А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Внутрішній аудитор

Внутрішній аудитор перевіряє наявність і правильність /оформлення усіх бухгалтерських документів, виконання дирек-1 тів і наказів, порядку проведення інвентаризації; бере участь i у виявленні їх результатів; аналізує інформаціюз метою розробки заходів щодо вдосконалення організаційної біля труктура компанії.

Внутрішні аудитори (internal auditors), які є службовцями тих господарських систем, структурні організаційні підрозділи яких вони ревізують, але працюють у складіадміністрації, тобто незалежно від тих підрозділів і тих видів діяльності, які вони перевіряють і ревізують.

Внутрішні аудитори проводять незалежну експертну оцінку управлінських функцій фірми, компанії, в тому числі і своєї діяльності. Вони постачаютьсвоєї головної фірмі, яка здійснює управління, результати аналізу, оцінки, рекомендації, поради й інформацію про діяльність перевіряється ними організації. Внутрішні аудитори працюють як у суспільному, так і в приватному секторі. Завдання внутрішнього аудиту - допомогти членаморганізації виконувати свої обов'язки настільки кваліфіковано і ефективно, наскільки це можливо. Внутрішній аудит розглядає бухгалтерську інформацію й її достовірність.

Матрична схема управління службою внутрішнього аудиту. Внутрішні аудиторипризначаються з числа працівників компанії на постійній або тимчасовій основі. Pабочімі документами для їх діяльності є: організаційні документи компанії, журнал аудиторських перевірок та акти аудиторських перевірок, альбом аудиторської інформації.

Внутрішній аудитор здійснює перевірку виконання цьогоPегламента при перевірці фінансово-господарської діяльності філій.

Внутрішні аудитори повинні виконувати функції, покладені на них посадовими інструкціями.

Внутрішніми аудиторамиє співробітники, що знаходяться в штаті підприємства і підлеглі його керівництву.

Незалежність внутрішнього аудитора умовна, оскільки визначається його підпорядкованістю в організації - безпосередньо директору або його заступнику, правлінню або зборамакціонерів. Але в будь-якому випадку внутрішній аудитор має перед організацією зобов'язання і фінансову зацікавленість, обумовлені договором трудового найму і внутрішнім розпорядком.

Інститут внутрішніх аудиторів: організація професійних аудиторів,яка розробляє стандарти бухгалтерського обліку, спостерігає за їх виконанням, видає сертифікати бухгалтерам-аудиторам після здачі відповідних екзаменів.

Підготовка внутрішніх аудиторів в більшій мірі націлена на кваліфіковану, об'єктивну,неупереджену оцінку стану і ефективності окремих елементів системи якості та системи підприємства в цілому.

Інституті внутрішніх аудиторів (The Institute of Internal Auditors), членами якого стають його випускники - сертифіковані внутрішні аудитори (certifiedinternal auditors), які є фахівцями з внутрифирменному фінансовому аналізу та контролю. Аналітичні процедури, що виконуються внутрішніми аудиторами, також дуже різноманітні і, до певної міри, схоже функцій та операцій, що входять до компетенції фахівцівуправлінського обліку.

Допомога внутрішніх аудиторів полягає у забезпеченні захисту від помилок і зловживань, визначення зон ризику та можливостей усунення майбутніх недоліків. Всі ці дії доповнюються обговореннями з вищими органами управлінняорганізацією, що дозволяє визнати послуги внутрішніх аудиторів як додаткові ресурси процесу економічного управління.

В цілому внутрішні аудитори - службовці тієї самої компанії, діяльність якої вони перевіряють, але вони, як правило, входять до її Рададиректорів.

Підпорядковується Чи внутрішній аудитор безпосередньо Раді банку або президенту банку.

Така організація внутрішніх аудиторів була викликана необхідністю об'єднати їх розрізнені зусилля по захисту своїх інтересів, а також щодо подальшогорозвитку професійної майстерності, підвищенню ефективності діяльності. Інститут координує і регулює діяльність внутрішніх аудиторів, забезпечує загальноосвітню діяльність і разрабативет норми даної професійної практики. Він постійнорозширює свої функції і служби внутрішніх аудиторів.

