А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Імовірність - невиконання

Ймовірності невиконання кожного з нерівностей (5.71), згідно (5.69) і (5.70), менше довільно малого числа 6 якщо N досить великий.

Ймовірність невиконання умов (1), (2) і є ризик зриву функціонування цих вузлів.

Для зниження ймовірності невиконання замовлень вирішено створити резервний запас у розмірі 10% прогнозованого попиту. На початок зими на фірмі є 500 од.

Оскільки рейтинги облігацій відображають імовірність невиконання зобов'язань, не дивно, щоіснує тісний зв'язок між рейтингом облігації і обіцяної по ній прибутковістю.

Кредитний ризик пов'язаний з можливою вірогідністю невиконання однією із сторін зобов'язань по фінансовому активу іншого боку і виникнення в останньої фінансових збитків і ненадходження очікуваних приток грошових коштів. Стандарт зобов'язує укладачів звітів (§ 66) для кожного класу фінансових активів, незалежно від їх відображення у балансі чи за балансом, розкривати інформацію про схильності кредитному ризику, маючи на увазі обов'язкововказати: суму, що враховує максимальний кредитний ризик на звітну дату, а також наявність значних концентрацій кредитного ризику.

Кредитний ризик пов'язаний з можливою вірогідністю невиконання зобов'язань однієї зі сторін з фінансового активу іншого боку івиникнення у останньої фінансових збитків та ненадходження очікуваних приток грошових коштів. Стандарт зобов'язує укладачів звітів (§ 66 МСФЗ-32) для кожного класу фінансових активів, незалежно від їх відображення у балансі чи за балансом, розкривати інформацію просхильності кредитному ризику, маючи на увазі обов'язкове зазначення: суми, що враховує максимальний кредитний ризик на звітну дату, а також наявності значних концентрацій кредитного ризику.

Але, по доказанному, імовірність невиконання нерівності (5.73) длякожної даної пари індексів ij менше, ніж 26 якщо N досить великий.

ААА - облігації вищої якості, імовірність невиконання зобов'язань за якими близька до нуля. Вони максимально безпечні з точки зору як отримання відсоткових виплат, так і поверненнявкладених коштів.

Залежності ймовірності зриву функціонування від мінімального часу виконання завдання при різних значеннях оперативного інтервалу часу. | Залежності відносного значення інтенсивності відновлення, при якій досягаєтьсянеобхідний рівень імовірності безвідмовного функціонування, від коефіцієнта використання оперативного часу системи. Сімейство кривих для (316 і різних aU показано па мал. 2.10. В точці р сс ймовірність невиконання завдання змінюється стрибком до одиниці.

ФункціяPг (1 -P(з) ЖаЗ (рис. IV.5.8)]являє собою ймовірність невиконання окремої програми при її забезпеченні одним з ресурсів і має вигляд монотонно спадної кривої. Сума таких функцій (FJ за всіма видами ресурсів дає для однієї програми ймовірністьневиконання даної програми при належному забезпеченні її ресурсами всіх видів.

Технічне завдання на проектування елементів формулюється таким чином, щоб або гарантувалося виконання ТЗ на систему, або ймовірність невиконання цього ТЗ була малою іконтрольованою.

Ставки кредитора і позичальника не повинні сильно відрізнятися, якщо потоки грошових коштів дійсно надійні, тобто якщо ймовірність невиконання зобов'язань мала.

Але припустимо, що переваги в оподаткуванні, пов'язані з обов'язком,підштовхують фірму до збільшення частки позикового капіталу і підвищують імовірність невиконання зобов'язань або виникнення фінансових труднощів. Чи існує який-небудь спосіб переконати потенційних кредиторів у тому, що ніяких ігор не буде. Очевидний вихід зіположення - надати кредиторам право накладати вето на потенційно небезпечні рішення.

