А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Ефективність - техніка

Ефективність техніки проявляється як відношення результату її функціонування до витрат праці на створення і застосування техніки. Обидві категорії - ефективність техніки і продуктивність суспільної праці - висловлюють результативність витрат виробництва.

Питання про визначення ефективності впроваджуваної техніки потрібно, однак, розглядати не з вузьких позицій вибору вимірників для порівняння варіантів.

Доведеться підвищити надійність і ефективність техніки експлуатації сильно викривлених свердловин, число яких з року в рік збільшується, внаслідок освоєння заболочених територій.

Питання вдосконалення та підвищення ефективності техніки і технології буріння, організації бурових робіт в умовах безперервного зростання глибин свердловин набувають важливого значення. Вирішенню цих питань сприяє широке впровадження на бурових підприємствах диспетчерського контролю процесів буріння глибоких свердловин із застосуванням телеметричних систем ТКБ-1 КУБ-1 СК.

Аналіз фактичної ефективності нової техніки повинен базуватися на єдиному критерії ефективності техніки і капіталовкладень і загальних методологічних принципах оцінки їх ефективності. У той же час він має ряд специфічних особливостей в порівнянні з порівняльним аналізом техніки на стадії її розробки і створення. Ці особливості припускають ряд методичних прийомів збору інформації, її систематизації та обробки, виявлення головних і супутніх чинників ефективності, резервів її підвищення і знаходження найбільш раціональної завантаження при даній номенклатурі, структуру та обсяг виробництва.

Схема до аналізу операції вимірювання часу. Проблеми оцінки цінності хронометричні інформації ще виникнуть при розгляді питань ефективності хронометричні техніки і будуть в зв'язку з цим докладно розглянуті у відповідних розділах.

Зіставлення результату з витратами на нову техніку і формує судження про ефективність техніки і доцільності її створення і застосування. Насправді ж результат від створення нової техніки далеко не обмежується тільки зниженням поточних витрат виробництва. Можна відзначити ще два важливих результати, які не враховує метод наведених витрат. Перш за все, новий зразок техніки, якщо він дійсно прогресивний, дає суспільству певний внесок в фонд наукової інформації. Техніка не створюється на порожньому місці. Щоб перейти до конструкції більш високого технічного рівня, потрібен досвід створення менш досконалих конструкцій, потрібен досвід успіхів і невдач, досвід ідей і досліджень. Кожна створена нова конструкція машини є як би черговою сходинкою в розвитку конструкторської думки, відкриває горизонти нових напрямків розвитку техніки. В даний час серед вчених утвердилася точка зору про те, що накопичений суспільством фонд інформації є таким же важливим чинником зростання ефективності суспільного виробництва, як виробничі фонди і чисельність кваліфікованого персоналу. Таким чином, в корисному результаті техніки слід враховувати її ефект у вигляді додаткової інформації, зростання досвідченості і кваліфікації її творців і експлуатаційників. Зрозуміло, вимір цього результату у вартісній формі вимагає подолання багатьох методологічних труднощів. Проте, вирішуючи питання про прогресивність і корисності тієї чи іншої конструкції, потрібно завжди мати на увазі наявність цього результату.

Науково-технічний прогрес (НТП) різко змінив характер сучасного праці: з одного боку, підвищилася значимість людського фактора в реалізації ефективності техніки, а з іншого - ускладнилися умови праці.

У перспективі передбачається подальше розширення асортименту особливо чистих речовин для мікроелектроніки, розробка технології отримання нових селективних сорбентів з метою підвищення ефективності сорбційної техніки, хроматографических і каталітичних процесів в різних областях науки і техніки, освоєння методів отримання мікрогетероцікліческіх систем для підвищення ефективності каталітичних процесів органічного синтезу.

Очевидно, що основні вимоги, що пред'являються Типовий методикою до використання показника приведених витрат, не витримуються, що призводить до спотворення оцінки ефективності впроваджуваної техніки і технології, що може привести до неправильних висновків щодо вибору кращого варіанту. Наприклад, один і той же захід буде характеризуватися різними показниками в залежності від того, на якому родовищі, на якій стадії розробки і з якою якістю нафти воно здійснюється.

