А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Ефективність - класифікація

Ефективність класифікації на подібних грохотах невисока. Чим більше відхилення форми шматків від сферичної, тим нижче ефективність грохочення. Однак в процесах подрібнення, для яких не перед- являють жорстких вимог до ефективності просівання, виправдане застосування грохотов потужністю, що перевищує на один порядок продуктивність звичайних інерційних грохотів.

Схеми просівання. ефективність класифікації па подібних грохотах невисока. Чим більше відхилення форми шматків від сферичної, тим нижче ефективність грохочення. Однак в процесах подрібнення, для яких не перед- являють жорстких вимог до ефективності просівання, виправдане застосування грохотов потужністю, що перевищує на один порядок продуктивність звичайних інерційних грохотів.

Вміст вільних зерен каситериту в класах, виділених з оловосодержащих руди Сонячного родовища, подрібненої на ЕЙ отсадочной машині (1 в зіставленні з продуктами, отриманими на ЕЙ порціонної установці (2 і на стрижневий млині (3. Ефективність класифікації продукту в робочій камері визначає ступінь переізмельченія матеріалу і енергетичні показники електроімпульсних Машина для подріблення. Крім того, оновлення матеріалу в активній зоні руйнування також покращує технологічні та енергетичні пристрої. Проблема надійності заземленого електрода, виявлена при випробуваннях подріблення-отсадочной машини, також вимагає спеціальних технічних рішень.

Підвищення ефективності класифікації вдається забезпечити на плоских грохотах більш складної конструкції. На наступних малюнках для простоти розглядається поділ вихідної суміші /на два класи: дрібну М і велику К.

Схеми тканого з дроту (в і штампованого (б сит. | Схема взаємодії частинок різної крупності з осередком сита. | Схема розрахунку питомої пропускної здатності осередки сита. При розрахунку ефективності класифікації рідко оцінюють вихід різних більш-менш вузьких фракцій матеріалу, а матеріал представляють бінарної сумішшю надрешітного (х w) і підгратного (х w) фракцій.

Схеми гойдаються грохотов. В обох випадках ефективність класифікації і продуктивність гуркоту приблизно однакові, але вертикальна компоновка сит займає менше місця в плані і більше по висоті, а при горизонтальній - навпаки.

Таким чином, оптимально-досяжна ефективність класифікації в першому наближенні є однозначною характеристикою конструкції классифицирующего пристрою. Через оп-тімуми ефективностей проведена огинає, що дозволяє порівнювати різні конструкції.

Використання установок дозволило підвищити ефективність класифікації на 2 - 3% і знизити експлуатаційні витрати.

На рис. 53 показана залежність ефективності класифікації, розрахована за Ханкоком, від змісту великих фракцій у вихідному матеріалі.

Зупинимося детальніше на питанні визначення ефективності класифікації дисперсних частинок за розмірами, тобто на пошуку виду функції Ф (/)[уравнение (3.36) для фонтанирующего слоя с малым содержанием дисперсной фазы. Рассмотрим случай независимого движения фаз.
Схема и основные размеры барабанного грохота.| Схема вибрационного грохота.
Схема вибрационного грохота показана на на рис. 2.3.9. Эффективность классификации достигает 0 9 и выше.
Зависимость производительности от тонины помола при различной структуре ТСИ.| Зависимость производительности ТСИ от эффективности классификации. На рис. 5.3 показана зависимость производительности по готовому порошку от эффективности классификации для ряда значений Л3 ( 5К) const. Как и при измельчении с идеальной классификацией, больший выигрыш производительности достигается при получении более тонких порошков. Кроме того, процесс при s 2 достаточно близок к процессу с идеальной классификацией, и мероприятия по дальнейшему повышению эффективности классификатора вряд ли целесообразны.
Выражение ( 68) представляет собой не что иное, как зависимость для эффективности классификации, предложенную Ханко-ком.
Модель патронного вакуум-фильтра сгустителя. Установлено, что при последовательной установке гидроциклонов в две или три ступени значительно улучшается эффективность классификации.
Используя только три оптимальные переменные и данные по моментам вместо интенсивностей, они добились повышения эффективности классификации. Этот метод применен к трем группам произвольно выбранных спектров углеводородов.
В качестве примера на рис. 43 показана зависимость такого рода, из которой следует, что каждое значение эффективности классификации в диапазоне от нуля до оптимального можно получить дважды при различных скоростях потока воздуха. И только оптимальное значение эффективности однозначно при конкретном положении конструктивных элементов. Изменением технологических параметров ( скорости потока воздуха) это значение эффективности преодолеть не представляется возможным, оно может быть превышено только в результате изменений, вносимых в конструкцию аппарата.
Схема чашевого классификатора. Угол наклона корыта, число оборотов спиралей и концентрация твердого материала в пульпе являются основными факторами, влияющими на эффективность классификации и производительность аппарата.
Кривые разделения при различной ширине сечения ввода частиц. Здесь опять наблюдается возможность значительного воздействия на границу разделения, причем увеличение граничного размера с уменьшением f сопровождается увеличением эффективности классификации.
Из представленного анализа следует, что существенно повысить производительность аппарата за счет увеличения скорости воздуха, уменьшения пребывания угля в аппарате не представляется возможным из-за снижения эффективности классификации.
Схемы грохочения. Эффективность классификации на подобных грохотах невысокая. Чем больше отклонение формы кусков от сферической, тем ниже эффективность грохочения. Однако в процессах измельчения, для которых не пред-являют жестких требований к эффективности грохочения, оправдано применение грохотов с производительностью, превышающей на один порядок производительность обычных инерционных грохотов.

