А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вибірковий контроль

Вибірковий контроль не може гарантувати, що всі вироби всередині прийнятої партії за своїми властивостями відповідають технічним вимогам. І якщо прагнути отримати гарантію повної відповідності всіх виробів технічним вимогам, то необхідно здійснювати ретельний суцільний контроль.

Вибірковий контроль проводиться за планом, в якому вказується, коли і після якої кількості перевірених виробів приймати рішення про бракування, приймання або про подальше продовження випробувань. Порівняння цих методів, проведене авторами, показало, що послідовний аналіз найбільш доцільний, тому що в порівнянні з іншими методами він дозволяє зменшити обсяг конт роля в 2 рази. Розроблена в результаті структура алгоритму контролю якості представлена на схемі.

Вибірковий контроль здійснюється комісіями в складі представників Держбуду СРСР, Держплану СРСР, Будбанку СРСР, Держбанку СРСР, ЦСУ СРСР, органів Державного нагляду та держбудів союзних республік безпосередньо на об'єкті прийнятому в експлуатацію, введення в дію якого відображений в річному звіті через 10 - 15 днів після затвердження акта.

Вибірковий контроль з частковим або повним руйнуванням конструкції близький до методу пробних навантажень і має на меті встановлення істинної міцності вироби при відповідному навантаженні. Методи вибіркового контролю знаходять застосування в умовах масового виробництва невеликих недорогих виробів і визначаються технічними умовами на їх виготовлення.

Вибірковий контроль, як правило, пов'язаний з випробуванням і руйнуванням невеликої частини зварених деталей або спеціальних зразків. Кількість випробовуваних деталей обмовляється технічними умовами. У цьому випадку велике значення має зовнішній огляд.

Вибірковий контроль може здійснюватися за різними членам, при контролі зварних з'єднань доцільно застосовувати статистичний план одноступінчастого контролю, а також коректовувані в процесі контролю члени. При одноступенчатом контролі повинні бути встановлені два рівня якості: приймальний і бракувальний. Планом встановлюється такий обсяг вибірки, щоб з заданою вірогідністю прийняти рішення про якість всієї партії за результатами контролю випадкової вибірки. Зазвичай обсяг контролю становить 2510 2050 або 100% всієї партії. Обсяг вибірки при коректуємими в процесі контролю членів заздалегідь не встановлюється, а уточнюється в процесі контролю. Тільки 100% - ний неруйнівного контролю дає відомості про технічний стан будь-якої одиниці продукції з партії.

Вибірковий контроль заснований на контролі деякої кількості виробів, взятих на вибірку з даної партії. Ця форма контролю є засобом спостереження за ходом технологічного процесу, що має стабільний характер; здійснення вибіркового контролю вимагає застосування обґрунтованої системи, що визначає періодичність і обсяг вибірок в залежності від результатів вимірювання і передбачає певну форму математичного аналізу.

Вибірковий контроль - контроль, при якому рішення про якість контрольованої продукції приймають за результатами перевірки однієї або декількох вибірок або проб з партії або потоку продукції.

Вибірковий контроль для статистичного регулювання технологічного процесу здійснюють за допомогою точкових проб або миттєвих вибірок.

вибірковий контроль полягає в тому, що на пробу відбирається певна кількість виробів з даної партії і визначається якість кожного з них.

Вибірковий контроль відповідно до описаної нижче схемою може виникнути попутно зі способами б і в, але його можна організувати з певною метою - виявити виникнення ненормальності яка з'являється на операції рідко, але загрожує небезпечними наслідками.

Вибірковий контроль передбачає не 100% - ву перевірку всіх деталей, а тільки деяку частину їх.

Вибірковий контроль - контроль, при якому N F /F0 де F - площа контрольованої поверхні. Достовірність контролю при вибірковому контролі залежить від значення відносини F /FQ і ступеня нерівномірності корозії.

Вибірковий контроль передбачає наявність однорідності продукції. Якщо, наприклад, з 1000 виробів зазнали 100 то значить визначили якість (надійність) 100 виробів. Можна стверджувати, що якість інших 900 виробів таке ж, як у 100 випробуваних тільки в тому випадку, якщо є впевненість в однорідності всіх 1000 Тип.

Вибірковий контроль доцільний при автоматизованому процесі зварювання.

