А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Якісна своєрідність

Якісна своєрідність, родзинка гри і, відповідно, її навчальні можливості втрачаються і в тому випадку, коли викладач робить акцент на суто навчальні дії учасників і будує гру так, щоб спонукати їхголовним чином щось запам'ятати, вивчити, засвоїти, перевірити. Засвоєння або запам'ятовування необхідно, але воно повинно мати місце в контексті виконання тих чи іний дій в грі, а не бути прямою метою всієї діяльності. Це потрібно робити за допомогою інших методів навчання,наприклад на лекціях або лабораторно-практичних заняттях, які можуть проводитися як підготовка до майбутньої гри, що вимагає певного рівня знань, оволодіння системою необхідних умінь і навичок.

Якісна своєрідність жовчі визначаютьзнаходяться в ній жовчні кислоти, пігменти і холестерин.

Якісна своєрідність мікрочастинок, різко відрізняє їх від часток класичної фізики, вимагає і якісно нового підходу до опису їх руху в порівнянні з методами класичної механіки. Знаявності у мікрочастинок хвильових властивостей випливає, що закон руху їх повинен визначатися законом поширення хвиль де Бройля, пов'язаних з цими частками. Так як розповсюдження будь-якого хвильового процесу описується хвильовим рівнянням, то слід очікувати, що ірух мікрочастинок має описуватися хвильовим рівнянням. Таке рівняння було знайдено вперше Шредінгер і носить його ім'я.

Якісна своєрідність фаз проявляється не тільки у відмінності їх рівнянь стану, але і в тому, що вони володіють різними значеннямиполів густин узагальнених координат і багатьох інших інтенсивних властивостей. З цієї причини багатофазні системи часто називають неоднорідними переривчастими, або гетерогенними, системами. Якби співіснуючі фази не надавали один на одного ніякого впливу, то припереході від однієї з них до іншої спостерігалося б стрибкоподібне зміна полів густин узагальнених координат. В дійсності спостерігається більш складна картина. Будь фаза чинить на сусідні з нею фази обурює дію за допомогою молекулярних сил,внаслідок чого між фазами виникають перехідні, або прикордонні, шари невеликої товщини (звані також природними межами розділу фаз, поверхневими шарами), істотно відрізняються за властивостями від прилеглих до них фаз.

Якісна своєрідністьмікрочастинок, рез-ко відрізняє їх від часток класичної фізики, вимагає і якісно нового підходу до опису їх руху в порівнянні з методами класичної механіки. З наявності у мікрочастинок хвильових властивостей випливає, що закон руху їх повинен визначатисязаконом поширення хвиль де Бройля, пов'язаних з цими частками. Так як розповсюдження будь-якого хвильового процесу описується хвильовим рівнянням, то слід очікувати, що і рух мікрочастинок має описуватися хвильовим рівнянням. Таке рівняння було знайденовперше Шредінгер і носить його ім'я.

Якісна своєрідність фаз проявляється не тільки у відмінності їх рівнянь стану, але і в тому, що вони володіють різними значеннями полів густин узагальнених координат і багатьох інших інтенсивних властивостей. З цієї причинибагатофазні системи часто називають неоднорідними переривчастими, або гетерогенними, системами. Якби співіснуючі фази не надавали один на одного ніякого впливу, то при переході від однієї з них до іншої спостерігалося б стрибкоподібне зміна полів густинузагальнених координат. В дійсності спостерігається більш складна картина. Будь фаза чинить на сусідні з нею фази обурює дію за допомогою молекулярних сил, внаслідок чого між фазами виникають перехідні, або прикордонні, шари невеликої товщини (звані також природними межами розділу фаз, поверхневими шарами), істотно відрізняються за властивостями від прилеглих до них фаз.

Якісна своєрідність розглянутих операцій призводить до того, що висновок за аналогією не може дати достовірноговиведення, так як всебічного подібності між операціями не буває, зокрема різними у спостережуваних і аналогічних їм операцій будуть жорсткості верстатів, розміри і похибки виконання оброблюваних заготовок, режимні умови обробки, методи отримання заданихрозмірів та інші технологічні чинники.

Риси якісного своєрідності в єдності з особливостями прояву общекоммуністіческіх почав і утворюють той стан суспільства, яке називається соціалізмом. Відповідно і притаманна останньому системагосподарства характеризується як соціалістична система господарства.

