А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Явище - поширення

Явище поширення теплової або дифузійної хвилі вельми схоже з поширенням пружною хвилі, але, проте, глибоко відрізняється від цього останнього процесу. У той час як швидкість поширення пружної хвилі залежить лише від пружних властивостей середовища, з, (64) видно, що швидкість поширення теплової ЕЛИ, відповідно, дифузійної хвилі є ще функцією від частоти коливань. Тому тут не можна, як у випадку пружних хвиль, перейти до будь-якої періодичної функції р () шляхом заміни цією функцією р (Q косинуса в (64), але треба мати на увазі, що отдельние4 гармонійні хвилі, з яких складається загальна хвиля, поводяться різний спосіб.

Явище поширення і відображення поздовжніх хвиль використовується в теорії приладу, службовця для побудови кривої тиск - час при вибухах і ударах - приладу, званого мірним стрижнем Гопкинсон.

Явище поширення і відображення акустичних ( пружних) коливань лежить в основі ультразвукової дефектоскопії різних матеріалів, виробів з них та зварних з'єднань.

Залежність потужності, що розсіюється від середньої величини прямого струму. Явище поширення включеного стану, полягає в тому, що При відмиканні тиристора щільність струму виявляється істотно різної в різних ділянках площі структури. Спочатку відмикається ділянку катода діаметром 200 - 300 мкм поблизу місця приєднання керуючого електрода. Далі включений стан поширюється по решті площі катода зі швидкістю близько 005 - 0 1 мм /мкс. Причина явища полягає в нерівномірному інжекції емітера внаслідок падіння напруги вздовж емітерного переходу при протіканні керуючого струму по базовій області. Поширення включеного стану пов'язане з дифузією інжектованих носіїв заряду. Тому нерівномірність розподілу струму є несуттєвою, якщо поперечні розміри катода малі (менше 300 мкм) і протягом часу включення носії заряду свідомо встигають продіффундіровать по всій площі катода. Надмірна локалізація струму в момент відмикання тиристора може привести до відмови приладу внаслідок руйнування (вигоряння) кристала. В ТУ або довідкових даних вказується максимальне значення (dijdt) макс - швидкості наростання анодного струму, при якій допустима надійна робота тиристора.

Явище поширення хвиль, що біжать значно рань-попелиці, ніж в гетерогенних каталітичних реакторах, виявлено і повніше досліджено в таких областях, як горіння і біологія. В даний час теорія хвильових процесів в горінні і біології розвивається інтенсивно. Але використовувати результати цієї теорії для аналогічних процесів в гетерогенних каталітичних реакторах не представляється можливим, так як динамічні властивості нерухомого шару каталізатора в значній мірі визначаються процесами межфазного тепло - і масообміну-на, великим розходженням теплоємності твердої і газової фаз, фільтрацією реакційної суміші через шар каталізатора. Перераховані фактори у своїй сукупності не знаходять аналога в описі біологічних структур або в горінні.

Явище поширення хвиль, що біжать значно раніше виявлено і повніше досліджено, ніж в гетерогенних каталітичних реакторах, в таких областях, як горіння і біологія. Теорія хвильових процесів в горінні і біології інтенсивно розвивається. Досить повний огляд, присвячений сучасному стану математичної теорії таких процесів, міститься в роботі[13], Але використовувати результати цієї теорії для аналогічних процесів в гетерогенних каталітичних реакторах не представляється можливим, так як динамічні властивості нерухомого шару каталізатора в значній мірі визначаються процесами межфазного і тепло - і масообміну, великим розходженням теплоємності твердої та газової фаз, фільтрацією реакційної суміші через шар каталізатора . Перераховані фактори у своїй сукупності не знаходять аналога в описі біологічних структур або в горінні.

До явищ поширення горіння відносяться нормальне поширення полум'я, горіння в нерівномірно рухомому газі і турбулентний горіння і, нарешті, детонація. Нормальним горінням називається поширення полум'я за відсутності газодинамічних ефектів, пов'язаних з градієнтами тиску, або з турбулентністю. Швидкість поширення цього ідеалізованого процесу називається нормальної (або фундаментальної) швидкістю полум'я. Вона залежить тільки від кінетики реакції і коефіцієнтів теплопровідності і дифузії і може, отже, розглядатися як фізична константа суміші.

