А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Явище - внутрішня конверсія

Явище внутрішньої конверсії на атомних електронах полягає в тому, що в важких порушених ядрах замість ядерного у-випроміню-чення зі значною вірогідністю випускаються (вириваються) групи моноенергетичних електронів з внутрішніх шарів (/С, L, М) електронної оболонки атома.

Таким чином, явище внутрішньої конверсії обумовлюється не у-випромінюванням, а виступає як додатковий процес, що конкурує з ним.
  Отже, сутність явища внутрішньої конверсії полягає в тому, що порушена атомне ядро переходить в стан з меншою енергією шляхом безпосередньої передачі енергії збудження електрону, що входить до складу електронної оболонки атома. Випускання електронів конверсії обумовлено безпосереднім електромагнітним взаємодією ядра з електррнамі оболонки.

Тут слід знову згадати про явище внутрішньої конверсії, розглянутому в гол. Наявність внутрішньої конверсії позначається в появі в - спектрі переривчастого, або лінійного, спектра, накладають на нормальний неперервний спектр. Переривчастість в енергії обумовлена переривчастістю енергії у-променів, що виникають в ядерних переходах під час радіоактивного перетворення. Так як дискретна енергія у-променів передається електронам оболонки, то з'являються електрони з точно певною кінетичної енергією. Такі електрони конверсії можна змішувати з ядерними р-частини-цями, так як їх поява не тягне за собою зміни заряду ядер. Електрони конверсії завжди заряджені негативно і звичайно позначаються символом в, на противагу символу р, прийнятому для ядерних електронів.

Відомо кілька робіт, присвячених безпосереднього виявлення явища внутрішньої конверсії f - променів захоплення.

У ряді випадків вся енергія у-променів витрачається на явище внутрішньої конверсії і тоді замість у-променів можуть спостерігатися лише електрони конверсії.

У процесах радіаційного захоплення нейтронів досить істотну роль грають явище внутрішньої конверсії і ефект Оже, які призводять до багаторазової іонізації атома.

Зазначені вище властивості уізлученія ядер були доведені при вивченні явища внутрішньої конверсії у-променів. Так називається явище фотоефекту на електронах внутрішніх оболонок атома під дією у-променів, що випускаються його ядром.

Зазначені вище властивості у-випромінювання ядер були доведені при вивченні явища внутрішньої конверсії у-променів. так називається явище фотоефекту на електронах внутрішніх оболонок атома під дією у-променів, що випускаються його ядром. Електрони, які утворюються в результаті такого внутріатомної фотоефекту, називаються конверсований або електронами конверсії.

Однак наявний експериментальний матеріал по внутрішньої конверсії спростовує таке пояснення, і явищу внутрішньої конверсії можна приписувати двоступеневий характер.

При отриманні радіоактивних ізотопів по реакції (п, у) значну роль відіграють також явища внутрішньої конверсії і процеси Оже, що приводять до високих зарядовим станам атомів.

Знання цих коефіцієнтів дозволяє отримати відомості про зміну спина ядра в результаті випромінювання. Явище внутрішньої конверсії часто використовується для вивчення спектрів у-променів і встановлення рівнів атомних ядер.

Абсорбція, а згодом більш точні спектральні визначення енергії електронів внутрішньої конверсії показали, що вона знаходиться в межах 100 - 500 кев. Виявлення електронів конверсії у всіх вивчених випадках дозволило висловити припущення про поширеність явища внутрішньої конверсії Tf-променів захоплення і про можливість існування поблизу основного стану радіоактивний ядер порівняно долгоживущего (- 10 - 10 сек. Перехід з цього стану в основне найчастіше здійснюється шляхом внутрішньої конверсії. слід зазначити, що пряме детектування електронів конверсії при радіаційному захопленні пов'язано з великими експериментальними труднощами.

Найбільший інтерес представляють процеси, що відбуваються з однократно зарядженими молекулярними іонами. Такі іони утворюються з вельми високим виходом при процесах р-розпаду, що не супроводжуються явищем внутрішньої конверсії. особ ністю одноразово заряджених іонів, що утворюються при р-рас-паде, є те, що вони ізоелектронного молекулам вихідних з'єднань і внаслідок цього мають аналогічну просторову структуру. Систематика і класифікація цих іонів з точки зору їх термодинамічної стійкості до цього часу остаточно не розроблена.

Найбільший інтерес з теоретичної та практичної сторони представляють процеси, що відбуваються з однозарядними молекулярними іонами. Такі іони утворюються з вельми високим виходом при процесах (З - розпаду, що не супроводжуються явищем внутрішньої конверсії. Спільною особливістю одноразово заряджених молекулярних іонів є те, що вони ізоелектронного молекулам вихідної речовини і внаслідок цього мають аналогічне просторова будова. . Розпад починається з - випромінювання; утворилося ядро виявляється у збудженому стані; здійснюючи потім перехід в основний стан, воно випускає у-промені. Доказ правильності такої картини базується на дуже точних вимірах енергетичного спектра, які і дозволяють стверджувати, що обговорюване р-з-лучанин бере початок в електронному хмарі утворилися атомів, а не в ядрах початкового нестабільного речовини. Сучасна теорія в стані провести далекоглядний аналіз цього явища внутрішньої конверсії світлової енергії в енергію частинок; при цьому об'єктом аналізу служить процес поглинання сферичної світлової хвилі, центром якої є ядро, зовнішніми електронами атома . Квантовомеханічний розгляд (Хюльме, Тейлор, Мотг, 1932 г.) призводить до певних висновків про відносні інтенсивності (i-променів, що відповідають відповідно К -, L - і М - рівням. Схема установки для рентгенофлюоресцентного аналізу. Гоніометричний установка для реєстрації флюоресцентного випромінювання проби складається з рентгенівської трубки, кристала-аналізатора і лічильника. Замість рентгенівської трубки в останні роки все ширше застосовують різні радіоактивні препарати. як джерела випромінювання для рентгенофлюоресцентного аналізу використовують або радіоактивний препарат, що випускає підходящі-кванти м'якого випромінювання внаслідок К-захоплення електронів , або явища внутрішньої конверсії, або (3-випромінювач, що викликає емісію рентгенівського випромінювання матеріалом мішені.

Порушена ядро випускає у-квант випромінювання, який, взаємодіючи з електронною оболонкою атома, вириває з неї електрон, що належить K, L або іншим верствам. Вирваний електрон викидається за межі атома. Інакше кажучи, як би має місце свого роду фотоефект. При такому поясненні явище внутрішньої конверсії представляється у вигляді двоступеневого процесу. Перший ступінь процесу зводиться до випускання ядром у-кванта, другий ступінь - випущений у-квант вириває електрон з електронної оболонки атома.