А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Ефективність - використання - основний фонд

Ефективність використання основних фондів характеризується показниками фондовіддачі і фондомісткості, а також показником рентабельності виробничих фондів. Вони є узагальнюючими і відображають, особливо при розгляді в динаміці, обсяги і темпи відшкодування коштів, вкладених державою в розвиток хімічної промисловості. Тому поліпшення використання основних фондів має важливе народногосподарське значення. 
Ефективність використання основних фондів характеризується показниками фондовіддачі і фондомісткості. Студент повинен знати методику їх розрахунку та обґрунтовувати шляхи поліпшення використання основних фондів з урахуванням зміни цих показників.

Ефективність використання основних фондів підвищується в міру того, як збільшується в їх складі питома вага обладнання. У зв'язку з цим питання методики визначення активної частини основних фондів дуже важливий.
 Ефективність використання основних фондів вимірюється показниками фондовіддачі і фондомісткості.

Ефективність використання основних фондів залежить від їх технічного стану. У зв'язку з цим при аналізі слід приділити увагу вивченню технічного стану основних фондів, яке характеризується низкою показників.

Ефективність використання основних фондів характеризується показником, званим фондоотдачей. Фондовіддача визначається відношенням кількості продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів. На кожному підприємстві борються за підвищення фондовіддачі.

Ефективність використання основних фондів характеризується натуральними і вартісними показниками.

Ефективність використань основних фондів в нефтеснаб-жении характеризується системою техніко-економічних показників.

Ефективність використання основних фондів вимірюється показниками фондовіддачі і фондомісткості.

ефективність використання основних фондів в будівництві має першорядне загальнодержавне значення.

Ефективність використання основних фондів в торгівлі не може вимірюватися кількістю торговельних послуг на одиницю торгової площі. Якщо торгові підприємства будуть обчислювати вироблену ними додану вартість, то показник доданої вартості на одиницю основних фондів (засобів. Ефективність використання основних фондів характеризується співвідношенням темпів зростання випуску продукції і обсягу основних фондів. В даний час ставиться завдання підвищення фондовіддачі. Для цього вважається доцільним направляти капітальні вкладення на приріст виробничих потужностей і перш за все за рахунок реконструкції і технічно: ч) переозброєння промислових підприємств, скорочувати нормативні терміни освоєння виробничих потужностей, збільшувати поодинокі потужності нових технологічних агрегатів десятків і окремих виробничих установок.

ефективність використання основних фондів газопроводу в чому залежить від собівартості транспорту газу Собівартість - це виражені в грошовій формі витрати підприємства на виробництво і реалізацію одиниці продукції.

Ефективність використання основних фондів трубопроводу багато в чому залежить від собівартості транспортування нафти або газу. Собівартість - це виражені в грошовій формі всі витрати підприємства на виробництво і реалізацію одиниці продукції.

ефективність використання основних фондів пунктів пере валки багато в чому залежить від рівня автоматизації технологічних процесів.

Тому ефективність використання основних фондів на підприємствах галузі в § на-ве мірою визначається роботою технологічного обладнання ня, його надійністю і довговічністю.

На ефективність використання основних фондів впливає багато і при цьому досить різноманітні фактори, які характеризуються комплексною системою техніко-економічних показників. Найбільш узагальнюючим показником ефективного використання основних фондів є їх віддача. Підвищення фондовіддачі може мати місце в тому випадку, коли темпи зростання продуктивності праці випереджають темпи зростання її фондоозброєності.

Підвищення ефективності використання основних фондів нерозривно пов'язане з прискоренням оборотності бурових установок. Час оборотності бурових установок виражається числом днів, протягом яких здійснюється один оборот по будівництву свердловин. Зазвичай цей час представляють як суму часу на буріння і випробування свердловини на продуктивність, монтаж і демонтаж бурового обладнання, транспортування, ремонт і знаходження бурових установок в резерві. Жоден з цих показників не враховує час підготовчих робіт до буріння.

