А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вибір - тип - машина

Вибір типу машини в залежності від серійності виробництва традиційно вирішується так: у великосерійному н масовому виробництві деталей застосовують універсальні спеціалізовані і спеціальні машини з автоматизованим технологічним циклом; в дрібносерійному н серійному виробництві - універсальні і спеціалізовані машини з частково автоматизованим або механізованим технологічним циклом.

Вибір типів машин, технологічних процесів, відповідні коефіцієнти корисної дії, технічна сторона реконструкції, вироблення генеральної технічної лінії, з виділенням особливо ударних технічних завдань; плани технічної реконструкції по галузях і вниз - по заводам - все це тепер назріла задача, яка повинна бути вирішена у що б то не стало. Повинна бути пущена в хід не тільки система економічної звітності але і технічної звітності що спирається на систематичний контроль за допомогою точних вимірювальних приладів. Саме це дасть можливість мобілізації масового уваги і організації масового контролю за виконанням технічних показників. Саме це дасть можливість надати всієї технічної пропаганді характер практично-оперативний, міцно-міцно зв'язує теорію і практику: ідея боротьби за виконання технічного плану і технічних показників повинна бути центральною ідеєю, навколо якої повинна вестися робота з технічної пропаганді.

Вибір типу машин по мінімального значення комплексу виробляємо за рекомендацією (Довідник, стор. Роботу компресорних машин і срав нение їх щодо можливих варіантів виробляємо за максимальною - ступеня стиснення е 2 + 2 гарантовану заводом - виробником.

Вибір типу машини в межах кожної з перерахованих груп має визначатися, виходячи з техніко-економічних показників їх роботи, з урахуванням вимог, що пред'являються до якості готової продукції.

Вибір типів машин визначається характером поставлених завдань.

Вибір типу машини визначається розмірами і конфігурацією виливки, серійністю виробництва і традиційними особливостями сформованого на заводі технологічного процесу. В цілому ж вважається, що пресовий, піскодувні і пескострельний типи машин застосовуються для дрібних виливків, хоча пресування під високим тиском може бути використано для середніх і навіть великих форм. Струшують машини і імпульсна формування зазвичай застосовуються для середніх по розміром форм. Великі форми набивають пескометом.

Для вибору типу машини розглянемо вимоги до неї технологічні вимоги. На валковой листозгинальна машина виконуються в основному три операції: подгибка крайок листа, кругова гнучка, правка обичайки.

При виборі типу машин необхідно керуватися економічними показниками - вартістю одиниці продукції, розмірами витрат робочої сили, кількістю машинної роботи, витратою Матеріальних, енергетичних та інших ресурсів при експлуатації підприємства.

При виборі типу машини необхідно, крім того, враховувати такі фактори як агресивність, вибухонебезпечність і запиленість газу.

Схема машини барабанного типу для отримання мембран методом сухо-мокрого формування. При виборі типу машини слід враховувати такі фактори, як в'язкість розчину, летючість розчинника та інших компонентів формувального розчину, корозійну активність розчину і осадителя, тривалість окремих стадійпроцесів, характер фізико-хімічної взаємодії між розчином і підкладкою. Як правило, формувальні машини представляють собою агрегати, призначені для здійснення декількох стадій технологічного процесу отримання мембран.

При виборі типу машини (пристрої) необхідно розглядом всіх чинників, всебічний аналіз їх; тільки після такого аналізу можна вирішити, який тип транспортного пристрою найбільш раціональний для даних конкретних умов.
 При виборі типу машини для виконання того чи іншого розрахунку слід виходити з такого. Лічильно-клавішну машину доцільно надати перевагу в тому випадку, коли внаслідок вимагається точності розрахунку не можна застосовувати логарифмічну лінійку або інші засоби малої механізації і коли через брак обсягу обчислень використання ЕОМ не справджується з точки зору великих витрат часу на складання алгоритму і відповідної програми роботи цієї машини. ЕОМ застосовуються в основному для виконання типових розрахунків, пов'язаних з великою трудомісткістю, виконанням десятків або сотень тисяч дій і вибором найбільш економічного варіанта вирішення поставленого завдання. У Радянському Союзі розроблено багато типів ЕОМ як універсальних, так і спеціалізованих. Для вирішення економічних завдань найбільшого поширення набули машини типу Урал і Мінськ. На ЕОМ можуть виконуватися не тільки складні розрахункові роботи. В області технологічного проектування можуть проводитися на них також роботи по складанню різного роду вторинних форм технологічної документації, зведених даних з первинних технологічних документів, про які йшлося вище.

