані, і можна розглядати питання про його прийняття. В іншому випадку інвестиції в даний проект не відповідають очікуваннямі вимогам даного інвестора. Якщо, проте, порівняння альтернативних інвестиційних проектів або варіантів по ЧДД і ВНД призводить до взаємно протилежних висновків, перевагу слід віддавати результатами за показником ЧДД. Способи розрахунків ВНД досить складні длявикладу в підручнику і будуть приведені в ході практичних занять за курсом на конкретних прикладах.

Внутрішня норма прибутковості (ВИД), що представляє собою величину дисконту (ГВП), при якій величина приведених ефектів дорівнює приведеним витратам. Отриманавеличина (ВНД) порівнюється з необхідної інвестором нормою прибутковості на вкладений капітал.

Внутрішня норма прибутковості (ВНД), являє собою величину дисконту, при якому наведені ефекти дорівнюють приведеним витратам. Отримана величина (ВНД) порівнюєтьсяз необхідної інвестором нормою прибутковості на вкладений капітал.

Внутрішня норма прибутковості (IRR) визначається як ставка дисконту, при якій чиста приведена вартість дорівнює нулю.

Внутрішня норма прибутковості визначається як ставка дисконту, при якійчиста приведена вартість проекту дорівнювала б нулю. Даний метод зручно використовувати, і він широко застосовується в сфері фінансів: тому вам слід знати, як обчислюється внутрішня норма прибутковості. Згідно методу внутрішньої норми прибутковості, компаніям слідприймати будь-які інвестиційні проекти, внутрішня норма прибутковості яких перевищує альтернативні витрати. Метод внутрішньої норми прибутковості, подібно методу чистої приведеної вартості, заснований на дисконтуванні грошових потоків. Тому за умовийого правильного використання він дає вірну відповідь. Проблема полягає в тому, що він може бути неправильно застосований. Є чотири моменти, на які слід звернути увагу.

Внутрішня норма прибутковості не вимагає, щоб грошові потоки після сплати податківзалишалися постійними протягом терміну проекту навіть у реальному вираженні. У підході, заснованому на CFROI, допускається, що реальні грошові потоки по активах з плином часу не збільшуються. Це виглядає здоровим допущенням щодо інвестицій в зрілі сектора, алепри цьому будуть недооцінюватися доходи проекту, якщо має місце реальне зростання.

Внутрішня норма прибутковості (ВНД) являє собою ту норму дисконту, при якій величина приведених ефектів дорівнює приведеним капіталовкладенням. Якщо розрахунок ЧДД інвестиційногопроекту дає відповідь на питання, чи є він ефективним чи ні при деякій заданій нормі дисконту, то ВНД проекту визначається в процесі розрахунку і потім порівнюється з необхідної інвестором нормою доходу на вкладений капітал.

Внутрішня нормаприбутковості дозволяє оцінити допустиму ставку відсотка за залученими джерелами фінансування (або максимальну ставку дивідендних виплат при використанні для фінансування власних коштів), при якій проект буде беззбитковим.

Внутрішня нормаприбутковості (ВИД - Internal Rate of Return, IRR) характеризує рентабельність проекту.

Внутрішня норма прибутковості - це та норма (ставка) дисконту, при якій величина Доходів від поточної діяльності підприємства в процесі реалізації дорівнює приведеним (дисконтованим)капітальних вкладеннях.

Внутрішня норма прибутковості - це та норма (ставка) дисконту, при якій величина доходів від поточної діяльності підприємства в процесі реалізації дорівнює приведеним (дисконтованим) капітальних вкладеннях.

Внутрішня нормадохідності (ВНД) являє собою те значення нормативу дисконтування, при якому величина накопиченого грошового потоку за розрахунковий термін дорівнює нулю. Внутрішня норма прибутковості ІП відображає очікуваний річний відсоток, одержуваний на капітал, вкладений врозробку родовища.