Підвищення ефективності використання основних фондів є найважливішою умовою зростання національного доходу. Чим краще використовуються основні фонди, тим більше виробляється продукції, знижується її собівартість. При цьому зменшуються питомі амортизаційні відрахування, витрати на поточний ремонт та інші умовно-постійні витрати, що. Основним напрямком поліпшення використання основних фондів є впровадження у виробництво досягнень науки і техніки, комплексна механізація і автоматизація виробничих процесів, поліпшення використання виробничих потужностей.

Підвищення ефективності використання основних фондів може бути досягнуто головним чином за рахунок створення і впровадження знарядь праці для комплексної механізації і автоматизації найважливіших виробничих процесів, розширення виробництва більш продуктивного обладнання, зручного в експлуатації і стійкого до зносу, збільшення одиничної потужності основних технологічних агрегатів, підвищення їх економічності, впровадження прогресивних технологій , вдосконалення основних і допоміжних процесів виробництва, модернізації морально застарілих знарядь праці, суворого дотримання встановленого режиму експлуатації обладнання, широкого застосування прогресивних систем управління всіма ланками виробництва.

Підвищення ефективності використання основних фондів в умовах високих темпів технічного прогресу набуває першочергового значення.

Залежність ефективності використання основних фондів від їх якості обумовлена тим, що якість основних виробничих фондів як ступінь ( міра) їх корисності виражає їх здатність, по-перше, створювати високоякісну продукцію, по-друге, заощаджувати живу і матеріалізовану працю, по-третє, полегшувати працю людини. Підвищення якості основних виробничих фондів дає можливість виробляти велику за обсягом роботу при колишньому їх кількості і, отже, отримувати більшу від них віддачу. Величезне значення має поліпшення структури основних виробничих фондів - заміна морально застарілих засобів праці на більш сучасні, прогресивні. З іншого боку, недостатньо висока якість основних фондів створює штучний їх дефіцит. Це призводить до додаткових великим затратам на створення нових виробничих потужностей для заповнення дефіциту.

Підвищення ефективності використання основних фондів у видобутку нафти має велике значення для зниження її собівартості, зважаючи на високу фондомісткості нафтовидобувної промисловості. Ці коефіцієнти на 1000 руб. продукції для деяких галузей наступні: продукти видобутку нафти - 3485 6; електроенергія і теплоенергія - 2967 4; руди гірських металів - 2352 1; продукти газової промисловості - 2213 4; вугілля - тисячу сто вісімдесят дві 9; продукти нафтопереробки.

Ступінь ефективності використання основних фондів в даному році визначається відношенням фондовіддачі за проектом, за планом і за звітом на даний рік. Ступінь оптимальності структури парку обладнання, резерв фонду часу роботи цього парку характеризуються коефіцієнтом завантаження устаткування. Для машинобудівних підприємств, де провідні цехи механічні або Механоскладальні, цей коефіцієнт може бути замінений коефіцієнтом завантаження металорізального обладнання.

Підвищення ефективності використання основних фондів є найважливішим джерелом зростання обсягу виробництва. У зв'язку з цим велике значення має аналіз впливу зміни ефективності використання основних фондів на обсяг продукції.

Оцінка ефективності використання основних фондів може бути заснована на застосуванні загальної для всіх видів ресурсів технології оцінки, яка передбачає розрахунок і аналіз показників віддачі і ємності.

Підвищення ефективності використання основних фондів в нафтопереробці має включати в себе зниження втрат нафти і нафтопродуктів і витрати палива. Тим часом, в літературі, зокрема в роботі[3], При викладі методики аналізу використання основних фондів неправомірно опускається показник розміру нафти і нафтопродуктів і витрати палива на НПЗ. Однією з особливостей нафтопереробки є якраз наявність специфічних показників використання основних фондів - показників розміру втрат і витрати палива. Чим менше їх величина, тим краще використовуються основні фонди, і навпаки.

Підвищення ефективності використання основних фондів шляхом централізації ремонтних робіт служить одним з найважливіших аргументів на користь створення об'єднань.

Підвищення ефективності використання основних фондів рівносильно розширенню виробництва випуску продукції без виконавчих капітальних вкладень на створення або придбання основних фондів, на утримання і експлуатацію їх.