Вибірковий контроль призначений для контролю окремих елементів зубчастого зачеплення після фрезерування, довбання, шевінгування і остаточно виготовлених зубчастих коліс. Вибірковий контроль здійснює контролер спеціальними приладами з записуючим пристроєм, установленим в кімнаті добре захищеною від шуму, поряд з ділянкою виготовлення зубчастих коліс. У лабораторії контролюють: похибка профілю, похибка напрямки зуба, різниця кроків, радіальне биття, коливання МОР, рівень звукового тиску, пляма контакту, відхилення довжини загальної нормалі. Основними параметрами, які визначають геометрію профілю зуба, є похибки профілю та напрямки зуба. Жоден із цих параметрів вимірюють на чотирьох рав-норасположенних по колу зубах з обох сторін профілю на одному приладі. Після зубофрезерования і зубодолбленія похибки профілю та напрямки зуба зазвичай контролюють один раз на зміну, а також після заміни інструменту і налагодження верстата. В процесі шевінгування контроль похибок профілю та напрямки зубів здійснюють частіше, особливо в міру затуплення ше-віра. Контроль проводять на початку зміни, після заміни інструменту, а також кожної 100 - й деталі з кожного верстата. Результати вимірювання контролер вносить в таблицю для кожного верстата, що дозволяє постійно аналізувати його роботу. Пляма контакту і рівень звукового тиску після шевінгування перевіряють у тих же зубчастих коліс, у яких вимірювали профіль і напрям зуба. Різниця кроків, радіальне биття і відхилення довжини загальної нормалі контролюють в міру необхідності.

Вибірковий контроль за альтернативною ознакою доцільний при застосуванні неруйнівного методу контролю, а по статистичному - при контролі з руйнуванням. Для узагальнення результатів контролю застосовують методи математичної статистики.

Вибірковий контроль під час війни в Кореї на початку 50 - х років.

Вибірковий контроль здійснюють періодично, відбираючи проби через певні проміжки часу і обробки їх в лабораторіях.

Вибірковий контроль при прийманні застосовують для прийняття рішень про якість великих партій поставок за результатами випробувань невеликої партії зразків, що відбираються з поставленої партії.

Вибірковий контроль, таким чином, означає перехід до значно ширшої характеристиці якості. Досвід, накопичений протягом багатьох років, також показує, що після переходу до вибіркового контролю не відзначалося зростання числа рекламацій.

Вибірковий контроль за кількісною ознакою (ГОСТ 20736 - 75) полягає в тому, що у певної кількості одиниць продукції (вибірка) вимірюють значення контрольованого параметра, обчислюють середнє арифметичне для вибірки і оцінюють його відхилення від граничного значення. Іноді беруть два (верхнє і нижнє) граничних значення. Ці відхилення порівнюють із заздалегідь встановленими контрольними нормативами і по результату-м порівняння приймають рішення про відповідність або невідповідність продукції встановленим вимогам. При такому контролі ставиться завдання оцінки деякої вимірюваної величини X (міцності матеріалу, геометричного розміру виробів) у великій партії виробів ЛГ (генеральної сукупності) шляхом вимірювання х у вибірці з п випадково відібраних зразків. Теорія ймовірності повинна вирішити задачу про необхідну кількість зразків для досягнення необхідної точності оцінки.

Вибірковий контроль - контроль, при якому N F /F0 де F - площа контрольованої поверхні. Достовірність контролю при вибірковому контролі залежить від значення відносини F /Fq і ступеня нерівномірності корозії.

Вибірковий контроль часто використовується при контролі якості продукції та послуг. Основні ідеї контролю на виробництві і в екології збігаються.

Вибірковий контроль застосовується, коли необхідно прийняти рішення про якість при прийманні великої партії за результатами випробувань обмеженої кількості зразків з цієї партії, або дати оцінку будь-якого функціонального підрозділу, перевіривши обмежене число документів з усіх підготовлених за певний термін. Вибірковий контроль дозволяє знизити витрати на контроль. Він також застосовується і в тих випадках, коли виріб при контролі доводиться руйнувати.

Вибірковий контроль за дотриманням вимог нормативних документів здійснює Держбуд СРСР, міністерства і відомства, Держбуд союзних республік відповідно до щорічно затверджується Держбудом СРСР пла-ном п планами, які затверджуються міністерствами (відомствами), Держбуду з-союзних республік.

Вибірковий контроль заснований на статистичну вірогідність, що дана вибірка (невелика кількість) готової продукції або напівфабрикатів за своїм якістю відповідає всієї кількості оцінюваної продукції, що підлягає контролю.

