А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Внесок - процес

Внесок процесу в загальне виробництво сталі відносно малий.

Внесок процесів незворотного намагнічування (в основному за рахунок незворотного зсуву доменних границь) визначається другим доданком. Область III - область максимальноїкрутизни кривої намагнічування, максимальної проникності матеріалу - характеризується найбільш інтенсивним протіканням процесу незворотного зсуву доменних границь. В області IV процеси зсуву доменних границь вже в основному закінчені і намагнічуванняздійснюється шляхом процесів обертання, повороту векторів /s окремих доменів до напрямку магнітного поля.

Внесок процесів незворотного намагнічування (в основному за рахунок незворотного зсуву доменних границь) визначається другим доданком. Область III -область максимальної крутизни кривої намагнічування, максимальної проникності матеріалу - характеризується найбільш інтенсивним протіканням процесу незворотного зсуву доменних границь. В області IV процеси зсуву доменних границь вже в основному закінчені інамагнічування здійснюється шляхом процесів обертання, повороту векторів /5 окремих доменів до напрямку магнітного поля.

Вважаючи внесок процесів за участю двох дефектів малим, неважко описати його.

У ТВП внесок процесів, що обумовлюють ці максимуми, вреєстровані струми значно менше, ніж у класичній полярографії. Справа в тому, що в ТВП зазвичай полярографіру-ють розчини з більш низькими концентраціями ЕАВ, ніж у класичній полярографії, а струми полярографічних максимумів експоненціально зростають зконцентрацією ЕАВ. Однак при визначенні електроактивних домішок в більш електропозитивні основі і недостатній мірі попереднього відносного концентрування визначуваної домішки в полярографіруемий розчин потрапляє основа у відносновисокої концентрації. У таких випадках іноді спостерігають характерні мінімуми на змінно-струмових вольтамперо-грамах в області потенціалів, у якій на класичній полярограмму спостерігають максимум.

Pассмотрім тепер внесок трехча-стичної процесів в парнукореляційну функцію та інтеграл зіткнень.

Прямокутна (а і безгістерезісная (б петлі гістерезису. Хнеобр характеризує внесок процесів незворотного намагнічування.

Для оцінки внеску процесу радіаційного старіння під ВТPПро проведено опроміненнязразків і стали ОХ16Н15МЗБ електронами з енергією 8 МеВ при температурах 400600800 С. При цьому утворюються точкові дефекти, які роблять істотний вплив на процеси радіаційно-стимульованої дифузії; продукти ядерних реакцій відсутні.

Оскількидисперсії адитивні, вклад процесу розмивання смуги Oi, що становить принаймні 10 - 15% від загального значення а, відносно невеликий. Тому можна очікувати, що спостережувана висота тарілки пов'язана головним чином лише з одним або двома головними ефектами розмиваннясмуги. Литлвуд[7]вказав, що, оскільки розмивання визначається одним або двома головними факторами, в кращих конструкціях приладів досягається зменшення цих факторів, і умови хромато-графірованія слід вибирати так, щоб фактори розмивання вносили приблизнорівний внесок.

Для оцінки відносить, внеску процесів випускання п поглинання в атомній фізиці виводяться і ін приватні правила сум для середньої С.

Зв'язок між об'ємною і лінійної деформаціями у випробуваннях на повзучість ударостійкого АБС-пластика (цифри біля кривих -напруга в МПа. Нахил кривої є мірою вкладу процесу утворення мікротріщин в сумарне деформування; так, якщо тангенс кута нахилу кривої дорівнює 1 то деформація повністю (на 100%) визначається розтріскуванням, нульовий нахил кривої означає, що матеріалтільки тече, а мікротріщини не утворюються зовсім. Так, для ударостійкого ПС (рис. 3.20) об'ємна деформація у всьому інтервалі значень лінійної деформації фактично повністю обумовлена ??розтріскуванням. Цікаво також, що ПС, сам по собі схильний до розтріскування,підвищує пластичність щодо пластичного ПФО.

Якщо ми цікавимося тільки внеском процесу Xi (t) в вихід y (t) незалежно від того, за якими трактах поширюється енергія цього входу, і від наявності дисперсії в системі, то найбільш ефективний спосіб вирішенняцього завдання полягає в аналізі частотних властивостей системи з використанням рівняння (4.30), що визначає когерентну частину спектру вихідного процесу.

