А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Явище - пробій

Явище пробою визначається складними факторами, розглянутими вище, тому при проведенні випробувань матеріалів необхідно проводити порівняння по можливості при однакових умовах.

Явище пробою плівки при певній напрузі називається фріттінгом. Воно полягає в тому, що при деякому (пороговому) значенні напруги, що залежить від виду і товщини плівки, опір її різко падає.

Залежність електричної міцності повітря від відстані між електродами в однорідному полі при /50 Гц, t 20 С, р 0 1 МПа. | Залежність електричної міцності газу від тиску. Явище пробою газу залежить від ступеня однорідності електричного поля, в якому здійснюється пробою. Розглянемо явище пробою газу в однорідному полі.

Залежність пробивної напруженості. Явище пробою газу залежить від ступеня однорідності електричного поля, в якому здійснюється пробою.

залежність електричної міцності повітря від відстані між електродами в однорідному полі при /50 Гц, t 20 С, р 0 1 МПа. | Залежність електричної міцності газу від тиску. Явище пробою газу залежить від ступеня однорідності електричного поля, в якому здійснюється пробою. Розглянемо явище пробою газу в однорідному полі.

Явище пробою твердих діелектриків має здебільшого складний характер.

Явище пробою твердих діелектриків прийнято ділити на дві стадії.

явище пробою твердих діелектриків має здебільшого складний характер.

Явище пробою твердих діелектриків прийнято ділити на дві стадії.

Розглянемо явище пробою газу в однорідному полі.

Найбільш просто явище пробою можна відобразити в моделі за допомогою емпіричного підходу.

Розподіл Вейбулла для сукупності значень електричної міцності зразків поліетилену низької щільності при пробої в змінному електричному полі при частоті 50 Гц. | Залежність & п-р для двох партій поліетилену при змінній напрузі від обсягу образна V з плоскою виїмкою.

Статистичний характер явища пробою обумовлює залежність електричної міцності від розмірів зразка[12, с.
Некоторые особенности явлений пробоя, например звездообразные картины при перенапряжении, отчасти напоминают электронные процессы, которые обусловлены расположением энергетических уровней и кристаллов. Поэтому целесообразно остановиться на вопросе, почему эффекты ориентации приписывают свойствам тепловых колебаний кристаллов. Это мнение основано на наблюдениях, показывающих, что пути имеют случайную ориентацию в определенных щелочных галоидах при - 195 С, но становятся ориентированными, когда температура увеличивается. Сильная зависимость конфигурации путей от температуры наводит на мысль, что колебания решетки связаны с процессом ориентации.
Для использования явления пробоя изоляторов была использована установка, состоящая из источника питания постоянного тока и батареи конденсаторов, обеспечивающей получение разряда высокого потенциала между двумя электродами, разделенными разрушаемой породой или жидкостью. Если омическое сопротивление жидкости меньше, чем сопротивление породы, разряд идет через жидкость, причем возникающая в канале разряда цилиндрическая ударная волна воздействует на поверхность забоя подобно взрыву.
Что представляет собой явление пробоя диэлектриков.
Прежние объяснения[18]явищ пробою, що спостерігалися в р - n - переходах, грунтувалися на теорії, спочатку висунутої Зенера для пояснення пробою в ізоляторах. Тому розглядається явище пояснювали, та й зараз ще іноді (помилково) пояснюють як зенеровскій пробою. Для зворотних пробивних напруг вище приблизно 6 в для кремнію і 3 в для германію експериментальні дані значно розходяться з тим, що дає теорія внутрішньої автоелектронної емісії. Схематично це показано на фіг.

Розглядається статистичний характер явища пробою розрядного проміжку, і описуються види розрядів статичної електрики.

Залежність електричної міцності від вмісту води в маслі. Випробування проведено в розряднику (Л 2 5 мм. Наявність домішок сильно ускладнює явище пробою рідких діелектриків і є серйозні труднощі для створення точної теорії пробою цих речовин.

Якщо загальне уявлення про явище пробою досить розвинене, то питання про зв'язок пробивної напруги з будовою речовини залишається поки що нез'ясованим.

Для поверхні механічно полірованих зразків явище пробою не було виявлено. Тут опір закономірно зменшувалася з підвищенням прикладеної напруги. 
Для вимірювання високої напруги використовується явище пробою повітряних проміжків при атмосферному тиску. Це вимір засноване на тому, що пробивна напруга між кулями при інших рівних умовах залежить від відстані між кулями, діаметра куль і способу їх включення.

Для того щоб розібратися в явищі пробою, було розпочато дослідження електричних властивостей твердих ізоляторів і в першу чергу ізолюючих кристалів.

Для того щоб розібратися в явищі пробою, було розпочато дослідження електричних властивостей твердих ізоляторів, і в першу чергу ізолюючих кристалів.

Розподіл силових ліній в електричному полі. Отже, подальша іонізація газу припиняється і явище пробою обмежується невеликою областю навколо центрального електрода.