Появление в документе какой-либо фразы из этих пулов приводит к активизации соответствующего эксперта. Эффективность классификации, осуществляемой каждым таким экспертом, оценивается на обучающей выборке путем подсчета числа YJ ошибочных решений. Поскольку число вариантов комбинаций слов огромно ( примерно ЗхЮ4, 5x105 и К) 6 вариантов фраз из одного, двух и трех слов соответственно), для снижения размерности и длины пулов используются слова, появляющиеся в документе, как минимум, дважды. В этом случае число экспертов удается существенно снизить без заметного снижения точности классификации.
Спиральный классификатор С-871.| Конусный классификатор. Слив из машины осуществляется через боковые и торцовую стенки. Чтобы повысить эффективность классификации и отмыва мельчайших фракций на участке спирали, находящейся под зеркалом слива, установлены перемешивающие лопасти.
Схемы качающихся грохотов. Для разделения материала на несколько фракций изготовляют многоситовые грохоты. В обоих случаях эффективность классификации и производительность грохота примерно одинакова, но вертикальная компоновка сит занимает меньше места в плане, но больше по высоте, а при горизонтальной - наоборот.
Технические характеристики валковых грохотов. Для разделения материалов на несколько фракций изготовляют многоситовые грохоты. В обоих случаях эффективность классификации и производительность грохота примерно одинаковы, но вертикальная компоновка сит требует меньше места в плане, но больше по высоте, а при горизонтальной - компоновка больше в плане и меньше по высоте.
Схемы качающихся грохотов. Для разделения материала на несколько фракций изготовляют многоситовые грохоты. В обоих случаях эффективность классификации и производительность грохота примерно одинакова, но вертикальная компоновка сит занимает меньше места в плане, но больше по высоте, а при горизонтальной - наоборот.
Зависимость OM ( f ( ( i для крупного продукта при ш 4 м /с пр разделении в десятирядном классификаторе с решеткой. При выходе за пределы участка в сторону меньших концентраций эффективность разделения возрастает. При увеличении концентрации эффективность классификации падает. Концентрация, соответствующая первому участку выявленной зависимости, является незначительной и не представляет практического интереса. Классификация в пределах концентрации, равной 0 1 кг /м3, не обеспечивает стабильности процесса, так как малейшее изменение концентрации приводит к резким скачкам качества продукта разделения. Видимо, наибольший интерес представляет второй участок рассматриваемой зависимости. В пределах этого диапазона разделение получается стабильным, а результаты его мало зависят от изменения концентрации твердой фазы. Поэтому можно говорить, что в пределах этого диапазона гравитационная класси фикация является автомодельной относительно концентрации.
В рамках реконструкции на первой и второй секциях измельчительного отделения главного корпуса обогатительной фабрики для классификации продуктов измельчения в промышленных условиях испытаны и продолжают работать три автоматизированных насосно-гидроциклонных установки немецкой фирмы Доберсек. Использование установок позволило повысить эффективность классификации на 2 - 3 % и снизить эксплуатационные затраты.
При дальнейшем росте концентрации материала в потоке длина свободного пробега частиц между двумя соударениями может стать соразмерной высоте аппарата. Полученное при этом значение эффективности классификации остается неизменным до тех пор, пока дальнейший рост концентрации не приведет к такой длине свободного пробега частиц, которая обеспечивает высший порядок для числа столкновений за время их пребывания в зоне классификации.
Зависимость степени извлечения ( эффективности осветления обрабатываемой пульпы от размера зерен при различных диаметрах гидроциклона. Вследствие больших скоростей потоков суспензии в гидроциклонах происходит разрушение агрегатов первичных частиц. Эта особенность гидроциклонов, способствуя эффективности классификации, резко ухудшает сгущение суспензии, зерна которых состоят из коагулированных тонких первичных частиц. Поэтому приведенные размеры зерен, отделяемых в гидроциклонах, относятся к первичным частицам или агрегатам из первичных частиц, не разрушаемых в гидроциклоне при высоких скоростях потоков.

