А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Ефективність - суспільне виробництво

Ефективність суспільного виробництва планують на основі загальних для всіх ланок народного господарства принципів. Її оцінюють зіставленням результатів виробництва (ефекту) з витратами або застосованими ресурсами. Економічну ефективність плпнов виробництва оцінюють на основі єдиного народногосподарського критерію - максимізації зростання національного доходу (чистої продукції) по відношенню до витрат на виробництво або до застосованим у виробництві ресурсів. Для конкретних підприємств почазатель ефективності, найбільш повно відповідає меті, - це виробництво (крім чистої продукції або прибутку) встановленої планом продукції в заданому обсязі, асортименті і якості з мінімумом витрат.

Ефективність суспільного виробництва як економічна категорія виражає собою певну характеристику суспільно-виробничих відносин і властива різним способам виробництва. В умовах соціалістичного ладу вона відображає інтереси всього суспільства і являє собою співвідношення між кінцевим результатом виробничої діяльності в його об'ємному вимірі і витратами живої і матеріалізованої праці з позицій виконання головної мети соціалістичного суспільства - найбільш повного задоволення постійно зростаючих потреб населення.

Ефективність суспільного виробництва в світовій соціалістичній системі проявляється у високих і стійких темпів збільшення виробництва продукції, що дозволяють все більш повно задовольняти зростаючі потреби народів всіх соціалістичних країн і неухильно долати відмінності в їх економічних рівнях.

Ефективність суспільного виробництва вимагає дотримання оптимальних пропорцій в розподілі сукупного запасу окремих видів засобів виробництва між сферами обігу і виробництва.

Ефективність суспільного виробництва - це не тільки науково-технічна або виробничо-економічна проблема, але і велика соціальна задача.

Ефективність суспільного виробництва в Росії залишається досить низькою і характеризується надмірно високою питомою витратою енергоресурсів, нераціональним використанням сировини, високими транспортними витратами.

Ефективність суспільного виробництва в узагальненому вигляді по галузях матеріального виробництва характеризується темпами зростання виробленого національного доходу на душу населення і темпами зростання чистої продукції. У планах передбачаються високі темпи зростання національного доходу і виробництва чистої продукції на основі прискорення науково-технічного прогресу, інтенсифікації суспільного виробництва, зростаючих темпів зростання продуктивності праці, поліпшення використання виробничих фондів, матеріальних ресурсів і вдосконалення структури виробництва і управління.

Ефективність суспільного виробництва планують на основі загальних для всіх ланок народного господарства принципів. Її оцінюють зіставленням результатів виробництва (ефекту) з витратами або застосованими ресурсами. Оцінку економічної ефективності планів виробництва здійснюють на основі єдиного народногосподарського критерію - максимізації зростання національного доходу (чистої продукції) по відношенню до витрат на виробництво або до застосованим у виробництві ресурсів.

Ефективність суспільного виробництва означає його результативність, досягається на основі доцільного і цілеспрямованого використання створюють ефект факторів. Визначається вона зіставленням результатів виробництва (ефекту) з витратами і використаними ресурсами.

Ефективність суспільного виробництва характеризується збільшенням обсягу вироблюваної продукції, зростанням продуктивності праці, якістю виробів, що випускаються. Система бездефектного праці сприяє підвищенню якості робіт при будівництві доріг.
 Ефективність суспільного виробництва характеризується збільшенням обсягу вироблюваної продукції, зростанням продуктивності праці, якістю виробів, що випускаються. Система бездефектного праці сприяє підвищенню якості робіт при будівництві доріг.

Ефективність суспільного виробництва означає його результативність, що досягається на основі доцільного і цілеспрямованого використання створюють ефект факторів. Визначається вона зіставленням результатів виробництва ( ефекту) з витратами і використаними ресурсами.

Ефективність суспільного виробництва досягається в найбільшою мірою тоді, коли кожне підприємство дає найкращі результати при найменших затратах.

Ефективність суспільного виробництва - характеризує результативність виробництва в зіставленні з виробничими ресурсами і суспільними потребами.

Підвищити ефективність суспільного виробництва покликана проводиться в країні господарська реформа. Добре організоване нафтопостачання народного господарства має велике значення для вирішення цього завдання.

На ефективність суспільного виробництва впливає безліч факторів, які проявляють себе на різних рівнях народного господарства і нерідко діють в протилежних напрямках. Ступінь впливу їх на ефективність суспільного виробництва залежить від результатів господарської діяльності підприємств і галузей, яка в свою чергу організується і регулюється свідомою діяльністю людей. Все це знаходить відображення у підсумках розвитку народного господарства і в тому числі в показниках ефективності суспільного виробництва.

Однак ефективність суспільного виробництва визначається не тільки наявністю виробничих фондів, але і ступенем їх використання.

Підвищення ефективності суспільного виробництва вимагає, щоб всі технічні рішення економічно обгрунтовувалися.