Теорія чисто електричного пробою рідких діелектриків пов'язує явища пробою з вириванням електронів з металевих електродів або з руйнуванням самих молекул рідини.

Теорія чисто електричного пробою рідких діелектриків пов'язує явище пробою з вириванням електронів з металевих електродів або з руйнуванням самих молекул рідини.

При напрузі вище цих граничних значень настає явище пробою діелектрика - повна втрата ним ізоляційних властивостей.

Принципові схеми мультивібратора з емітерним конденсатором на дрейфовий транзисторах. При необхідності отримати можливо меншу тривалість імпульсу явище пробою емітерного переходу Тг бажано.

Схема силових ліній електричного поля між пластиною і вістрям. При досягненні різниці напруг вище критичної позначки настає явище пробою; в темряві близько вістря спостерігається голубувате свічення, зване коронним розрядом або короною. В області корони градієнт напруги вище пробивної, але пробою газу є місцевим, так як у міру віддалення від вістря напруженість поля зменшується.

Найбільш темним місцем в властивості твердих ізоляторів було явище пробою, яке, нагадуючи за характером явище газового розряду, описане нами вище, полягає в тому, що, доклавши до зразком ізолятора деяку напругу і поступово його збільшуючи, ми спочатку спостерігаємо лише невелике збільшення поточного в ізоляторі струму, і то лише в тому випадку, якщо в нашому розпорядженні є дуже тонкі прилади, так як струм через ізолятори при нормальних умовах дуже малий. Раптово при певній напрузі через ізолятор проскакує іскра, ток жахливо збільшується - ізолятор втрачає свої властивості. При цьому можна бачити, що між електродами утворився канал, який представляє непоправне руйнування.

Найбільш темним місцем в властивості твердих ізоляторів було явище пробою, яке, нагадуючи за характером явище газового розряду, описане нами вище, полягає в тому, що, доклавши до зразком ізолятора деяку напругу і поступово його збільшуючи, ми спочатку спостерігаємо лише невелике збільшення поточного в ізоляторі струму, і то лише в тому випадку, якщо в нашому розпорядженні є дуже тонкі прилади, так як струм через ізолятори при нормальних умовах дуже малий. Раптово при певній напрузі через ізолятор проскакує іскра, ток жахливо збільшується - ізолятор втрачає свої властивості.

У розглянутих моделях транзистора і діода не відображені явища пробою переходів. Це пов'язано з тим, що при аналізі схем з компонентами, для яких робота в пробійної області є неприпустимим режимом, потрібно лише встановити, досягає або не досягає напруга на переході гранично допустимого значення Нобре.

Велике значення для електродів з титанової основою має явище пробою окисної плівки на титані, що обмежує область допустимих щільності струму на електроді і відповідні значення різниці потенціалів між титаном і прилеглим до нього шаром електроліту. Пробій плівки настає при збільшенні потенціалу анода вище критичної величини, званої потенціалом пробою. Пробій проявляється у вигляді місцевого порушення окисної плівки з наступним утворенням питтингов.

При визначенні електричної міцності необхідно враховувати статистичний характер явища пробою. Найчастіше визначаються середнє значення пробивної напруги (напруженості) і середньоквадратичне його відхилення. Тому в ряді випадків доводиться орієнтуватися тільки на середні значення пробивних напруг (напруги) і грубу оцінку середньоквадратичних відхилень або навіть на нижні значення пробивних напруг (напруги) в розглянутій сукупності дослідів.

Для того щоб зрозуміти, в чому причина явища пробою, яка, як видно з цього підрахунку, не є розривом кристала під дією електричних сил, потрібно трохи докладніше зупинитися на явищі проходження струму через тверді ізолятори.

Для того щоб дошкулити, в чому причина явища пробою, котораяЛкак видно з цього підрахунку, не є розривом кристала під дією електричних сил, потрібно немног (Х докладніше зупинитися на явищі проходження струму через тверді ізолятори. IS. Залежність St від R.

. В даний час ще до кінця не з'ясовано механізм явища пробою і тому повний вид критеріїв П записати не можна.

Описано результати експериментального дослідження впливу гармонік сигналу на протікання явища динамічного пробою. Показано, що не можна вважати параметри пробою залежними від режимів з якоїсь однією гармоніці. Крім цілого ряду гармонік, на параметри динамічного пробою впливають ще деякі частоти, що генеруються діодом при великому сигналі. Наведено граничне значення напруги зсуву, при якому можна ще працювати на досліджуваних діодах без розвитку динамічного пробою.

Нарешті, параметром діода або його випрямляє переходу, що характеризує явище пробою, є пробивна напруга - це напруга, при якому відбувається необмежене зростання струму (рис. 314), Формально при пробивном напрузі М - оо. У виробничих умовах пробивна напруга визначають при досягненні зворотним струмом заданого значення.

Залежність електричної міцності рідкого вуглеводню С7Ню від величини зазору. У разі дуже чистих і ретельно обезгажен-й и х рідин явище пробою також можна пояснювати з точки теорії.