Внутрішня норма прибутковості визначається як ставка дисконту, при якій чиста приведена вартість проекту дорівнювала б нулю. Даний метод зручно використовувати, і він широко застосовується в сфері фінансів: тому вам слід знати, якобчислюється внутрішня норма прибутковості. Згідно методу внутрішньої норми прибутковості, компаніям слід приймати будь-які інвестиційні проекти, внутрішня норма прибутковості яких перевищує альтернативні витрати. Метод внутрішньої норми прибутковості, подібно методучистої приведеної вартості, заснований на дисконтуванні грошових потоків. Тому за умови його правильного використання він дає вірну відповідь. Проблема полягає в тому, що він може бути неправильно застосований. Є чотири моменти, на які слід звернутиувагу.

Внутрішня норма дохідності - це норма дисконту, при якій величина приведених ефектів дорівнює приведеним капіталовкладенням.

Динамічний метод оцінки інвестицій. Вартість фінансового капіталу - 30% річних. Внутрішня норма дохідності євеличина дисконту, при якій чиста вартість інвестованого капіталу на момент повернення дорівнює нулю, або, кажучи іншими словами, вона дорівнює процентній ставці, при якій буде забезпечена зворотність вкладеного фінансового капіталу.

Внутрішня нормаприбутковості фірми становить близько 30%, витрати, пов'язані з оформленням, доставкою та розміщенням замовлення цих електронних схем, оцінюються в 90000 руб. за замовлення.

Внутрішня норма прибутковості додаткових інвестицій дорівнює 50%, що також значно перевищує 10% - ві альтернативні витрати.

Внутрішня норма прибутковості додаткових інвестицій дорівнює 50%, що також значно перевищує 10% - ві альтернативні витрати.

Внутрішня норма повернення капітальних вкладень (1RR) являє собою те значення норми дисконту, при якому сума чистого доходу від інвестицій дорівнює сумі інвестицій, тобто капіталовкладення окупаються.

Внутрішню норму прибутковості іноді розглядають як граничний рівень прибутковості інвестицій, що може бути критерієм доцільності додаткових вкладень у проект.

Грошові потоки за інвестиційним проектом, млн руб.

Внутрішню норму прибутковості (ВИД) визначають з рядка 5 підбором значення норми дисконту.

Поточну внутрішню норму прибутковості (ВИД), яка визначається як таке чисельне значення ВНД (к), що при нормі дисконту г ВНД (к) величина ЧДД, звертається в нуль; при все більших значеннях г - негативна; при все менших значеннях г - позитивна. Для окремих проектів і значень К поточна ВИД може бути відсутнім.

Внутрішньою нормою прибутковості (ВИД) називається таке позитивне число Єв, при якому при нормі дисконту Ен п Єв ЧДД проекту звертається до 0 при всіх великих значеннях ЄНП - від'ємний, при всіх менших значеннях ЄНП - позитивний.

Внутрішньою нормою прибутковості (ВНД) називається таке позитивне число Єв, при якому при нормі дисконту ЕЙП Єв ЧДЦ проекту звертається до 0 при всіх великих значеннях ЄНП - від'ємний, при всіх менших значеннях ЄНП - позитивний.

Якщо внутрішня норма прибутковості дорівнює або більше необхідної інвестором норми доходу на капітал, інвестиції в даний інвестиційний проект доцільні. Якщо порівняння альтернативних інвестиційних проектів по чистого дисконтованого доходу і внутрішній нормі прибутковості призводить до протилежних результатів, то перевагу віддають чистого дисконтованого доходу.

Якщо внутрішня норма прибутковості виявляється вище встановленого порогового рівня, то реалізація ІП вважається раціональною.

Дисконтована внутрішня норма прибутковості - визначається як процентна ставка г, при якій чистий дисконтований дохід проекту дорівнює нулю, відома під назвою дисконтованою внутрішньої норми прибутковості. Її можна обчислити за рівнянням (3.40), знайти графічно або методом проб і помилок.