В этом случае слишком высокая концентрация твердой фазы и ее коагуляция ухудшают эффективность классификации. Поэтому классификации подвергают суспензии с низкой концентрацией твердой фазы, часто разбавляя исходную суспензию возвратными водами, и прибегают к пептизации суспензий с помощью специальных добавок.
При остановке классификатора спираль с помощью механизма 5 приподнимается, а при пуске - опускается. Угол наклона корыта, высота сливного порога и число оборотов спирали являются основными факторами, влияющими на эффективность классификации и производительность аппарата. С увеличением угла наклона корыта производительность по крупному продукту несколько падает, а крупность частиц в сливе возрастает. С повышением числа оборотов спирали производительность классификатора по крупному продукту возрастает, причем эта зависимость линейная.
Условия поглощения частиц на границах вообще могут иметь решающее значение для эффективной организации процесса. Например, при грохочении сыпучего материала в достаточно тонком слое зона разделения как таковая отсутствует: вся ответственность за эффективность классификации возложена на селективный отвод частиц с поверхности вибрирующего сита. Рассмотрим возможные модельные представления об условиях движения частиц на границах зоны при гравитационной и центробежной классификации.
В спиральных ( или шнековых) классификаторах транспортирующим органам является медленно вращающаяся одна ( или две) спираль, частично погруженная IB жидкость. Угол наклона корыта, число оборотов спиралей и концентрация твердого Материала в пульпе являются основными факторам и, влияющими на эффективность классификации и производительность аппарата.
Разрез и внешний вид измелъчителъной машины с барабанным грохотом ( 275УС бутара. Гранулометрическая характеристика готового продукта ( рис. 6.6), полученного на бутаре, расположена выше других, что указывает на лучшую эффективность классификации материала по сравнению с другими типами испытываемых устройств, а также минимальное переизмельчение материала за счет скорости вывода готового продукта из активной зоны разрушения.
Схема пневматического грохота. В вибрационных грохотах с большой эластичной поверхностью сита иногда применяют непосредственное возбуждение его колебаний электромагнитными вибраторами. При этом снижается мощность привода, расходуемая на возбуждение колебаний рамы, а также появляется возможность создания колебаний более сложных форм, что позволяет увеличить эффективность классификации, особенно по мелким границам разделения.
Распределение содержания дисперсной фазы ф по высоте Я взвешенного слоя. Согласно рассмотренной выше модели идеальной классификации частиц по размерам, на выгрузку из кристаллизатора должны попадать только кристаллы размером /в. На практике это никогда не достигается и данная модель требует дальнейшего уточнения. Эффективность классификации во многом зависит от гидродинамической устойчивости взвешенного слоя, характеризуемой постоянством во времени объемного содержания дисперсных частиц в любой точке слоя и отсутствием крупномасштабной циркуляции. Реализовать устойчивое псевдоожижение даже для дисперсных систем жидкость - твердое весьма сложно.
Установлено ( рис. 7.8, 7.9), что высота кипящего слоя растет пропорционально увеличению нагрузки, повышается содержание класса 3 мм в мелком продукте, снижается засорение крупного продукта мелочью. С ростом нагрузки до 350 т /ч выход мелкого продукта сначала увеличивается, а далее снижается. Эффективность классификации до 450 т /ч повышается.
Изменение диаметра разгрузочного отверстия, как правило, не сказывается на производительности гидроциклона. При больших разгрузочных отверстиях, приближающихся по размеру к сливному патрубку, нарушается процесс сепарации в гидроциклоне. С уменьшением диаметра разгрузочного отверстия значительно уменьшается влажность осадка, увеличивается крупность включений в сливе, эффективность классификации вначале повышается, а затем резко падает.
Схема спирального-классификатора. Спиральный классификатор ( рис. XIX-6) представляет собой наклонное ( под углом 12 - 18) корыто /полуцилиндрического сечения, внутри которого со скоростью от 1 5 до 20 тин 1 вращаются одна или несколько спиралей 2, частично погруженных в жидкость и транспортирующих пески в верхнюю часть корыта для выгрузки. Угол наклона корыта, число оборотов спиралей и концентрация твердого материала в пульпе являются основными факторами, влияющими на эффективность классификации и производительность аппарата.
Схема спирального классификатора.
Спиральный классификатор ( рис. XIX-6) представляет собой наклонное ( под углом 12 - 18) корыто /полуцилиндрического сечения, внутри которого со скоростью от 1 5 до 20 мин - 1 вращаются одна или несколько спиралей 2, частично погруженных в жидкость и транспортирующих пески в верхнюю часть корыта для выгрузки. Слив удаляется из нижней части классификатора через высокий порог 3 Угол наклона корыта, число оборотов спиралей и концентрация твердого материала в пульпе являются основными факторами, влияющими на эффективность классификации и производительность аппарата.
Этот процесс называют классификацией. Он может быть вообще полезен при контроле размера кристаллов. Особенно же он полезен в тех случаях, когда тонкий осадок необходимо фильтровать, и нужно иметь определенный минимальный размер кристаллов, чтобы получить необходимую степень фильтруемости. Имеется очень мало опубликованных данных относительно эффективности классификации, но Бэмфорт[Bamfort, 1965 ]дає в своїй роботі короткий додаток, де наводить деякі порівняльні дані.