Тимчасові робочі наймаються на короткий період часу для заміни співробітників, відсутніх через відпустку або хвороби, для посилення наявного персоналу принаявності ймовірності невиконання великого обсягу робіт, а також якщо є потреба у працівниках певної спеціалізації на нетривалий час.

Кілька організацій надають рейтинги кредитоспроможності тисяч корпоративних імуніципальних облігацій. Часто ці рейтинги використовуються як індикатори ймовірності невиконання своїх боргових зобов'язань емітентами.

Необхідно встановити ймовірність появи кожного стану. Зазвичай ймовірність виконання плану по всіх позиціяхзначно більше, ніж імовірність невиконання плану. Приймаємо, що всі повідомлення рівноймовірно. При цьому свідомо збільшується величина ентропії і знаходиться її максимально можливе значення.

Агентства надають інвесторам свою оцінку випускуза допомогою публікації характеристики, що складається з комбінації букв. При складанні такого рейтингу агентства намагаються оцінити випуск з точки зору ймовірності невиконання зобов'язань. Випускам, що мають найвищий рейтинг, імовірність невиконання зобов'язаньза якими дуже незначна, відповідає комбінація з трьох А, потім у міру убування надійності - подвійна А, одиночна А, В подвійна а і так далі до С і D, які є найнижчими оцінками цих двох агентств відповідно. Цінні папери перших 4 класіврозглядаються як якісні інвестиційні інструменти, інші ставляться до розряду спекулятивних цінних паперів. Наприклад, комбінація Аа-1 означає, що цінний папір даного класу перебуває на вищому щаблі категорії Аа. Комбінація Bb - З показує, що у своємукласі ВЬ, цінний папір розташовується на нижчому щаблі за рівнем надійності. Pейтінгі цих двох агентств користуються широкою довірою як засіб вимірювання ризику невиконання зобов'язань. В дійсності багато інвесторів не аналізують окремо ризикневиконання зобов'язань.

ФункціяPг (1 -P(з) ЖаЗ (рис. IV.5.8)]являє собою ймовірність невиконання окремої програми при її забезпеченні одним з ресурсів і має вигляд монотонно спадної кривої. Сума таких функцій (FJ за всіма видами ресурсів дає для однієїпрограми ймовірність невиконання даної програми при належному забезпеченні її ресурсами всіх видів.

Pассмотрім основні їх види, які існують на російському ринку і які компанія може використовувати як легко перетворюваних на грошіінвестиційних інструментів, беручи до уваги різну прибутковість по них і коливання в ринковій ціні. Прибутковість будь-якого інструменту або цінного паперу залежить від терміну погашення, номінального відсотка, ймовірності невиконання зобов'язань, ліквідності і,можливо, податкової ситуації. Важливо відзначити, що ринкова рівновага, завдяки якому кошти розподіляються в економіці, базується не тільки на очікуваному доході, але і на притаманному фінансовим інструментам ризик. Проте зважаючи різних ступеня ризику, ліквідності,терміну погашення, номінальної ставки доходу, відмінностей в оподаткуванні фінансові інструменти схильні до ризику різного ступеня і забезпечують неоднаковий дохід інвесторам. Для того, щоб спонукати інвесторів вкласти кошти в інструменти, яким властивийпевний ризик неплатежу, необхідно запропонувати їм в якості компенсації премію за ризик.

У цих областях машинобудування високі вимоги ваговій віддачі, малогабариту-ності або ефективності не допускають застосування матеріалів з великими запасами міцностіабо ін показників. Для матеріалів цих областей запаси міцності дуже малі (до 1 2 - 1 5) і тому ймовірність невиконання у фактичних умовах виробництва або експлуатації вказаного запасу міцності особливо велика для металлич. При роботі в умовах підвищенихтемп-р структура і св-ва матеріалів стають істотно нестабільними, так як деформація при темп-рі супроводжується процесами поступового знеміцнення і накопичення пошкоджень, зростає ймовірність виникнення непередбачених відхилень.

