А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Якісно нові риси

Якісно нові риси набувають під впливом зростаючої концентрації і централізації капіталу імперіалістичні монополії. У них втілено зрощення не тільки банківського і промислового, але також і торговогокапіталу. У той же час зростає з'єднання сили монополій і держави в єдиний механізм державно-монополістичного капіталізму. В рамках стихійного ринкового господарства в розвинених капіталістичних країнах посилюється значеннядержавно-монополістичного регулювання економіки, однією з вищих форм якого стало середньострокове і довгострокове програмування. Стимули для цього створює необхідність докорінної реконструкції ряду галузей господарства у зв'язку із загостренняменергетичного, сировинного і галузевих економічних криз. Необхідно і далі вивчати зміни механізму державно-монополістичного регулювання економіки, його межі і класовий характер, розкривати реакційну природу імперіалізму і конфронтуючейому рух мас трудящих. Велику увагу слід приділити новому щаблі зростання суспільного характеру виробництва, пов'язаної з розвитком транснаціональних корпорацій, аналізу поглиблення суперечностей капіталізму як результату цього розвитку.

Алеспеціалізація в даному випадку має якісно нові риси, і бригада, спеціалізована подібним чином, не схожа на ті, які в даний час прийнято вважати спеціалізованими.

На етапі розвиненого соціалізму соціалістичне змагання набуваєякісно нові риси. Воно тепер невіддільне від науково-технічної революції, усе більше концентрується навколо проблем ефективності і якості, спрямоване на досягнення найкращих кінцевих народногосподарських результатів. В даний час змаганняохоплює більше 100 млн. чоловік.

В умовах ГМК втручання держави в економічні процеси здобуває якісно нові риси.

Цілком природно, що на сучасному етапі соціалістичне змагання здобуває якісно нові риси, новіособливості. Змагання сьогодні невіддільне від науково-технічної революції. Воно все більше концентрується навколо проблем ефективності і якості. Воно спрямоване на досягнення найкращих кінцевих народногосподарських результатів. Воно тісно пов'язаний зізустрічними планами, в яких так яскраво виражена ініціатива і самовіддану працю мільйонів.

Наявність складових деформацій, що належать самоуравновешенному простору, можливе лише в умовах статичної невизначеності, вносить у поведінку конструкціїякісно нові риси. У випадку ідеальної в'язкості її елементів істотну роль починає грати нестаціонарна повзучість, особливо при змінних навантаженнях. Аналогічно при ідеальній пластичності стає можливим пружнопластичної стан,проміжне між пружним і граничним.

Костюхин, П.І. Хвойники, І.П. Фамінскогош казали вплив зрушень у міжнародному поділі праці на міжнар, рідну торгівлю, яка здобуває якісно нові риси в сшш зміною самого характеру обміну, форм зв'язкуміж продавцем і п купателем. Міжнародна торгівля поступово все більше зводиться до ц раніше узгодженим поставкам товарів між кооперуються пре, ствами разлічнихстран, особливо в межах інтернаціональних до комплексів найбільших монополій.

Науково-технічний прогрес, підвищення ефективності виробництва і якості продукції нерозривно пов'язані з подальшим розвитком і вдосконаленням соціалістичного змагання, яке на сучасному етапі набуває якісно нові риси й особливості.Воно все більше концентрується навколо проблем ефективності і якості. Воно спрямоване на досягнення найкращих кінцевих народногосподарських результатів.

Однак роль такого впливу у різних формаціях і на різних етапах розвитку кожної з них неоднакова.Якісно нові риси воно набуває в комуністичного.

Залежність енергії від квазіімпульса електрона, що рухається. Для електронів в кристалі це співвідношення втрачає силу. Якісно нові риси зв'язку між квазіімпульсом і енергією електрона виявляютьсявже і в моделі Кроніга і Пенні.

Вживання знарядь, як ми його спостерігаємо в поведінці дитини, не є, отже, по псіхологічес: кому складом простим повторенням або прямим продовженням того, що порівняльна психологія спостерігала вже у мавпи.Психологічний аналіз розкриває в цьому акті істотні і якісно нові риси, і включення в нього вищих, історично створених символічних функцій (з яких ми розглянули тут мова та вживання знаків) перебудовує примітивний процес вирішення завданняна абсолютно новій основі.