Облік якісного своєрідності станів, що відображаються розглянутими категоріями, має велике теоретичне і практичне значення. Лише глибоке вивчення дійсності дозволяєлюдині розкрити властиві їй можливості, оцінити їх перспективність і спертися на ці знання у своїй практичній діяльності. Дійсність містить у собі величезну кількість можливостей, проте реалізуватися здатні далеко не всі. Для реалізації кожної зних потрібні відповідні умови, які можуть і не скластися.

Ці властивості визначають якісну своєрідність плазми, що дозволяє вважати її особливим, четвертим, станом речовини.

Ці властивості визначають якісну своєрідність плазми,дозволяє вважати її особливим, четвертим, станом речовини.

У чому полягає якісна своєрідність властивостей плазми.

Таким чином, якісне своєрідність хімічних елементів починає зв'язуватися з їх кількісною характеристикою - відносниматомною вагою, що став згодом основою класифікації елементів. Однак експериментальне визначення точних атомних ваг виявилося нелегкою справою і нерідко давало суперечливі результати, так як попередньо потрібно було встановити кількісний складряду летючих сполук даного елемента, їх молекулярні ваги і справжні формули. У той час хіміки-органіки не вважалися з атомними вагами елементів, прийнятими неорганіки, а багато вчених вважали за краще користуватися власними атомними вагами або ж еквівалентнимивагами елементів, введеними англійським натуралістом Волластоном в 1814 р. Під еквівалентним вагою малося на увазі таке вагова кількість елемента, яке може з'єднатися з однієї вагової частиною водню або замістити її. Значення еквівалентних ваг,знайдені дослідним шляхом, все ж викликали сумніви в їх правильності.

У чому полягає якісна своєрідність властивостей плазми.

Виконавчому рівню відповідає група еко-міко-математичних моделей, що відображають якісну своєрідність нафтовихродовищ району: експлуатованих, відкритих втягуються в розробку і невідкритих. Основне призначення цього рівня полягає у формуванні технологічно допустимих варіантів розробок родовищ направляються в моделі районів і здатних поліпшити їхфункціонали.

Взаємодія заряджених частинок плазми за допомогою дальнодіючих ку-лоновскіх сил обумовлює якісну своєрідність властивостей плазми в порівнянні зі звичайними нейтральними газами. Тому плазму часто розглядають як особливу,четверте, стан речовини. Плазму відрізняє сильна взаємодія з зовнішніми електричними і магнітними полями, обумовлене високою електропровідністю плазми. Друга особливість плазми полягає в тому, що між зарядженими частинками плазми існує непарне, а колективне взаємодія, що здійснюється через усереднені електричні та магнітні поля, які створюють самі ці частинки. Завдяки цим колективним взаємодіям плазма поводиться як своєрідна пружна середу, в якій легко збуджуються іпоширюються різного роду коливання і хвилі.

Таким чином, марксистське розуміння відносини природи і суспільства припускає якісну своєрідність людського суспільства і співтовариств тварин, між якими, проте, існує й певназв'язок. Разлічіе цих двох типів спільнот таке, що на основі деяких загальних ознак було б невірно автоматично переносити властивості і характеристики, що відносяться до груп тварин, на людське суспільство. Точно так само невірно на основі біологічних законівпояснювати структуру та процес розвитку людського суспільства, що властиво різним варіантам біологічного напрямку в західній соціології, а також, з іншого боку, зводити процес розвитку людського суспільства виключно до соціальних факторів,повністю нехтуючи природно-біологічними.

Однак іноді цей малий ефект може виявитися істотним через його якісного своєрідності. Нагадаємо, щоРезерфорд в своїх класичних дослідах саме по кулонівського розсіювання а-частинок тому зробив висновок проіснування атомних ядер.

Однак іноді цей малий ефект може виявитися істотним через його якісного своєрідності. Нагадаємо, щоРезерфорд в своїх класичних дослідах саме по кулонівського розсіювання а - частинок тому зробив висновок про існуванняатомних ядер.