Номограми для визначення fci і ki при однопрохідної зварюванні. Внаслідок складності явища поширення теплоти при багатошаровому зварюванні вдається дати лише якісний опис процесу. Кількісні залежності мають орієнтовний характер і служать для наближеного визначення параметрів процесу.

При поясненні явища поширення тріщин в полімерах зазвичай не виникає необхідності враховувати детально внутрікристалічної процеси. Якщо, проте, розглядати внутрікристалічної сегменти прохідних молекул, то доведеться з'ясовувати, що визначає міжмолекулярної взаємодії, які сили можуть передаватися на ланцюгові сегменти цих молекул і достатні ці сили для розриву ланцюга чи ні.

Оптичної анізотропією називається явище поширення світла в різних напрямках з різними швидкостями.

Тепер розглянемо окремо явища поширення електромагнітних хвиль в інфрачервоній області і при комбінаційному розсіянні світла.

Детонація є явище самопідтримки поширення ударної хвилі в горючих середовищах, при якому ударна хвиля підвищує температуру середовища і ініціює швидку хімічну реакцію з виділенням тепла. Частина цього тепла перетворюється в кінетичну енергію продуктів реакції за хвилею і тим самим йде на підтримку детонації.

При математичному описі явища поширення тріщин найважливішим моментом є виявлення загальних закономірностей розподілу полів напружень і зміщень в околі вершини тріщини. Виявляється, що якщо вершина тріщини переміщається уздовж деякої гладкої кривої з довільною швидкістю, то в локальній системі координат, пов'язаної з вершиною тріщини, кутовий розподіл напружень залежить тільки від поточної швидкості цієї вершини.

Застосування до дослідження явища поширення ультразвуку в рідинах молекулярно-кінетичної теорії Боголюбова р9], вперше здійснене Адхамовим[60], Представляє безперечний інтерес.

При математичному описі явища поширення тріщин найважливішим моментом є виявлення загальних закономірностей розподілу полів напружень п зсувів в околі вершини тріщини. Виявляється, що якщо вершина тріщини переміщається уздовж деякої гладкої кривої з довільною швидкістю, то в локальній системі координат, пов'язаної з вершиною тріщини, кутовий розподіл напружень залежить тільки від поточної швидкості цієї вершини.

В анізотропному середовищі явища поширення звукових коливань істотно ускладнюються. В анізотропних твердих середовищах, які можуть характеризуватися 21 незалежної пружною постійної, можуть існувати три різних вектора зміщення і відповідно три швидкості плоскої хвилі. Поверхнева хвиля може поширюватися лише в деяких напрямках, причому швидкість її менше швидкості поперечної хвилі того ж напрямку. При поширенні звукових коливань спостерігається їх ослаблення, що виражається в зменшенні амплітуди.

З цієї причини досліджувати явища поширення ударної хвилі за допомогою диференціальних рівнянь динаміки газу не можна, доводиться шукати обхідні шляхи і в першу чергу намагатися використовувати загальні теореми динаміки газу в їх інтегральному уявленні.

У лабораторній роботі вивчається явище поширення електромагнітної хвилі уздовж одиночного провідника. З'ясовуються умови отримання біжучої хвилі в провіднику кінцевої довжини, при цьому вимірюється розподіл інтенсивності хвилі вздовж лінії, вимірюється також розподіл інтенсивності в площині, перпендикулярній проводу, в залежності від відстані до проводу. За графіком розподілу інтенсивності визначається довжина стоячої хвилі К.

Звідси випливає основна відмінність явища поширення кінцевих збурень від поширення малих збурень: початкова форма розподілу збурень не зберігається.

Схема люмінесцентного дефектоскопа. Ультразвукова дефектоскопія заснована на явищі поширення в металі ультразвукових коливань і відображення їх від дефектів, що порушують суцільність металу (тріщини, раковини і ін. Ультразвукова дефектоскопія вперше була розроблена проф. У статті показано, що явище поширення поверхневих хвиль дозволяє істотно зменшити ефективний коефіцієнт поглинання за рахунок перерозподілу енергії між житловою і оболонкою.

у більшості надвисокочастотних радіорелейних ліній використовується явище поширення радіохвиль в межах прямої видимості. Перевагами таких ліній зв'язку є[26]: гнучкість застосування, невелика вартість, швидка установка, простота обслуговування і збереження працездатності в складних рельєфних умовах. Основними класами радіорелейних ліній є стаціонарні і рухливі. Перші або постійно пов'язані з національними або міжнародними лініями зв'язку, або працюють автономно, а другі працюють тільки автономно н лише іноді в системі.

