А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Активна громадська діяльність

Активна громадська діяльність вимагає глибоких юридичних знань, прагнення до яких для багатьох радянських людей є нагальною потребою. Не випадково в тематичних планах одного з найстаріших внашій країні центральних спеціалізованих видавництв - видавництва Юридична література - велике місце займають роботи, розраховані на широке коло читачів, що допомагають трудящим глибоко оволодівати правовими знаннями, розуміти вимоги радянських законіві неухильно їх виконувати, відстоювати свої права і законні інтереси, рішуче виступати проти яких би то не було порушень соціалістичної законності і правопорядку. Характерна особливість - особливо популярні видання, наприклад кодекси, випускаються, як правило,мільйонними тиражами. Великим тиражем виходить і Юридичний довідник для населення - своєрідна енциклопедія сучасного радянського права.

Активна громадська діяльність вимагає глибоких юридичних знань, прагнення до яких для багатьох радянськихлюдей є нагальною потребою. Не випадково в тематичних планах одного з найстаріших у нашій країні центральних спеціалізованих видавництв - видавництва Юридична література - велике місце займають роботи розраховані на широке коло читачів,допомагають трудящим глибоко оволодівати правовими знаннями, розуміти вимоги радянських законів і неухильно їх виконувати, відстоювати свої законні права та інтереси, рішуче виступати проти яких би то не було порушень соціалістичної законності іправопорядку.

До активної громадської діяльності все більше залучається сільська молодь. При кожному райкомі комсомолу працюють ради кукурудзоводів, виробничі комісії, які допомагають проводити взаємоперевірки, організовувати соціалістичнезмагання серед молодих колгоспників і робітників радгоспів. У всіх районах Запорізької області створені районні школи молодих кукурудзоводів і тваринників. Понад 200 шкіл передового досвіду діють безпосередньо в колгоспах і радгоспах. Очолюють їх, як правило,кращі передовики сільськогосподарського виробництва. Обласний школою молодих тваринників, наприклад, керує Герой Соціалістичної Праці доярка Марія Іванівна Сардак, обласної школою ланкових - знатний кукурудзівник Марія Захарівна Володова.

Сучаснийетап комуністичного будівництва в СССР, Залучення найширших мас трудящих в активну громадську діяльність, перехід від капіталізму до соціалізму, здійснюваний в нашу епоху, потужний національно-визвольний рух народів, що здійснюєтьсянауково-технічна революція, гостра ідеологічна боротьба та інші процеси світового розвитку вимагають постійного всебічного аналізу і теоретичного узагальнення з позицій марксизму-ленінізму. У цих умовах ще більше зростає значення марксистсько-ленінськоїтеорії, підвищується роль суспільних наук.

ЦК ВЛКСМ відзначає, що багато недоліки та упущення в залученні молоді до активної суспільної діяльності стали можливими тому, що обком, міськкоми, райкоми комсомолу не проявляють постійної турботи провдосконаленні форм організаторської роботи, стилю і методів керівництва комсомольськими організаціями. В обласній комсомольській організації незадовільно поставлена ??перевірка фактичного виконання справ, про постановах вищих органів багатокомсомольці не знають. Замість повсякденної копіткої роботи, всебічного аналізу доручень, їх глибини і цілеспрямованості комітети комсомолу обмежуються лише загальними міркуваннями про необхідність залучення кожного члена ВЛКСМ до роботи у своїй організації.

За зразкове виконання своїх обов'язків, за тривалу і бездоганну роботу, за активну громадську діяльність адвокати заохочуються рішенням президії колегії.

Мені приносить особливе задоволення повідомити вам, що за відмінне навчання, ударнийпрацю, активну громадську діяльність всі учасники зльоту нагороджені Ленінськими ювілейними медалями. Зал скандує: Комуністичної партії Радянського Союзу - слава, слава, слава.

У постанові зазначається, що сучасний етап комуністичногобудівництва в СССР, Залучення найширших мас трудящих в активну громадську діяльність, перехід від капіталізму до соціалізму, здійснюваний в нашу епоху, потужний національно-визвольний рух народів, що здійснюється науково-технічна революція,гостра ідеологічна боротьба та інші процеси світового розвитку вимагають постійного всебічного аналізу і теоретичного узагальнення з позицій марксизму-ленінізму. У цих умовах ще більше зростає значення марксистсько-ленінської теорії, підвищується рольсуспільних наук.

Юнаки та дівчата, які вступають у життя, яке б покликання вони собі не вибрали, готуються до активної громадської діяльності. Вона, власне, починається в школі - зі скромних учнівських справ, за якими слідують перші виходи і у велике життя.Комсомол, керована ним піонерська організація якраз і дають ці перші уроки громадянськості. Вони привчають хлопців дивитися на громадські справи, посильні їм, як на свої власні.

Слід постійно піклуватися про працевлаштування, правильноїрозстановці і висуненні молодих фахівців, прищеплювати їм навички організаторської роботи, залучати до активної громадської діяльності.