Разом з тим класифікатори з киплячим шаром незамінні для організації рецикла в апаратах, де переробка сипучих матеріалів здійснюється саме в киплячому шарі. Об'єднання основний технології з внутрішньої класифікацією на базі киплячого шару дозволяє істотно підвищити ефективність цих процесів. Є докладний опис[27]технологічних схем і апаратурного оформлення суміщених процесів гранулювання в киплячому шарі з класифікацією часток по крупності, коли з дрібних частинок формується ретур. Вплив швидкості руху газу на висоту надшарового простору дозволяє не тільки управляти кордоном поділу, а й формувати умови, що забезпечують прийнятну ефективність класифікації.

Розглянемо, як нейронні мережі з прямим зв'язком (або багатошарові персептрони - MLP, Multilayer Perceptron) використовуються в задачах класифікації. У чому, власне, полягає ця задача. По-перше, в будь-якому завданні класифікації потрібно віднести наявні статичні зразки (рукописні літери, звукові сигнали, характеристики фінансового становища) до певних класів. Різноманітність прикладів, що виникають в реальному світі, практично нескінченно. Ефективність класифікації залежить від способу представлення цих форм.

Важливим питанням практичного застосування алгоритму класифікації є питання вибору найбільш інформативних (істотних) факторів, що пов'язано в першу чергу з прагненням до зменшення обсягу робіт по збору вихідних даних. Для вирішення цього завдання з повного набору потенційно корисних факторів виключають по одному фактору і перевіряють ефективність алгоритму класифікації для кожного скороченого набору факторів на навчальній вибірці. Наприклад, був виключений перший фактор (кількість аркушів наведеного формату) і перевірено ефективність алгоритму класифікації з рештою набором. Це означає, що даний фактор не є інформативним і його слід виключити. Продовживши далі цей процес виключення факторів, ми отримали набір останніх, що містить мінімально можливе їх кількість і забезпечує прийнятну ефективність класифікації.

Мала швидкість витікання пульпи і існування циркуляційного потоку У2 обумовлюють випадання з пульпи і повернення в млин найбільш великих часток подрібненого матеріалу і металевого скрапу. Численні досліди на промислових млинах показали, що при даному способі розвантаження скрап з млина не виходить. Після тривалої роботи в горловині скрапу не виявляється. Чи не спостерігається підвищений вміст скрапу і в камері пульпопод'емніка. При звичайній роботі млинів без регулюючого органу завжди спостерігається помітний вихід скрапу. Ці факти підтверджують існування в млині циркуляційних навантажень Уц. Ефективність внутрімельнічной класифікації може бути посилена подовженням горловини і установкою в ній спіралі для повернення осів в горловині матеріалу назад в млин. Інша цінна властивість описаного способу розвантаження полягає в можливості оперативного управління внутрімель-яєчним обсягом пульпи шляхом зміни зазору між горловиною і заслінкою. Дана конструкція з елементами 1 2 і 3 є регулюючим органом. Заслінка 1 виконується у вигляді клапана.

Мала швидкість витікання пульпи, а також існування циркуляційного потоку 1/2 обумовлюють випадання з пульпи і повернення в млин найбільш великих часток подрібненого матеріалу і металевого скрапу. Численні досліди на промислових млинах показали що при даному способі розвантаження скрап з млина не виходить. Після тривалої роботи в горловині скрапу не виявляється. Чи не спостерігається підвищений вміст скрапу і в камері пульпопод'ем-ника. Якщо млин працює без заслонки, то завжди спостерігається помітний вихід скрапу. Ці факти підтверджують існування в млині циркуляційних навантажень Уцн і V2 і пояснюють явище внутрімельніч-ної класифікації, в результаті якого великі неподрібнене зерня повертаються в млин на Доізі-мельченной. Ефективність внутрімельнічной класифікації може бути посилена подовженням горловини і установкою в ній спіралі для повернення осів в горловині матеріалу в млин.