Це є суттєвою причиною описаного раніше явища поширення хвильових функцій в області з негативною сумарною енергією.

Хвилі активації в HN03 відрізняються від згадуваних поширюючись активації в H2S04 тим, що в першому випадку після проходження активної зони знову настає пассивация. На рис. 10 показано зміна потенціалу, яка була зареєстрована в певній точці дроту при проходженні через неї активної зони. На тому ж малюнку схематично зображено залізний дріт, яка[частично покрыта окисной пленкой.
Уже в самом начале знакомства с явлениями распространения возбуждения ученые разделились на два лагеря: на последователей чисто физической теории процесса переноса возбуждения и на сторонников взгляда, что распространение возбуждения происходит чисто химическим путем.
Первая ошибка Сороко-Новицкого заключается в переносе на явление распространения пламени того, что может быть применено только к тем процессам, где скорость подвода вещества и скорость реакции действительно представляют конкурирующие факторы. Например, в реакции, развивающейся на поверхности катализатора, к которому подводится реагирующее вещество, скорость превращения на этой поверхности может быть значительно больше скорости подвода вещества, и поэтому явление может лимитироваться той скоростью, с которой будет подводиться вещество к этому катализатору. Мы имеем тогда так называемую диффузионную область кинетики, когда скорость химического процесса определяется скоростью подвода вещества, например, диффузией или дуффузией и турбулентным переносом.
Вторая группа работ, в которой исследовалось явление распространения реакционной зоны по неподвижному слою катализатора, содержит некоторые качественные результаты анализа системы дифференциальных уравнений, отражающей нестационарные процессы в неподвижном слое. Однако эти результаты практически исчерпываются определением взаимно однозначного соответствия между максимальной температурой во фронте реакции и скоростью его распространения.