Загальна швидкість повзучості визначається сумою вкладів процесів об'ємної та граничної дифузії. В даномуВипадку прийнято, що механізм об'ємної діфф узіі превалює; нижче будуть описані деякі деталі механізму, що включає також і граничну дифузію.

На жаль, до теперішнього часу вклад процесів за кормою краплі в массопередачи в чистому вигляді ще повністю недосліджений.

Вище було відзначено, що часто внесок процесу біопошкоджень в загальному процесі пошкоджуваності металоконструкцій визначити важко.

Масові спектри ізотопів титану та його оксиду. Як було показано в роботах[4, 14, 18, 19, 28], Внесок процесу асоціаціїз'єднань з пари в вакуумній іскрі невеликий. Для дослідження залежності виходу ТЮ від вмісту кисню були використані зразки титану з відомим вмістом кисню в діапазоні концентрацій від 002 до 1% (006 - 3 0 атомної.

Крім того, про істотний вплив івкладі процесу мікропластічності на псевдоупругой стадії деформування в кінетику утворення первинного зуба свідчать наступні експерименти.

Поява цього максимуму можна пояснити тим, що вклад процесів зсуву доменних границь внамагніченість при даних полях досягає максимальної величини.

Така залежність спостерігалася і по ній і був визначений вклад третинного процесу.

Для метанолу і бензолу було встановлено вплив температури на вклад процесів адсорбції на міжфазнихкордонах НЖФ в величину утримуваного обсягу.

Очевидно, що чим менше механічний вплив, тим істотніше внесок процесу старіння в механізм втомного руйнування та роль двох останніх з перерахованих вище властивостей технічного вуглецю.

У цьомувираженні для форми смуги ІЧ-поглинання п-е доданок відповідає внеску га-фононного процесу. У згоді з напівкількісним розглядом (див. розділ 6), видно, що ІЧ-спектр в межі сильної зв'язку складається з набору взаємно перекриваються смуг, центри якихрозташовані еквідистантно в точках to сон ngv Ці смуги мають зростаючу з п ширину (ст2 ng2y /, причому бесфононний пік (п 0) розширені тільки завдяки флуктуаційного механізму. Якщо g2 досить велике, то обвідна всіх смуг буде гладкою. Таким чином, спектр, згідно (25), буде мати більш-менш ясно виражений бесфононний пік ширини ст і широке гладке фононне крило, розташоване від нього переважно з боку коротких хвиль.

У цьому виразі для форми смуги ІЧ-поглинання п-е доданок відповідає внескуга-фононного процесу. Якщо gz досить велике, то обвідна всіх смуг буде гладкою. Таким чином, спектр, згідно (25), буде мати більш-менш ясно виражений бесфононний пік ширини а й широке гладке фононне крило, розташоване від нього переважно зібоку коротких хвиль.

Член j (k відповідає функціоналу f у формулі (3.1.45) і описує внесок процесів за участю 2 - k частинок.

Лінійні анаморфози рівняння реакції другого порядку изме-нения обмінної ємності іонітів при їх нагріванні (/, 2 та опроміненні ( 3.

Кінетична обробка експериментальних даних про зменшення обмінної ємності іонітів дає добрі результати тільки при відсутності або незначному вкладі процесів деструкції матриці. При кінетичної обробці припустимі як диференціальні, так іінтегральні методи, що широко застосовуються в хімічній кінетиці. Успіх застосування того чи іншого методу кінетичної обробки результатів залежить ог правильності уявлень про механізм процесів відщеплення або заміщення функціональних груп в іоніте та облікувторинних явищ або процесів.

Як було показано в роботах[4, 14, 18, 19, 28), вклад процесса ассоциации соединений из пара в вакуумной искре невелик.

В принципе может оказаться, что это значение меньше, чем для трех-фононных процессов, и тогда вклад процессов высшего порядка в теплопроводность может стать преобладающим, несмотря на то, что предэкспоненциальный множитель, разумеется, уменьшается с возрастанием порядка процесса.

В принципе может оказаться, что это значение меньше, чем для трехфононных процессов, и тогда вклад процессов высшего порядка в теплопроводность может стать преобладающим, несмотря на то, что предэкспоненциальный множитель, разумеется, уменьшается с возрастанием порядка процесса.