Результати проведеного техніко-економічного аналізу на кожному етапі проектування повинні в якості зворотнього зв'язку оперативно регулювати рівень прогресивності прийнятих інженерних рішень з метою підвищення ефективності створюваної техніки.
 Резервами вдосконалення підготовки виробництва до випуску нової продукції є невикористані можливості подальшого скорочення термінів і витрат на створення нової техніки, підвищення якості та ефективності створюваної техніки. Ці резерви діляться на три великі групи: прискорення підготовки виробництва до випуску нової продукції; скорочення витрат на розробку і освоєння виробництва нових виробів; підвищення технічного рівня і економічності нових видів продукції.

якщо при розрахунку приведених витрат в них включити собівартість продукції першого року після періоду освоєння техніки, то підвищені витрати періоду освоєння не будуть враховані і ефективність долгоосваівае-мій техніки виявиться завищеною. На рис. 5.2 в показано приведення витрат 5-го і 6-го року до 7-му році.

Вихідні дані для розрахунку капітальних вкладень і поточних витрат за новим і базовим варіантами повинні коректуватися з урахуванням їх можливого зміни до того року, на який проводиться розрахунок ефективності техніки.

З огляду на все зростаючі вимоги до якості що випускаються машинобудуванням машин і устаткування, необхідно знайти об'єктивні кількісні критерії і показники, а також надійний методичний інструмент аналізу, що дозволяє на ранніх стадіях проектування правильно оцінити техніко-економічний рівень і ефективність створюваної техніки і вибрати оптимальний варіант технічного рішення.

детального розгляду теорії і методів проектування основних видів хронометричні техніки - хрономе: Тріч-ських приладів і систем передує виклад загальних основ хронометрії - її методологічних і інформаційних аспектів, питань метрології та надійності вимірювання часу, проблем оцінки якості та ефективності хронометричні техніки.

Використання формули (523) дозволяє більш точно, ніж це робиться в господарській практиці, з урахуванням відмінності в термінах служби порівнюєш продукції. Ефективність техніки в часі змінюється також під дією зносу, в результаті якого техніка поступово втрачає свої корисні споживчі властивості. Розрізняють фізичний і моральний види зносу.

Аналітичну роботу проводять як відповідні підрозділи науково-дослідних і проектних інститутів, так і підрозділи підприємств. Аналіз ефективності техніки проводиться спеціалізованими НДІ і КБ зазвичай в масштабі однієї або декількох галузей. на підприємствах основну частину роботи з аналізу техніки, що випускається виконують служби (відділи, бюро, групи або лабораторії) надійності. Для одноразових обстежень ефективності експлуатації того чи іншого об'єкта техніки можуть створюватися комплексні творчі бригади в складі передових робітників, майстрів, технологів, конструкторів, економістів, представників заводу-виготовлювача і наукових організацій. Велику допомогу в аналітичній роботі може надати залучення широкої громадськості: передовиків і новаторів виробництва, раціоналізаторів, винахідників, громадських організацій-лабораторій економічного аналізу, громадських КБ, секцій НТО і ВОИР і ін. На цьому ж етапі складається перелік вихідних даних і перелік основних і додаткових показників, призначається періодичність збору даних, визначається методика розрахунку показників, що аналізуються для найбільш повного врахування особливостей машини і умов її експлуатації. Для успішної роботи з аналізу необхідно відпрацювати методику збору необхідної інформації, а також визначити джерела її отримання.

Такими одиницями для сейсморозвідки можуть бути 1 км досліджуваного профілю, для гравиразведки, електророзвідки та магниторазведки - 1 км2 досліджуваної площі, для буріння - 1 м проходки, для інших методів розвідки і видів робіт - одна фізична точка або операція, яка виконується в однакових умовах. При визначенні ефективності техніки найбільш правильно приймати усереднені умови виробництв робіт в районах застосування аналізованих видів техніки.

Ефективність техніки проявляється як відношення результату її функціонування до витрат праці на створення і застосування техніки. Обидві категорії - ефективність техніки і продуктивність суспільної праці - висловлюють результативність витрат виробництва.

Цей фактор, а також ефективність техніки і технології приготування, регулювання та очищення визначають рівень і динаміку техніко-економічних показників буріння. 
Вартість об'єкта виводиться з ціни базисного об'єкта за умови забезпечення їх рівного прибутковості. Метод базується на положеннях теорії ефективності техніки.

Активні засоби повністю виводять з ладу бойову техніку противника. Метою пасивних засобів є зниження ефективності бойової техніки супротивника без скорочення загальної тривалості її використання. До останніх відносяться і засоби радіопротидії.

Одним з вирішальних факторів у підвищенні ефективності бурових робіт є якість промивних рідин. Якість промивних рідин, а також ефективність техніки і технології приготування, регулювання та очищення є визначальними в рівень і динаміку техніко-економічних показників буріння.