Необхідно проявляти більше турботи про ідейну загартуванню молодих літераторів, діячів мистецтва, їх творчому зростанні івисуванні, допомагати їм дружньою порадою і товариської критикою, більше залучати їх до активної суспільної діяльності. З'їзд звертається до письменникам, художникам, артистам, композиторам із закликом створювати яскраві образи героя нашого часу, засобами мистецтваборотися за нову людину, повніше відображати життя радянської молоді, передавати свої знання, досвід, майстерність вихованню підростаючого покоління, очолити молодіжні літературні об'єднання, клуби любителів музики, студії образотворчих мистецтв, керуватиуніверситетами культури, драматичними колективами і народними театрами.

Рада і обкоми профспілок недооцінюють всій важливості розвитку громадських почав в роботі профспілок, не проявляють необхідної турботи про розширення і поліпшення роботи громадськихкомісій та відділів, залученні членів виборних профспілкових органів в активну громадську діяльність.

Діапазон і масштаби суспільно-трудової діяльності, різноманіття її форм дозволяють кожному студенту знайти своє місце в громадському житті колективу,вибрати заняття, відповідне особистим нахилам і можливостям, які розвиваються і розширюються в процесі активної громадської діяльності.

ЦК ЛКСМ союзних республік, крайкоми, обкоми, міськкоми і райкоми комсомолу зобов'язані глибоко вивчати і всебічноаналізувати стан суспільно-політичної активності різних категорій комсомольців і молоді, узагальнювати та поширювати досвід кращих комсомольських організацій по залученню юнаків і дівчат до активної громадської діяльності, виконанню комсомольськихдоручень, наполегливо розвивати громадські начала в комсомолі, ширше залучати до цієї роботи членів виборних органів, створюючи з їх числа різні позаштатні відділи, комісії та поради.

Комітети комсомолу повинні значно поліпшити індивідуальну роботу змолоддю, постійно вивчати і враховувати її інтереси і настрої, формувати погляди та переконання, допомагати в здійсненні життєвих планів. Слід підвищити турботу комсомольських організацій про втягнення кожної молодої людини в активне суспільнедіяльність, боротися за дотримання норм комуністичної моралі, соціалістичного співжиття.

Вимоги, що пред'являються до радянському спеціалісту найближчого майбутнього нашим суспільством, і прискорення науково-технічного прогресу ставлять перед вищою школоюзавдання всебічного формування фахівця на широкій науковій основі: а) оволодіння фундаментальними знаннями науки, що розвивається, на основі чого має відбуватися глибоке засвоєння спеціальних знань і вироблення умінь і навичок професійного характеру, атакож оволодіння методами постійного поповнення знань; б) вивчення суспільних наук і оволодіння законами розвитку суспільства, вироблення глибоких переконань методологічного ідейно-політичного та етичного характеру, в) розвиток загальної культури фахівця іоволодіння необхідними допоміжними знаннями. У підсумку все навчання розвиває і вдосконалює інтелектуальні здібності фахівця, готує його до творчої діяльності на виробництві або в школі і до активної громадської діяльності.

З'їздпідкреслює, що робота комітетів комсомолу повинна все більше будуватися на громадських засадах, широкому залученні всієї молоді до практичних справ ВЛКСМ. Слід повніше враховувати постійно зростаючий загальноосвітній і культурний рівень юнаків і дівчат,специфіку роботи з різними групами молоді, ширше залучати до активної громадської діяльності комсомольців старшого віку, вміло використовувати їх авторитет, знання та досвід.

Наполегливо вести науково-атеїстичне виховання населення, запобігатипоширення релігійних поглядів, особливо серед дітей та молоді. Звернути особливу увагу на діяльність релігійних сект, багато з яких носять бузувірський характер, зневажаючи радянські закони, діють нелегально, закликають до відмови від праці на благосуспільства і порушення громадського порядку, до відмови від служби в Радянській Армії. Необхідно приймати всі передбачені законом заходи боротьби проти керівників подібних сект, посилюючи одночасно антирелігійну роботу по відриву чесних радянських людей відвпливу сект, по залученню їх в русло активної громадської діяльності і комуністичного виховання.

Радянський інженер, усвідомив своє суспільне покликання, завжди знаходиться в перших шеренгах будівників комунізму. Будь суспільна справа не залишаєйого байдужим, будь суспільно корисне починання знаходить у нього відгук. І відгукується він не словами, а ділом. Активною громадською діяльністю він являє приклад служіння суспільству. Ця діяльність інженера органічно зливається з його професійноюдіяльністю.