Для забезпечення об'єктивності внутрішній аудитор повинен підпорядковуватися безпосередньо Раді директорів банку, який є головним органом, що відповідає за безпеку і фінансове благополуччя банку.Внутрішні аудиторські перевірки розкривають необхідність проведення корективних заходів та забезпечують їх реалізацію під контролем ради та керівника банку.

Організація для підготовки внутрішнього аудитора оплатила витрати, пов'язані з навчанням його накурсах з підготовки для складання іспиту та отримання атестата аудитора. Ця операція відображена в обліку записом: д-т рах.

Незалежність важлива для внутрішніх аудиторів так само, як і для зовнішніх. Незважаючи на те, що внутрішніх аудиторів не-возможнд відокремити від їхроботодавців, вони зберігають незалежність своєї діяльності. Ця незалежність забезпечується переважно формою організації внутрішнього аудиту на підприємстві чи в організації.

Показником зрілості діяльності внутрішніх аудиторів є робота набазі загальноприйнятої системи стандартів обліку та аудиту. Дана система дає можливість зіставити показники обліку і статистики різних організацій, створити єдину систему навчання фахівців і в значній мірі формалізувати даний процес.

Організація для підготовки внутрішнього аудитора оплатила витрати, пов'язані з навчанням його на курсах по підготовці для здачі іспиту та отримання атестата аудитора. Ця операція відображена в обліку записом: д-т рах.

У США професійна організація внутрішніхаудиторів була створена в 1941 р. і отримала назву Інституту внутрішніх аудиторів, який незабаром прийняв девіз: прогрес через партнерство.

В певній мірі функції внутрішніх аудиторів виконують ревізорській групи при бухгалтеріях великих підприємств,підлеглі головному бухгалтеру чи фінансовому директору, проте функції внутрішніх аудиторів ширше.

Для правильної організації діяльності зовнішнього і внутрішнього аудитора вимагається здійснити ряд заходів: впровад ить в діяльність наших підприємств принциписвітових стандартів але аудиту; створити (шеціжпший - вуз для ттодготовкі висококваліфікованих кадрів з обліку, аудиту та економічного аналізу; організувати випуск навчальних посібників з аудиту; вступити в Міжнародну організацію вищих контрольних органів. За нашимдумку, на деяких малих підприємствах (обсяг продукції не перевищує 1000 - 2000 тис. руб. на місяць, а чисельність - не більше 50 - 75 осіб) організація внутрішнього аудиту недоцільна. За погодженням з трудовим колективом внутрішній аудит на таких підприємствах проводитьаудиторська фірма на договірній основі або ревізійна комісія.

Методи перевірки, використовувані внутрішнім аудитором, в цілому схожі з методами зовнішнього аудиту. Pазлічіе полягає в об'єктах і обсягах перевірки. Так, зовнішній аудит спрямований на з'ясування того,наскільки правильно ведеться облік в цілому, а також на юридичну сторону роботи підприємства; перевірка проводиться переважно вибірково.

В ході щорічної аудиторської перевірки внутрішні аудитори під контролем зовнішнього аудитора можуть виконувати окреміроботи. Однак слід пам'ятати про те, що відповідальність за висновки, зроблені за результатами перевірки, повністю лежить на незалежних аудиторів.

Інститут визнаний авторитетом у професійному світі внутрішніх аудиторів. Він налічує десятки тисяч членів,працюють більш ніж в 100 країнах. Крім відділень інституту в США маються національні інститути того ж профілю в Австралії, КНP, Індії, Ізраїлі, Японії, Малайзії, Новій Зеландії, Південній Африці, Великобританії та Північної Ірландії.

Операційний аудит може бутивиконаний не тільки внутрішнім аудитором, але також і зовнішнім.

Операційний аудит може бути виконаний не тільки внутрішнім аудитором, а й зовнішнім. Pазлічіе полягає в тому, що для внутрішнього аудитора операційний аудит є невід'ємною складовою частиною самоговнутрішнього аудиту, а для зовнішнього аудитора операційний аудит - це вид консультацій, тобто один з різновидів аудиторських послуг, що надаються аудиторськими фірмами за договором.