У цихобластях машинобудування високі вимоги ваговій віддачі, малогабаритне або ефективності не допускають застосування матеріалів з великими запасами міцності або ін показників. Для матеріалів цих областей запаси міцності дуже малі (до 1 2 - 1 5) і тому ймовірністьневиконання у фактичних умовах виробництва або експлуатації вказаного запасу міцності особливо велика для металлич. При роботі в умовах підвищених темп-р структура і св-ва матеріалів стають істотно нестабільними, так як деформація при темп-рісупроводжується процесами поступового знеміцнення і накопичення пошкоджень, зростає ймовірність виникнення непередбачених відхилень.

У цих областях машинобудування високі вимоги ваговій віддачі, малогабариту-ності або ефективності не допускаютьзастосування матеріалів з великими запасами міцності або ін показників. Для матеріалів цих областей запаси міцності дуже малі (до 1 2 - 1 5) і тому ймовірність невиконання у фактичних умовах виробництва або експлуатації вказаного запасу міцності особливовелика для металлич. При роботі в умовах підвищених темп-р структура і св-ва матеріалів стають істотно нестабільними, так як деформація при темп-рі супроводжується процесами поступового знеміцнення і накопичення пошкоджень, зростає ймовірністьвиникнення непередбачених відхилень.

Правило оцінки довгострокових активів засноване на ряді припущень, які ми по суті не пояснили. Наприклад, ми припускали, що інвестиції в векселі Казначейства США безризикові. Це правда, що ймовірністьневиконання даних кредитних зобов'язань невелика, проте векселя не гарантують реальний дохід. Все ж існує невизначеність, пов'язана з інфляцією. Інша допущення полягає в тому, що інвестори здатні брати грошові кредити за тією ж ставкою відсотка, заякої вони можуть позичати гроші.

Легко побачити, як зрослий леверидж впливає на наведену вартість витрат фінансових утруднень. Якщо фірма робить більше позик, то їй доводиться більше обіцяти власникам облігацій. Це веде до збільшення ймовірностіневиконання зобов'язань і підвищенню вартості претензій юристів. Це збільшує наведену вартість витрат фінансових труднощів і знижує наведену ринкову вартість компанії.

Питома вага базисного капіталу в структурі власних коштів (табл. 26 -К17) відображає рівень стійкості банку, що дозволяє визначити забезпеченість стрижневим капіталом власних коштів-брутто, використовуваних у складі оборотних і іммобілізованих активів. Наявність підвищується і горизонтального трендів дозволяє зробити висновок пропрагненні КБ мати достатній стрижневий капітал для забезпечення низької ймовірності неплатоспроможності. Зниження величини показника говорить про ймовірності можливого невиконання прийнятих банком зобов'язань. Вона характеризує здатність банку при неповерненнівиданих позик забезпечувати вимоги кредиторів і забезпеченість капіталом позикових коштів.

Агентства надають інвесторам свою оцінку випуску допомогою публікації характеристики, що складається з комбінації букв. При складанні такого рейтингуагентства намагаються оцінити випуск з точки зору ймовірності невиконання зобов'язань. Випускам, що мають найвищий рейтинг, імовірність невиконання зобов'язань за якими дуже незначна, відповідає комбінація з трьох А, потім у міру убування надійності -подвійна А, одиночна А, В подвійна а і так далі до С і D, які є найнижчими оцінками цих двох агентств відповідно. Цінні папери перших 4 класів розглядаються як якісні інвестиційні інструменти, інші ставляться до розряду спекулятивнихцінних паперів. Наприклад, комбінація Аа-1 означає, що цінний папір даного класу перебуває на вищому щаблі категорії Аа. Комбінація Bb - З показує, що в своєму класі ВЬ, цінний папір розташовується на нижчому щаблі за рівнем надійності. Pейтінгі цих двох агентствкористуються широкою довірою як засіб вимірювання ризику невиконання зобов'язань. В дійсності багато інвесторів не аналізують окремо ризик невиконання зобов'язань.