? еальные профили распределения в неориентированной кремниевой мишени примесей. ? аспределение фосфора ( рис. 6.12 6) отличается от распределения Гаусса наличием пологих хвостовых участков, обусловленных вкладом процессов деканалирования. Увеличение дозы облучения приводит к пропорциональному росту концентрации фосфора на всех уровнях внедрения.

? азность термодинамических потенциалов ( А - Анаб) берется в соответствии с уравнением ( 3) для оценки вкладов процесса обмена без учета изменения набухаемости. Поскольку величина ( АФ - АФнаб), или АФГ, близка по содержанию к свободной энергии обмена в безводной среде, можно думать, что процессы обмена ионов в безводной среде, если бы они были осуществимы экспериментально, характеризовались бы громадной избирательностью. Процессы такого рода, по-видимому, могут иметь место на границе газовой и твердой фаз.

Это показывает, что дополнительные эффекты, приводящие даже Е качественным изменениям ( образованию капель), целиком обязаны вкладу адсорбционно-диффузионных процессов в квазистатические течения неоднородных пленок.

? ассмотрим теперь другой крайний случай, когда носители возбуждаются с относительно мелких доноров, так что число носителей остается постоянны-м и вклад процессов тепловой генерации и рекомбинации в общий шум пренебрежимо мал. Однако величина джонсоновского шума при этом должна, конечно, оставаться неизменной. Выражение (6.5) может быть использовано для вывода формулы для джонсоновского шума, исходя из случайных смещений электронов в зоне проводимости.

Исходная двухчастичная диаграмма ции G ( xi x2 ]z t - r. Облік ефектів запізнювання в інтегралі зіткнень може бути проведений тим же методом, який був використаний в попередньому розділі при обчисленні внеску двочасткові процесів. Щостосується немарковской поправок до трехчастіч-ному інтегралу зіткнень, то навіть член першого порядку має досить складний вид.

Невелика величина & 0бш /& рац може бути результатом одночасно протікають інверсії та обміну зі збереженням конфігурації, а такожвнеску процесу ізоінверсіі.

У звичайно застосовуваних схемах розстановки електродів в польових умовах[20]розміри анодного і катодного зон становлять частки відсотка від оброблюваної площі, і внесок пріелектрод-них процесів у цих умовах в меліоративний ефектнезначний. Однак у практиці електрозакрепленія слабких грунтів[101]і в лабораторних дослідах по відновленню засолених грунтів[7]можуть бути створені умови, при яких пріелектрод-ні процеси захоплюють практично весь обсяг оброблюваного грунту.

Кореляція зазвичай поліпшується лри використанні мас-спектрів при енергії нижче 20 еВ (3204 - 10 - 19 Дж), коли зменшується внесок процесів фрагментації. Так само як і в хімії розчинів, при виборі правильних значень параметрів про мається значна невизначеність.

Залежності коефіцієнтів передачі струму в латеральному р - л-р-транзнсторе від параметрів структури (а і режиму (б.

Із рис. 5.9 а видно, що із збільшенням глибини залягання прихованого шару коефіцієнт переносу неосновних носіїв рр спочатку зростає, що пояснюєтьсязменшенням внеску процесу рекомбінації дірок, виштовхує на поверхню вбудованим полем, а потім падає, так як при видаленні прихованого шару шлях неосновних носіїв в базі збільшується.

Критерії поділу (До трудноразделімих пар. | Залежністькоефіцієнта селективності а трудноразделімих газоподібних сполук Ci-C в залежності від вмісту сквалану на оксиді алюмініюP(А і хроматограмма вуглеводневих газів Ci - C4 отримані на колонці розміром 10 МХ1 3 мм з оксидом алюмінію F-20 модифікованим 25 липня%. Вониприйшли до висновку, що спостережувані зміни утримуваних обсягів, зумовлені зміною змісту модифікатора на полімерному адсорбенті, є результатом зміни абсолютних (і відносних) вкладів процесів адсорбції і абсорбції. Ще один важливий висновок полягає в тому, що модель сорбенту і рівняння для величин утримування, отримані раніше[36J для систем ТН - НЖФ, справедливы также и для систем полимерный адсорбент - НЖФ.