Показник ефективності використання основних фондів на практиці може і знизитися у зв'язку з підвищенням показника фондомісткості, зміною асортименту випускається продукції, зменшенням вмісту в продукті основного (корисного) речовини, погіршенням якості продукції, зниженням асортименту і рівня виходу корисної продукції проти потенційної його можливості з багатокомпонентного сировини.

Підвищення ефективності використання основних фондів може здійснюватися за двома напрямками: шляхом підвищення екстенсивного використання, що досягається збільшенням часу їх експлуатації, і шляхом інтенсивності їх застосування, яке полягає в підвищенні продуктивності машин і устаткування за одиницю часу або збільшення знімання продукції з 1 м2 виробничої площі.

Посилення ефективності використання основних фондів будівельних організацій може бути досягнуто шляхом вдосконалення організації ремонту будівельної техніки на основі міжвідомчої кооперації, впровадження агрегатно-вузлових методів ремонту, створення мережі спеціалізованих ремонтних підприємств. Організаційними передумовами підвищення інтенсивності роботи будівельних машин є поліпшення забезпеченості інструментами і пристосуваннями, налагоджена система постачання запасними частинами, матеріалами та конструкціями належної якості.

Фондомісткість характеризує ефективність використання основних фондів і визначається як відношення вартості основних виробничих фондів до вартості виробленої продукції.

Розвиток і ефективність використання основних фондів трубопроводів і нафтобаз характеризується техніко-економічними показниками.

До показників ефективності використання основних фондів відносяться: фондовіддача, фондомісткість, рентабельність і фондоозброєність.

Норми амортизаційних відрахувань для технологічних установок нафтопереробних підприємств (у% до балансової вартості. Для підвищення ефективності використання основних фондів велике значення має їх модернізація. Її проводять за рахунок коштів амортизації та фонду розвитку виробництва підприємства і вільного залишку прибутку. За часом модернізацію, як правило, поєднують з капітальним ремонтом.

Узагальнюючим показником ефективності використання основних фондів є фондовіддача.

Основним показником ефективності використання основних фондів є фондовіддача.

Узагальнюючим показником ефективності використання основних фондів є фондовіддача.

Для підвищення ефективності використання основних фондів велике значення має їх модернізація. Її проводять за рахунок коштів амортизації та фонду розвитку виробництва підприємства. за часом модернізацію, як правило, поєднують з капітальним ремонтом.

Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів в нафтопереробній промисловості вельми різноманітні і мають свої особливості на різних стадіях розвитку виробництва в галузі .

При аналізі ефективності використання основних фондів розглядається твір фондоозброєності на фондовіддачу, що представляє собою показник продуктивності праці.

При аналізі ефективності використання основних фондів розглядається твір фондовіддачі на фондоозброєність, що представляє собою продуктивність праці.

До показників ефективності використання основних фондів відносяться: фондовіддача, фондомісткість, рентабельність і фондоозброєність.

Синтетичним показником ефективності використання основних фондів є фондовіддача - обсяг будівельно-монтажних робіт на один карбованець основних фондів.

Приватні показники ефективності використання основних фондів поділяються на екстенсивні і інтенсивні. Інтенсивність використання обладнання оцінюється за допомогою коефіцієнта інтенсивності - відносини фактично виробленої продукції в натуральних одиницях за певний період до розрахункової максимально можливої виробленні.

Узагальнюючим показником ефективності використання основних фондів є фондовіддача. У процесі загальної оцінки ефективності використання фондів проводиться зіставлення фактичного показника фондовіддачі з плановим, а також з даними попереднього періоду.

Планування підвищення ефективності використання основних фондів, оборотних коштів і капітальних вкладень включає планування фондовіддачі, швидкості оборотності оборотних коштів, підвищення ефективності і терміну окупності капітальних вкладень.

Для підвищення ефективності використання основних фондів велике значення має їх модернізація. Її проводять за рахунок коштів амортизації та фонду розвитку виробництва підприємства. За часом модернізацію, як правило, поєднують з капітальним ремонтом.