Всебічно розвивати й далі соціалістичне змагання, рух за комуністичне ставлення до праці - такий наш спільний бойовий лозунг (Матеріали XXV з'їзду КПРС, с. На сучасному етапі будівництва комуністичного суспільствасоціалістичне змагання здобуває якісно нові риси й особливості. Воно безпосередньо змикається з ключовими проблемами економічної політики КПРС і держави. Творча праця радянських людей породжує нові патріотичні починання. Міцноутвердилися в практиці змагання такі форми, як наставництво, змагання суміжників, зустрічні плани і ін Соціалістичне змагання не терпить шаблону, воно постійно розвивається і поглиблюється, збагачується новими формами. Вищою формою соціалістичногозмагання є рух за комуністичне ставлення до праці.

Поглиблення взаємозалежності всіх ланок світового господарства спирається на розвивається інтернаціональний характер продуктивних сил. В останні десятиліття їх інтернаціоналізаціяістотно прискорилася під впливом науково-технічної революції, яка надає всьому процесу якісно нові риси.

Результати більшості досліджень з проблеми енергетика - навколишнє середовище показують, що соціологічні, економічні таполітичні аспекти проблеми набагато складніше технічних аспектів, які, однак, слід брати до уваги. У конструкціях громадських транспортних засобів з'явилися деякі якісно нові риси, і технічні аспекти створення запропонованихтранспортних засобів слід розглянути докладніше. І, нарешті, оскільки практично неможливо відмовитися від користування автомобілем, слід більш докладно розглянути, які чинники впливають на його характеристики і як їх можна покращувати в майбутньому.

Здатність до научіння з навколишньої дійсності - вираз, в якому знаходить відображення фізіологічна теорія навчання стосовно до вищим видам тварин. Вона не враховує якісно нову форму навчання, яка стає можливою з розвитком мови яксоціально несформованого інструменту мислення. Остання залежить від першої, обумовлена ??нею, але вносить якісно нові риси в процес навчання.

Методика фокус-груп також являє собою нестандартизовані інтерв'ю, але проводиться не з однією людиною, аодночасно з групою людей, схожих по ряду деяких соціальних характеристик. У той же час методика проведення фокус-групи принципово відрізняється, наприклад, від роботи вчителя в класі, коли вчитель задає питання, а учні по черзі на них відповідають.Використання ефекту групової взаємодії під час обговорення теми надає цьому виду групового інтерв'ю якісно нові риси й інші можливості.

Багато що дає і ще більше може дати економічне співробітництво. І але просто ростуть кількісно. Вонипочинають знаходити якісно нові риси. Це відбувається і в рамках діяльності Ради Економічної Взаємодопомоги, і на двосторонній основі.

Ступінь і масштаби міжнародних зв'язків накладають істотний відбиток і вносять специфіку в реалізацію принципів комерційного розрахунку. Причому така специфіка залежить від виду діяльності фірми, характеру випущеної продукції, ступеня поділу праці в рамках фірми. Це означає, що особливості і специфіка конкретної реалізації методів комерційного розрахунку визначаються широким діапазоном факторів, значення кожного з яких по-різному в певних конкретних умовах. В сучасних умовах комерційний розрахунок у механізмі управління промисловими фірмами розвивається і удосконалюється, набуваючи якісно нові риси й особливості за рахунок включення різних елементів, що відбивають, з одного боку, посилення централізації і, з іншого - надання більшої самостійності виробничим відділенням і дочірнім компаніям у виборі конкретних заходів і способів проведення єдиних принципів централізованої політики.

Ступінь і масштаби міжнародних зв'язків накладають істотний відбиток і вносять специфіку в реалізацію принципів комерційного розрахунку. Причому така специфіка залежить від виду діяльності фірми, характеру випущеної продукції, ступеня поділу праці в рамках фірми. Це означає, що особливості і специфіка конкретної реалізація методів комерційного розрахунку визначаються широким діапазоном факторів, значення кожного з яких по-різному в певних конкретних умовах. В сучасних умовах комерційний розрахунок у механізмі управління промисловими фірмами розвивається і удосконалюється, набуваючи якісно нові риси й особливості за рахунок включення різних елементів, що відбивають, з одного боку, посилення централізації і, з іншого - надання більшої самостійності виробничим відділенням і дочірнім компаніям у виборі конкретних заходів і способів проведення єдиних принципів централізованої політики.

Нелінійні ефекти в одномодових світловодах не повинні призводити до зміни просторового розподілу оптичного поля. Цікаві результати були отримані в експерименті[53]по фазової самомодуляціі в градієнтних багатомодових світловодах, де вона проявляє якісно нові риси в порівнянні з тим, що спостерігалося в одномодових світловодах (див. гл. Всі ці результати вказують на те, що систематичне вивчення нелінійних ефектів в багатомодових світловодах представляє безперечний інтерес. Дані дослідження знаходяться в початковій стадії і чекають свого продовження.