Ход кривой закона дисперсии гораздо лучше, чем получается на основе простых расчетов Фейнмана, хотя согласие с экспериментом все еще не очень хорошее, особенно при больших волновых векторах, когда вклад процессов более высоких порядков значителен.

Вклады абсорбции и адсорбции на межфазных границах НЖФ в величину удерживаемого объема этилацета-та на тиодипропионитриле. Вклад процессов адсорбции на межфазных границах НЖФ в величину удерживаемого объема может быть значителен. Так, например, на рис. 2 показано соотношение отдельных вкладов для всех трех процессов ( абсорбции в НЖФ и адсорбции на ее межфазных границах) для системы: хроматографируе-мое соединение - этилацетат, НЖФ - тиодипропионитрил, твердый носитель - огнеупорный кирпич. Как следует из рисунка, адсорбция на поверхности твердого носителя, наряду с адсорбцией на поверхности НЖФ.

Классификация хроматографических методов.| Вклады абсорбции и адсорбции на межфазных границах НЖФ в величину удерживаемого объема этилацетата на тиодипропионптриле. Вклад процессов адсорбции на межфазных границах НЖФ в величину удерживаемого объема может быть значителен. Так, например, на рис. 2 показано соотношение отдельных вкладов для всех трех процессов ( абсорбции в НЖФ и адсорбции на ее межфазных границах) для системы: хроматографируе-мое соединение - этилацетат, НЖФ - тиодипропионитрил, твердый носитель - огнеупорный кирпич. Как следует из рисунка, адсорбция на поверхности твердого носителя, наряду с адсорбцией на поверхности НЖФ, вносит заметный вклад в величину удерживаемого объема этилацетата.

Оценка вклада процесса теплоизлучения ( в результате которого нагретое тело передает часть энергии в окружающее пространство в виде электромагнитных волн длиной от 0 3 до 10 мкм) в общий тепловой процесс в ГГ показала, что он сравнительно невелик.

Эти результаты подтверждают сделанный ранее Штадтменом[123]висновок, що вираз для швидкості гідролізу N-ацетілімідазола містить три константи, відповідні кислотним, основним і нейтрального сольволіза. При рН 7 внесок процесів, відповідних гідролізу, що каталізується кислотою, нейтрального гідролізу і гідролізу, що каталізується підставою, в спостережувану швидкість гідролізу становить 1462 і 24% відповідно.

Отримано вирази для позитивного зсуву g - фак-тора іонів перехідних металів в 65-стані, що розташовуються в тетраедричних вузлах сильно ковалентних сполук А111 - Bv. Перший вираз характеризує внесок процесів з перенесенням діркового заряду з центрального іона перехідного металу на навколишні його атоми лігандів через лігандних спін-орбітальна взаємодія. Цей внесок великий в з'єднаннях, елементи яких мають великі постійні спін-орбітальної зв'язку і в яких спінова густина іона перехідного металу сильно делокалізована на навколишні ліганд-ні атоми. Другий вираз характеризує внесок Ватанабе (J. Цей внесок зростає з ростом постійної спін-орбітальної зв'язку центрального іона і ослабленням делокалізації спінової щільності домішкового центру. Показано, що в разі Fe3 в арсеніді галію основний внесок у зрушення g - фактора дають процеси з перенесенням діркового заряду з антісвязующего еа-рівня на несвязующій /- рівень внаслідок значної я-акцепторної здатності еа-рівня.

Як правило, процеси зсуву кордонів протікають при менших //, ніж процеси обертання /; парапроцесса відбувається тільки в сильних магнітних полях. У звичайних феромагнетиках вклад процесів зсуву і обертання в результуючу величину /па різних ділянках кривої намагнічування залежить від магнітної текстури, досконалості крнстал-лнч.

Для явного обчислення власне-енергетичної частини слід ввести деякі спрощення. Вінтер[1875, 1877]знехтував внеском процесів розсіювання, при яких електрон переходить з однієї підзони в іншу. У цьому наближенні матриця власне-енергетичної частини діагоналізуется. Вінтер обчислив власне-енергетичну частину в нижчому наближення по динамічному екранованих кулонівського взаємодії, використавши наближення плазмового полюса, жваво обговорювалось у § 6 гл.