Але коли ми говоримо процентні ставки зростають, то маємо на увазі обіцяні процентніставки. Якщо позичальник неплатоспроможний, фактична процентна ставка, виплачувана кредитору, менше обіцяної. Очікувана процентна ставка може рости з ростом ймовірності невиконання зобов'язань, але це не є логічна необхідність.

Стан взаємноїЗалежно з більшістю об'єктів зовнішнього оточення в значній мірі зміцнює становище організації в зовнішньому середовищі. У цьому випадку організація повинна не тільки виконувати вимоги з боку пов'язаних з нею об'єктів зовнішнього середовища, але й вимагати від нихвиконання взаємних зобов'язань. Разом з тим стан взаємної залежності з багатьма об'єктами зовнішнього середовища може перешкодити організації реалізувати свої цілі і нормально функціонувати внаслідок наявності ймовірності невиконання угод з іншимиорганізаціями, необхідності постійного пошуку компромісу з ними, виконання власних зобов'язань перед великою кількістю об'єктів, що вимагає значних зусиль щодо суміщення цих зобов'язань та їх ув'язці.

Активність вторинного ринку була пов'язана зізначною прибутковістю від операцій з КО, що перевищувала прибутковість від операцій з ДКО і іноземною валютою, а прибутковість КО до погашення збільшувалася у міру зменшення терміну, що залишився до початку погашення. Тому довгі папери купували в основному підприємства дляобміну на податкові звільнення - це приносило велику прибутковість, ніж просте погашення. Проте ринок КО не можна назвати високоліквідним, тому що інфраструктура вторинного ринку цих цінних паперів була розвинена слабо, операції спрямовані в основному на покупкузобов'язань, прибутковість з однаковим терміном погашення КО (навіть однієї і тієї ж серії) розрізнялася; безготівкова емісія паперів ускладнила вторинне звернення через наявність багатьох банків-депозитаріїв; операції здійснювалися через безліч посередників, що підвищувалорозміри комісійної винагороди та ймовірність невиконання угоди; банки-депозитарії практично монополізували інформацію про власників КО.

До[7) відображає рівень стійкості бг дозволяє визначити забезпеченість стрижневим капит; власнихзасобів-брутто, використовуваних у складі обороті іммобілізованих активів. Наявність підвищується і г зонтального трендів дозволяє зробити висновок про прагнення мати достатній стрижневий капітал для забезпечення ні ймовірності неплатоспроможності. Зниження величини noiтеля говорить про ймовірності можливого невиконання прин: банком зобов'язань. Вона характеризує здатність ка при неповерненні виданих позик забезпечувати требовг кредиторів і забезпеченість капіталом позикових коштів.

Використовуючи ці (і деякі інші) оцінки вкритеріальною частини моделі верхнього рівня, можна забезпечити спрямоване переформування загальнорайонних ресурсів по кожному підрайону в відповідно до конкретної ситуації. Таким чином знижується рівень недовиконання плану і підвищується його загальна надійність.Максимальної надійності плану підрайону при збалансованих загальнорайонних ресурсах відповідає стан, в якому у всіх блоках забезпечено необхідний рівень підготовки запасів. Очевидно, що для верхніх блоків надані ресурси надмірні, проте нижніблоки зменшують імовірність невиконання плану, саме завдяки значним розмірам ресурсів. Це дозволяє визначити гарантовану кратність перевищення запасів над видобутком, при якій вдається виконати встановлене завдання в будь-який, навіть самоїнесприятливої ??ситуації. Якщо ресурси використовують в умовах високої забезпеченості запасами і, отже, більш сприятливих характеристик геологорозвідувальних робіт, вони забезпечують додатковий приріст запасів, який можна прийняти в якості оцінкиступеня впливу збурюючих факторів - компоненти запасів. Це і є якраз перевищення величини кратності над рівнем, одержуваним на основі детермінованої задачі.