Але разом з цим в основному змісті ефективність техніки збігається з ефективністю капіталовкладень, бо останні служать її створення і нормальному функціонуванню.

Висвітлено широке коло практичних питань прогнозування, планування, обліку і аналізу економічних показників, що характеризують техніку на стадіях її створення. Описано шляхи та методи зниження витрат і підвищення ефективності техніки в умовах ринкових відносин.

Особливість розроблених технологічних схем полягає в тому, що технологія осушення газу більш тісно пов'язується з термобарическими режимами експлуатації головного ділянки газотранспортної системи і вимогою забезпечення однофазного транспорту осушенного газу. При цьому не висувається будь-яких надмірно високих вимог до ефективності турбохолодильних техніки і теплообмінного обладнання. Дані технологічні схеми призначені головним чином при конденсат -, ном факторі, що не перевищує кілька грамів на кубічний метр газу. Однак вони залишаються принципово працездатними і при наявності більшої кількості конденсату в природному газі (скажімо, при кон-денсатном факторі в діапазоні 3 - 20 г /м3) - в цьому випадку їх можна називати промисловий модифікацією технології НТС при відносно низькому пластовому тиску з ДКС в голові технологічного процесу практично з початку експлуатації родовища.

Паулі[1]вперше визначив енергетичний спектр атома водню (отримавши, таким чином, формулу Бальмера), використовуючи методи алгебри нової матричної механіки. Ця перевірка концепцій матричної механіки мала велике значення, але ефективність симетрійного техніки не була в повною мірою оцінена, оскільки наступне потім рішення цього завдання на основі хвильової механіки Шредінгера[2]було більш доступним для фізиків, і цей останній метод став переважаючим.

Фактична ефективність нової техніки, таким чином, залежить не тільки від ступеня досконалості і якості самої конструкції, але і від реальних умов її виготовлення і експлуатації. Саме в ході виготовлення і експлуатації техніки складається діалектична взаємозумовленість ефективності техніки і ефективності виробництва. Ефективність виробництва в значній мірі залежить від прогресивності застосовуваної техніки, в свою чергу, високий організаційний рівень та культура виробництва є головною передумовою ефективності експлуатації техніки.

На жаль, використання прибутку в економічних обґрунтуваннях нової техніки утруднено у зв'язку з недосконалістю ціноутворення. В цьому відношенні зниження витрат виробництва ( собівартості) як один з показників ефективності техніки універсальніше і не пов'язаний з ціноутворенням.

Найбільш доступним і практично зручним для визначення економічної ефективності нової техніки є метод аналізу, що полягає в зіставленні техніко-економічних показників розглянутих видів техніки з показниками виду техніки, прийнятого за еталон. Такий метод дозволяє встановлювати не тільки дію всіх факторів в сукупності, що впливають на ефективність техніки, а й кожного фактора окремо, а також не тільки давати загальну економічну оцінку вводиться виду техніки, а й вказувати шляхи усунення наявних в ньому недоліків і подальшого його поліпшення.

Щоб результати оцінки різних видів техніки однакового призначення можна було порівняти, їх потрібно відносити до загальної і постійної одиниці виміру. Тому особливу роль набуває вибір одиниці вимірювання роботи, що виконується із застосуванням порівнюваних видів техніки. З цією одиницею пов'язані всі основні показники ефективності техніки, від неї залежать їх правильність і порівнянність.

МПа, тобто нижче тиску на вході в головний ділянку МГ, - технологія середнього тиску; при тиску в межах 3 - 5 МПа - технологія низького тиску. Особливість розроблених технологічних схем полягає в тому, що технологія осушення газу більш тісно пов'язується з термобарическими режимами експлуатації головного ділянки газотранспортної системи і вимогою забезпечення однофазного транспорту осушенного газу. При цьому не висувається будь-яких надмірно високих вимог до ефективності турбохолодильних техніки і теплообмінного обладнання. Дані технологічні схеми призначені головним чином при конденсатного факторі, що не перевищує кілька грамів на кубічний метр газу. Однак вони залишаються принципово працездатними і при наявності більшої кількості конденсату в природному газі (скажімо, при конденсатного факторі в діапазоні 3 - 20 г /м3) - в цьому випадку їх можна називати промисловий модифікацією технології НТС при відносно низькому пластовому тиску з ДКС в голові технологічного процесу практично з початку експлуатації родовища. Однак автори намагаються уникати для розглянутих нижче низькотемпературних процесів терміна НТС, оскільки обговорюються технології для конденсатного фактора, який прагне до нуля.

