А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Ефективність - праця

Ефективність праці в значній мірі залежить від рівня працездатності людини, яка є фізіологічною основою продуктивності праці. Будь-який процес праці супроводжується втомою, наслідком чого є падіння працездатності. Однак його величина залежить від умов, в яких працює людина. Так, несприятливі умови праці викликають підвищене фізичне та нервово-психічне напруження у працівників, що обумовлює наростання стомлення і, як наслідок, зниження продуктивності праці. Поліпшення умов праці призводить до зниження втоми, зростання працездатності людини і підвищенню ефективності його праці.

Фази працездатності людини протягом робочого дня. Ефективність праці в цей період максимальна. Період стійкої працездатності служить найважливішим показником витривалості людини при даному виді роботи і заданому рівні інтенсивності.
 Ефективність праці допоміжних робітників, що виконують перераховані функції, багато в чому залежить від того, яка система обслуговування основних робітників прийнята на підприємстві. Система обслуговування являє собою комплекс регламентованих за обсягом, періодичності, термінів та методів заходів, що визначають сферу діяльності окремих груп допоміжних робітників по забезпеченню основних робочих матеріалами, інструментом, документацією і комплексом послуг і робіт, необхідних для безперебійного високопродуктивної праці. Вона повинна відповідати типу виробництва і характеру праці на робочих місцях основного виробництва, бути ув'язана зі структурою виробництва і управління, забезпечувати комплексність обслуговування.

Зміна працездатності людини протягом робочого дня в залежності від виду виконуваної роботи. Ефективність праці в цей період максимальна.

Ефективність праці - найважливіший економічний показник, що характеризує результативність трудової діяльності людей; виражається в досягненні найбільшого ефекту при мінімальних затратах праці.

Ефективність праці та позитивна мотивація знаходяться в прямій залежності один від одного. Щоб належним чином впливати на підлеглих, керівник зобов'язаний дотримуватися цілий ряд умов.

Ефективність праці в офісах насамперед залежить від організації праці і відносин між службовцями в процесі роботи, а також, як стверджують архітектори і дизайнери, від властивостей інтер'єру, підкреслюючи при цьому, що абсолютного детермінізму навколишнього середовища не існує.

Ефективність праці багато в чому залежить від організації робочих місць.

Ефективність праці багато в чому залежить or злагодженої роботи колективу, взаємовідносин всередині нього, відносин між керівником і підлеглими. Це добре підтверджується соціологічними дослідженнями. Наприклад, аналіз плинності кадрів показав, що часто робітники звільняються через нескладний відносин з керівником колективу або з іншими членами колективу.

Ефективність праці багато в чому залежить від злагодженої роботи колективу, взаємовідносин всередині нього, відносин між керівником і підлеглими. Це добре підтверджується соціологічними дослідженнями. Наприклад, аналіз плинності кадрів показав, що часто робітники звільняються через нескладний відносин з керівником колективу або з іншими членами колективу.

Ефективність праці - найважливіший економічний показник, що характеризує результативність трудової діяльності людей; виражається в досягненні найбільшого ефекту при мінімальних затратах праці.

Ефективність праці багато в чому залежить від схильностей, інтересів, здібностей, індивідуальних психологічних особливостей людей.

Ефективність праці багато в чому залежить від того, наскільки широко використовується у виробництві електрична енергія.

Ефективність праці особливо зростає при поєднанні акордною і відрядно-преміальної систем оплати праці. За чинним Положенням про відрядно-преміальної і почасово-преміальної системи оплати праці робітників, зайнятих в будівництві (1969 р) при виконанні акордних завдань у строк або достроково робітники-відрядники преміюються за скорочення нормативного часу.

Ефективність праці в значній мірі залежить від складу учасників трудового процесу, прояви їх особистісних якостей. Психологічна сумісність передбачає виникнення сприятливого емоційного контакту між учасниками спільної діяльності, спільність потреб, інтересів, соціальних цінностей, взаємну сугестивність. Розрізняють декілька видів психологічної сумісності.

Ефективність праці службовців необхідно оцінювати системою показників, всебічно відображає їх діяльність.

Ефективність праці службовців відображає співвідношення між результатами і витратами праці, а також всіма іншими видами використовуваних ресурсів. Нормативи ефективності розрізняються залежно від видів враховуються результатів праці - безпосередні, кінцеві; видів витрат - робочого часу, використання професійно-кваліфікаційного потенціалу; видів друшх ресурсів - інформаційне, технічне забезпечення, умови праці та ін. З їх допомогою ефективність праці службовців може оцінюватися в різних аспектах. Залежно від характеру процесів праці використовують комплекси показників ефективності.

ефективність праці багато в чому залежить від укомплектованості підприємства працюють, їх кваліфікації та розстановки відповідно до кваліфікації, підготовленості до використання нової і постійно вдосконалюється техніки, здатності до творчої роботи.

