А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Внутрішній оборот

Внутрішній оборот виключають безпосередньо в журналі-ордері № 10 шляхом особливого підрахунку по рядку Комплексні витрати. У цьому рядку записують суми, що представляють повторні списання на виробничі рахунки раніше відображенихелементів витрат виробництва. Наприклад, за дебетом рахунка 25 враховані елементи витрат: сировина і матеріали - 4902 руб., Заробітна плата - 18600 руб. та ін Потім ці суми списані вдруге в дебет рахунків виробництва при розподілі загальновиробничих витрат. Вперше витративідображають на дебеті цих рахунків, вдруге списують за кредитом зазначених рахунків і дебетом рахунка виробництва. Якщо врахувати, що заробітна плата, нарахована робітникам за відпустки, відображається на дебеті рахунку 89Pезерви майбутніх витрат і платежів, то сума кредиту цьогорахунку буде також повторним відображенням елементних витрат.

Внутрішній оборот зі знаком плюс або мінус.

Внутрішній оборот на підприємстві іменується внутризаводским оборотом. Внутризаводским оборотом називається продукція власного виготовлення,спожита підприємством на промисло-но-виробничі потреби. Основною частиною внутрішньозаводського обороту є обсяг перероблених напівфабрикатів свого вироблення для виробництва готових виробів. Так, на металургійному заводі чавун власноговиробництва, використаний на виплавку сталі в мартенівському цеху, або сталь, виплавлена ??в мартенівському цеху, передана в прокатний цех для виробництва прокату, відносяться до внутризаводскому обороту. Це пояснюється тим, що чавун, перероблений в сталь, і сталь,витрачена на виробництво прокату, спожиті всередині самого підприємства. Іноді чавун і сталь як готова продукція виходять за межі металургійного заводу, але вони в цьому випадку під внутрішньозаводської оборот не включаються.

Внутрішні обороти є і венергетичних системах. Наприклад, у теплових мережах витрачається вироблювана електростанціями енергосистеми електроенергія на підкачку мережної води. PАйон котельні, електробойлери, гідроакумулюючі установки також споживають електроенергію, якає внутрішнім оборотом для енергосистеми. При калькулюванні собівартості електроенергії по енергосистемі ці внутрішні обороти в натуральному і грошовому виразі повинні виключатися з відповідних показників собівартості енергії.

Відповідно перший внутрішній оборот підлягає обкладенню ПДВ, другий - не підлягає.

Внутрішній оборот збутових організацій газової промисловості і закачування газу в підземні сховища також не оподатковуються. У всіх інших випадках реалізації природногопопутного нафтового та змішаного газів діють оптові ціни промисловості, які включають податок з обороту. Платежі до бюджету провадяться підприємствами газової промисловості щодекадно. Ставки податку диференційовані залежно від районів, рівня цін тарентабельності.

У внутрішньому обороті вексель не використовувався, він застосовувався виключно для обслуговування міжнародних розрахунків.

У внутрішньому обороті чек використовується: для отримання у банку готівкових грошей; для розрахунків за товари і послуги; якінструменту, опосередковує безготівкові розрахунки.

Дані про внутрішньому обороті, виявлені за відомістю руху запасів, повинні бути тотожні по приходу і витраті.

У торгівлі переважав внутрішній оборот, але сам внутрішній ринок був вузький і гальмувавпромислове виробництво.

Виникає так званий внутрішній оборот.

Баланс повинен відображати внутрішній оборот енергії в енергоносіях різного виду і параметрів і бути зв'язаним з матеріальними балансами відповідних енергоносіїв.

Наявність в обліку внутрішнього обороту ускладнює розрахунок витрат за економічними елементами, зокрема, виділення витрати матеріалів, при встановленні якого треба виключати повторний рахунок.

Отже, величина внутрішнього обороту повинна бути виключена зсобівартості, або, що те ж саме, додана до чистого прибутку.

Баланси повинні відображати весь внутрішній оборот енергії та енергоносіїв, пов'язаний з виходом і використанням вторинних енергоресурсів та витратами енергії на власні потреби генеруючих іперетворювальних установок підприємства.

По горизонталі відбивається весь внутрішній оборот енергії даного виду в енергоносіях різного виду і параметрів, включаючи вихід і використання ВЕPі витрата енергії на власні потреби генеруючих іперетворювальних установок. На основі заключних балансів цієї форми для кожного виду енергії складаються внутрішньозаводські звітні розподільні баланси теплової, електричної енергії і палива за виробничо-територіальним та цільовим ознаками.Третя форма (аналітична) передбачає побудову балансів з економічного та цільовим ознаками для підприємства в цілому з виділенням корисного відпуску енергії, кінцевою енергії і втрат по місцях виникнення і видам. У цих балансах показується структураприходу палива та енергії, втрати на стадіях перетворення, розподілу, а також вихід і кінцеве використання.