підвищення ефективності суспільного виробництва вимагає, щоб всі технічні рішення економічно обгрунтовувалися. В рівній мірі це відноситься і до вирішення завдань надійності енергопостачання промислових підприємств.

Підвищення ефективності суспільного виробництва і прискорення темпів зростання національного доходу з'явилися найважливішою передумовою для подальшого підйому матеріального рівня життя трудящих нашої країни.

Підвищення ефективності суспільного виробництва в умовах перебудови потребує вдосконалення управління промисловими підприємствами. На це спрямований розрахунковий метод формування апарату управління.

Підвищення ефективності суспільного виробництва - це прагнення отримати якомога більше продукції, матеріальних благ, необхідних для задоволення потреб всіх членів розвиненого соціалістичного суспільства.

Підвищення ефективності суспільного виробництва на основі вдосконалення міжнародного соціалістичного поділу праці повністю відповідає як національним, так і загальним інтересам країн соціалізму.

Підвищення ефективності суспільного виробництва пов'язано з максимальною економією сировини, матеріалів і поліпшенням якості продукції. Профспілкові організації покликані систематично проводити роботу по мобілізації робітників і службовців на боротьбу проти безгосподарності і марнотратства, за раціональне використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Необхідно посилити роботу по вихованню трудящих в дусі дбайливого ставлення до матеріальних цінностей, домагатися впровадження внутрішньозаводського господарського розрахунку, поліпшення обліку та витрачання сировини і матеріалів, поширювати позитивний досвід проведення режиму економії, накопичений на передових підприємствах.

Підвищення ефективності суспільного виробництва і поліпшення якості продукції, що випускається визначені як найважливіші завдання в основних напрямках розвитку народного господарства СРСР на 1976 - 1980 рр., прийнятих XXV з'їздом КПРС. Правильний вибір кабелів, проводів і шнурів проектними та монтажними підприємствами забезпечить підвищення надійності електротехнічних, радіотехнічних та інших установок.

Підвищення ефективності суспільного виробництва і поліпшення якості продукції, що випускається визначені як найважливіші завдання в основних напрямках розвитку народного господарства СРСР на 1976 - 1980 рр., Прийнятих XXV з'їздом КПРС, Правильний вибір кабелів, проводів і шнурів проектними і монтажними підприємствами забезпечить підвищення надійності електротехнічних, радіотехнічних та інших установок.

Питання ефективності суспільного виробництва тісно пов'язані з розвитком економічної науки і поліпшенням планової роботи. ЦК КПРС поставив перед економічною наукою і плановими органами нові завдання, роль яких зараз значно підвищується.

Підвищення ефективності суспільного виробництва вимагає чіткої і злагодженої роботи транспорту. Однак в Нині залізничний і автомобільний транспорт ще не в повній мірі задовольняє потреби народного господарства, особливо в осінньо-зимовий період.

Підвищення ефективності суспільного виробництва в значній мірі залежить від кращого використання основних фондів.

Підвищення ефективності суспільного виробництва на сучасному етапі все більшою мірою визначається не тільки ступенем ефективності використання трудових, а й матеріальних ресурсів. В Нині витрати на сировину, на основні та допоміжні матеріали, паливо і енергію в собівартості промислової продукції складають значну частину в порівнянні з витратами на заробітну плату і відрахування на соціальне страхування. Саме тому проблема раціонального, ефективного використання матеріальних ресурсів завжди була однією з найважливіших проблем соціалістичного суспільства.

Підвищення ефективності суспільного виробництва є основною лінією економічного розвитку країни як на найближчі роки, так і на тривалу перспективу. Значна роль в підвищенні ефективності соціалістичного виробництва відводиться науково-технічному прогресу в галузі створення і впровадження нової техніки. У зв'язку з цим питання підвищення технічного рівня техніки і її економічної ефективності мають актуальне значення.

Підвищення ефективності суспільного виробництва вимагає не тільки найбільш повного, але і швидкого освоєння наукових досягнень, інакше до моменту їх реалізації вони можуть втратити свою актуальність і витрачені кошти виявляться непотрібними, марними.

Розрахунок ефективності суспільного виробництва в нашій країні проводиться за системою показників, що встановлюються Держпланом СРСР[36 с. Ця система показників призначається для планування і аналізу ефективності виробництва як в цілому по народному господарству (союзних республіках, міністерствах), так і по промисловим і виробничим об'єднанням, підприємствам і організаціям. Крім цих показників для машинобудування застосовують специфічні показники, що характеризують використання основних фондів, виробничих потужностей, матеріалів, трудових ресурсів.

Проблема ефективності суспільного виробництва відноситься до числа найважливіших наукових проблем всієї системи економічних наук. І не тільки економічних, а й інших, тісно пов'язаних з ними політичних, соціальних, правових і, звичайно, природних і технічних наук. 
Підвищення ефективності суспільного виробництва пред'являє високі вимоги до технічної досконалості виробничих основних фондів, зниження вартості їх відтворення і найбільш повному використанню закладеного в них потенційного економічного ефекту.

