А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Викиди - оксид - азот

Викиди оксидів азоту з котлів-утилізаторів навіть за умови спалювання в них додаткового палива менше, ніж зі звичайних парових та водогрійних котлів аналогічної теплової потужності і відповідають діючим нормативним вимогам.

Погонні викиди оксидів азоту, розраховані за різними методиками, приблизно збігаються, а значення погонних викидів твердих частинок за методикою ІКТП - НИИАТ занижені приблизно в 2 рази.
 Однак викиди оксидів азоту розподілені нерівномірно.

Одночасно істотно знижуються і викиди оксидів азоту, оскільки при цих температурах азот повітря не окислюється.

Так вдається майже наполовину скоротити викиди оксидів азоту з димовими газами.

Як видно з наведених даних, викиди оксидів азоту, пилу техупгерода і інгредієнтів, а також аміносоедіне-ний, що становлять загрозу утворення канцерогенних нитрозоаминов, значно нижче гранично-допустимих викидів (ГДВ), які характерні лише для сучасних екологічно безпечних виробництв.

Принципова схема t а 1 факела (70 - 85 йтопліва. Застосування цих пальників дає можливість знизити викиди оксидів азоту від 50% для вугільних котлів до 60% для газомазутних котлів, не погіршуючи техніко-економічні показники котла. Уприскування вологи в зону горіння при спалюванні природного газу і мазуту дозволяє знизити викиди оксидів азоту, СО і ПАУ. Зазвичай введення вологи у вигляді води або пари здійснюється через форсунки, встановлені в пальниках.

Впорскування вологи в зону горіння при спалюванні природного газу і мазуту дозволяє знизити викиди оксидів азоту, СО і ПАУ. Зазвичай введення вологи у вигляді води або пари здійснюється через форсунки, встановлені в пальниках.

Взаємозв'язок ККД виробництва електроенергії, питомої потужності ПГУ з двоконтурним КУ і глибини дожигания палива (при а 3 2 дожигание відсутня для різних значень тиску перегрітої пари ВД (а - надлишок повітря у вихідних газах перед КУ. | Вплив допалювання палива і збільшення температури газів перед КУ при різній початковій температурі робочого тіла перед газовою турбіною на економічність ПГУ з двоконтурним КУ /- процес в ПГУ без допалювання. 2 - граничне дожигание палива (об'ємна концентрація О2 дорівнює 5%. | Порівняння термодіна - водяної пари різної температури (свіжо. в практиці експлуатації ПГУ з КУ застосовується уприскування водяної пари в КС ГТУ з метою змінити навантаження і знизити викиди оксидів азоту. Таке технічне рішення виявляє помітний вплив на потужність газової та парової турбін і ПГУ в цілому, змінює її економічність.

Застосування комплексу технологічних методів для придушення NOX на газомазутних котлах (при О2 6%. I - вихідний варіант. II - малотоксичні пальники. III - пальники рециркуляції. ГУ - пальники ступеневу спалювання рециркуляція. V - поетапне спалювання. VI - поетапне спалювання рециркуляція. а - природний газ. б - мазут. Результати останніх випробувань ОТІ показують, що за допомогою технологічних методів на діючих і знову споруджуваних котлах можуть бути досягнуті викиди оксидів азоту на рівні30 - 40 мг /м3 при спалюванні природного газу і120 - 150 мг /мЗ при спалюванні сірчистого мазуту.

Слід мати на увазі що уприскування води /пара в тракт за компресором перед КС практично не впливає на викиди оксидів азоту.

результати останніх випробувань ОТІ показують, що за допомогою технологічних методів на діючих і знову споруджуваних котлах можуть бути досягнуті викиди оксидів азоту на рівні30 - 40 мг /м3 при спалюванні природного газу і120 - 150 мг /мЗ при спалюванні сірчистого мазуту.

Застосування кисню на всіх стадіях процесу - від отримання сірчистого газу високої концентрації до його переробки в сірчану кислоту - дозволить досить значно інтенсифікувати роботу баштового виробництва і скоротити викиди оксидів азоту в атмосферу до санітарних норм.

Про те, наскільки еколого-економічний оптимум відрізняється від енергетичного, дозволяє судити побудована за цією моделлю номограмма (див. Малюнок), що визначає залежність оптимуму надлишку повітря від співвідношення витрат за викиди оксидів азоту і на паливо при різних стартових (а 1) генераціях оксидів азоту .

Впровадження топок з киплячим шаром в промисловість багатьох країн світу викликано перш за все наростаючими екологічними труднощами: по-перше, в топках з киплячим шаром вдається перетворити більшу частину сірки в нешкідливий гіпс, по-друге, в кращих конструкціях топок знижуються викиди оксидів азоту.