При виборі типу машини необхідно, крім того, враховувати такі фактори як агресивність, взривоопасност' і запиленість газу.

Показником правильності вибору типу машини і режиму обробки пасти є питома витрата енергії на одиницю готової продукції за всіма стадіями процесу виробництва, починаючи з приготування замісу і закінчуючи постановкою на тип і доведення її до робочого стану.

Великий вплив на вибір типу машини надають вимоги до гігієни та охорони праці техніки безпеки і зручності експлуатації.

При вирішенні питання про вибір типу машин, які слід застосовувати в будь-яких конкретних умовах для риття траншей, котлованів і їх засипки, необхідно керуватися в першу чергу міркуваннями про можливість виконання робіт в задані терміни з мінімальною витратою коштів, праці і матеріалів. При цьому необхідно враховувати властивості ґрунтів, їх нашарування, наявність ґрунтових вод і рівень залягання останніх. Наприклад, при влаштуванні трубопроводів із сталевих труб, зварених в секції до укладання в траншеї, прагнуть до того, щоб траншеї відривати такої ширини, яка допускала б лише опускання трубопроводу на дно траншеї і огляд опущеного трубопроводу при випробуванні. Цій вимозі задовольняють траншеї з вертикальними стінками, вириті траншейними багатоковшевими ланцюговими або роторними екскаваторами. Тому при виборі типу екскаватора в першу чергу має бути з'ясоване питання про можливість використання екскаваторів взагалі а потім вже вибирається той тип, який забезпечує риття траншеї необхідної ширини і глибини із застосуванням або без застосування розширювача і укісниками.

Наступні чотири ознаки впливають на вибір типу машини і способу вивантаження осаду. До них відносяться: характер частинок твердої фази, характер утворюється осаду, розчинність твердої фази і пов'язана з нею можливість регенерації фільтрувальної перегородки і нарешті абразивні властивості твердої фази.

До ознак, що впливає на вибір типу машини і способу вивантаження осаду, відносяться характер утворюється осаду, розчинність твердої фази і пов'язана з нею можливість регенерації фільтрувальної перегородки і нарешті абразивні властивості твердої фази.

Для виготовлення нових виливків процедура проектування починається про вибору типу машини лиття під тиском з відомим параметрам деталі аналіз яких був проведений на попередньому етапі. Потім починається проектування виливки, літніковойсистеми і прес-форми. При проектуванні необхідно враховувати вимоги, які до них пред'являє автоматизація операцій технологічного процесу. При проектуванні автоматизованого технологічного процесу виготовлення вже освоєних виливків-також слід враховувати вимоги до конструкції виливків, літніковойсистеми і прес-форми і виробляти при необхідності їх доопрацювання.

Відмінності фізичних характеристик при орієнтації повинно бути враховано при виборі типу машини і конструкції форми для переробки даного полімеру. Теплофізичні властивості полімеру впливають на кількість підводиться і відводиться тепла, усадка визначає розміри форми, а явище орієнтації вказує на місця, де бажано мати у своєму розпорядженні впуску.

Таким чином, перелік питань, які треба вирішити при виборі типу машини, досить різноманітний і включає в себе як технічні так і економічні чинники. До основних технічних факторів, що обумовлюють вибір типу машини, відносяться характеристика вантажу (див. Введення, § 3); необхідна продуктивність машини; траса переміщення вантажу і її довжина; характеристика виробничих процесів і умов, в яких має відбуватися переміщення вантажів.

конденсатори, встановлені на щіткових і статорних висновках двигуна постійного струму. Розглянуті джерела перешкод в машинах постійного-ного струму повинні ретельно враховуватися при виборі типів машин, що застосовуються в апаратурі.