Одночасно слід зазначити, що внутрішні обороти повністю не виявляються при кореспонденції виробничих рахунків між собою, так як всобівартості витрачених на виробництво будівельних конструкцій і матеріалів можуть міститися суми, раніше враховані за елементами у складі витрат своїх підсобних і допоміжних виробництв при виробленні палива, виробів і послуг. Це відноситься і дотимчасовим нетитульних будівель і споруд, малоцінних і швидкозношуваних предметів, оскільки вони оприбутковуються з рахунків 23 і 30 якщо виготовляються у власних підрозділах будівельного підприємства. Такі внутрішні обороти повинні бути виявлені івиключені з відповідних елементів.

Одночасно слід зазначити, що внутрішні обороти повністю не виявляються при кореспонденції виробничих рахунків між собою, так як в собівартості витрачених на виробництво будівельних конструкцій іматеріалів можуть міститися суми, раніше враховані за елементами у складі витрат своїх підсобних і допоміжних виробництв при виробленні палива, виробів і послуг. Це відноситься і до тимчасових нетитульних будівель і споруд, малоцінних і швидкозношуванихпредметів, оскільки вони оприбутковуються з рахунків 23 і 30 якщо виготовляються у власних підрозділах будівельного підприємства. Такі внутрішні обороти повинні бути виявлені і виключені з відповідних елементів.

Про це свідчить значнезбільшення частки внутрішнього обороту по окремих газотранспортним системам в загальному валовому обсязі газу.

Разом з тим виявлення прибутку по внутрішньому обігу напівфабрикатів може призвести до негативних наслідків. Прибуток, як відомо, відображаєдодатково отриману суму коштів. При передачі ж пряжі з прядильного виробництва в ткацьке, суровья в оздоблювальне підприємство не отримує грошові кошти. Тому при одночасному недовиконання плану по реалізації готової тканини і перевиконанніплану з випуску пряжі або суровья підприємство може мати значний прибуток і в той же час відчувати затруднення у грошових коштах.

Калькуляційна відомість продукції для потреб заводу (внутрішній оборот) складається за формою ЗС-4 на основірезультативної інформації, отриманої у відомостях по кожному виду видатків, передбачених для калькулювання собівартості продукції, використовуваної для внутрішніх потреб заводу.

В умовах напівфабрикатного варіанту зведеного обліку витрат внутрішні обороти порахунку 20 Основне виробництво або 21 Напівфабрикати власного виробництва при калькулюванні собівартості кінцевого продукту виключаються із загальної суми витрат всіх переділів.

Технологія виробництва енергії на електростанціях характеризується наявністювнутрішніх оборотів між окремими стадіями (переділами) виробництва.

Крім того, потрібно виробляти умовну оцінку внутрішніх оборотів тепла між турбінним і котельним цехами на підігрів живильної води та виробництво конденсату.

У міру того, яктемпи зростання внутрішнього обороту хімічної продукції США сповільнюються в порівнянні з темпами розширення виробництва, все гостріше стає проблема захоплення зовнішніх ринків.

Сучасні грошові системи характеризуються демонетизації золота у внутрішньомуобороті, збереженням його у зовнішньому обороті країни.

Крім товарної продукції, в держзамовлення включається і внутрішній оборот - виготовлення продукції для власних потреб, наприклад нестандартного обладнання, спеціалізованої оснастки. Звичайно, якщо ця продукціяпотрібно суспільству для прискорення НТП заводів, а їм невигідна, то такий підхід можливий - як особливого роду дотація. Але тут ніякої дотації немає - продукція оплачується із заводських фондів розвитку виробництва.

Pасход матеріальних цінностей з загальнозаводськихскладів, що представляє собою внутрішній оборот (відпустка цеховим складам, що є самостійними обліковими одиницями, перекидання матеріалів на інші склади, повернення матеріалів з виробництва на загальнозаводські склади та ін) виявляється в кінці місяця. Дані провнутрішньому обороті по приходу і витраті повинні бути тотожні.

Приклад робочої форми балансу теплоти, ГДж. | Баланс обороту теплоти промислової котельні (цифри умовні, 96. При розробці робочої форми балансу спочатку складаються баланси внутрішніх оборотівокремих видів енергії. У табл. 10.2 показаний спрощений приклад балансу обороту теплоти промислової котельні.

Pубль не є повністю конвертованою валютою навіть у внутрішньому обороті, хоча його грошові функції значно розширені.