Критика положень фізико-хімічного аналізу Сторін-кіним заснована на висунутому їм принципі якісного своєрідності певних сполук. Оя полягає в тому, що якісно різним хімічним складом відповідають різні залежностіфізичних і, зокрема, термодинамічних властивостей від параметрів стану. Якщо речовини А і В, при змішуванні утворюють недіссоціірованную з'єднання АВ, то розчини А АВ і В - f - АВ матимуть якісно різні хімічні склади і будуть різнитися характеромзалежності властивостей від відповідних параметрів. У зв'язку з цим Сторонкін відкидає принцип безперервності і вважає. Іншими словами, при переході від розчину А АВ IK розчину В АВ має місце стрибок в характері залежності властивостей розчинів. У зв'язку з цим Сторонкінвважає, що особливі точки діаграм склад-властивість-сунгулярние точки в звичайному розумінні є точками припинення різних кривих, що зображують різні залежності властивостей розчинів or концентрації.

Критика положень фізико-хімічного аналізуСторонкіним заснована на висунутому їм принципі якісного своєрідності певних сполук. Він полягає в тому, що якісно різним хімічним складом відповідають різні залежності фізичних, і зокрема термодинамічних, властивостей від параметрівстану. Якщо речовини А і В, при змішуванні утворюють недіссоціірованную з'єднання АВ, то розчини А АВ і В АВ матимуть якісно різні хімічні склади і будуть різнитися характером залежності властивостей від відповідних параметрів. У зв'язку з цимСторонкін відкидає принцип безперервності і вважає, що причиною появи сингулярних точок на діаграмах склад - властивість є перехід стрибком від одного закону зміни структури розчину до іншого закону. Іншими словами, при переході від розчину А АВ дорозчину В АВ відбувається стрибок у характері залежності властивостей розчинів від складу. У зв'язку з цим Сторонкін вважає, що особливі точки діаграм склад-властивість - сингулярні точки в звичайному розумінні є точками перетину різних кривих, що зображуютьрізні залежності властивостей розчинів від концентрації.

Критика положень фізико-хімічного аналізу Сторонкіним заснована на висунутому їм принципі якісного своєрідності певних сполук. Він полягає в тому, що якісно різним хімічнимскладам відповідають різні залежності фізичних, і зокрема термодинамічних, властивостей від параметрів стану. Якщо речовини А і В при змішуванні утворюють недіссеціірованное з'єднання АВ, то розчини А АВ і В АВ матимуть якісно різні хімічнісклади і будуть різнитися характером залежності властивостей від відповідних параметрів. У зв'язку з цим Сторонкін відкидає принцип безперервності і вважає, що причиною появи сингулярних точок на діаграмах склад - властивість є перехід стрибком від одногозакону зміни структури розчину до іншого закону. Іншими словами, при переході від розчину А -) - АВ до розчину В АВ відбувається стрибок у характері залежності властивостей розчинів від складу. У зв'язку з цим Сторонкін вважає, що особливі точки діаграм склад - властивість -сингулярні точки в звичайному розумінні є точками перетину різних кривих, що зображують різні залежності властивостей розчинів від концентрації.

Автори роблять правильний, на наш погляд, висновок про якісну своєрідність різних форм руху, пронезвідність хімії до фізики.

Таким чином, в основі формування окремих видів документів лежить їх якісна своєрідність, яке характерне для цілої групи документів. І це якісне свбе-образ дозволяє даній групі документів більш оптимальновиконувати соціально необхідні функції.

За кількісними показниками семирічного плану, за його цифрами неважко бачити якісну своєрідність нового періоду комуністичного будівництва.

Воно показує кількісний склад схеми програми, алене розкриває її якісної своєрідності. Схема рахунку вже ілюструє обчислювальний процес, показуючи наявність арифметичних і логічних операцій, розгалуження і цикли. Уявімо схему рахунки програми раніше розглянутої задачі (стр.

Власне кажучи,виючи колоїдна хімія як наука присвячена вивченню цього якісного своєрідності колоїдних систем, інакше було б безглуздим її існування. У подальшому викладі ми детально ознайомимося з цим якісним своєрідністю колоїдів, але вже я зараз можна вказати,поки в загальному вигляді, які якісні особливості виникають при безперервному зміну такого кількісного показника, яким є ступінь дисперсності. Для цієї мети простежимо безперервна зміна ступеня дисперсності, починаючи від істинних розчинів понапрямку до грубим дисперсій.