Крім того, як показано вище, внутрішні аудитори на вітчизняних підприємствах тежнерідко виконують саме відомчу ревізію. Наприклад, адміністрація підприємства у формі відкритого акціонерного товариства перевіряє (здійснює документальну ревізію) певного підрозділу або філії.

До теперішнього часу в більшостівипадків функції внутрішніх аудиторів виходять за рамки перевірки завершеної бухгалтерської звітності навіть структурних підрозділів своєї компанії. Внутрішні аудитори все частіше приймають участь у вирішенні питань управління та економічної політики компанії.

Діяльність аудиторів державних установ; а також внутрішніх аудиторів не є підприємницькою. Тут більш важливо те, що дотримується інший не менш важливий фундаментальний принцип аудиту - незалежність від аудіруемих осіб.

Ефективність зовнішньоїаудиторської перевірки при співробітництві з внутрішнім аудитором зростає. Більш того, незалежний зовнішній аудитор не може відмовитися від певної співпраці з внутрішнім аудитором, так як він обов'язково повинен скласти думку про стан внутрішньогоконтролю.

Включає кінцеве обстеження системи CQS, проведене внутрішніми аудиторами (персонал вищого менеджменту фірми); інспекцію, проведену реєстратором ISO ; Виконання можливих коригувань системи CQS за зауваженнями реєстратора; отриманнясертифіката ISO 9000 і реєстрацію компанії в реєстрі сертифікованих компаній.

В якості прикладу можна згадати про американського Інституті внутрішніх аудиторів (The Institute of Internal Auditors), членами якого стають його випускники - сертифікованівнутрішні аудитори certified internal auditors), які є фахівцями з внутрифирменному фінансовому аналізу та контролю.

У період участі у внутрішніх перевірках в якості внутрішнього аудитора внутрішній аудитор підпорядковується керівнику групи внутрішніх аудитів.

Основою внутрішнього аудиту, керівним правилом у роботі внутрішніх аудиторів є стандарти професійної діяльності, дотримання яких сприяє ефективному функціонуванню відділу внутрішнього аудиту.

Вся господарська діяльність компанії повинна підлягати періодичним перевірок зовнішніх та внутрішніх аудиторів, які не мають відношення до предмета перевірки.

Pевізори першої палати виконували функції, схожі з функціями внутрішнього аудитора. Вони регулярно перевіряли фінансові справи посадових осіб.

У період участі у внутрішніх перевірках в якості внутрішнього аудитора внутрішній аудитор підпорядковується керівнику групи внутрішніх аудитів.

В ході перевірки аудиторська організація не може повністю покладатися на роботу внутрішніх аудиторів.

Аудиторська організація під час своєї перевірки не повинна повністю покладатися на роботу внутрішніх аудиторів. Необхідно проводити контрольні перевірки статей і операцій, вже перевірених внутрішніми аудиторами. Якщо вони дають подібні (зіставні) результати, коректив в наміченій роботі не потрібно. У разі виявлення розбіжностей необхідно вжити адекватних заходів, наприклад, змінити зміст або збільшити обсяг аудиторських процедур.

Аудиторська організація під час своєї перевірки не повинна повністю покладатися на роботу внутрішніх аудиторів. Необхідно проводити контрольні перевірки статей і операцій, вже перевірених внутрішніми аудиторами. Якщо ці перевірки дають подібні (зіставні) результати, корективів в наміченій роботі не потрібно. У разі виявлення розбіжностей необхідно вжити адекватних заходів, наприклад, змінити зміст або збільшити обсяг аудиторських процедур.

Аудиторська організація під час своєї перевірки не повинна повністю покладатися на роботу внутрішніх аудиторів.

Аудиторська організація повинна мати право вільно і в повному обсязі спілкуватися з внутрішніми аудиторами.

Аудиторська організація повинна мати право вільно і в повному обсязі спілкуватися з внутрішніми аудиторами. Оскільки завдання внутрішнього аудиту визначаються керівництвом і (або) власниками клієнта, вони відрізняються від завдань зовнішнього аудиту, який зобов'язаний дати незалежну оцінку представленої бухгалтерської звітності.

Зовнішній аудитор повинен бути повністю незалежний від організації, в той час як внутрішній аудитор працює в організації і складає звіт для керівництва.