В предлагаемой работе методами качественного анализа изучается явление распространения фронта экзотермической реакции по неподвижному слою катализатора, определяются оценки основных характеристик фронта реакции: максимальной температуры, скорости распространения и ширины зоны химической реакции.
Таким образом, опыт Майкельсона показал, что явление распространения света, в противоположность нашим рассуждениям, нисколько не противоречит принципу относительности движения, а, напротив, находится в полном с ним согласии.
Эти особенности взрывного процесса находят отражение и в явлениях распространения пламени, где причиной воспламенения свежей смеси может быть как поступление ( диффузия) в нее из зоны горения активных частиц - атомов и радикалов, так и повышение температуры за счет прихода тепла из зоны горения в свежую смесь. В общем случае в реальных условиях оба эти фактора играют свою роль в распространении пламен.
В галилеевом случае при учете немеханических явлений, например явления распространения света, между инерциальными системами намечается дифференциация и выделяется одна привилегированная ( абсолютная) система отсчета. Если же следовать принципу Эйнштейна, то различные инерциальные системы совершенно равноправны по отношению ко всем физическим явлениям, так что абсолютная, особая инерциальная система просто не может существовать. Следовательно, попытки определить абсолютную скорость бесцельны. С этой точки зрения отрицательный результат опыта Майкельсона надо воспринимать как естественный.
В отличие от задачи о распространении малых возмущений изучение явления распространения конечных по интенсивности возмущений представляет математические трудности, так как требует интегрирования нелинеаризованных уравнений ( 54) гл. Рассмотрению этого случая будет посвящен § 37; там же приводится принадлежащее Риману строгое объяснение явлений возникновения в идеальном газе ударных волн, представляющих поверхности разрыва параметров состояния газа и скорости его движения.
В отличие от задачи о распространении малых возмущений изучение явления распространения конечных по интенсивности возмущений представляет математические трудности, так как требует интегрирования нелинеаризованных уравнений ( 54) гл. Рассмотрению этого случая будет посвящен § 33; там же приводится принадлежащее Риману строгое объяснение явлений возникновения в идеальном газе ударных волн, представляющих поверхности разрыва параметров состояния газа и скорости его движения.
В отличие от задачи о распространении малых возмущений изучение явления распространения конечных по интенсивности возмущений представляет большие математические трудности, так как требует интегрирования нелинеаризованных уравнений ( 54) гл. Рассмотрению этого случая будет посвящен § 37; там же приводится принадлежащее Риману строгое объяснение явлений возникновения в идеальном газе ударных воли, представляющих поверхности разрыва параметров состояния газа и скорости его движения.
В последние годы было обнаружено и начало использоваться для связи явление распространения ультракоротких волн за счет рассеяния в ионосфере. Рассеяние волн происходит в том случае, если они на пути своего распространения встречают область ионосферы, неоднородную ( по степени ионизации) с остальной ионосферой. Рисунок 4.25 а поясняет дальнее распространение волн за счет рассеяния в ионосфере. Явление рассеяния используется для регулярной надежной связи на расстояния до 2000 км.
В последние годы было обнаружено и начало использоваться для связи явление распространения ультракоротких волн за счет рассеяния в ионосфере. Рассеяние волн происходит в том случае, если они на пути своего распространения встречают область ионосферы, неоднородную ( по степени ионизации) с остальной ионосферой. Рисунок 4.26 а поясняет дальнее распространение волн за счет рассеяния в ионосфере. Явление рассеяния используется для регулярной надежной связи на расстояния до 2000 км. Такие столбы возникают вследствие ионизации воздуха метеорами, постоянно вторгающимися в атмосферу.
Вея оставшаяся часть главы будет посвящена приложению закона (28.6) к всевозможным явлениям распространения света и радиоволн, таким, как отражение, преломление, интерференция, дифракция и рассеяние. Закон (28.6) имеет фундаментальное значение и содержит всю необходимую для нас информацию.
Здесь уместно вспомнить законы электрического тока и провести аналогию между явлениями распространения теплоты и электричества. Уравнение ( X, 3) напоминает закон Ома, согласно которому сила тока прямо пропорциональна разности потенциалов и обратно пропорциональна сопротивлению проводника.
Достаточно подробный численный анализ системы (3.26) - (3.31) с целью исследования явления распространения фронта содержится в работе[7], Де для реакції 1-го порядку визначені залежності максимальної температури і швидкості поширення теплового фронту від параметрів - лінійної швидкості, вхідний концентрації реагенту, вхідний температури і ефективної теплопровідності шару. Як видно на рис. 3.3 розрахункові і аналітичні значення ТТЖ практично збігаються при низьких вхідних концентраціях. Максимальна розбіжність при ЛГад 777 С становить 20 - 30 С при загальній різниці температур 6 - Та 750 - 800 С. Приблизно таке ж максимальне розбіжність виявилося при порівнянні оцінки з залежностями, знайденими чисельно при інших значеннях параметрів.

Вивчивши основні співвідношення в стрибку ущільнення, повернемося тепер до розгляду явища поширення ударної хвилі в просторі.

Ясно, що цей критерій можна застосувати також для тіла кінцевих розмірів, в якому явища поширення тріщини відбуваються настільки швидко, що кордони тіла не встигають надати на нього впливу. Є також всі підстави вважати, що кінетична енергія, що виникає під час стрибка тріщини, не встигає використовуватися і, отже, такі умови стосовно до реального процесу стрибка тріщини призведуть до нижньої оцінці довжини, на яку підросте тріщина. Доцільно назвати ці умови умовами, що відповідають наближенню малого стрибка тріщини. Однак більш фундаментальною величиною, визначальною точність рівнянь (6), є величина кінетичної енергії, що надійшла в кінець тріщини. Тверде тіло, в якому кінетична енергія розсіюється за допомогою механізмів в'язкого демпфірування, призведе до аналогічного результату.

П'єзоефект застосовують в звукопровода високочастотних багатовідвідні ліній затримки (МЛЗ), в яких використовують явище поширення пружних хвиль - хвиль Релея. Лініями затримки називають радіотехнічні пристрої, що створюють затримку електричних сигналів в часі без спотворення їх форми. Хвилі Релея поширюються поблизу вільної кордону твердого тіла і пьезо-електрика і загасають з глибиною. На глибині, що дорівнює довжині хвилі, щільність енергії в хвилі становить приблизно 005 щільності у поверхні.

При введенні поняття променів (§ 10 - 3)]спрощується розуміння і розрахунок поширюючись. Кожен пучок променів до певної міри є рукав, в якому протікає енергія променя. Поки можна застосувати променеве уявлення, для розрахунку напруженості поля досить розглянути впливу, дей-ціалу уздовж променя.