Серйозні наслідки запуску космічних ракет викликає викид в верхню атмосферу великих кількостей хімічно активних речовин: водню (в перерахунку на атоми,% від його змісту у верхній атмосфері) і його сполук, які в кінцевому підсумку, ведуть до появи іоносферних дірок, а викиди оксидів азоту, хлор - і фторводородов з фреонів виступають в якості каталізаторів в освіті озонових дір в результаті руйнування озону.

На секційних печах СФН вдавалося домогтися зниження витрат палива на 30 - 50%, різко скоротити габарити печі і обсяг кладки, різко знизити інерційність печі при розігріві остановах і пусках, збільшити продуктивність печей, збільшити стійкість кладки при зниженні її температури на 250 - 300 С , в 2 - 3 рази знизити викиди оксидів азоту.

Порівняння економічних і екологічних показників дизелів. Викиди оксидів азоту NOX з ОГ двигунів цих двох типів сумірні і лише викиди сажі у дизелів в 3 - 4 рази вище, ніж в бензинових двигунах.

Матеріал циркулює в системі піч-циклон, і по всій висоті печі підтримується рівномірна температура 830 - 920 С, відносно більш низька, ніж в котлоагрегатах зі стандартними гратами. Це знижує викиди оксидів азоту на 25 - 40% і корозійне дію хлору. Відсортовану і роздроблену фракцію (паливо з відходів) завантажують в передню частину печі. З печі гази з температурою 750 - 800 С потрапляють в циклон, де осідає шлак.

Зниження викидів оксидів азоту досягається модернізацією камер згоряння на ГПА. В цілому викиди оксидів азоту на підприємствах РАО Газпром в 1994 р були знижені на 77 3 тис.т. З огляду на високу ефективність цих робіт, намічено модернізувати камери згоряння ще на 250 ГПА. 
Порівняльні показники установок знешкодження газів. У хімічній промисловості викиди оксидів азоту з газами мають місце у виробництві азотної кислоти і при спалюванні палива в топках технологічних печей.

Таким чином, використання кисню в ряді випадків може бути ефективною альтернативою застосування природного газу і служити для підвищення температурного потенціалу низькокалорійного палива, а отже, бути засобом економії природного газу. Цікаво, що при використанні кисню викиди оксидів азоту зменшувалися, що пояснюється як загальним зниженням кількості димових газів, так і зменшенням концентрації оксидів азоту в продуктах згоряння внаслідок зменшення концентрації азоту в зоні горіння (див. Також гл. . Тому при роботі двигуна на зріджених і стислих газах викиди оксидів азоту в відпрацьованих газах скорочуються. Зменшуються викиди оксидів азоту і при використанні спиртових палив або добавок спиртів в бензин, тому що спирти мають високу теплоту випаровування і тим самим знижують початкову температуру суміші та максимальні температури горіння палива в камері згоряння. У цьому полягає одна з переваг альтернативних (газоподібних і спиртових) палив перед нафтовими. Вуглеводні в відпрацьовані гази потрапляють з пристінкових, щодо низькотемпературних шарів паливо-повітряної суміші. Їх склад і токсичність різноманітні і залежать від особливостей протікання процесів термодеструкции важких вуглеводнів палива.

Одна з найбільш важливих проблем, з якою стикається газотранспортна промисловість в області охорони навколишнього середовища, - це забруднення повітря викидами з компресорних станцій. У відповідності з федеральним законодавством компанії - власники трубопроводів повинні знижувати викиди оксидів азоту, одержуваних від роботи поршневих компресорів при транспортуванні газу.

На деяких вітчизняних меблевих комбінатах впроваджено метод вогневого знешкодження стічних вод, що містять тільки органічні речовини (метиловий спирт, формальдегід і ін.), в топках котлоагрегатів ДКВР-10-13 шляхом распиліва-ня стічних вод механічними або пневматичними форсунками, розташованими по осі газових пальників. Впорскування стічної води в кореневу частину газового факела дозволяє істотно скоротити викиди оксидів азоту.

При зниженні навантаження котла в першу чергу зменшується витрата повітря на сопла гострого дуття, тому що коефіцієнт надлишку повітря в основних пальниках збільшується. Але і при зниженій навантаженні коли відновна зона відсутня, викиди оксидів азоту будуть менше, ніж до реконструкції за рахунок установки малотоксичних пальників і нестехіометріческого спалювання.

У нинішній економічній ситуації, при відсутності можливостей фінансування природоохоронних робіт в повному обсязі найбільш доцільним стає впровадження маловитратних заходів, що дозволяють в комплексі вирішувати технологічні проблеми одночасно з поліпшенням екологічних характеристик обладнання. Спрощена рециркуляція димових газів на котлі ТП-170 при мінімальних витратах знімає проблему забезпечення необхідного перегріву пара, підвищує техніко-економічні показники котла і більш ніж удвічі знижує викиди оксидів азоту в атмосферу.