Але є ще один елемент, який повинен розвиватися відповідно до впроваджуються управлінськими технологіями - це людський капітал. Він формується не десятиліттями, це капітал, який неможливо змінити за командою згори. І саме цей елемент управління (як суб'єкта, так і об'єкта) визначає ефективність впроваджуваної техніки, технології, реінжинірингу і інших атрибутів сучасного менеджменту.

Тепер у багатьох НДІ та КБ розроблені і впроваджені нормативи трудомісткості, що дозволяють більш точно оцінити кількість витраченого праці; кількісні методи оцінки якості виконуваної роботи. Цими методами передбачено вимір кінцевих результатів діяльності НДІ і КБ: досягнутого науково-технічного рівня і ефективності створеної техніки; підвищення техніко-економічного рівня виробництва; прискорення науково-технічного прогресу; збільшення соціальних благ для трудящих. Госкомтрудом СРСР затверджені кваліфікаційні характеристики та вимоги до знань, вмінню і досвіду роботи по всіх посадах фахівців НДІ і КБ. Це дозволяє більш об'єктивно оцінити відповідність фахівців займаної посади і одержуваного окладу.

Обидва методи, запропоновані в табл. 14.6 спрямовані на зменшення витрат по основному виробництву. Метод 2 правильніший за часом при зменшенні витрат. Різниця методів піднімає деякі теоретичні проблеми, що стосуються зіставлення виручки і прибутку. Але порівняння з точки зору ефективності поширених технік обліку зазвичай призводить до найбільш доцільною альтернативі.

Існує багато різних методів побудови наближених хвильових функцій, Скільки-небудь докладне обговорення цих методів виходить за рамки цієї книги. Тому нижче розглядається (і то вельми коротко) лише метод самоузгодженого поля Хартрі - Фока. Це пов'язано з тим, що наближення самоузгодженого поля використовувалося вище в нульове наближення при аналізі структури атомних рівнів. Крім того, висновок рівнянь Хартрі - Фока є хорошою ілюстрацією ефективності техніки Рака.

Процес створення нової продукції вимагає значних трудових, потребує матеріальних та фінансових ресурсів. Але створювана нова техніка забезпечує отримання економії живої і матеріалізованої праці при її виробництві та експлуатації. Зіставлення витрат на нову техніку з отриманим від її впровадження економічним ефектом показує економічну ефективність нової техніки. Ефективність робіт, виконуваних в ході підготовки виробництва, знаходить відображення в ефективності створюваної техніки. Звідси виникає основна економічна задача підготовки виробництва: при мінімально можливих витратах створити передову в технічному відношенні техніку, що забезпечує отримання найвищого економічного ефекту при впровадженні у виробництво. Вирішення цього завдання вимагає використання резервів підвищення технічного рівня і економічності створюваної техніки.

Процес створення нових видів промислової продукції вимагає значних витрат всіх видів ресурсів. Але нова техніка покликана забезпечувати отримання економії живої і матеріалізованої праці при її виробництві та експлуатації. Зіставлення витрат на нову техніку з економічним ефектом, отриманим від її впровадження, показує ступінь економічної ефективності цієї техніки. Отже, економічна ефективність робіт, виконуваних в ході підготовки виробництва, знаходить вираз у ефективності створюваної техніки. Звідси виникає основна економічна задача підготовки виробництва - при мінімальних затратах на створення нової продукції забезпечити отримання максимального економічного ефекту від її впровадження у виробництво.

Виробництво і застосування полімерних плівок впливає на багато аспектів екологічної проблеми. При формуванні плівок виділяється значна кількість шкідливих і токсичних речовин, так як при характерному для технології отримання плівок співвідношенні маси до площі поверхні плівкового матеріалу, що знаходиться в в'язкотекучий стані, інтенсивність випаровування летючих щодо велика. До 85% полімерних плівок протикорозійного призначення після разового вживання стають промисловими і побутовими відходами, що забруднюють навколишнє середовище. Їх переробка і ліквідація являє собою складну технічну та організаційну задачу, від повноти вирішення якої залежить ефективність протикорозійного техніки. Багато країн прийняли довгострокові програми по переробці полімерних відходів і збільшили інвестиції на витяг з них цінних матеріалів і створення безвідходних технологій застосування плівок.