Від індивідуальних властивостей тяатеріала потрібної тонкості подрібнення і необхідності відділення домішок залежить вибір типу машини для подрібнення матеріалу. Тонка дезагрегації охри, каоліну та інших микрокристаллических матеріалів, з відділенням великих твердих частинок домішок, проводиться на ударно-відцентрових млинах. Тонке подрібнення, що не супроводжується відділенням твердих великих зерен, здійснюється на кульових і роликових млинах, а надтонке - на струменевих млинах.

У книзі дано опис основного технологічного устаткування, яке застосовується на заводах лакофарбової промисловості з обґрунтуванням вибору типів машин і апаратів, режимів їх роботи, що дозволяють забезпечити комплексну механізацію виробничих процесів, і інтенсифікацію роботи обладнання.

Структура матеріалу (кристалічна, аморфна, пориста або волокниста) також впливає на подрібнення і на вибір типу машин.

У роботах, присвячених вивченню попереднього вибору типу центрифуги або сепаратора, як правило, детально розглянута залежність вибору типу машини від двох - трьох характеристик дисперсної системи (головним чином, від розміру часток і концентрацій дисперсної фази), що не можна вважати достатнім. Але і при збільшенні числа характеристик дисперсної системи вибір типу центрифуги або сепаратора на основі аналізу властивостей суспензій і емульсій, а також вимог до продуктів поділу є в більшості випадків попередніми; при цьому передбачається подальше експериментальне уточнення технологічних показників вибраного обладнання.

У табл. 40 дана приблизна оцінка основних типів машин безперервного транспорту по їх можливостям задоволення вимог головних технічних факторів вибору типу машини: властивостей вантажів, що транспортуються, довжин переміщення і продуктивності. Значна різноманітність типів і підтипів транспортують машин ускладнює дати будь-які абсолютно точні і вичерпні рекомендації, тому що наводяться дані є орієнтовними.

До основних резервів економії матеріалів за рахунок удосконалення конструкцій можна віднести: а) зниження ваги виробів за рахунок вибору типу машини, що відповідає вимогам споживача, раціонального компонування машини, оптимальної кінематичної схеми, застосування прогресивних методів розрахунку деталей, машини, відповідного виду матеріалу, встановлення оптимальної геометрії деталей і їх елементів; б) заміна дорогих і дефіцитних матеріалів більш дешевими і доступними з точки зору матеріального забезпечення; в) зменшення відходів і втрат у виробництві шляхом поліпшення технологічності конструкції.

У книзі описано технологічне обладнання, що застосовується при виробництві пластичних мас і їх переробці в вироби, і дано обгрунтування вибору типів машин і апаратів, режимів їх роботи і методів регулювання та управління.

У книзі описано основне технологічне обладнання, яке використовується на заводах лакофарбової промисловості при синтезі пігментів, плівкоутворювальних речовин і фарб, з обґрунтуванням вибору типу машин і апаратів, режимів їх роботи, що дозволяють забезпечити комплексну механізацію вироб вальних процесів і інтенсифікацію роботи обладнання. Викладено методику розрахунку апаратів і наведені конкретні приклади.

Об'ємна продуктивність, як відомо, визначає геометричні розміри машини і має важливе значення для фізичних процесів стиснення, а в результаті і для вибору типу машини.

Зокрема, не враховуються стисливість осаду і схильність його до розтріскування під час віджиму, так як ще не встановлено вплив цих ознак на вибір типу машини. З цієї ж причини, а також у зв'язку з труднощами якісної оцінки, не розглядаються і інші ознаки.

З безлічі характерних ознак осаду обрані тільки ті які можна оцінити якісно без введення яких-небудь кількісних показників, а також ознаки, які чітко впливають на вибір типу машини. Зокрема, не враховуються стисливість осаду і схильність його до розтріскування під час віджиму, оскільки ще не встановлено вплив цих ознак на вибір типу машини. З цієї ж причини, а також у зв'язку з труднощами якісної оцінки, не розглядаються і інші ознаки.