Стратегія галузей щодо характеру та успішності закріплення висококваліфікованих кадрів багато в чому визначається якісним своєрідністю джерел економії праці. Фондомісткі галузі вирішують кадрові проблеми за рахуноквнутрішньої мобільності, а трудомісткі покладаються на зовнішню мобільність, можливості ринку праці. Конкурентоспроможність галузей визначається як їх сприйнятливістю до техніко-технологічним нововведенням, так і успішної кадровою політикою.

Тому важливо, щобпоказники ці відбивали об'єктивну реальність, кількісну міру і якісну своєрідність аналізованих явищ і процесів. Тільки в такому випадку результати аналізу можуть бути достовірними і залучені до розробки заходів для цілеспрямованоговпливу на підвищення ефективності економічної системи.

Подібні характеристики (при всій їх невизначеності) досить істотні, оскільки підкреслюють якісну своєрідність вигляду сучасної науки, новизни властивого їй стилю мислення. Але і ціхарактеристики явно недостатні, коли мова йде про спадкоємність у розвитку наукового пізнання, його зв'язку С культурою, з суспільним розвитком в цілому. Діалог як спосіб мислення дозволяє висунути на перший план ідею спадкоємності розвитку наукового пізнання.Експеримент же як засіб реалізації подібного діалогу виступає, таким чином, не просто як джерело емпіричних фактів або свідчень, а й (що особливо важливо) як носій специфічної комунікативної функції в системі розвивається наукового знання іпізнання в цілому.

У самому широкому сенсі соціальна філософія - це розділ філософії, присвячений осмисленню якісного своєрідності суспільства, взятого в його відмінності від природи (хоча й не без урахування взаємодії з нею); його ставлення до держави, до релігіїі моралі, до духовної культури взагалі; його сенсу і мети (суспільних ідеалів), його генезису і розвитку (соціальної історії), його доль і перспектив.

Проведене короткий розгляд молекулярно-кінетичних властивостей дисперсних систем показує, що, незважаючи навсі якісну своєрідність, колоїдні системи, у відношенні саме цих властивостей, принципово не відрізняються від молекулярних розчинів. Це не дивно, оскільки всі особливості колоїдних систем зумовлені зміною частки особливих молекул (див. главу I) і всіхвластивостей із зростанням дисперсності, а молекулярно-кінетичні властивості.

Проведене короткий розгляд молекулярно-кінетичних властивостей дисперсних систем показує, що, незважаючи на всі якісну своєрідність, колоїдні системи, у відношенні саме цихвластивостей, принципово не відрізняються від молекулярних розчинів. Це не дивно, оскільки всі особливості колоїдних систем зумовлені зміною частки особливих молекул (див. гл. I) і всіх властивостей із зростанням дисперсності, а молекулярно-кінетичні властивості залежатьсаме від числа кінетичних одиниць, яке збільшується з ростом дисперсності системи.

Проведене короткий розгляд молекулярно-кінетіче-ських властивостей дисперсних систем показує, що, незважаючи на всі якісну своєрідність, колоїдні системи, ввідношенні саме цих властивостей, принципово не відрізняються від молекулярних розчинів. Це не дивно, оскільки всі особливості колоїдних систем зумовлені зміною частки особливих молекул (див. гл.

Ми вважаємо, що саме здатністю фторбензола виділятисяз організму в незміненому вигляді пояснюється якісну своєрідність його біологічної дії і найменша токсичність серед досліджених моногало-ідозамещенних бензолу.

Проведене короткий розгляд молекулярно-кінетичних властивостей дисперснихсистем показує, що, незважаючи на всі якісну своєрідність, колоїдні системи, у відношенні саме цих властивостей, принципово не відрізняються від молекулярних розчинів. Це не дивно, оскільки всі особливості колоїдних систем зумовлені зміною часткиособливих молекул (див. гл.

Елементи малих періодів (2-го і 3-го) з точки зору електронної будови характеризуються якісною своєрідністю в порівнянні з усіма іншими елементами.