При збільшенні числа етапів зменшується знецінена напрацювання, але ростуть обов'язкові витратичасу на освіту контрольних точок. Тому існують оптимальне число етапів і оптимальна тривалість етапу. Питання оптимізації розглядаються в розд. При розрахунках виявляється, що вже при невеликому числі етапів досягається основне зниженнязнеціненої напрацювання, а в подальшому відбувається більш повільне зміна ймовірності невиконання завдання і середнього часу виконання завдання.

Стратегічні резерви з видобутку нафти створюються на родовищах-Гарант другої групи. Головним цільовимпризначенням родовищ-гарантів другої групи повинно бути забезпечення надійності виконання п'ятирічного плану по видобутку нафти. При плануванні розвитку нафтової промисловості на п'ятирічний період є деяка невизначеність, в таких показниках, яккоефіцієнти зміни видобутку нафти за старим фонду свердловин і дебіти нових свердловин. Крім того, по ряду районів передбачають видобуток нафти на ще не відкритих родовищах. У цих умовах завжди є ймовірність невиконання п'ятирічного плану видобутку нафти поокремим районам і галузі в цілому.

Ці ризики зазвичай пов'язані з тим, що правила виконання проектів СВ досить розпливчасті і можливо їх різне розуміння. Отже, правила, викладені в даному матеріалі, можуть бути змінені. Можливість зміниправил вважається політичним ризиком. Політичний ризик також пов'язаний з тим, що проект готується як можливий проект СО, перш ніж країна, де він здійснюється, визначить організацію та процедури схвалення проектів, тобто існує ризик того, що проект СО небуде схвалений країною, де він здійснюється. Інші політичні ризики пов'язані з імовірністю невиконання цією країною вимог до проектів. Будь-яка Сторона, Сторона-інвестор або Сторона, що здійснює проект, яка повинна його схвалити, перш ніж виконані всі формальні вимоги її участі, несе ризик того, що не будуть визнані досягнуті скорочення викидів і випущені ОСВ відповідно до умов Кіотського протоколу.

Найбільш дієвий шлях підвищення надійності - застосування автоматичних блокувань або пристроїв, що не дозволяють виконувати основні технологічні процеси, якщо не здійснено захід з техніки безпеки або не працюють срдства, його забезпечують. Наприклад, щоб зрошення при роботі комбайна діяло постійно, встановлюють блокувальний пристрій, який не дозволяє включати двигун комбайна, якщо не включена або зіпсована система зрошення. Для підвищення надійності заходу рекомендується також його параметри і умови приймати з підвищеним коефіцієнтом запасу. Це треба робити в тих випадках, коли велика ймовірність невиконання заходу або порушення його параметрів, а відповідні блокування або засоби контролю відсутні. Підвищення надійності досягається також дублюванням заходів, при якому для досягнення одного і того ж захисного результату передбачається одночасна дія двох і навіть більше заходів з тим, щоб при відмові одного захист здійснювало інше. Наприклад, для запобігання перепідйому клітей і скіпів на підйомних установках шахт встановлюються кінцеві вимикачі на копрі та одночасно на індикаторі глибини.

За інших рівних умов, чим дешевше облігація, тим вище прибутковість для інвестора (наприклад, у той час як стандартна облігація із ставкою 7% може коштувати 360 дол Оскільки ці облігації не мають купонів, вони не дають возмоу /сно-сті отримувати відсотки кожне півріччя; фактично вони не приносять інвестору доходу, поки не настає термін погашення. Хоча це може здатися досить дивним, проте в цьому і полягають основний сенс і привабливість облігацій з нульовим купоном. Справа в тому, що, оскільки вони не пов'язані з виплатою відсотків, інвестори не повинні турбуватися про реінвестування отриманих поточних доходів, що надходять два рази на рік. Самое ж приємне, що при повній відсутності ймовірності невиконання поточних зобов'язань за відсотками інвестор отримує, по суті, гарантований постійний прибутковість з урахуванням складних відсотків за ставкою 10% на 20-річний термін життя цього випуску.