У вступі були розглянуті роль і значення машин безперервного транспорту; в наступних розділах було пояснено загальне пристрій, основні параметри і області застосування кожної машини окремо; розглянуті були також основні передумови вибору типу машини для механізації транспорту. Тепер необхідно на окремих прикладах уявити собі як застосовуються машини безперервного транспорту і допоміжні пристрої в комплексних системах механізації транспорту. Для механізації транспорту і вантажно-розвантажувальних робіт на сучасному підприємстві при русі великої кількості вантажів недостатньо застосувати одну або кілька відокремлених машин на окремих ділянках вантажопотоку, наприклад поставити стрічкові конвеєри для подачі вугілля з залізничних вагонів на склад, а вагони розвантажувати вручну або поставити в шахті врубову машину і скребковий конвеєр, але вантажити вугілля від врубової машини на конвеєр вручну. Така часткова, відособлена механізація в сучасних умовах є недостатньою, технічно і економічно недосконалою, тому що вона вимагає застосування великої кількості ручної праці допоміжних робітників і не дозволяє повністю використовувати застосовувані машини.

Вхідна і вихідна ін-формація при вирішенні диференціального рівняння. | Умовні позначення елементів аналогових схем. Вибір типу машини диктується видом і обсягом розв'язуваної задачі можливостями машини, вимогами до точності рішення, а іноді такими факторами, як наявність тієї чи іншої машини або кваліфікацією програмістів. Найбільша інформаційна продуктивність буде досягнута, безсумнівно, при відповідно розв'язуваної задачі можливостям застосовуваної машини. Взагалі питання про переваги аналогових обчислювальних машин в порівнянні з цифровими не відноситься до компетенції дослідника.

Взаємозв'язок режимів заповнення і підпресування виливки забезпечується роботою пресово-подпрессовочное і замикає механізмів машини лиття під тиском, механізмів виштовхування і видалення стрижнів. Вибір типу машини і розрахунок її силових параметрів проводять після встановлення технологічно необхідною тривалості заповнення, діапазону швидкостей пресування, місткості камери пресування, тиску та інших факторів, що створюють оптимальні теплові та гідродинамічні умови формування виливки в процесі заповнення і підпресування.

При проектуванні КС з поршневими компресорами в першу чергу визначають тип і кількість агрегатів, необхідних для транспорту заданого обсягу газу. При виборі типу машин перевага віддається агрегатів, кількість яких становить 6 - 10 що забезпечує достатню гнучкість роботи КС при змінах режиму подачі газу і не тягне за собою ускладнення компресорного цеху.

При проектуванні КС з поршневими компресорами в першу чергу визначають тип і кількість агрегатів, необхідних для транспорту заданого обсягу газу. При виборі типу машин перевагу віддають агрегатів, кількість яких становить б - 10 що забезпечує достатню гнучкість роботи КС при змінах режиму подачі газу і не тягне за собою ускладнення компресорного цеху.

На технологічних установках терміном будівництва 1966 - 1970 р.р. Додано передбачатися системи оптимального автоматичного управління із застосуванням обчислювальних пристроїв і машин, виданціх команди управління на уставки автономних систем регуляторів. При цьому вибір типу машин повинен проводитися з урахуванням конкретних умов будівництва, ступінь вивченості процесів, методики на організацію науково-дослідних робіт зі складання алгоритмів оптимального автоматичного управління установок.

Різноманіття їх конструктивного виконання створює в практиці значні труднощі при виборі оптимального типу машини. У зв'язку з цим вибір типу машини повинен базуватися на детальному техніко-економічному аналізі умов виробництва з урахуванням всіх операцій, виконуваних на машині.

Таким чином, перелік питань, які треба вирішити при виборі типу машини, досить різноманітний і включає в себе як технічні так і економічні чинники. До основних технічних факторів, що обумовлюють вибір типу машини, відносяться характеристика вантажу (див. Введення, § 3); необхідна продуктивність машини; траса переміщення вантажу і її довжина; характеристика виробничих процесів і умов, в яких має відбуватися переміщення вантажів.