Змінні ефективності праці поділяють на показники вкладу та показники віддачі. Показники вкладу відображають зусилля і витрати продавців. До зусиллям продавця відноситься кількість скоєних візитів і час, витрачений на продажу. змінні витрати складають витрати на переїзди. Показники віддачі поділяють на три види. До першого належать показники обсягу збуту. Найбільш важливими з них є загальний обсяг продажів і виконання встановленої квоти. Якщо розмір квоти встановлено правильно, то в ній враховуються відмінності потенціалів районів збуту і показник її виконання достовірно відображає результативність роботи продавця. Інший, не менш важливий показник - залучення нових клієнтів. Другий вид показників віддачі - показники прибутку, яку приносить продавець. Якщо результативність торгового персоналу оцінюється тільки показниками обсягу збуту, це веде до зниження показників прибутку. Щоб продавці продавали товар за вигідними для компанії цінами, їх необхідно стимулювати.

Ефективність праці керівника практично не залежить від того, як багато він працює.

Ефективність праці керівника, як вже говорилося, зазвичай вимірюють наявністю або відсутністю результатів роботи підлеглого колективу.

Ефективність праці водіїв характеризується показником продуктивності праці.

Ефективність праці людини в значній мірі залежить від його емоційної напруженості. Ефективність праці мала як при малій його напруженості, так і при емоційної напруженості, що переступила через допустимий для даної людини поріг, коли з'являється нервозність значно знижує ефективність праці.

Ефективність праці керівника зазвичай вимірюють наявністю відповідних результатів або їх відсутністю. Високі результати характерні для хороших керівників. Невисокі результати свідчать про низьку ефективність їх праці.

Послідовність розробки нормативів часу. Ефективність праці ІТП і службовців залежить не тільки від технічного оснащення кожного конкретного підприємства або будівельної організації засобами механізації управлінської праці, а й від застосування цією категорією працівників правильних прийомів роботи на робочому місці.

Ефективність праці педагогічних колективів знижується, якщо ці колективи більш ніж на 25% укомплектовані вчителями, які пропрацювали в школі чверть століття і довше.

Ефективність праці науковців і ІТП залежить від стану робочого місця та його відповідності нормативним вимогам. Раціональна організація робочого місця передбачає наявність необхідних виробничих площ, оснащеність зручними меблями, обладнанням та приладами, креслярськими інструментами, обчислювальними і моделюючими пристроями, а також засобами зв'язку. Виходячи зі специфіки виконуваних робіт, кожне робоче місце повинно бути забезпечене інформаційним і матеріально-технічним обслуговуванням. Для кожної групи працівників НДІ та КБ спроектовані типові робочі місця, визначені розміри робочих зон цих місць, встановлені специфікації обов'язкового технічного оснащення.

Ефективність праці науковців і ІТП залежить від стану робочого місця та його відповідності нормативним вимогам.

Ефективність праці співробітників служби діловодства в значній мірі залежить від їх кваліфікації, а також від ступеня оснащеності сучасними технічними засобами, від обліку при створенні служби діловодства технічного, юридичного та організаційного аспектів.

Ефективність праці працівників апарату управління відображає підсумки їх діяльності, втілені в результатах роботи всього колективу підприємства, і тому, подібно до ефективності виробництва, вона характеризується масою потрібної народному господарству продукції в зіставленні з виробничими витратами. У зв'язку з цим ефективність управлінської праці визначається не тільки витратами, але також і його плідністю. З допомогою цих атрибутів результати виконання управлінським персоналом його функцій мають прямий вплив на плідність праці робітників, роблячи його більш-менш продуктивним. 
На ефективність праці впливає і добовий фізіологічний ритм працюючого. Фізіологічні функції людини протягом доби змінюються в строго визначеному порядку. Більшість з них в денний час підвищується, а в нічний - знижується. Це обумовлює неоднакову реакцію організму на фізичну і нервово-психологічне навантаження в різний час доби, що призводить до певних коливань працездатності і продуктивності праці.

На ефективність праці при бригадній формі його організації впливають і чинники соціально-психологічного характеру, які також можна оцінити кількісно. У методичних рекомендаціях НДІ праці Виявлення та оцінка резервів зростання продуктивності праці на промислових підприємствах (об'єднаннях) наведені приклади розрахунків.