Елементи малих періодів (2-го і 3-го) з точки зору електронногобудови характеризуються якісною своєрідністю в порівнянні з усіма іншими елементами. Ця своєрідність полягає в тому, що у елементів 2-го і 3-го періодів під валентної електронної оболонкою знаходиться атомний кістяк попереднього інертного газу. Що стосується s- Елементів, то аналогічна ситуація спостерігається і для елементів великих періодів. Na і Cs збігаються з електронними структурами неону і ксенону, тобто аналогічні. Для р-елементом тов спостерігається інша картина.

Елементи малих періодів (2-го і 3-го) з точки зору електронногобудови характеризуються якісною своєрідністю в порівнянні з усіма іншими елементами. Ця своєрідність полягає в тому, що у елементів 2-го і 3-го періодів під валентної електронної оболонкою знаходиться атомний кістяк попереднього інертного газу. Що стосується s- Елементів, то аналогічна ситуація спостерігається і для елементів великих періодів. Na і Cs збігаються з електронними структурами неону і ксенону, тобто аналогічні. Для р-елвмвн-тов спостерігається інша картина.

Зюсом, В.І.Вернадський вклав у нього новий, глибоко івсебічно розроблений сенс, показавши якісну своєрідність цієї оболонки Землі.

Види максимумів на кривих ліквідусу солідуса за наявності в системі А-В з'єднання АТВ в залежності від його термічної стійкості в твердому і рідкому станах. Іншимисловами Три тер модінаміческом обгрунтуванні систем типу показаної на рис 62 слід враховувати принцип якісного своєрідності визначений них хімічних сполук.

Термодинамічне дослідження біологічних процесів має велике значення для їх розуміння,але воно не дозволяє розкрити якісну своєрідність процесів життєдіяльності, так як термодинамічні параметри в організмі діють в умовах, обумовлених впливом більш високих біологічних закономірностей. Найбільше значення має термодинамікавідкритих систем, так як останні ближче до живим організмам, ніж закриті системи.

Як вже було зазначено вище, в XIX столітті поряд з визнанням складності атомів і їх якісного своєрідності панував погляд про можливість побудови атомів елементів з єдиноїматерії. Хоча гіпотеза Праута і була спростована обчисленнями атомних ваг, проробленими головним чином Бер-целіусом і Стасом, однак час від часу до неї поверталися, розташовуючи новими даними.

Аналіз споживчого попиту починається з описової моделі конкретного товарного ринку, яка містить інформацію про його якісному своєрідності. Разработке описової моделі передують аналіз і кількісна оцінка властивих даному ринку тенденцій і причинно-наслідкових зв'язків.

При побудові теорії для загальних ПЕІ виникають труднощі, які в дискретному випадку можна уникнути, зберігаючи якісну своєрідність багатьох результатів. Тому почнемо розгляд з теорії, що стосується дискретних ПЕІ (елементарна теорія); попутно будуть розглянуті деякі завдання, хоча формально і пов'язані з незліченними просторами, але розв'язувані дискретними методами.

Справедливість, закладена в світогляд особистості, що стала невід'ємним елементом її мислення, надає її діям ряд якісних своєрідностей. Така особистість непохитно налаштована проти кожного факту безвідповідальності, корисливості і розкрадання, дармоїдства і протекціонізму, будь-яких відхилень від соціалістичних принципів розподілу доходів і благ. Справедливі люди - це моральні лицарі, сміливо воюючи проти спотворення істини і нехтування людської гідності.

Оскільки зміни в системі виробничих відносин визначаються змінами в рівні розвитку продуктивних сил, остільки для характеристики якісного своєрідності розвиненого соціалістичного суспільства повинні використовуватися визначення тих елементів цієї системи, які перетворюються і виникають у процесі створення матеріально-технічної бази комунізму.

Узагальнення даних за складом і властивостями сполук деяких класів привело до уявлення про те, що число і якісну своєрідність сильних взаємодій (хімічних зв'язків), здійснюваних у частці деяким атомом з іншими, в певному ряду сполук можуть бути описані, якщо припустити наступне: сильна взаємодія пари атомів, взагалі кажучи, може змінюватися тільки дискретними порціями, так як якщо б кожен атом володів деяким (невеликим) числом одиниць спорідненості і при утворенні хімічного зв'язку з іншим атомом витрачав або одну, або дві, або три, і взагалі ціле число одиниць спорідненості, утворюючи якісно різні хімічні зв'язки, названі ординарними, подвійними, потрійними відповідно або, взагалі кажучи, кратними.