У промисловості широкого поширення набули каталітичні генератори тепла (КГТ), в яких спалювання органічного палива (газ, мазут) здійснюють на каталізаторах. Використання цього прийому хімічної технології в теплоенергетиці дозволяє інтенсифікувати процес горіння палива, знизити металоємність устаткування, наблизити надлишок повітря до стехиометрическому і в сотні разів скоротити викиди оксидів азоту з продуктами згоряння.

Склад відпрацьованих газів водневого двигуна істотно відрізняється від складу газів бензинового двигуна внутрішнього згоряння в основному за рахунок відсутності вуглецю в паливі. Максимальний викид оксидів азоту внаслідок більш високих температур згоряння водню приблизно вдвічі перевищує викиди NO бензиновим двигуном. З збіднінням суміші викиди оксидів азоту у водневого двигуна швидко знижуються і при СС 1 8 практично відсутні.

Оскільки на стадії окислення аміаку зі збільшенням тиску ступінь окислення аміаку до NO знижується і підвищуються втрати платини через високу температуру конверсії (1173 - 1193 К), доцільні комбіновані системи. Чим більше продуктивність агрегату, тим вище повинна бути тиск. Це дозволяє отримувати більш концентровану продукцію, зменшити розміри апаратів, скоротити викиди оксидів азоту і збільшити рекуперацію енергії, що дає можливість отримувати азотну кислоту без введення електроенергії з боку.

Іншим перспективним напрямком в реалізації двоступеневого спалювання палива в галузі є впровадження пальників із ступінчастим (зональним) підведенням повітря і палива. На Кириш-ському НПЗ є позитивний досвід експлуатації подібних пальників японської фірми Кавасакі типу ФД-6 що мають питомий викид оксидів азоту 028 кг /МВт. З вітчизняних пальників двоступеневого спалювання палива трохи поступаються зарубіжним дифузійні пальники типу ГП-1 мають величину питомої викиду NOX - 030 кг /МВт. Мінімальні викиди оксидів азоту зазначеними пальниками можна пояснити саме організацією двоступеневого підведення окислювача з отриманням щодо довгого вільного факела при рівномірному розподілі знижених температур по його довжині що обумовлено конструкцією пальників.

Рішення проблеми погіршення якості лісів в результаті забруднення повітря можливо на двох рівнях - національному та міжнародному. У першому випадку мова йде про заходи, що знижують обсяги шкідливих викидів в атмосферу окремих країн. У багатьох європейських державах запроваджено нормативи на якість відходять топкових газів, що помітно знизило викиди зважених часток і як припускають, допоможе стабілізувати обсяги емісії сірки. Найважче скоротити викиди оксидів азоту, так як заходи щодо запобігання викидам дорогі.

Нестехіометричні спалювання палива є ефективним заходом щодо зниження емісії оксидів азоту. Спосіб реалізується внаслідок нерівномірного розподілу подачі повітря (або палива) по пальників. Метод може бути реалізований практично при будь-компонуванні пальників і дозволяє знизити викиди оксидів азоту на 20 - 40% при спалюванні твердих палив і на 25 - 55% при спалюванні мазуту і природного газу.

Нестехіометртеское спалювання палива є ефективним заходом щодо зниження емісії оксидів азоту. Спосіб реалізується внаслідок нерівномірного розподілу подачі повітря (або палива) по пальників. Метод може бути реалізований практично при будь-компонуванні пальників і дозволяє знизити викиди оксидів азоту на 20 - 40% при спалюванні твердих палив і на 25 - 55% при спалюванні мазуту і природного газу.

Так, на регенеративних скловарних печах в Детройті (США) теплової ККД досягає 60 і більше відсотків. Однак вітчизняні печі часто мають набагато нижчу температуру підігріву повітря через недосконалу конструкції регенераторів. Крім того, пальники часто підбираються нераціонально, і їх розміщення в торцях печей буває неефективним. Внаслідок високих температур в зоні горіння освіту і викиди оксидів азоту дуже значні.

Відомо, що Башкортостан в своєму розпорядженні значний промисловий потенціал для серійного виробництва енергетичних ГТУ на базі конвертованих авіаційних двигунів і кваліфікованими науково-технічними кадрами. Так, фахівцями УГАТУ значно поліпшені екологічні характеристики газотурбінного агрегату ГТК-10-4 шляхом застосування спеціальних горе-лочних пристроїв з попереднім змішуванням палива типу ПСТ. Дослідно-промислові випробування пальників ПСТ проведені на агрегатах ГТК-10-4 газокомпресорної станції Московії АТ Баштранс-газ. Досягнутий рівень емісії оксидів азоту склав 75 мг /м3 що є якісним проривом, який наближає екологічні показники до рівня кращих світових зразків. У порівнянні з штатними пальниковими пристроїв агрегату ГТК-10-4 викиди оксидів азоту знижені приблизно в 10 разів, а в порівнянні з найбільш вдалими з раніше створених конструкцій - з мікрофакельного камерою згоряння НЗЛ - NOX знижені не менше, ніж в 3 рази.