Оцінюючи ефективність праці тих чи інших працівників, слід виходити з характеру їх діяльності. Але одночасно з цим приймаються до уваги і такі показники, як ступінь виконання покладених на нього функцій, напруженість праці, досягнутий рівень організації праці, виробництва і управління на керованому об'єкті. Ефективність праці фахівців визначається виходячи з обсягу, повноти, якості та своєчасності виконання закріплених за ними посадових обов'язків. Основним критерієм оцінки ефективності праці технічних виконавців є виконання встановлених норм часу, виробітку або обслуговування при належній якості роботи. 
Оцінюючи ефективність праці керівника за результатами діяльності керованого підрозділу, необхідно брати до уваги напруженість його праці. Цей показник може бути встановлений на основі зіставлення фактичної навантаження керівника з нормативної. При цьому нормативне навантаження визначається за нормами часу, числа підлеглих, за нормативами чисельності, а в окремих випадках (при відсутності таких норм) - на основі середніх сформованих на підприємстві даних про кількості підлеглих, що припадають на одного керівника.

Підвищення ефективності праці за рахунок трудосбереженія має поєднуватися з підвищенням інтенсивності праці до рівня її средненормалиюго значення і найбільш повним використанням фонду робочого часу.

Підвищенню ефективності праці і поліпшення якості продукції сприяють стандартизація, взаємозамінність, уніфікація, спеціалізація і кооперування виробництва.

Підвищення ефективності праці у високій мірі залежить від стану соціально-психологічних відносин у колективі. Найбільш загальною його характеристикою служить психологічний клімат в колективі. Сприятливий психологічний клімат отримує своє вираження в задоволеності членів колективу своєю працею, взаємовідносинами, можливостями розвитку особистості і колективу. Це позитивно позначається на продуктивності праці, закріпленні (стабільності) кадрів.

Аналіз ефективності праці та використання робочого часу службовців дозволяє розкрити резерви підвищення продуктивності праці і скорочення чисельності цієї категорії працівників.

Коефіцієнт ефективності праці, також як і при використанні інших систем, враховується при підведенні підсумків соцзмагання, розподілі премії, при підвищенні на посаді або зміні посадового окладу.

Підвищення ефективності праці робітників здійснюється на основі збільшення їх працездатності. Зміна працездатності може бути досягнуто шляхом використання різних механізмів. Одна група чинників (наприклад, швидкість роботи, ступінь фізичного навантаження) безпосередньо впливає на організм і фізичний стан людини. Інша група факторів безпосередньо впливає на особистість і її психічний стан. У першому випадку мова йде про фізіологічні, а в другому - про психологічних факторів.

Норма ефективності праці колективу повинна враховуватися як вирішальна умова визначення переможців в соціалістичному змаганні між виробничими колективами з рівною фондоозброєністю праці.

Підвищення ефективності праці плановика в результаті використання в своїй роботі методів і засобів, що створюються в АСПР, може бути виражено збільшенням кількості інформації, що переробляється при складанні плану одним працівником в одиницю часу, скороченням трудомісткості обробки інформації або ж умовним звільненням планових працівників при впровадженні окремих завдань і забезпечують коштів АСПР. Друга складова прямого ефекту визначається з зіставлення результатів розрахунків, виконуваних традиційним шляхом і з використанням створюваних в АСПР методів і засобів. Однак таке зіставлення проводиться, як правило, тільки за завданнями, які перебувають у дослідній експлуатації, так як в цьому випадку паралельно розрахунками на ЕОМ здійснюються і традиційні розрахунки. Для тих же завдань, які прийняті в робочу експлуатацію, таке порівняння не є можливим.

Показники ефективності праці бф і ен визначаються за формулою е (ф) 5к /3ц, де 5К - повний економічний ефект за всіма основними напрямками діяльності колективу або окремих працівників організації, руб. /Період; Зк - повні витрати живої і матеріалізованої праці, пов'язані з роботою колективу або окремих працівників, руб. /Період.

Під ефективністю праці службовців розуміються результати їх трудової діяльності, що розглядаються в порівняння з витратами праці на досягнення цих результатів. При цьому результати праці службовців виражаються показниками, що характеризують якість, повноту і своєчасність виконання покладених на них обов'язків з урахуванням кінцевих результатів роботи виробничого колективу. Витрати праці службовців визначаються витратами часу ча виконувані роботи або чисельністю зайнятих працівників.

По-третє, ефективність праці в кооперації в більшості випадків висока, в держсекторі нижче. Це добре видно на прикладі дбайливої артілей з видобутку золота, які вже давно заробляють більше грошей у порівнянні з держгоспами, а й працюють більше. Хто ж об'їдає суспільство.

Наведений показник ефективності праці відповідає раніше сформульованим основним вимогам.

Визначте коефіцієнт ефективності праці (K3 (M)) менеджера з персоналу Петрова ПЛ.

Основою підвищення ефективності праці службовців є його нормування. Воно створює необхідні передумови для кооперації праці, його раціонального розподілу, регулювання спільної діяльності працівників різних категорій.

Без підвищення ефективності праці, а тому і економіки, не можуть вирішуватися екологічні проблеми, тому що вони завжди будуть Фінаси-тися за залишковим принципом.