Настрій людей, об'єднаних в трудовому коллек ви платника, складається під впливом багатьох суб'єктивних і об'єктивних чинників. Перші пов'язані з психічними особливостями (типом темпераменту, характеру) і станом здоров'я людей. Як відомо,працівники меланхолійного темпераменту болісно сприймають свої життєві невдачі, а холеричного темпераменту швидко надихає, але, не зумівши успішно і в темпі виконати виробниче завдання, часто падають духом. Наприклад, з меланхоліками кориснііндивідуальні бесіди, що допомагають їм повірити у свої сили, в підтримку товаришів. Досить ефективно залучення їх в активну громадську діяльність. Работніков холеричного складу необхідно докладно інструктувати перед виконанням ними виробничогозавдання, підключати до них досвідчених працівників, величезне значення має особистий приклад наставника в подоланні труднощів.

Це був скромною людиною, до кінця життя не спромігся здобути собі високі чини і посади, прекрасний представник рідкісного класувченого-громадського. Його ім'я не повинно бути забуте радянськими вченими. А адже, на жаль, крім нас, кількох нині живих студентів того часу, ніхто його не пам'ятає. У вересні 1988 р. Валерій Аграновський опублікував у журналі Знамя дуже журналістську повістьПрофесія іноземець, присвячену синові Т. К. Молодого - Коно-ну Трохимовичу, який став відомим радянським розвідником. Ім'я його батька в статті навіть не названо, сказано тільки, що він був фізиком. Активна громадська діяльність Трохима Кононовича могла бути помічена нетільки вченими, яким, як пише С. І. Вавилов, він так енергійно й уміло допомагав.

Настрій людей, об'єднаних в трудовому коллек ви платника, складається під впливом багатьох суб'єктивних і об'єктивних чинників. Перші пов'язані з психічними особливостями (типомтемпераменту, характеру) і станом здоров'я людей. Разом з тим практика підтверджує, що керівник, враховуючи ці суб'єктивні дані людей, своїми вмілими діями може направлений стимулювати їх настрій, яким би темпераментом або характером вони ніволоділи. Як відомо, працівники меланхолійного темпераменту болісно сприймають свої життєві невдачі, а холеричного темпераменту швидко надихає, але, не зумівши успішно і в темпі виконати виробниче завдання, часто падають духом. Наприклад, змеланхоліками корисні індивідуальні бесіди, що допомагають їм повірити у свої сили, в підтримку товаришів. Досить ефективно залучення їх в активну громадську діяльність. Работніков холеричного складу необхідно докладно інструктувати перед виконанням нимивиробничого завдання, підключати до них досвідчених працівників, величезне значення має особистий приклад наставника в подоланні труднощів.

Не вони винні, що вРоссии скупчився такий обсяг убогості. Не вони винні, щоРРоссія повільно і непослідовнореформувалася. Не вони винні, що їх інтереси, навіть перед чи будинок загрози громадянської війни, не хотіла зрозуміти і врахувати еліта суспільства. У своїй більшості вони були неконкурентноспроможною ні в суспільно-політичному, нн в економічному сенсі. А нова система влади, відкидаючи минуле і стару еліту, формувала нову еліту з числа своїх послідовних прихильників, обіцяючи відкрити їм шлях до освіти, до активної громадської діяльності.

Хоча ролі, які грають в різних культурах жінки і чоловіки, можуть істотно різнитися, досі не виявлено таке суспільство, в якому жінки володіли б більшою владою, ніж чоловіки. Повсюдно першочерговим завданням, яке стоїть перед жінкою, є виховання дітей і ведення домашнього господарства, тоді як політична і військова діяльність залишається, як правило, прерогативою чоловіка. І навпаки, навряд чи знайдеться така культура, де на жінок були б покладені обов'язки по випасу великої худоби, полювання за небезпечною дичиною, ловлі риби у відкритому морі або землепашеству. І хоча в індустріальних країнах поділ праці між статями сьогодні виражено менш явно, ніж у слаборозвинених, але і там чоловіки як і раніше кількісно переважають жінок у всіх сферах, що мають відношення до влади. Панування чоловіків зазвичай пов'язується з терміном патріархат. Чому, однак, патріархат повинен бути, в тій чи іншій формі, загальним. Відповідь на це питання неоднозначна, але перш за все напрошується наступне просте пояснення. Жінки дають дітям життя і вигодовують їх, причому через безпорадність немовлят догляд за ними вимагає великих зусиль і постійної уваги. Отже, роль материнства стає центральною в житті жінки, на що і звертає передусім увагу Чодоров. Первісна, фізіологічно обумовлена ??близькість матері до дитини, яку вона народила і вигодовує, природним чином призводить до того, що вона продовжує і далі піклуватися про дітей і виховувати їх. Така роль жінки характерна для всіх відомих культур; по цій причині основним полем діяльності для жінки стає домашнє господарство. Як висловилася французька письменниця Симона де Бовуар, жінки стають другосортним підлогою, оскільки припиняють активну громадську діяльність, брати участь в якій для чоловіків немає перешкод. Чоловіки панують над жінками не з причини переважаючої фізичної сили або більш потужного інтелекту, але лише тому, що до поширення надійних засобів попередження вагітності жінки перебували цілком у владі біологічних особливостей своєї статі.