Якщо до складуматеріальних витрат входять сировина замовника і внутрішній оборот, що включається у валову продукцію, то переоцінка цих елементів у зіставні ціни здійснюється відповідно за допомогою індексу цін на матеріальні витрати та індексу цін валової продукції.

Експортнафтопродуктів, спрямування частини їх в державний резерв і внутрішній оборот між нафтозавод не обкладаються. У тому ж порядку без податку реалізують флотський мазут, сажу, кокс і деякі інші нафтопродукти.

Для отримання загальної суми витрат на виробництвоза елементами виключаються внутрішні обороти.

Для обчислення же узагальнюючого показника нормативно-чистої продукції виробничої одиниці необхідно як внутрішній оборот, так і кінцеву продукцію об'єднання вимірювати у внутрішніх нормативах чистоїпродукції. При цьому внутрішній норматив чистої продукції повинен обчислюватися для кожної виробничої одиниці індивідуально з урахуванням сформованих на ній рівнів коефіцієнта КЕ і рентабельності, обчисленої як відношення прибутку виробничої одиниці довласним витратам.

Планування та облік товарної, валової і реалізованої продукції виробляються без внутрішнього обороту, тобто без продукції виробничих одиниць, споживаної всередині об'єднання іншими виробничими одиницями.

Обсяг виробництва покорпорації в цілому планується і враховується без включення внутрішнього обороту. Продукція виробничих одиниць, що спрямовується на подальшу переробку усередині корпорації, в обсяги валової, товарної і реалізованої продукції повторно не включається. Продукціясамостійних підприємств, що входять до складу корпорації, в обсязі виробництва корпорації не дублюється. Ці підприємства в основному поставляють свою продукцію за межі автомобільної корпорації.

Як видно з наведених даних, в перший рік семирічки обсягвнутрішнього обороту не перевищував 10%, так як тільки невелика кількість газопроводів було пов'язано між собою. У наступні роки зростає не тільки обсяг перетоків газу з газопроводу в газопровід, але і їх частка в сумарних масштабах надходження газу в газопроводи.

По тресту IB цілому об'єктом калькулювання повинна бути товарна продукція за вирахуванням внутрішнього обороту.

При визначенні собівартості товарної продукції в нафтогазовидобування необхідно, крім того, виключити внутрішній оборот, врахований в валової продукції:вартість нафти і газу, витрачених на виробничі потреби підприємства, так як сума цього внутрішнього обороту в собівартість товарної-продукції не входить.

Цікаво, що при переміщенні предметів зі складу на склад виникають так звані внутрішні обороти - помилкове збільшення звітних показників, що не відображає реального перетину цінностями кордонів підприємства. Даний негативний ефект не надто вкладається в рамки прийнятої методології, хоча і не настільки, щоб надати прийому позасистемний характер.

Таким чином, напівфабрикати власного виробництва (пряжа, сирова тканина), що представляють собою внутрішній оборот підприємства, відображаються, як і готова тканина, на рахунках Готова продукція іPеалізація. За ним визначається прибуток, що включається до складу загального прибутку підприємства, отриманого від реалізації готових тканин. Такий порядок відображення власних напівфабрикатів в поєднанні з напівфабрикатний варіантом обліку витрат сприяє зміцненню госпрозрахунку і посилення боротьби окремих виробництв за зниження собівартості продукції, що випускається. При оцінці напівфабрикатів за прейскурантними цінами витрати на виробництво не піддаються коливанням за рахунок зміни собівартості пряжі і суровья незалежно від того, чи вироблені вони на даному підприємстві або отримані з боку.

Показник загального обсягу випуску по кожному підрозділу складається з випуску товарної продукції і внутрішнього обороту. Загальний обсяг продукції зазвичай називають товарною продукцією структурної одиниці, цеху чи іншого підрозділу. При аналізі діяльності об'єднань особливий інтерес представляє внутрішній оборот структурної одиниці, тому що динаміка ставлення його до загального обсягу продукції характеризує зміну ступеня виробничо-технологічної взаємозв'язку структурних одиниць.

Звіт про доходи і витрати, складений за методом маржинального доходу. Загальна система записів управлінського і фінансового обліку передбачає відображення у головній книзі всіх внутрішніх оборотів.

Зіставлення дохідної частини I розділу балансу з видатковою частиною після виключення з неї внутрішнього обороту показує кінцеві результати виробничо-господарської діяльності - балансовий прибуток або балансовий збиток.

Одним з показників можливостей взаємопов'язаних систем і кільцювання магістральних газопроводів може служити зростання внутрішнього обороту в загальному валовому обсязі надходження газу з промислів у газопроводи.

В даний час бартерні операції здійснюються як у зовнішньоторговельному, так і у внутрішньому обороті.