А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Ефективність - компенсація

Ефективність ортомагнітной компенсації залежить від вторинної навантаження; як буде показано нижче, передбачається налагодження та регулювання компенсації при різних умовах роботи.

На ефективність компенсації впливає ступінь настройки контуру в резонанс, яка в свою чергу залежить від добротності самого контуру, а також від величини опору заземлення робочої обмотки компенсуючого пристрою. Зі збільшенням цього опору ефективність компенсації різко зменшується.

Визначимо ефективність компенсації дрейфу нуля.

На практиці ефективність компенсації оказ-ється значно нижчою через неточного узгодження коефіцієнтів посилення і значень коефіцієнтів спрямованості в каналах.

Кількісну оцінку ефективності компенсації збурюючих впливів в самому датчику дає відтворюваність процесу перетворення в ньому, яку можна оцінити середньоквадратичної похибкою ряду вимірювань, виконаних на одному і тому ж-зразку при наявності тільки компенсуються збурень.

Крива, що характеризує залежність ефективності компенсації від ємності мережі, при ємності Сф, що перевищує величину ємності резонансної настройки, асимптотично наближається до лінії, що відповідає 51 характеризуючи тим самим явище недок-компенсації.

При обліку распределенности параметрів лінії ефективність компенсації залежить від розташування компенсуючих пристроїв уздовж лінії і від величини включених в лінію реакторів, які здійснюють паралельну компенсацію.

У цьому випадку за рахунок неточного знання координат ефективність компенсації падає. Від - інтенсивності заважає мети ефективність компенсації при qn 1 залежить слабо і цієї залежності можна не враховувати.

Значення реактивної енергії не може бути використано для оцінки ефективності компенсації реактивної потужності. баланс реактивної потужності повинен виконуватися для будь-якого моменту часу, а не в середньому за будь-який період.

Як відомо з § 4 - 7 і 4 - 8 ефективність компенсації нестабільних-ностей в диференціальному каскаді в першу чергу залежить від ідентичності параметрів обох плечей. Тому при досить точному підборі транзисторів і елементів диференційний підсилювач може знизити дрейф підсилювального каскаду на один-два порядки.

Розкид по опору на практиці може перевищувати IOJS /I /, Що призводить до зниження ефективності компенсації температурної похибки за рахунок мостової схеми включення ТР і вимагає використання додаткових заходів.

Принциповим схема компенсації з напівавтоматичного налаштуванням в резонанс. При цьому зі збільшенням ємності при резонансній настройці абсолютне значення максимуму функції Е (Сф) зростає (ефективність компенсації збільшується), однак при цьому розширюється зона перекомпенсації, що призводить до небажаних результату - рівень безпечного стану електроустановки падає. Звідси випливає, що для пересувних електроустановок з непостійною ємністю щодо землі повинні застосовуватися пристрої з автоматичним та напівавтоматичним налаштуванням в резонанс. При наявності таких пристроїв гранично допустиме значення опору ізоляції відносно землі для пересувних електроустановок підвищеної частоти струму може унормувати в тих же межах, як і для електроустановок промислової частоти.
  Одним з головних методів боротьби з перешкодою від полувозбужденном є прокладка обмотки зчитування таким чином, щоб перешкоди від кожної пари сердечників взаємно компенсувалися. При цьому ефективність компенсації тим вище, чим більше ідентичні характеристики сердечників. Можливо велика ідентичність характеристик необхідна також для полегшення умов розрізнення сигналів 1 від сигналів 0 з тим, щоб у всіх сердечників сигнали 1 були не менше, а сигнали 0 не більше визначених величин.

На ефективність компенсації впливає ступінь настройки контуру в резонанс, яка в свою чергу залежить від добротності самого контуру, а також від величини опору заземлення робочої обмотки компенсуючого пристрою. Зі збільшенням цього опору ефективність компенсації різко зменшується.

У цьому випадку за рахунок неточного знання координат ефективність компенсації падає. Від - інтенсивності заважає мети ефективність компенсації при qn 1 залежить слабо і цієї залежності можна не враховувати.

Середні показники компенсації реактивної потужності для однотрансформаторних ПС при J1 і. У табл. 4.2 наведені основні показники компенсації реактивної потужності для одиночних ПС, що проводиться як з метою зниження номінальних потужностей трансформаторів (тут частково повторюється табл. 2.2), так і з метою зниження приведених витрат. Відповідні підсумкові дані за обома видами ефективності компенсації призводять до наступних висновків. Якщо припускати, що промислова навантаження має tg фн 0 8 - н 1 то оптимальна КРМ на одиночних ПС вимагає 0 3 квар /кВт силових конденсаторів на напругу до 1000 В.

При розведенні ланцюга 3f70 по різних кабелях (рис. 4.2) втрата напруги додатково збільшується внаслідок зростання індуктивності цього ланцюга і її негативний вплив на ефективність компенсації напруги нульової послідовності в пристроях КРБ-12 може посилюватися значною різницею наведених поздовжніх ЕРС.

Вимірювався струм замикання, що проходить через резистор з R l кОм, що імітує опір тіла людини. Це призводить до зростання струму замикання. При компенсації ємнісної складової струму замикання за допомогою нерегульованої індуктивності ефективність компенсації зростає зі збільшенням абсолютного значення ємності, на яке проводиться резонансна настройка контуру.

Відповідне багатокритеріальне рішення проблеми розглядається в гл. Аналіз ведеться на основі розрахункових експериментів, що проводяться зі схемами реальних енергосистем за допомогою програм розрахунку на ЕОМ PROCOM-3 PROCOM-4. Їх математична основа дається в § 3.4. Самі розрахункові експерименти ставилися для перевірки попередньо висунутих гіпотез, спрямованих на максимальне звуження області пошуку компромісного рішення серед кількох альтернатив. Перш за все ставилася мета знайти спосіб виділення області Парето по поставленим трьома основними критеріями ефективності компенсації. Відомо, що такий шлях дозволяє відразу ж відсікти все явно невідповідні рішення.

Вирішальну роль в цьому процесі відіграють незаймані території з неспотвореної биотой, що характеризуються повною замкнутістю кругообігу речовин і високою продуктивністю. Тому для скорочення антропогенного обурення і відновлення дії принципу Ле Шательє в біосфері необхідно вже зараз припинити розширення господарської діяльності в глобальних масштабах і припинити освоєння все ще не спотворених цивілізацією природних ділянок біосфери, які повинні стати реальними джерелами відновлення біосфери. Найбільш продуктивними спільнотами континентів є ліси і болота, серед яких максимальну продуктивність мають тропічні спільноти. Продуктивність цих спільнот в 4 рази перевершує продуктивність відповідних спільнот помірних зон. Тому, з точки зору ефективності компенсації збурень зовнішнього середовища, п відповідно до принципу Ле Шательє, одиниця площі незайманих тропічних лісів і боліт еквівалентна чотирьом одиницям площі, зайнятої лісами і болотами в помірній зоні. Вторинний ліс, що росте на вирубках, володіє приблизно в тисячу разів гіршої замкнутістю кругообігу речовин і здатністю компенсації збурень зовнішнього середовища, ніж незаймані ліси і болота. Тільки приблизно через 300 років після вирубки процес відновлення закінчується і ліс переходить в початкове невозмущенное стан. Періодичні вирубки лісу, що відбуваються зараз в середньому через 50 років разом з формуванням економічно придатною для вирубки деревини, обривають процес відновлення первинного лісу із замкнутим кругообігом речовин і здатністю компенсації збурень зовнішнього середовища.