Підвищення ефективності суспільного виробництва, його інтенсифікація є вузловою проблемою розвитку соціалістичної економіки па сучасному етапі. Тільки на основі підвищення ефективності суспільного виробництва можна успішно вирішити різноманітні економічні та соціальні завдання, що стоять перед країною.

Підвищення ефективності суспільного виробництва, пов'язаного безпосередньо з територіальною структурою господарства, раціональним розміщенням продуктивних сил, визначається системою показників, що характеризують поточні і одноразові витрати на виробництво продукції, її транспортування і використання місцевих ресурсів багатоцільового призначення. При цьому враховується ефект, отриманий в результаті комплекснро вання, концентрації, спеціалізації, кооперування і комбінування виробництва.

Підвищення ефективності суспільного виробництва, його інтенсифікація, прискорення технічного прогресу, поліпшення якості продукції, зростання продуктивності праці, зниження собівартості продукції і матеріаломісткості висувають Тередо економічним аналізом нові і складні завдання. Необхідно вдосконалювати практику планування діяльності промислових підприємств, організацію обліку і калькулювання собівартості продукції, поліпшать. Серед перерахованих заходів щодо подальшого поліпшення системи господарювання важливе місце по праву належить економічному аналізу.

Підвищення ефективності суспільного виробництва в даний час розглядається як центральне завдання соціалістичної економіки. Важливе значення набуває проблема перспективного планування показників ефективності розвитку паливно-енергетичного комплексу. У зв'язку з цим виникла необхідність розроблений систему даних показників і методологію їх визначення.

Підвищення ефективності суспільного виробництва на базі зниження матеріаломісткості продукції вимагає посилення ролі режиму економії і контролю за використанням матеріальних ресурсів, зміцнення і розвитку форм і методів первинного обліку та звітності.

Підвищення ефективності суспільного виробництва, оскільки йому належить вирішальна роль у розвитку економіки, складає центральну задачу господарської реформи.

Підвищення ефективності суспільного виробництва у величезній мірі пов'язане з прискоренням науково-технічного прогресу, з темпами технічного переозброєння народного господарства.

Підвищення ефективності суспільного виробництва на сучасному етапі, в умовах розвинутого соціалізму, набуває особливо актуального значення і в силу ряду об'єктивних причин висувається в якості найважливішої складової частини довгострокової економічної стратегії Комуністичної партії.

Підвищення ефективності суспільного виробництва є основним завданням усіх галузей народного господарства. Успішне вирішення цього завдання можливе на базі не тільки максимального використання наявних виробничих фондів, а й широкого впровадження в усі галузі народного господарства новітніх досягнень науки і техніки за рахунок знову здійснюваних капітальних вкладень.

Підвищення ефективності суспільного виробництва багато в чому залежить від успішного виконання основних завдань НОП, забезпечення найвищої продуктивності праці, зростання обсягу виробництва і підвищення якості продукції. НОТ включає в себе: наукове поділ і кооперування праці, раціональну організацію обслуговування робочих місць, правильний підбір і розстановку кадрів, поширення передових методів праці, забезпечення високої санітарно-гігієнічної та естетичної культури виробництва, розвиток творчої активності трудящих.

Підвищення ефективності суспільного виробництва в вирішальною мірою залежить від діяльності колективів підприємств. У нашій країні діють виробничі підприємства двох видів: державні, що грунтуються на державній (загальнонародної) власності на засоби виробництва, і кооперативні, що базуються на кооперативній власності на засоби виробництва.

Підвищення ефективності суспільного виробництва вимагає постійного вдосконалення рівня організації на кожному його ділянці. У матеріалах з'їздів КПРС особливо наголошено на важливості даного завдання. Для її успішного вирішення велике значення має наявність у інженерно-технічних працівників необхідних знань і досвіду в області оцінки економічної ефективності проектованих засобів, технологічних процесів, організації виробництва і експлуатації машин.

Підвищення ефективності суспільного виробництва і якості роботи в усіх ланках народного господарства, передбачене рішеннями XXV з'їзду КПРС, можливо тільки при постійно зростаючих темпах науково-технічного прогресу, впровадження передової технології, підвищенні творчої активності і продуктивності праці людей, поліпшенні умов їх праці та побуту.

Проблеми ефективності суспільного виробництва, такі як раціональне використання трудових ресурсів в районах країни, спеціалізація і комплексний розвиток промисловості союзних республік і економічних районів, освоєння нових, віддалених від центру територій з великою концентрацією природних ресурсів, усунення надмірної скупченості населення в великих містах, подолання істотних відмінностей між містом і селом, раціоналізація вантажних перевезень усіма видами транспорту і ін., багато в чому вирішуються раціональним розміщенням виробництва.

Підвищення ефективності суспільного виробництва досягається на базі розробки і впровадження нової, високопродуктивної і економічної техніки. Студент повинен знати основні методи визначення економічної ефективності нової техніки, вміти ними користуватися і самостійно виконувати розрахунки річного економічного ефекту.