Вибірковий контроль проводиться за певним планом, який передбачає обсяг контролю і містить дані про контрольні нормативи і правила прийняття рішення.

Вибірковий контроль полягає в перевірці частини деталей з великої кількості пред'явлених деталей. Такий контроль застосовують в тих випадках, коли технологічний процес забезпечує стабільну якість продукції.

Вибірковий контроль широко практикується на підприємствах зв'язку, він здійснюється працівниками управлінського апарату поштамту або особами, які не перебувають у підпорядкуванні керівника перевіряється цеху, дільниці відділення зв'язку.

Вибірковий контроль здійснюють періодично, відбираючи проби через певні проміжки часу і обробки їх в лабораторіях.

Вибірковий контроль називають статистичними, якщо його обсяг і правила приймання визначені методами математичної статистики, виходячи з закономірностей розсіювання контрольованого ознаки і заданих значень надійності оцінки якості.

Вибірковий контроль доцільний при межоперационной приймання продукції, при контролі масових виробів і у всіх випадках, коли суцільний контроль пов'язаний із занадто великими витратами.

Вибірковий контроль здійснюється комісіями в складі представників Держбуду СРСР, Держплану СРСР, Будбанку СРСР, Держбанку СРСР, ЦСУ СРСР, органів Державного нагляду і держбудів союзних республік безпосередньо на об'єкті прийнятому в експлуатацію, введення в дію якого відображений в річному звіті через 10 - 15 днів після затвердження акта.

Вибірковий контроль визначається часом напрацювання.

Схема класифікації видів технічного контролю. Вибірковий контроль здійснюють шляхом перевірки частини партії деталей, вузлів або виробів.

Вибірковий контроль застосовують при прийманні запасних частин, матеріалів та відремонтованої продукції на склад.

Вибірковий контроль знижує вірогідність оцінки якості виробів, але зменшує трудовитрати, тому розмір вьіборкі призначається виходячи з економічних міркувань з урахуванням стабільності якості в кожному виді вироби.

Вибірковий контроль знижує вірогідність оцінки якості виробів, але зменшує трудовитрати, тому розмір вибірки призначається виходячи з економічних міркувань з урахуванням стабільності якості в кожному виді вироби.

Вибірковий контроль неминучий при випробуваннях з руйнуванням вироби. Він доцільний при межоперационной приймання продукції, контролі масових виробів і у всіх випадках, коли суцільний контроль пов'язаний з великими витратами.

Вибірковий контроль полягає в тому, що на випробування відбирається певна кількість зразків з даної партії і визначається якість кожного з них.

Вибірковий контроль - контроль, при якому рішення про якість контрольованої продукції приймається за результатами перевірки однієї або декількох проб з партії або потоку продукції.

Вибірковий контроль - при якому N F /FO, де F - площа контрольованої поверхні. Де сто вірність контролю при вибірковому контролі залежить від величини відносини F /Fo і ступеня нерівномірності корозії.

Вибірковий контроль передбачає не 100% - ву перевірку всіх деталей, а лише деяку частину їх.

Вибірковий контроль виключно широко застосовується при здійсненні аудиторських перевірок. Це викликано насамперед прагненням аудиторів заощадити час і зменшити вартість робіт в порівнянні з проведенням суцільної перевірки. Вибіркові перевірки застосовуються також в тих випадках, коли немає необхідності в абсолютно повній перевірці з огляду на очевидну незначності можливих неточностей і помилок. При цьому застосування методу вибіркового контролю не повинно знижувати ефективності аудиту в цілому.

Вибірковий контроль доцільно застосовувати при великосерійному і масовому виробництві.

Скорочений вибірковий контроль (Curtailed Sampling) - контроль, який припиняється відразу ж після того, як прийнято рішення про прийняття або забраковании перевіряється партії.

Вибірковий контроль агрегатів і машин, прийнятих контролерами.

Магнітний товщиномір. Вибірковий контроль адгезії (прилипання) покриттів до металу виконується методом гратчастого надрізу. В результаті утворюється решітка з квадратів. Потім поверхню очищають пензлем і оцінюють за чотирибальною системою.

Вибірковий контроль партії (Lot Sampling Inspection) - процеси, які дають можливість прийняти рішення про якість партії продукції за результатами перевірки та випробувань зразка або зразків, обраних з партії.